دختر فراری در میناب

1400/03/19

سلام دوستان شهوانی
من ارمان هستم ۱۸سالمه قد۱۷۷ وزن۶۹خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به سال ۹۸ تو زمستان بود اون موقعه ها تو فاز دختر بازی بودم با بچه بازی کلا دوتا اکیپ بودیم دنبال یکی از اکیپ ها بچه بازی میکردیم یکی هم دختر بازی تو همه ی محله ها دوست دختر داشتم خلاصه
شب بود حدود ساعت ۹داشتم شام میخوردم یهو گوشیم زنگ خورد دیدم احمده رفیقم از اکیپ دختر بازی با مسعود اومدن در خونه با یه موتور رفتیم طرف احمد اباد حکمی دور زدیم دیدیم خبری نیست رفتیم طرف پارک ساحلی شلوغ بود موتور پارک کردیم رفتیم بالا یه چرخی زدیم اومدیم پاین داشتیم راه میرفتیم که یه دختره یه گوشه روی نیمکت تنهایی نشسته بود رفتیم نزدیک زیاد چشم تو چشم شدم با هاش یه لبخد تلخی زد بچها رو فرستادم گفتم شما برین که من شماره میدم میام اونا رفتن رفتیم جلو یکم فاصله داشتیم نیمکت روبروش نشستم اومد پیشم نشست اسمش مینا بود ۱۶سالش بود بندری بود گفتم چخبر خوبی اسمت چیه اونم گفت مینا هستم ۱۶سالمه از خونمون فرار کردم نامزاد داشتم پدرم قبول نکرد فرار کردم منم دوهزاریم اوفتاد گفتم جا داری واسه خواب گفت نه شب بود حدود ساعت ۱۰ گفتم موتور دارم بریم دور بزنیم گفت بریم رفتم سوار شد سینه هاش ۷۵میشد نرمی شو حس کردم اوف چه بدنی داشت قدش حدود ۱۷۰بود وزنش ۶۵ میشد خلاصه راه افتادم طرف شهر دور میزدم سریع به احمد زنگ زدم سریع گفت کجا دارین میرین گفتم خونه ما چون خالی بود گفتم بلند شین شما هم با تاکسی بیاین گفت باشه قط کرد بعد گفتم دختری مینا گفت اره منم تو کونم عروسی بود که چه چیزی بلند کردم رسیدم در خونه کلید انداختم مامانم سریع گفت کیه منم روشن کردم سریع رفتم پشت خونه یعنی تف شانس من زنگ زدم گفتم اینجوریه مامانم اومده اینا هم سریع خودشونو رسوندن پیش ما سلام احوال پرسی کردیم مینا زیاد جوش نمیومد منم سریع اونارو معرفی کردم تو فکر بودم کجا ببریمش گفتم سوارشین ۴تایی سوار شدیم رفتم سمت فرودگاه تو جنگل رسیدیم به مسعود گفتم برو پتو بیار یه ساندویچ چیزی هم بگیر بخوریم رفت بعد ۲۰دقیقه ای اومد منو مینا خانوم هم داشتیم قدیم میزدیم تعریف میکرد که چرا فرار کرده بعد اومدیم رو پتو ساندویچ هارو زدیم تو رگ بعد دراز کشیدیم چارتایی من اول خابیدم بعد مینا بعد مینا احمد با مسعود یعنی وسط منو احمد بود گوشیمو در اوردم فیلترشکن روشن کردم رفتم سایت xnxxبه سوپر پلی کردم اوردم وست داشت زنه براش ساک میزد گوشیمو گرفت گفت این چیه گفتم خودت انتخاب کن بزار نگاه کنیم رفت به فیلم اورد که پسره داره از کون دختره کم سن بود میکردش داگی گوشیم ۱۵درصد بود بعد ۱۵دقیقه ای نگاه میکردیم یهو دستمو گذاشتم رو سینش اونم هیچی نگفت داشت فیلم نگاه میکرد اینقد نرم بود رو ابرا بودن داشتم میمالیدم یهو دست احمد گرفتم گفتم دستت بده کارت دارم اوردم نزدیک سینش گذاشتم روش اونم گفت چه انبه هایی رسید رسیده تازه تازست🤣مینا خندش گرفته بود یهو گوشیم خاموش شد بعد به اونا گفتم شما برین منو مینا کار داریم اونا رفتن به مینا گفتم بذار یه لاپای بکنمت تو کف هستم کیرم کوچیکه این چیزا که برا اوین بار که چیزی نمیشه جنده نمیشی اونم گفت خب ادم از تو شکم مادرش بدنیا