داستان جر خوردن کس و کون من

1391/07/05

داستانی که میخوام تعریف کنم مربوط میشه به یک ماه پیش روزی که رفتم خونه دوست پسرم.
درو که باز کرد و رفتم تو سریع بغلم کرد و ازم لب گرفت.گفت خیلی دلم برات تنگ شده بود.هینجوری که داشت لبمو میک میزد سفتی کیرشو که به پاهام میخورد حس کردم.فهدیدم که میخواد سکسو شروع کنه.لبمو از توی دهنش به زور در آوردمو گفتم میخوام برم دستشویی(میخوام برم کسمو بشورم آخه هوا گرم بودو من توی راه عرق کرده بودم) از دستشویی که اومدم بیرون دیدم روی مبل دراز کشیده و گفت بیا بشین پیشم رفتم نشتم کنارش و اونم سریع دراز کشید و منو خوابوند روی خوذشو شروع کرد به لب گرفتن.همینجوری که داشت با ولع لبامو میخورد دستشو کرد توی تیشرتمو سینه هامو از توی یقه لباسم کشید بیرون.اول آروم آروم اونارو مالید بعد سرشو برد پایینتر و نوک سینمو کرد توی دهنش و شروع کرد به خوردن.بعد دستشو برد پایین و کرد توی شلوارم.منم دکمه شلوارمو باز کردم تا راحت تر بتونه کسمو بماله.اونم دستشو تا مچ کرد توی شورت منو شروع کرد به ناز کردن کسم.دلم میخواد دستشو بکنه توی کسم اما فقط داشت کسمو میمالید.بعد لبه های کسمو با انگشتش باز کردو چوچولمو با انگشتش گرفته بودو فشار میداد.منم آه و نالم شروع شد
من:آآآآآآآآآآه
رضا: جوووون میخوای بکنمت؟
من:آره
رضا : بلند شو بریم رو تخت
من :نه حال ندارم بلند شم همینجا بکن
رضا : میخوام از کون بکنمت اینجا که نمیشه
بلند شدیم و رفتیم روی تخت من طاقباز دراز کشیدم روی تخت اونم کیر 18 سانتیشو گرفته بود توی دستشو آورد سمت دهن من
منم کیرمو گذاشتم توی دهنمو ساک زدم اونم حرف میزد
رضا : بخور.بخورش.آآآه.با دستت پایینشو بمال اووووم.
کیرشو بیشتر فرو کرد توی دهنمو منم تند تند براش ساک میزدم یهو رضا شروع کرد داد زدن اووووه بعد 1 آبه داغ با فشار خورد ته حلقم منم آبشو خورد دادم.فکر کردم چون ارضا شده فعلا از کون کردن خبری نیست.ولو شده بودم روی تخت که دیدم رضا بلند شدو سینه هامو گرفت توی مشتشو اونارو فشار داد.انقدر محکم فشار میداد که ترسیدم سینه هام توی دستاش بترکه.شروع کردم به جیغ زدن
من : وای رضا یواش چیکار میکنی؟
رضا : مال خودمه میخوام فشارشون بدم حرفی داری؟
من: نه عزیزم هر کاری دوست داری باهام بکن
رضا : برگرد میخوام کونتو جر بدم
منم برگشتم و دمر خوابیدم روی تخت.چون کون من خیلی تنگه رضا از قبل 1 کرم زیر تخت آماده کرده بود.کرمو برداشت و کلی مالید به سوراخ کون من بعد شروع کرد به مالیدن کون من.گفت جووون عاشق کونتم چقدر سفید و سفته .کیر خودشم کرم مالی کردو اومد دراز کشید روم و گفت حاضری برای گاییده شدن؟
من هم از بزرگی کیرش میترسیدم هم دردشو دوست داشتم.گفتم آره بکن توش. سر کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم و فشار داد و درد وحشتناکش شروع شد.
رضا : دردت میاد؟
من : آره خیلی.چرا هر چی میکنی گشاد نمیشه و هر دفعه انقدر درد داره؟
رضا : اگه تند تند بیای اینجا و بهم بدی برات گشادش میکنم.
من : رضا خیلی درد داره تا کجاش رفته تو؟
رضا :تازه نصف کلاهکش رفته تو.تحمل کن سرش که کامل بره تو دردش کم میشه
من : 1 ذره دیگه کرم بزن راحت تر بره تو
رضا: کرم نمیخواد کونتو 1 کم بده بالا
منم کونمو دادم بالا اونم دستشو آورد جلو و گذاشت روی کسمو 2 تا از انگشتاشو فرو کرد توی کسم.گفت خوبه؟دوست داری؟
