داماد فراری

1399/10/30

با سلام خدمت تموم دوستان عزیز
میخوام خاطره ی سکس با نامزدم رو واستون بگم
من امیرعلی ۲۵سالمه قدم ۱۸۱وزنم ۷۸ ریا نباشه خوشتیپ و خوش چهره م توی یکی از این شهرای ایران کوفتی زندگی میکنم
خانوادم به زور تصمیم گرفتن منو ببرن خواستگاری
دختره فامیلمون بود من چند باری دیده بودمش به گفته ی دایی و زندایی م دختره که اسمش معصومه بود از قبل از من خوشش اومده بود و عاشقم شده بود چند باری اینو به زندایی م گفته بود یه جورایی خانوادش اونو به من پیشنهاد داده بودن
معصومه دختر خوشگلی بود ۲۴سالش بود یه سال از خودم کوچیک تر با موهای طلایی مادرزاد لاغر اندام بود
شب خواستگاری من کُت شلوار خواکستری پوشیده بودم و پیراهن سفید
خانواده ها حرفا رو زدن منم چون راضی نبودم هیچی نگفتم فقط سرمو بعضی وقتا به نشانه ی تایید تکان میدادم
چند روزی گذشت به معصومه پیام دادم بیا نامزد نکنیم من کار و بار ندارم وضعیت مالی م افتضاحه معصومه گفت خدا بزرگه من ازت هیچی نمیخوام خودتو میخوام راستش چون راضی نبودم اینو گفتم، هرکاری میکردم هر بهونه ای میاوردم فایده ای نداشت قرار بود پنجشنبه نامزد کنیم و من سه شنبه بهش گفتم بیخیال شیم خاله و مادرم فرستادم با معصومه حلقه خریدن و وسایلایی که لازم بود
شبش رفتیم خونه ی معصومه اینا همه فک و فامیلاش بودن یکی دوساعت جشن گرفتیم و مراسم تموم شد
مهمونا رفتن معصومه گفت تو بمون بریم خونه ی عمم اینا
قبول کردم رفتیم خونه شون شراب و قلیون زدیم دیر وقت بود گفتم من برگردم خانوادم نگران نشن معصومه خیلی اسرار کرد شب بمونم ولی من گفتم حتما باید برگردم
چند روزی میشد پیام بازی و تلفن زدنامون زیاد شده بود معصومه هرشب اسرار میکرد بیا خونه ی عمم اینا منم نمیخواستم همین اول راه زیاد خودمونی بشم باهاشون نمیرفتم
تا اینکه یه شب گفت تو منو دوس نداری که نمیای احساس کردم دلش میشکنه اگه نرم بهش قول دادم شب از سرکار برگردم میام
برگشتم خونه رفتم یه دوش گرفتم و ترتمیز کردم خودمو راه افتادم سمت خونه ی عمش اینا سر راه چند کیلو میوه گرفتم در خونشون زدم شوهر عمه ی معصومه درو باز کرد
اینم بگم من بچه بود همیشه خونه ی پدربزرگ معصومه بودم با عمه و شوهر عمه شم رابطه ی خوبی داشتم یه جورایی اونا کمک کردن ما نامزد کنیم
یه شب که منو معصومه و عمش و شوهر عمش رفتیم دور دور توی خیابون اینا عمدا منو معصومه رو تنها گذاشتن تا حرفی شیطونی چیزی داریم بکنیم
ماهم نامردی نکردیم کُلی لب بازی کردیم
از اصل مطلب دور نشیم
درو که باز کرد شوهر عمه ش نشستیم ازم پذیرایی کردن یه فیلم عاشقانه واسشون گذاشتم ولی هیچکدومشون اهل فیلم نبودن خخخ
بعد نیم ساعت قطعش کردیم
شوهر عمه ی معصومه که اسمش رضاس گفت بچه ها من میرم بالا بخوابم شمام بیاین خودش و زنش بازم عمدا ما رو تنها گذاشتن و رفتن طبقه ی بالا
معصومه که کنار دستم نشسته بود لباشو نزدیک لبام کرد لب بازی کردیم که گفت پاشو ماهم بریم بالا بلندشدم بغلش کردم اینقدر لباشو خوردم دیوونه شده بود بهم گفت بخاطر تو اپلاسیون کردم گفتم کار خیلی خوبی کردی خخخ دستمو گذاشتم روی باسنش میمالیدمش معصومه م خودشو تکون میداد که بیشتر بچسبه بهم یعنی کصش روی کیرم که سیخ شده بود تکون میداد
همون لحظه فهمیدم این خیلی حشریه