بیاد جنده نمیشه از همین لاپایی دادناش جنده میشه منم باند شدم نشستم روی رون هاش سینه هاشو میمالیدم اونم چشماش بسته بود تاپشو دادم بالا سوتین پوشیده بود از تو سوتین داشتم میمالیدم نرم نرم بود تو اسمونا بودم دکمه شلوارش باز کردم کشیدم تا زانو پاین شرتش هم همینطور یکم مو داشت یه خط بود یکم دست کشیدم سمت چوچولش خیس خیس بود کیرم بیرون اوردم داشتم دکمه شلوارم باز میکردم صداشو شنید چشاشو باز کرد دید کیرم ۱۸سانت میشه گفت بخدا شکایت میکنم فلان بهمان که دخترم پرده دارم بعد دستاشو گرفتم خشک گذاشتم لای پاهاش جلو عقب میکردم حال نمیداد هرکاری کردم راضی نشد به دادن از جلو پیله کردم رو عقبش منم عاشق عقب بودم چه پسر چه دختر خیلی حال میکنم خلاصه برشگردوندم اوف داشتم چی میدیدم یه کون گرد نرم سبزه بانمک اصلی خیلی نرم بود بکم مالیدم بعد تف انداختم رو سوراخش تنظیم کردم روی سوراخش اروم عقب جلو میکردم یهو سرش رفت تو اوف چقد گرم بود قبلا از عقب داده بود همینجور داشتم تلمبه میزدم اونم ناله میکرد یهو تا ته کردم تو بند سوتینش باز کردم دستامو کردم زیر سوتین جفت سینه هاش تو دستام بود کیرمم هم تا ته توش بود اینقد گرم و نرم بود که تکون نمیخوردم بعد ۳۰ثانیه شروع کردم به تلمبه زدن بعد ۲مین کشیدم بیرون کنارش پرتاب شد تمام اب کیرم خیلی حال کردم بعد صدا زدم احمد بیا مینا کارت داره رفتم اونم سریع گفت این که خودش کونیه نیارش گفتم حالا کونی نشونت میده برا مسخره بازی مثل ترنس ها حرف میزد که من رفتم بعد ۵مین داشت ناله میرد عاه اه میکرد اونم طوری کردش که از زبونش رفت که احمد کونی یه بعد مسعود رفت کردش هوا سرد بود منم میلرزیدم بعد گفتیم بریم یجا دیگه تو فکر بودم کجا بریم بعد یادم اومد یه خونه خرابه پشت تیپ اصف هست طرفای پریتقی بود رفتیم توی یه کارگاه بود هیچکس نبود خونه خالی خالی کاشی کرده بودن کفش درو پنجره هم نداشت انداختیم داز کشیدیم چند دقیقه ساعت ۱۲نیم بود گفتم منو مینا میریم یه دور میزنیم میریم خونه ما قلیون با پتو بالشت میاریم روشن کردم گار کیپ رفتیم بیرون تا خونه ما پشت خونه موتور جک زدم گفتم که هرکسی اومد بگو منتظر کسی هستم بعد خلاصه همچیز برداشتم موتور روشن کردم رفتیم تو خونه جا انداختیم اتیش روشن کردم ذغال زدم قلیون اوکی کردم داشتم میکشیدم کنار مینا گفت بده منم بکشم منم گفتم کام میگیرم لب بگیر ازم دود بگیر همین کارو کرد دو ۳بار فقط بوسه بود میکیدن درکار نبود خلاصه کشیدیم تا ساعت های ۲شب قلیون گذاشتیم کنار دراز کشیدیم مثل دفعه‌ی قبل تا ساعت ۳نیم فقط مالیدیمش ۳نفری همجاشو صبح ساعت حدود ۶بود از سرمای زیاد بلند شدیم احمد گفت من باید برم خونه کلید بردارم برم سر کار شما برین بیرون منو مینا کار داریم رفتیم منو مسعود بیرون بعد ۱۵دقیقه اومد بیرون منم به مسعود گفتم که موتور بردار احمدو برسون سرکار صبحانه بگیر بیا اونم همینکارو کرد دوباره به مینا گیر دادم که دشب اصلا بهم خوشنگذشته این حرفا خلاصه رفتیم رو مخش دوباره از پشت کردمش این دفه خیلی حال میداد ابم ریختم داشت گریه میکرد دلم میسوخت بهش بعد میگفت بیا منو بگیر این حرفا منم دل داریش میدادم که اروم بشه بعد ۱۰مین مسعود اومد خیارسبز با پنیر نون گرفته بود منم چاقو از