گفتم تو که میدونی با انگشت بکنی توی کسم حال میکنم.بیشتر فرو کن تو کسم.داشتم رو ابرا پرواز میکردم سر کیرشو آروم گذاشته بود توی کونم و انگشتاشو توی کسم میچرخوند که یهو فشار خیلی زیادی تو کونم حس کردم و کونم سوخت .1 جیغ محکم کشیدم دستشو از توی کسم در آورد و بغلم کرد.دستشو گذاشت روی دهنم.گفت جونم.دردت گرفت؟جیغ نزن عزیزم ببخشید.دستشو از روی دهنم برداشتم گفتم چیکار کردی؟گفت هیچی تا ته فرو کردم تو کونت.دستمو بردم سمت کونم.دیدم بله هیچی از کیرش بیرون نمونده.گفت 1 کم وایسا الان جا باز میکنه و دردش کم میشه.بعد آروم شروع کرد تلمبه زدن.با هر تلمبه ای که میزد حس میکردم دارم پاره میشم
من: وای جرم دادی بسه
رضا : من که هنوز شروع نکردم
من : کیرت خیلی کلفت شده طاقتشو ندارم
رضا : کون تو تنگه .
راست میگفت کون من خیلی تنگه ولی کیر اونم کلفته دردم کمتر شده بود رضا تند تر تلمبه میزد و من ناله میکردم یهو با 1 حرکت کیرشو از توی کونم کشید بیرون فکر کردم داره ارضا میشه و میخواد آبشو بریزه روی کمرو ولی از ارضا شدن خبری نبود.منو چرخوند و طاقباز خوابوند روی تخت.کرمو برداشت و مالید لای کس من.بعد دست خودشو حسابی چرب کرد.گفتم میخوای چیکار کنی؟گفت میخوام ببینم توی کست چه خبره؟2 تا از انگشتای دست راستشو با 2 تا از انگشتای دست چپشو به زور فرو کرد توی کسم.بعد با انگشتاش سوراخ کسمو باز کرد.داشتم جر میخوردم.نفسم در نمیومد.توی چشمام نگاه کرد.نگاهش خیلی حشری بود.گفت : گفتی دوست داری با انگشت بکنمت آره؟منم با صدای فوق حشری گفتم آره بکن
انگشتاشو در آورد پاهای منو از هم باز کرد و وسط پاهام زانو زد.میخواست روی کسم بیشتر تسلط داشته باشه.اول 3 تا از انگشتاشو با هم کرد تو کسم.جیغ زدم گفتم آی یواش یکی یکی بکن.گفت من که هنوز شروع نکردم به مچم نگاه کن.قراره تا اینجا بره تو کست.اگه طاقتشو نداری ادامه ندم.گفتم دوست دارم جرم بدی ادامه بده.اونم شروع کرد به فشار دادن.از درد نمیدونستم چیکار کنم.ملافرو چنگ میزدم.دندونامو به هم فشار میدادم.رضا هم داشت زور میزد که دستش بره توی کسم.چند وقت 1 بار نگام میکرد و میگفت دوست داری منم با سر اشاره میکردم که آره
از درد به خودم میپیچیدم و هی تکون میخوردم رضا دستشو گذاشت بالای کسم و فشارم داد به تخت و گفت انقدر ول نخور خودتو شل کن تا راحت تر بره تو .گفتم نمیره تو بلد نیستی چیکار کنی.بهش بر خورد.ولی من عمدآ اینو گفتم چون میدونستم بهش بر میخوره و بیشتر فشار میده.چهار زانو وسط پاهام نشست تو چشمام نگاه کرد و گفت 1 نفس عمیق بکش تا عضله هات شل شه.داشتم عمیق نفس میکشیدم که حس کردم 1 چیزی کسمو پاره کردو رفت تو.تا اومدم جیغ بزنم دیدم رضا محکم جلوی دهنمو نگه داشته.با اخم بهش نگاه کردم .گفت جونم؟ چیه عزیزم؟خوب حالا میذاری شروع کنم؟شک بهم وارد شد.دیگه چیرو میخواست شروع کنه.دوباره رفت وسط پاهام نشست.گفتم چیرو میخوای شروع کنی؟گفت گاییدن تورو.گفتم تو که منو گاییدی.جرم دادی.پارم کردی دیگه میخوای چیکار کنی؟گفت فقط آروم جیغ بزن باشه؟بعد شروع کرد دستشو جلو و عقب بردن.دیدم خیلی حال میده.درد داشت ولی خیلی لذت بخش بود.
من : رضا تند تر بکن
رضا : بگو دارم چیکارت میکنم.بگو میخوام حشری تر شم
من :لای کسمو باز کردی تا مچ کردی تو کسم حالا هم داری با دستت تلمبه میزنی برام
رضا : آآآآآه
من : دستتو تا آرنج بکن تو.فشاااار بده
رضا :بیییاا اینم فشار دوست داری؟
من : اووووف اروم تر چرا وحشی شدی الان دستت از توی حلقم در میاد
رضا :میذاری دستمو توی کونت هم بکنم؟
من : دفعه بعد الان فقط میخوام بهت کس بدم
رضا :آبم داره میاد کیرمو کجات فرو کنم؟
من :میخوام کس بدم بکن تو کسم
رضا دستشو از توی کسم در آورد دردش آروم شد روم دراز کشید.پاهامو بردم بالا گذاشتم روی شونه هاش. رضا هم داشت وحشیانه تلمبه میزد و من از درد کمرشو چنگ میزدم.بعد از 1 دقیقه 1 دادی کشید که فهمیدم ارضا شده.بعد لبامو بوسید و گفت خوب گاییدمت عزیزم؟گفتم واقعا خسته نباشی