ممه هاشو میمالیدم یهو گفت بخورش لباسشو داد بالا گفتم خب سوتینتم بزار در بیارم گفت نه یکم کشیدش پایین نوک ممه هاش سفت شده بود صورتی بود زبونمو زدم به نوک ممه ش گفت محکم تر بخور بدجوری حشری شده بود خدایی منم دست کمی از اون نداشتم
این وسط یه چیزی زد حال بود اونم سایز ممه ش بود فکر کنم ۶۰بود
بعد اینکه حسابی لب و ممه شو خوردم گفتم درش بیارم بخوریش گفت نه زوده گفتم پس تو برو بالا منم این بخوابه میام خخخ خندید گفت باشه
چون معصومه گفت نه فعلا زوده منم با خودم گفتم پس امشب قرار نیست اتفاق دیگه ای بیفته منم بعد یکی دو دقیقه رفتم بالا
عمه ی معصومه که اسمش نیلوفره جای همه رو پهن کرده بود طوری که من و معصومه نیم متر از هم فاصله داشتیم یه لحظه دو میلیون فکر سکسی توی مغزم عبور کرد خخخ
خودش و رضا هم کنار هم دراز کشیده بودن
توی رختمون یه نیم ساعتی حرف زدیم و نیلوفر برقا رو خاموش کرد گفت امیرعلی و معصومه شما نامزدین و محرم بخوابین توی بغل هم چه اشکالی داره
معصومه خجالت کشید جلوی رضا منم گفتم نه نمیخوابیم چون ممکنه اتفاقای خوبی نیفته خخخ
بعد نیم ساعت
به نظرم فقط رضا خواب بود ولی نیلوفر بیدار بود
معصومه دستشو نزدیک دستم کرد دست همو میمالیدیم بهم گفت بیا نزدیکم منم خودمو بهش نزدیک کردم شروع کردیم به لب بازی کیرم راسته راست شده بود معصومه دستمو گرفت گذاشت لای پاش بهم فهموند بمالم براش منم کصشو میمالیدم و لب میگرفتم ازش لباس و سوتینش باز کردم ممه شو با یه دست میمالیدم با دست دیگه م کصشو
گفت ممه مو بخور چون به حالتی که خوابیده بودیم سخت بود ممه شو بخورم یکم رفتم پایین تر درست صورتم جلوی سینه ش بود آروم بهش گفتم صدات در نیاد که آبرومون میره گفت باشه
نزدیک ده دقیقه ممه شو با حرص میخوردم اونم دست گذاشته بود روی دستم که کصشو میمالیدم اون دستمم گرفت گذاشت روی ممه ی چپش خودش با دستش شروع کرد خودارضایی گفت تند تر بخور
یکم خودشو بهم نزدیک تر کرد گفت شلوارتو بده پایین
شلوارمو کشیدم پایین کیرمو گرفت گذاشت لای کسش عقب جلو میکرد دستشو طوری گرفته بود که نره داخل بدبخت بشیم
دیدم حالش خیلی خرابه کیرمو کشیدم عقب دستشو گذاشت رو کصش محکم میمالید منم ممه شو میخوردم یهو نفساش بیشتر شد فهمیدم ارضا شده بهش گفتم شدی سرشو تکون داد گفت آره گفتم کونتو بهم بچسبون این کارو کرد توی اون نیمه تاریکی کون سفیدش برق میزد یکم کونشو مالیدم انگشت اشاره مو تف زدم آروم کردم توی کونش هیچی نگفت یعنی نمیتونست چیزی بگه چون نیلوفر و رضا شاید دو متر اون طرف تر ما خوابیده بودن
انگشتمو عقب جلو میکردم باز با دست دیگه م تف زدم با دوتا انگشت دست چپم دو انگشتی فرو کردم یکم خودشو داد جلو
کیرمو تف مالی کردم که بدم داخل کونش مگه میرفت تو این لامصب انگار قرار نبود جا بگیره احساس میکردم الانه که کیرم بشکنه
من کیرم ۱۶سانته ولی کلفته
خیلی تف زدم نزدیک سوراخش بود کیرم که فهمیدم سرش به هزار بدبختی رفت داخل خیلی آروم عقب جلو کردم نزدیک پنج شش سانتی دادم تو آروم آروم تلمبه میزدم نمیزاشت تا ته بکنم توش خب حقم داشت دردش گرفته بود آروم آروم سرعت تلمبه زدنمو بیشتر کردم دیگه جا باز کرده بود دست چپمو گذاشته بودم روی سینه ش تند تند تلمبه میزدم دیگه مطمئنم تا آخرشو کرده بودم توش گردنشو میک میزدم معصومه م خوشش اومده بود شاید نزدیک به ده دقیقه تند تند تلمبه زدم نزدیک بود ارضا شم نه دستمال دور ورم بود نه چیزی اگه میریختم روی پتوم فردا گندش در میومد منم دلم میخواست تموم آبمو بریزم توی کون معصومه