جیبم بیرون اوروم مشغول خیارسبز ها بودم بعد داشتیم میخوردیم یهو صدا بی سیم تو حیاط اومد😓منم سریع دوهزاریم افتاد که گرفتنمون فهمیدم که همیسایه ها دیدن مارو که دارم میرم میام با موتور لو داده بودن بعد یارو اومد داخل گبت به به یه سرباز هم بود با کلانش با یکی لباس شخصی بود با دوربین فیلم میگرفت سریع گفتن بلندشین دستبند زدن منو مسعود رو سرباز سوار موتور شد رفتیم کلانتری ۱۱ روبه روی پارک ملت منم گفتم تموم دیگه منو بالا میکشن یه حالی بود عجیب
توصیفش سخت بود نه ناراحت بودم نه خوشحال ولی ارزششو داشت دختره بردن توی یه اتاق همچیز اعتراف کرده بود بعد به یه پلیس سن بالا گفتن اونم اومد نزدیک گفت با چی کردی با کاندم منم گفتم نه بعد گفت جلو کردی یا عقب من گفتم عقب سریع یه سیلی بهم زد خیلی محکم زد اما هیچ احساس نمیکردم انگار داشتم خواب میدیم به مسعود هم یکی زدن سریع گفتن اسم اون رفیقتو بگین من سریع گفتم دوست مسعوده من نمیشناسمش خونشون هم نمیدونم مسعود هم نه او نوه میکرد یه سیلی دیگه که خورد گفت بگم سیر لبی بهم منم گفتم هرکاری کنی میفهمن موتور مال اونه بعد اسمشو گفت مارو بردن کنار شهرداری زندان زنان بود نمیدونم چی بود توی یه اتاق دونفر اومدن داخل با پوتین لگد میزدن تو سرم قفسه سینه همجا حدود ۱۵دقیقه مارو زدن خیلی بد هم زدن بعد بردنمون دادگاه سریع دادگاهی کردن حالا قرار بود که یکیمونو با دختره عقد کنه مهریه هم یه دست بود یا یه پا قاضی سوال میکرد منم جواب میدادم که شرایط مالی کی بهتر بود اینا بعد تصمیم گرفتن که دختره رو با احمد عقد کنن مارو بندازن زندان ابد بعد دختره گفت من اینو میخوام منضورش با من بود منم تو خودم میگفتم برم زندان بهتره بعد به دختره گفتن زنگ بزن خونوادت تا بیان هرکاری کردن ک
دختره شماره نداد دمش گرم به نف ما بود بعد گفتن با خودشون حتما این هرزست که خودش رفته دنبال ۳تا پسر بعد زنگ زدن بهزیستی اومدن دختره رو بردن بعد حالا منو مسعود بودیم که گفت چیکار کردین شما ۳تایی این بلا رو سر دختره اوردین حالا خوبه برین زندان ما هیچی نمیگفتیم بعد حدود نیم ساعت گذشت دوباره رفتیم تو اقای قاضی زنگ زد بندرعباس که گفت اینجوری شده چیکار کنیم گفت که چند سالشونه منم گفتم متولد ۸۱هستم دوستم هم گفت ۸۰که گفت باید نفری ۴۰ضربه شلاق بخورن بعد پرونده رو ببندید بهم گفت کجات بزنم منم از خوشحالی گفتم هرجا دوست داری یکی زد تو پام خیلی هم درد نداشت بعد یکی اومد نمیدونم کی بود گفت چرا دستبند زدین بهشون بار کنید فرار نمیکنه مارو باز کرد سرباز بعد گفت ولشون کنید چون دختره هرزه بوده با خونوادش نیومدن ماهم زیر ۱۸سال بودیم اولین بار بود تهد دادم که یه بار دیگه بگیرن مارو دار بزنن مارو اعدام کنن یعنی …خلاصه اومدیم بیرون گوشی هامون هم گرفتیم انگشت زدم تو راه بودیم که مسعود یه اهنگ گذاشت ازاد شدم ننه گوش میکردیم راه میرفتیم خیابان کمربندی رسیدیم یه فالوده زدیم راه افتادیم پیش احمد همچیر تعریف کردیم اون باور نمیکرد فکر میکرد که شوخی میکنیم بعد باور کرد که خلاصه گذشت باباشو خودش رفتن تو کلانتری اشنا داشتن همون رور موتورش بیرون اوردن
داستان کلا واقعی بود هرکی هم فوش میده با خودشه این بود تلخ ترین داستان زندگیم دوستون دارم بای