نوشته: ؟


👍 4
👎 10
377431 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

336317
2012-09-26 21:32:38 +0330 +0330
NA

حسش بود میخونم بعد نظر میدم

1 ❤️

336318
2012-09-26 21:47:53 +0330 +0330
NA

آخخ دختره ی کسخل کیو داری گیر میاری؟؟؟ یعنی خوشم میاد خوشگل تو توهمی
حالمو بهم زد داستان من در آورده ی مزخرفت

1 ❤️

336319
2012-09-26 22:00:14 +0330 +0330
NA

بخدا نوشتن برا ورود به سایت بالای هجده سال داشته باشین نه بالای هیجده سانت

3 ❤️

336320
2012-09-26 23:49:53 +0330 +0330
NA

چوب توكونت دروغگو لاشي خان بازچي كشيدي فاز دخترونه بهت داد؟پنج شنبه ها نميخام فحش بدم تو كسكش نميزاري اون كس عمه جان جندتون كه فيل با بارش توش جاميشه پسرك كسمغز تا مچ كردن توكست؟حال داد؟ بااينكه پدرم پنددادكه باحيوانات سكس نكنم اما به عشقت حاضرجفت پاهام تا ختنه گاه بهت فروكنم باشدكه رستگارشوي.

0 ❤️

336321
2012-09-26 23:56:55 +0330 +0330
NA

صد در صد که چاخان بود
نگارش هم بد نبود
در کل متوسط رو به پایین

0 ❤️

336322
2012-09-27 02:17:18 +0330 +0330

روی هر چقدر بخوای شرط میبندم که سکس چت نوشتی ;-)
هه هه
حاجی از رو منبر بیا پایین.
تو رو جدت قسم اون منبر حرمت داره…بیا همین پایین کنار ما فقیر فقرا بگیر بشین یک صفایی داره که نگو.
بیا قربونت برم…بیا پایین.

1 ❤️

336323
2012-09-27 03:29:34 +0330 +0330
NA

بی خیال دیگه! اینقدر خالی بندی دیگه نمیره!

0 ❤️

336327
2012-09-27 06:42:40 +0330 +0330
NA

ای جنده…
اگر بار دگر خواستی بنویسی…
کسشعر ننویس…
زود شروع نکن…
رضا رو با تو دوضرب گایییییدم ننویس . . . . . . . . . . . . . . .

