دستاورد سفر سیاحتی-زیارتی

1390/09/23

اول بگم من تاحالا داستان ننوشتم!مسخرم نکنین عقده ای میشم!بعدم بگم آخرش ی سوال پرسیدم اگ حال داشتینو تا آخر خوندین جوابش بدین!
مرسی!
بعد تحویل پایان نامم بابا ب عنوان هدیه اسممو برا تور سوریه نوشت!چ سفر با برکتی بود!جاتون خالی ی سفر تا لبنان رفتیم!ینی دخترای این کشور از نظر بدن سکسیو زیبایی چهره کم ندارن!بقول حاجی (روحانی کاروان ک بعد فهمیدیم کس کن حرفه ایه و آخر سفر ب منم پیشنهاد داد اگ امر خیر بود حاضری؟)خلاصه گف اگ اینجا بهشت نیست بهشت کجاس!..
توی کاروان با ی خانم بسیار زیبا آشنا شدم!با وجود سی سال سنش و مشکلات زیادی ک کشیده بود چهرش بیشتر از بیستو س چار سال نمیخورد!
بیچاره دوسال بود ک شوهرش ولش کرده بودو رفته بود خونه زن دومش!
ما ک ندیدیم ولی همکار شوهرش ک اتفاقا همسایه دیوار ب دیوارمون بود گف زن دومی زیاد قیافه نداره!مثل اینکه شوهره سر لجو لجبازی رفته بود با اون!
بارای اول ک بیرون میرفتیم حتی بوسم نمیداد ولی کمکم ازش لب گرفتم!خودش بعدا گفت ک خجالت میکشیده!چون راستش شوهرش از سکس خوشش نمیومده و حتی بوسیدنو لب گرفتنم بلد نبود!
بار اول لباساشو در آوردم مقاومت میکرد ولی خیلی کم!جوری ک شک داشتم دوس داره لخت بشه یا نه!
اولین بار ک خواست شلوارشو در بیارم نذاشت!
یدفه شاهد از غیب رسی!
خواهرش زنگ زد!بیچاره در حال جواب دادن بود ک من شیطون در یک عمل غافلگیرانه شلوارشو کندم!
ی اخمو لبخند موزیانه کرد!
شروع کردم از رو شورت با چوچولش بازی کردن!نمیدونین ک چ زود شورتش خیس شد!
خواستم درش بیارم ک گریه شد!
دستش نزدمو بغلش کردم!
کلی نازش کردم ک آروم شد!و گفتم بذار ببینمش!تاحالا ندیدم(البته بین خودمونباشه دروغی از این تابلوتر تو عمرم ندیده بودم)
گف بشین فیلم سوپر ببین
گفتم میخوام لمسش کنم
گف چرا من
گفتم کی عزیزترو بهتر از تو
.
.
.
خلاصه بعد کلی ماجرا گذاش بهش دست بزنمو ی نگا ببینمش!
بعدش گفت از من هرچی بخواه جز سکس!
گفتم عزیزم تو جوونی منم جوون!درکت میکنم نیاز داریو دوسال کاری نکردی ولی آخرش چی؟
.
.
.
در همین مواقع بابا زنگ زدو کارم داشت!
با خواستیم لباس بپوشیم ک چسبوندم بقل دیوار!سینهاشو گذاشتم رو سینمو کیرمو دوسبار لای پاش عقبو جلو کردم!
بدنش لرزید!ی لبخند زدو گف این چی بود؟منم ب شوخی گفتم تجاوز!
شب اس داد و گف اینکارو کردی با خودت نگفتی دلم هوس میکنه و پیلت میشم!
گفتم خوب اشکالش کجاس؟
گف خجالت میکشم!
گف شوهرم هیچوقت نذاشت ازش بخوام!هروقت خودش میخواست!زودم ارضا میشدو ولم میکرد!
گفتم نظرت چیه آخر هفته بریم رو کار؟گف جا داری گفتم جور میکنم اگ نشد تو میتونی؟
گف آره باغمون تویکی از روستاهای اطراف هس ک میشه بریم!
منم از خدا خواسته زود چسبوندمو قرار شد پنجشنبه عصر بریم!
روز موعود:
بعد یکساعتی پشت در خونشون موندن اومد!
چ آرایش قشنگی!
زیبایی خودش با آرایشش دوچندان شده بود!از همونجا راست کرده بودم!
جاتون خالی اون روستای نزدیک تا شهر یکساعت راه داشت!
تو دلم همش خودمو فحش میدادم ک چرا خونه ناصر دوستموردیف نکردم!(بنزینو بچسب)
رسیدیم ب باغ!عجب صفایی داشت!
ک با صفاترم شد!
رفتیم تو اتاق تمام درارو از ترس پشت سرمون قفل کردیم!
قلبم داشت کنده میشد!
مث دیوونها شده بودم!
لباساشو کندم!
خشکش زده بود!
اون بدن سکسیش هنوز تو چشمامه!
ی شورتو سوتین سکسی ک تازه خریده بود پوشیده بود!
(اضافه کنم من دوس دارم زن همیشه برا مردش سکسی بپوشه و بهشم گفته بودم)
با دیدن ای لباس زیر کلی تشویقو تمجیدش کردم!اشکش در اومد
گفتم چی شدی
گف شوهرم حتی یبارم اینارو بهم نگف!
بغلش ;ردم!چ حس خوبی!حسی ک بهم داشت و میداد ن از روی شهوت بلکه دوسداشتن بود!
ازش خواستم برام ساک بزنه!
پرسید چکار کنم؟
پفتم کیرمو بخور!
گف یاد ندارم!
منم با تعجب بهش نگاهی کردمو گوشیمو آوردم بیرون!