نوشته: آرمان میناب


👍 7
👎 37
16701 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

814327
2021-06-09 00:24:49 +0430 +0430

عجب

0 ❤️

814334
2021-06-09 00:36:35 +0430 +0430

سوار تاکسی شدم،راننده از این وراجا بود.
شروع کرد کصوشعر گفتن،اتفاقا داستان تو رو هم تعریف کردفقط سنو اسما فرق داشت!
در کل که چشتون روز بد نبینه ،راننده تو نیم ساعت خلاصیه تمام داستانای شهوانیو پای خودش تعریف کرد.

راستی گفت یه پسر هم داره.
پسر کو ندارد نشان از پدر!

4 ❤️

814340
2021-06-09 00:43:56 +0430 +0430

كس ننت كس كش خار كس ده پدر
در دروغ بودن داستانت كه شكي نيست اصلا لازم نيست بگم كوني خار كس د لااقل كس مي نويسي يك جور بنويس بشه خوند نكه اونجوري كه بابات با نن ه جندت حرف مي زنه بنويسي
اي كير خر تا دسته تو كونت حرومي

3 ❤️

814363
2021-06-09 01:19:14 +0430 +0430

بله الان۱۸ سالته اون موقع ۱۶ سالت بوده و تازه رفتی دبیرستان درس بخونی و تو هر محله دوس دختر داشتی و اکیپ بچه بازیم داشتی 😅😅
میگم مافیا ایتالیا اینقدر گسترده کار نمیکرده😂😂😂


814370
2021-06-09 01:26:55 +0430 +0430

متولد هشتاد؟!
شما کی انقدر بزرگ شدید؟! تو خودت بچه ای اونوقت بچه بازی هم میکنی ناز گنجشک؟! 😐🤌🏼
زنا ۴۰ ضربه شلاق؟! اونم برای زیر ۱۸ سال؟! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
حداقل دو مین انگشتتو از کونت در میاوردی یه سرچ میزدی! میمردی؟!
اصل داستانم که با ۳ تا نابالغ و خونه خرابه تو یه داهات و…‌مشخصه دیگه، من نگم‌ چیزی 😃