نزدیک ارضا شدنم بود سرعت تلمبه زدنمو بیشتر کردم تموم آبمو ریختم توی کونش انگار تموم وجودم از کیرم زد بیرون نزدیک سی سانیه کیرم به همون حالت توی کونش بود زهرا برگشت رو به من گفت خیلی دردم گرفت گفتم ببخش بوسیدمش
انتظار داشتم بره پایین دسشویی خودشو بشوره و بیاد بخوابیم ولی نه تنها نرفت لبشو گذاشت روی لبم باز شروع شد منم لباشو میخوردم کیرم بازم آروم آروم بلند شد
یه بار دیگه معصومه رو ارضا کردم بازم بهش گفتم کونتو بهم بچسبون گفت نه دیگه درد دارم ولی من حالیم نبود راست کرده بودم ایندفه راحت تر رفت تو شاید بخاطر دفه ی اول بود ولی نیم ساعت تلمبه زدم خبری از ارضا شدنم نبود دیگه بیخیال شدم پیش خودم گفتم گناه داره طفلی
بوسیدمش روی پتو که آب منی من از کون زهرا ریخته بود روش با لباس خودش پاک کرد گفت همه جام منی ی شده خخخ گفتم تا تو باشی و نزدیکم نشی خخخ بوسیدیم همو خوابیدیم صبح که از خواب بیدار شدیم نیلوفر تموم ماجرا رو فهمیده بود میخندید
اونو رضا رفتن پایین نیلوفر صبحونه رو میخواست آماده کنه من و معصومه موندیم معصومه بهم گفت باید یه صیغه محرمیت بخونیم گفتم من به این چرت و پرتا اعتقاد ندارم پاشو بریم پایین از پشت بغلم کرد گفت هیچوقت ولم نکن گفتم باشه
بعد صبحونه رضا منو رسوند مغازه و خودش رفت سرکار
یه شب به زهرا گفتم باید نامزدیو به هم بزنیم ازم دلیل خواست منم به دروغ گفتم آره من کسی دیگه توی زندگیمه اینا به زور منو آوردن گفت شب بیا خونه ی نیلوفر حرف بزنیم شب رفتم خونه شون تا خونه ی ما نیم ساعت فاصله داشت رسیدم اونجا رفتم بالا همه بودن پدر مادرش و عمو هاش ولی خبر نداشتن که من چی گفتم
اونا که رفتن بازم رضا و نیلوفر بخاطر اینکه ما رو تنها بزارن رفتن بیرون
من نشسته بودم معصومه گفت حرفت راست بود گفتم آره ولی بزار بعد حرف بزنیم الان بیا بشین بغلم نشست کنارم و شروع کردیم لب بازی گفتم میخوریش گفت درش بیار تا کیرمو دید حشری شد شلوارشو داد پایین گفت بیا روم رفتم روش کیرمو میمالیدم روی کصش گفت بشین اومد روم کصشو بالا پایین میکرد کیرم درست روی چوچولش بود ممه هاشو میخوردم اینقدر ناز و حشری بالا پایین میکرد ارضا شدم تموم آبم ریخت روی لباس خودم و شلوار و کص معصومه سریع پاکش کرد گفتم حامله نشی خخخ
گفت مگه میشه گفتم نه بابا اذیتت میکنم
شلوارشو کشید بالا منم مرتب کردم خودمو ده دقیقه بعد نیلو و رضا اومدن اون شبم تموم شد
الان که دارم این داستانو واستون تموم میکنم با معصومه به هم زدم به مادرش و پدرش گفتم من کسی دیگه ای رو دوست داشتم دختره بدجوری وابستمه وقتی فهمیده نامزد کردم خودکشی کرده شانس آوردم چیزیش نشده گفته عقد کنی خودمو میکشم
خانواده ی معصومه قبول کردن گفتن ایشالا خوشبخت شی ولی معصومه گفت من بهت عادت کرده بودم وابستت شدم نباید اینطور تحقیرم میکردی
دوستان من برای این کارم دلیل داشتم معصومه گفته بود حتی با یه نفرم دوست نشدم وقتیم ازش پرسیدم پس چطور حرکات سکسیو خوب بلدی و… گفت فیلم سکسی دیدم
من باور نکردم به همین دلیلم بیخیال شدم و نامزدیو به هم زدم
عشق خوبه که دو طرفه باشه نه یک طرفه من معصومه رو دوس داشتم ولی مطمئن بودم قرار نیست که هیچوقت عاشقش شم چون قبلا عشقو تجربه کرده بودم و کلی خاطره ساخته بودم
امیدوارم اگه میخواین روزی ازدواج کنین با عشقتون ازدواج کنین نه کسی که فقط دوسش دارین…!