از قبل روش چنتا فیلم سوپر توپ ریخته بودم رو گوشیم!
قسم خورد بار اولش ک داره سوپر میبینه!مثل اینک شوهره بدش میومده!
خلاصه ساکرو زد!بعد کاندم تاخیریو کشیدم رو کیرم تا اثر کنه!
نوبت من شد ک کس سفیدو خوشکلشو بخورم!
عجب کسی!
چنتا لیس ک زدم گف نخور!
پرسیدم چرا
گف چندشم میشه کثیف!
گفتم باشه و شروع کرد ب بوسیدنشو لبخوردنو گردن . . . .
دستمو بردم وسط پاش
خیس بود در حد تیم ملی!
باورتون نمیشه ب اندازه ارگاسم کامل خیس شده بود!
یکم ک با کسش بازی کردم گف تحمل ندارم بذار لا پام!
(راستی بگم ک بکارتش حلقویه و وقتی از کس میکنیش مث دخترای صفر کیلومتر تنگه و ردش میگیره و جیغ میزنه! واسه همین لاپارو بیشتر از توشکردن دوس داره)
اول ب پشت خوابوندمشو بالا پایین شدم!
گف ن حال نمیدهبخواب روبروم!
کیرمو کرد لای پاش!
محکم بغلم کردو خودشو عقب و جلو کرد!
(چون بهش گفته بودم سکس اولمه انتظار داشت آبم زود بیاد ولی ب میمنت کاندوم ده دقیقه ای شد!)
نفس نفس میزد!
التماسم میکرد!
تا اینک آبم اومد!
بعدش ک دوتایی غشیدیم گفتم دوباره شروع کنیم؟
پرسید مگه میتونی؟ شوهرم نمیتونس!
گفتم بیا امتحان کنیم!
کیرمو خورد!
این امیر کوچولوی تشنه محبت سریع راست شد!
دوباره کاندوم زدم!
راستی بگم از حاملگی خیلی میترسید واسه همین برا لاپاهم کاندوم میخواست!
باز لبو گردنو گوششو خوردم!
تا دست بردن ب کسش امان ندادو کیرمو کرد لا پاش!
بچها این تجربمم بگم ک از کاندوم دابل دیلی کدکس بیشتر از یکبار استفاده نکنین!
چون دیگ آبتون نمیاد!و کیر راست کرده اما فلج میشهو نتیجتا هیچ حسی نداره!فقط کیفش برا دختر میشه!
بار دوم اون ارضا شد ولی من نشدم!
خلاصا بگم ک کونم جر خورد!
از این ماجرا گذشت!
تا یک ماهی ارتباطمون تلفنی بود!
ک یدفه دیدم ارتباطش کم شد!
پرسیدم چی شدی
من و من کردو چیزی نگف!
برا اینجا باید یکم توضیح بدم:
تو این دوسال بی شوهری توی بالاخونه پدر شوهرش زندگی میکرد!
و زمان آشنایی ما دقیقا توی اوج دادگاه طلاقش بود!
بعدن گف ک فقط ی دلیل از جلو ندادنش دردش بود دلیل اصلی احتمال برای آزمایش برا دادگاه بود!چون نمیخواست ثابت بشه سکس داشته!
بماند!
گف فردا ببینمت!
وقتی رفتم پیشش گف شوهرش برگشته!زن دومی بیرونش کرده و ماشینشو جای مهریش گرفته و یارورو طلاق داده!
یارو آویزون زن اولش شده بود!
گف داریم از اینجا میریم!شوهرمم رفته فلانشهر ک از شهر ما دوهزار کیلومتر فاصله داره!
گف میخواد برا آخرینبار سکس کنیمو از جلو ندادنو برام جبران منه!
از پرسیدم ب شوهرت خیانت نمیشه!گف اون بیخاصیت هنوز کاری نکرده!
فقط وقتی میرفت منو یبار بوسیده!
گفتم پس بعد دوسال من اولین میشم؟
گف آره!
فرداش خونه دختر خالشو جور کرد!
جاتون خالی چ کس تنگی!
صفرکیلومتر عین تازه عروسا!بعد کلی خوردنش
نشوندمش رو کیرم!
اینقد بالا پایینش کردم و خودم بالا پایین شدم ک از کسش آب جاری شد!
پایین شکمم کاملا خیس شده بود!
وقتی ارضا شد آودرمش پایین!
برام ساک زد تا آبم اومد!
ولی ن ب اندازه دفه قبل!شاید بخاطر کاندوم بود!
از قضا فرداش مامان بابا داشتن میرفتن سفر مجردی!
خونه خالی!و با اعتماد تمام کلیدها دست من و برادر گرانقدرم بود. . . .
چهار روز متوالی هر عصر تخت من سرو صداش هوا بود!
تو این چار روز همدیگرو ترکوندیم!
و بعدش رفت!
الان هر چند مدتی یبار باهم تلفنی صحبت میکنیم!شوهره باز اذیتش میکنه!
باهاش سکس نمینه!
لباس سکسی ک میپوشه بهش بیمحلی میکنه!
کلا آدم لجبازیه!
قرار یکی دو هفته دیگ بیاد سری بزنه ب بابا مامانش!
از یطرف قسم خوردم ک دیگ کاری بکارش نداشته باشم ک اگ زندگیش بهم خورد تقصیری گردنم نباشه!
از طرفی همچین جیگری حیفشه!
مخصوصا ک قرار بود از عقبم بکنمش بدون کاندوم چون از جلو میترسه حامله بشه!
شما بگین چکار کنم؟
میدونم بیاد سکس کنیم عجیب وابستم میشه!