814378
2021-06-09 01:40:41 +0430 +0430

بنام خدا
خانم اجازه
من بدلیل خوشگل پسر بودن این نویسنده نتونستم بیشتر از این نقطه بخونم(((ل ۹۸ تو زمستان بود اون موقعه ها تو فاز دختر بازی بودم ))))
دلیل…
به این دلیل که از سال ۹۸ تا الان چند صد هزار سال میگذرد(((همش دو سال))) ایشون ی جور میگه اون زمانها انگار داره زمان محمدرضا پهلوی رو تعریف میکنه الانم ۱۴۰۰ نیست و سال ۱۴۸۵ هست و از قرن گذشته میگه.
معلم خا نتیجه…
ببخشید خانم
نتیجه میگیرم این خوشگل پسر خودش،کون هست
پایان.
امضا:اینجانب

3 ❤️

814379
2021-06-09 01:41:21 +0430 +0430

کص ننت✋
بای

2 ❤️

814380
2021-06-09 01:42:05 +0430 +0430

جووون
منم تنهام

1 ❤️

814383
2021-06-09 01:48:59 +0430 +0430

به احترام حرومزادگیت یکم خوندم فهمیدم چه خبره نخوندم
آخه بیشرف بجای اینکه براش پناه باشی کونش میذاری؟
بعد تو خودت کون هستی کهره میگی که بچه بازی؟
حداقل این صنف رو خراب نکن
تورو فقط باید مادرتو جلوت گایید

0 ❤️

814384
2021-06-09 01:52:12 +0430 +0430

اونجاش(ک س ش) خط داشت.؟؟
یعنی اونجای مامانت خط نداره یا اینکه دوتا خط داره.؟؟😂😂
بعدم
خیار سبز.؟؟؟
مگه خیار به رنگ دیگه هم داریم.؟؟😂😂
همون خیار سبز تو کونت با این اراجیفت

3 ❤️

814388
2021-06-09 01:56:04 +0430 +0430

اونجاش که ترتیبت رو دادن چی شد پس؟؟؟

1 ❤️

814395
2021-06-09 02:18:15 +0430 +0430

قطعا ننه‌ت تو جوونی بی‌پناه بوده و کونش گذاشتن که تو هم یاد گرفتی حروم زاده!
اگه انسان بودی میرفتی داخل خونه و به مادرت میگفتی یه دختر بی‌پناه هست که اگه شب بیرون بمونه ممکنه هزارتا اتفاق براش بیفته. بعد اگه مادرت انسان بود دختره رو راه می‌داد و با مهربونی شماره‌ی باباشو میگرفت و تموم.
نه اینکه مثل حروم‌زاده‌ها بهش تجاوز کنی. فرق تو با نامردهای تاریخ چیه؟! بعدها قصه‌ی مردونگی‌تو برای بچه‌های بی‌پدرت تعریف کن

1 ❤️

814402
2021-06-09 03:08:42 +0430 +0430

این چه کصشعری بود؟احساس میکنم به شعورم توهین شده

2 ❤️

814410
2021-06-09 06:22:10 +0430 +0430

گروه اف بی آی یا بان مافیا پشمام چه داستان واقعی بود🥵🥵🥵🥵🥵🥵

0 ❤️

814417
2021-06-09 07:03:34 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای. مطمئن هستم کوس از نزدیک ندیدی

0 ❤️

814420
2021-06-09 07:14:30 +0430 +0430

کصشعر گویی بیش نیستی که کص از نزدیک ندیده ولی پیش رفیقاش ادعای جانی سینزو داره!!!