نوشته: امیرعلی


👍 1
👎 13
20801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

787155
2021-01-19 00:46:54 +0330 +0330

خودت فهمیدی چی گفتی کله کیری اصن،کسمغز

1 ❤️

787165
2021-01-19 01:03:14 +0330 +0330

ازاول نباید با احساسات یه دختر بازی میکردی با معصومه حال میکردی میرختی توکون زهرا یجوری نوشتی باورمون بشه کسی دیگه رودوس داشتی ما هم قبول میکنیم

1 ❤️

787167
2021-01-19 01:05:07 +0330 +0330

خوب حرومزاده بی همه چیز تو که دوسش نداشتی رک تو مجلس خاستگاری میگفتی من ایشون رو نمیخوام یا اصلا اون موقع هم چیزی نگفتی حد اقل وقتی نمیخواستی دست بهش نمیزدی جاکش سکساتو کردی ازش سیر شدی بعد کسشعر تحویلش دادی؟ امیدوارم گیر یه مشت کیر کلفت بیوفتی مثل سگ بگانت حالی بشه بچه مردم اسباب بازی تو نیست…


787190
2021-01-19 01:27:01 +0330 +0330

پس گوه خوردی با احساس دختر مردم بازی کردی

1 ❤️

787193
2021-01-19 01:29:52 +0330 +0330

به قول سینا خوب گفت کله کیری

0 ❤️

787226
2021-01-19 04:40:02 +0330 +0330

نگو کس مغز
معصومه
زهرا
معصومه
زهرا
چند سال طول کشیده این رمان بلند رو بنویسی که اسما رو قاطی کردی تولستوی؟؟؟؟

2 ❤️

787245
2021-01-19 09:22:46 +0330 +0330

معصومه بود؟زهرا بود؟کس و شعر بود خیلی چرت بود

1 ❤️

787247
2021-01-19 09:41:41 +0330 +0330

اصل ماجرا اینه که تو بخاطر اینکه کیری فیس و تخمی هیکلی حتی پیرزن کص پلاسیده هم بهت پا نمیده و تنها با جق زدن و دیدن پورن تخلیه میشی
خدا آدم حرومزاده زیاد خلق کرده ولی بعید میدونم کسی انقدر پست فطرت باشه که با یه دختر همچین کاری کنه

2 ❤️

787251
2021-01-19 10:17:05 +0330 +0330

چقدر راحت این اتفاقات میافته
همه هم میرن بالا میخوابن

جقی ها داستان ننویسن

0 ❤️

787252
2021-01-19 10:51:44 +0330 +0330

خیلی پستی

1 ❤️

787264
2021-01-19 13:29:54 +0330 +0330

جالب بود کردی و قصه گفتی و قصیده سرودی

0 ❤️

787265
2021-01-19 13:41:22 +0330 +0330

تو یک بیماری و خودخواه+اینکه ازش سوءاستفاده کردی

0 ❤️

787267
2021-01-19 15:01:02 +0330 +0330

حالا ما عشق رو از کجا پیدا کنیم
بچه ننه جر زن بدبخت
برو همون عشقت درت خواهد گذاشت حال کنی