نوشته:‌ امیر


👍 3
👎 3
75761 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

306786
2011-12-15 03:56:56 +0330 +0330

نظری ندارم به جز اینکه تا میتونی بکنش. که عقده‌ای نشه

0 ❤️

306787
2011-12-15 04:40:34 +0330 +0330
NA

کیرم تو حلقت گوز چه ربطی به شقیقه داره؟
این کسو شعری که نوشتی چه ربطی به سفر سوریه داشت؟

0 ❤️

306788
2011-12-15 07:07:07 +0330 +0330
NA

دوستان خواهشا همکاری کنید این دوستمون عقده ای شه دیگه ننویسه
حیف کیرم که بخوام ازش برای فحش دادن به تو استفاده کنم

0 ❤️

306789
2011-12-15 11:20:46 +0330 +0330
NA

بعد گفت تودوست داری کون بدی شوهرم که دوست نداشت اونوقت باباش اومد کرتوکونت

0 ❤️

306790
2011-12-15 13:38:26 +0330 +0330
NA

amir jan be edame tahsilet beres in kara be to nayomade be khodet asib mizani … nazaram ine beri to solakhe divar bokoni :H

0 ❤️

306791
2011-12-15 20:16:55 +0330 +0330
NA

doste man kesi ke deleshe bayad kard age nakoni ye omr pashimon mishi bokon bereeeeeeeeeee movafagh bashi

0 ❤️

306792
2012-01-14 14:43:48 +0330 +0330
NA

کیری کدوم مدرسه درس خوندی با این نوشتنت
دیگه ننویسی ها

0 ❤️

659353
2017-10-24 09:44:41 +0330 +0330

گفت یاد ندارم؟؟؟؟ برادر افغانی؟

0 ❤️

676775
2018-03-09 19:06:27 +0330 +0330
NA

خواره نظر نفر اولو گاییدم. (dash)

0 ❤️

720569
2018-09-29 12:50:27 +0330 +0330

واقعا داریم ب کجا میریم زنه شوهر داره بعد ما موندیم بکنیمش یا نه (dash)

0 ❤️Top Bottom