مال این حرفاتم مال این حرفا نیس😀

1 ❤️

814426
2021-06-09 08:54:52 +0430 +0430

بچه باز کجا بودی سولاخ فوری

1 ❤️

814450
2021-06-09 12:21:48 +0430 +0430

باز یک جقی دختر ندیده کس شعر گفت خخخخخ

1 ❤️

814451
2021-06-09 12:22:04 +0430 +0430

عاقا عقده کص و دختر فرااری داری میدونم
ولی حالا حالا باید کون بدی و لذت ببری

1 ❤️

814462
2021-06-09 14:27:46 +0430 +0430

ای که دهنتون سرویس ، این همه کامنت با عشق و خیلی شیک و مجلسی تقدیم کردید به این خوشگل پسر ، یکم به فکر ما باشید نصف شبی یا سر ظهری با اون خنده های عربده کشی که میکنم باور کنید اگر آخر این ماه از آپارتمان بیرونم کردن همه شمارا فحش میدمااا 😂 😂
واويلا از زمانيكه داستان نويساني همچون این خوشگله پا به عرصه داستان نویسی در شهوانی گذاشته من شخصا قبل از هر داستانی کامنت ها رو می خونم، این کامنت ها واقعا دل شاد و غم و غصه بر هست ای ول به همتون.
عامو تو هم بدو برو پشت یخچال خونتون هی خودتو انگشت کن هی گریه کن و فردا بیا داستان تجاوز انگشتت به پشتت رو منتشر کن عالی میشه بعد خندید.

2 ❤️

814473
2021-06-09 16:12:20 +0430 +0430

اینقد کسشر بود که سرم درد گرفت!
کونی خودت بخون یبار بعد بفرست خب!
حالا وایسین من یه خاطره تعریف کنم:
من آرمانم(جدی میگم منم آرمانم) 20 سالمه از بندرعباس(اینم جدی میگم)
یبار تو پارک یه دختره رو دیدم یهو رفتم بهش سلام کردم سریع گفت سلام من فلانی ام از فلان جا فرار کردم منم یهو گفتم شب جا داری سریع گفت نه
یهو گفتم متور هست میای بریم دور بزنیم سریع گفت آره یهو رفتیم دور زدیم وای جه بدنی داشت یهو احمد زنگ زد گفت کجایی یهو گفتم خونمون خالیه یهو تاکسی گرفت یهو تاکسی اومد رفتم خونه دیدم یهو خونه خالی نیست یهو گفتم چیکار کنیم یهو گفتم برو یه پتو بردار یهو احمد ذوقی گفت صد تومن میدم یهو گفتم احمد داداش خط داستان رو عوض نکن یهو گفت باشه یهو من گفتم بریم خونه خرابه که کاشی کردن یهو رفتیم تا ساعت 3 مالیدمش یهو تا ساعت 7 گاییدمش یهو پلیسا اومدن چنباری یهویی مارو زدن یهو آزادمون کردن یهو آزاد شدم خوش حالم ننه ایشالا آزادی قسمت همه یهویی به ذهنم رسید برم این داستان که کیرستوفر نولان میخواد فیلم بعدیش رو از رو این بسازه رو تو شهوانی پخش کنم یهویی یادم رفت حتی یه نقطه بزارم یهویی یهویی یهویی یهویی یهویی
خب ننویس مادر به پدر ننویس جان جدت ننویس یهویی به گا میریم همه خب.

4 ❤️

814494
2021-06-09 20:39:04 +0430 +0430

بچه جووون برو به درس و مشقت برس…یه رحمی هم بخودت بکن یکم کمتر بزن تا بتونی همیشه بزنی.چاقی ماقی

1 ❤️

814495
2021-06-09 20:41:05 +0430 +0430

متنفرم از این نویسنده که اینطور در قالب واقعیت جا زد تف به ذات کثافت

2 ❤️

814503
2021-06-09 21:40:23 +0430 +0430

چرت و پرت هارو تنهای نوشتی یا کسی هم بهت کمک کرده😑🙄احمق

3 ❤️

814507
2021-06-09 21:57:42 +0430 +0430

الان 18سالته
داستان مال 3سال پیشه
تو 15سالت بوده و 18سانت حوالش کردی
اینا هیچ
یه اکیپ دختر بازی یه اکیپ بچه بازی؟
کسکش تو خودت الانشم بچه ای و باهات بازی میکنن
کیرک تو ذهن ملجوقت

2 ❤️

814545
2021-06-10 01:53:44 +0430 +0430

آخه خیار سبز؟؟؟ کوسمشنگ جان، مگه خیار زرد یا… هم داریم؟؟؟😂😐

0 ❤️

814549
2021-06-10 02:25:06 +0430 +0430

مینابی کرنگ
کمته لاف بزن گوزو

1 ❤️

814569
2021-06-10 06:54:11 +0430 +0430

کسخول نادان ابله گاو چیزی هم برای فحش دادن گذاشتی مگه؟
الان اگه من به یه خر بگم خر قطعا شاکی میشه که آقا این گاوه از منم خر تره !