0 ❤️

787268
2021-01-19 15:15:48 +0330 +0330

همش کسشعری بیش نبود

0 ❤️

787301
2021-01-19 20:29:31 +0330 +0330

معصومه میکردی زهراچراصدات زد

0 ❤️

787325
2021-01-19 23:25:08 +0330 +0330

کس و شر محض بی ناموس

0 ❤️

787328
2021-01-19 23:44:57 +0330 +0330

كس كش
اخر زهرا يا معصومه
يه اسم انتخاب كن

0 ❤️

787375
2021-01-20 01:59:52 +0330 +0330

کوس گفتی آی کوس گفتی

0 ❤️

787412
2021-01-20 06:56:50 +0330 +0330

تو گوه خوردی که با دختره خوابیدی و حالتو کردی و ولش کردی احمق بیسواد و کم حافظه ، انشاالله که اگر واقعیتو گفته باشی همین بلا سرت بیاد تا از داغش بسوزی

0 ❤️

787443
2021-01-20 12:54:02 +0330 +0330

همین مونده که تو کون نشور بیای به ما درس زندگی بدی عنتر پلشت
اخرش نفهمیدم زهرا بود یا معصومه؟؟
خیلی سوتی داشت داستانت چندبار بخون شاید متوجه بشی خودت

0 ❤️

787456
2021-01-20 14:52:24 +0330 +0330

معصومه رو میکردی
زهرا برگشت از عقب بت داد؟
جاکش خان کونی آبادی این جریان دروغ بود اما امثال تو هستند فقط برای ریختن ابشون میرن زن میگیرند بعد می فهمند پخی نیستند ماهی یکبار بزور میکنتد فقط این وسط دختر مردمو اول بدبخت بعد ج نده کردن، گوزو مقام دلیل ت گفتی اون میگه با کسی نبوده و نمیدونم چی بعد میگی عاشقش نبودی؟ خر باید تورو خفت کنه جا ماده خر بگاددد. حالم از امثال تو که ضعیف بودن دخترو برای سواستفاده بکار میبرنند بهم میخوره به اون میگی میام حرف بزنیم یهو شق میکنی میگی بزار بعدا ، و بعد هم ک خالی شدی تمام؟ این خدمت جاکش مقام
اما خدمت شما اساتید و دوستان خیالی
بچه ها
هر سلامی، علیکی داره
ناموسن بترسید از اه دختر تو این دنیا هیچ چیز مثل اه و نفرین دختر آدم رو بیچاره نمیکنه خصوصا اگر بلائی سر خواهر خودت بیاد مشابه اون جریان …
از ما گفتن بود

0 ❤️

787493
2021-01-20 22:32:53 +0330 +0330

امیرعلی

نامزدت معصومه بود یا زهرا؟
قضاوتت نکنم بهتره ولی تو هم کثیفی و پلشت.دیس

0 ❤️

788664
2021-01-27 20:08:29 +0330 +0330

فک کنم اکبر آقا سبیل کلفت بابای معصومه دیوار وانتت کرده و برده خونه عکس با شوهر عمش تو رو ترس سام گاییدن
وقتی هم با این خاطرت داشتی میجغیدی به جای معصومه نوشتی زهرا
بیناموس

1 ❤️

788674
2021-01-27 22:33:42 +0330 +0330

و اما اصل داستان…
آقا رضا گفت من خسته ام میرم بالا بخوابم، امیر علی تو هم بیا بالا.
خلاصه آقا رضا اون شب امیر علی رو به ۲۴ روش سامورایی کرد. جوری که دیگه مجبور شد معصومه رو ول کنه چون آقا رضا تازه براش تیز کرده بود، 😆😆😆😆

1 ❤️

792127
2021-02-16 02:35:35 +0330 +0330

دوستان عزیز من نویسنده این داستانم اولا کیرم توی دهن تک تکتون که فحش دادین اونایم فحش ناموسی دادن کص آبجی و ننشون
کونیا مگه من به زور کردمش خودش دوست داشت بده منم کردم
من هزار بار گفتم بیا نامزد نکنیم خودش اسرار پشت اسرار داشت گناه من چیه؟ شاه ایکس کونی سکسمو کردم خسته شدم ازش دمم گرم تو خودت حاضری به زور یکیو بهت قالب کنن؟ دختری که به دروغ میگه قبلا سکس نداشتم دست کسی بهم نخورده رو باید کرد
خودش خواست نوش جونم
خانوم مونای حشری جنده کوچولو من اینقدری خوش قیافه هستم خودت و یه اتوبوس از اقوامت و فامیلات له له میزنن بهم کص و کون بدن
مطمئنا این پیرزنیم که میگی ننته جنده خانوم

0 ❤️
Top Bottom