0 ❤️

336328
2012-09-27 08:19:28 +0330 +0330
NA

سلام از تبریز کسی میخاد با یک مرد 40 ساله نسبتا پولدار و آبرو دار دوست بشه

0 ❤️

336329
2012-09-27 08:54:49 +0330 +0330
NA

khosh behale reza

0 ❤️

336330
2012-09-27 09:13:14 +0330 +0330
NA

تا مچ کرد توت؟؟؟ امیدوارم دفعه بعد کله و پاهاشم بکنه اون تو و قشنگ بره تو کست زندگی راه بندازه!!! ;-)

0 ❤️

336332
2012-09-27 09:14:43 +0330 +0330
NA

كس شعر بود وسلام

0 ❤️

336333
2012-09-27 09:31:22 +0330 +0330
NA

تابلو پسری…مشنگ الوات

0 ❤️

336334
2012-09-27 11:29:24 +0330 +0330
NA

کس و شعری بیش نبود
فقط حال کردم که اول داستان ننوشتی این داستان اینه حقیقته.

0 ❤️

336336
2012-09-27 15:27:07 +0330 +0330
NA

تو اگه خیلی دوست داری جر بخوری و نمیتونی بیا من سرم رو بکنم طو کست

0 ❤️

336337
2012-09-27 15:32:25 +0330 +0330
NA

Dastaneto dust daram faqat wase tarze gaeidan!ama 100%tajrobe nadari,chon motmaen bash untor bere tu koset bedune maleshe chuchulet omran nemituni tahamol koni!

0 ❤️

336338
2012-09-27 16:29:44 +0330 +0330
NA

کیری بود…

0 ❤️

336339
2012-09-27 17:26:00 +0330 +0330
NA

parastu to k tu tavahom nisti begu az khodet

0 ❤️

336340
2012-09-27 17:33:17 +0330 +0330
NA

اخه چرا …

0 ❤️

336342
2012-09-27 22:47:38 +0330 +0330
NA

Man faqat ta 4khate aval khundam faqat mitonam begam rafti koseto beshuri k kos lisi kone vasat
Khaterate yek kos pahn

0 ❤️

336343
2012-09-27 23:27:33 +0330 +0330
NA

اَه ،اَه،اه …
حالم بهم خورد ؛ جدّی می گم حالم بد شد .
ببینید با وجود اینکه همه می دونیم توی سکس نباید حدّ و مرز گذاشت و به قول معروف “بُکن-نَکن” کرد و ضمنن اینکه شهوانی یک سایت آزاده که برای استفاده ی دارندگان همه ی ِ سلیقه های سکسی درست شده ، تازه با وجود اینکه منطقی اینه که داستان ها را از نظر محتوائی و موضوعی نقد نکنیم (به خاطر وجود همون سلیقه ها و ذائقه های مختلف) ولی …
سر صبحی حالمو بد کردی نویسنده ی نفهم ، پس فعلن بی خیال ِ تمدّن و جنتلمنی و اعتقاد به تضارب آرا و احترام به سلائق مختلف دیگران و خلاصه هر موضوعی که رعایتش می تونه مصداق ِ انسانیت نوین و فرهیختگی باشه ، می شم و به این کثافتِ منحرفِ بی همه چیزِ نکبت می گم : لجنِ سراپا عقده ، بی همه کس ِ انگل اجتماع ، ای که معلوم نیست تو کدوم طویله ای مادرِ هرزه ات تو رو با مشارکت چندین رأس از چهارپایان پس انداخته ؟ آخه مگه مرض داری فیلم های کثیف (این خودش یک کتی گوری مجزا است که معمولن همه ی سایت های سکسی هم ندارند) نگاه می کنی [البته به من ربطی نداره چه گوهی می خوری ] ولی کرم اسکاریس داری که عین فیلم پورنوی درتی سکسی که خیر ِ سرِ پدر ِ پا اندازت نگاه کردی، را به صورت داستان اینجا می نویسی آ خه ؟؟ و حال آدم های سالم و حسابی رو به هم میزنی.ضمنن فکر کن یه درصد کسی باور کنه این فضولاتِ ذهنی ات واقعی و نوشته ی یک دختر باشه؟! انگل .
پیشنهاد ِ من برای این بی همه چیزِ مایه ی ننگ ِ انجمن شهوانی اینه که خودش را داخل استخر مخلوط کثافت و پیشاب حیوانات و انسان غرق کنه!! اونم فوری و بدون فوت وقت!! لطفن هر موقع خواستی برای انجام پیشنهادم حرکت کنی با پیام خصوصی خبر بده! کثافتِ منحرف ِ متعفّن