کودک کودن شاشیدم تو تخیلات و تصورات کودکانه و کودنانه ات
معلومه یه بچه گوزو هستی که میبرن تو خرابه ها کونت میزارن

بدبخت گوساله مجبوری بیای چرند بنویسی؟

دکمه سیکتیر بالا سمت راست هست ، بزن و سیکتیر کن
سیکتییییییییییییرررررررررر

1 ❤️

814582
2021-06-10 08:05:35 +0430 +0430

بابا پابلو اسکوباری هستی تو

1 ❤️

814590
2021-06-10 08:46:10 +0430 +0430

خیلی عالی بود
من با شخصیت اصلی همدان پنداری عمیقی کردم
انگاری یکی کیرش رو گرفته تو دست داخل مسابقه ی دو
😂😂😂😂

0 ❤️

814669
2021-06-10 22:59:28 +0430 +0430

خو لااقل فارسیشم مینوشتی بفهمیم چی چی نوشتی!!!

0 ❤️

814673
2021-06-10 23:17:41 +0430 +0430

چرا کص میگی؟

1 ❤️

814689
2021-06-11 01:03:02 +0430 +0430

ننویس کسکش این کسشری بود تلاوت کردی،برو بشین پای درس و مشقت

0 ❤️

814706
2021-06-11 02:22:05 +0430 +0430

کصخل ❤️

0 ❤️

814723
2021-06-11 06:01:26 +0430 +0430

دو كامنت قبلي براي خنده بود أما اين جدي هست، ببينيد فرق بين دو همشهري مينابي، ي نفر ميشناختم بچه میناب بود خدایی اندازه یک خط کش بیشتر نمیشد(((خیلی کوتاه و ریزه میزه بود خیلی زیاد جوری که فکر میکردی ۱۳ یا ۱۴ سالشه))) برای خدمت به یک شهر مرزی که اونجا هم دریا داشت منتقل شده بود و این یک خونه کرایه کرده بود و الکی میگفت زنم رو اوردم اینجا،چرا اینو میگفت بعدها فهمیدم… بعداز تایم اداری این میرفت خونه این یک دلیل دلیل دوم رو یک قایق که از یک بومی کرایه کرده بود کار میکرد و تو خدمت خرج زن و بچه خودش،رو اینجور در میورد((ای بنازم به چنین مردی خدایی اینو باید از طلا گرفت)) خلاصه یک دختر تو خونه این بود بش میگفت خواهر عجیب بود واسم این اونجا گفته بود که زنش آورده به این میگه خواهر، آخرش که جریانشو تعریف کرد این خواهر زنش بود و بزور انگار میخواستند به یکی از فامیلاش بدنش و این و خانوم ش تصمیم گرفته بودند. از خانواده پنهانش کنند مادرش هم فوت کرده بود، برای همین دختره از خونه پدرش فرار میکنه و تو ترمینال قرار میزارن اینو می بینه و خلاصه الی اخر، وجدانن جای اون پسر قسم حاضرم بخورم حتی نگاه تو صورت اون دختر نمی کرد و هیچ فرقی نداشت با یک دختر فراری فوقش میتونست برا خودش حال کنه و هیچ کس نمی فهمید اما اینقدر مرد بود که نکرد اینکارو (((به این میگن مینابی یا بچه هر شهری میشه بش افتخار کرد نه اینکه تو اومدی گوز گوز کردن و بزرگ شده سیسیل ایتالیا و رئیس مافیا شدی واسم، و آبروی و اسم شهرت رو بردی زیر سوال مردک چرا؟ چون عقده خود بزرگ ببینی و مشهور شدن داری .

2 ❤️