0 ❤️

336344
2012-09-28 09:41:23 +0330 +0330
NA

خئبه

0 ❤️

336345
2012-09-28 11:47:34 +0330 +0330
NA

من معمولا فحش نمیدم و به همین خاطر هم فقط میگم نگارشت جالب نبود

0 ❤️

336346
2012-09-28 13:26:49 +0330 +0330
NA

دوستان من مچ هر چی دختر نما رو که داستان مینویسه رو میگیرم…این شخصی هم که داستان رو نوشت پسر بوده…
این جا رو باش:
بعد کیرمو گذاشتم تو دهنم و…
شاید هم دو جنسه باشی…اه اه حالمو زدی بهم با این طرز نوشتنت

0 ❤️

336348
2012-09-29 04:39:28 +0330 +0330
NA

Bebin age ye bare dg begi kos sher, shalvareto mikesham payin midam toro jer? ok?
(Asari az mehrad hidden-zedbazi)

0 ❤️

336349
2012-10-02 03:42:19 +0330 +0330
NA

از صد فرسخی معلومه یه پسر توهمی اینو نوشته

0 ❤️

336350
2012-11-09 22:15:53 +0330 +0330
NA

زیبا بود، اگه هم تخیل بود تخیل شیرینی بود. خوشمان آمد

0 ❤️

336352
2014-06-22 06:30:59 +0430 +0430

ﺁﺧﺦ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﯼ ﮐﺴﺨﻞ
ﮐﯿﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺎﺭﯼ؟؟؟
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﻮ ﺗﻮﻫﻤﯽ
ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻬﻢ ﺯﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﯼ ﻣﺰﺧﺮﻓﺖ

واقعاچرتومزخرف بود

0 ❤️

336353
2014-06-22 06:34:10 +0430 +0430

چه چیزش قشنگ بودسحر؟

0 ❤️

336354
2015-04-27 18:02:09 +0430 +0430
NA

قشنگ بود ولی شرط میبندم داشتی اینو مینوشتی توفضابودی و دستتم رو کست بوده.
کسخل dirol

0 ❤️

574033
2017-01-14 21:06:17 +0330 +0330

کیرمو کردم تودهنم وساک زدم خخخخخخ
خیرسرتون داستان میرینید غلطاشوتصحیح کنید

1 ❤️

580129
2017-02-19 03:13:28 +0330 +0330

من که خودم پسرم هنو کیرمو متذش نکردم ببینم چن سانته ِ هیچکدوم از اونایی هم که کردمشون اندازشو نگرفتن ِِاونوق اینجا همه مخصوصا دخترا تا میلیمتر کیری که خوردنو میدونن و باید بگنِِ اره دیگه بازم کیرلی فلان و دوس بسر و دخترای چنان و شربت و پروا ز بر فراز ابرهای صورتیِ مثل اینکه ما رو از پشت میز مدرسه اوردن اینجا ِ یا داشتیم میرفتیم نماز جمعه اتفاقی پامون سر خورده اومدیم اینوراِ اگه یه کم شعور اینو داشته باشین که به فهم و شعور خواننده احترام بذارینم بد نیستِ

0 ❤️

584052
2017-03-15 23:29:31 +0330 +0330

آدمین جان بجای این نویسنده های کیری تو باید فحش بخوری که این کسشعر هارو اجازه آپلود روی سایت رو ندی!!!دیگه میل خودته 🤮 🤮

0 ❤️

781413
2020-12-12 11:08:31 +0330 +0330

کون من تنگه این جمله کیری ترین جمله همه داستاناشده مشخص یک عمر کون دادی

1 ❤️

781442
2020-12-12 13:49:32 +0330 +0330

منم کیرمو گذاشتم توی دهنمو ؟؟؟؟؟؟
مجبوری از طرف مامانت بنوسی پسر؟؟

1 ❤️

792102
2021-02-16 01:20:26 +0330 +0330

خیلی توهم زدی

ساقیت رو عوض کن

0 ❤️

813994
2021-06-07 01:07:15 +0430 +0430

کیرم حالش بدشد
ازاین داستان کیری

0 ❤️

818868
2021-07-07 01:32:32 +0430 +0430

کسشعر نگو جندههه

0 ❤️

835157
2021-10-01 02:12:34 +0330 +0330

ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید به شما عزیز گاینده😃انتهای داستان خیلی جالب بود.یاد کارگر ساختمانی ساعت ۵ بعدظهر هنگام خروج از کارگاه ساختمان افتادم

0 ❤️