دست ما که نیست!

1399/12/12

صدای نوتیفیکیشن گوشی اومد
معلوم بود مال خودشه
چون میخواستم با بقیه فرق داشته باشه
صورتمو از بالش جدا کردم
موهام که بد جور ژولیده شده بود عقب دادم
گوشیو برداشتم نوشته بود:(کجایی خله؟!)
نوشتم:(جایی که باید باشم!)
نوشت:(بیست دقیقه دیگه جلوی درم!)
عادت کرده بودم
چراغو روشن نکردم
با فلش گوشی تا دستشویی رفتم
آبی به صورتم زدم
موهامو همون جوری که دوست داشت بستم
همیشه میگفت:(ولی من همیشه ترسم از اینه که جای رژت کم کم از گردنم میره)
داشتم به این فک میکردم تو آینه خودمو دیدم
خندم گرفت حتی رو نفس کشیدنم تاثیر گذاشته بود
همیشه ساکت و غمگین بود ولی وجودش لبخند رو لبام می آورد
لبخندی که هیچوقت پاک نمیشد
رژمو زدم همون قرمز همیشگی
دستبندی که بهم داده بود به دستم بستم
یه دست بند چرمی بود
که همیشه دور دستش بود
یه روز که دید دارم نگاهش میکنم تو چشمام نگاه کرد لبخندی زد
دستمو گرفت و اون دستبندو دور دستم بست
هروقت دور دستم بود احساس میکردم کنارمه
دوباره تو آینه نگاه کردم پوزخندی زدم و پایینو نگاه کردم
شلوار جینمو پوشیدم
عطرمو زدم
نفس عمیقی کشیدم چون میدونستم قراره کجا برم در حالی که حتی نمیدونستم کجاست
تحریک میشدم وقتی به اونجا فک میکردم
صدای اون ماشین دو در قدیمیش میومد
صدای بلندی داشت
آروم بارونیمو پوشیدم و رفتم پایین
همیشه میگفت:(دوست ندارم چیزایی که بهشون علاقه دارم با هم قاطی کنم)
به ماشین موزیک و تکنولوژی و من علاقه زیادی داشت
در ماشینو باز کردم داشت رو گوشیش دنبال یه آهنگ میگشت چون همیشه این کارو میکرد
وقتی آهنگو گذاشت
یهو به چشمای من خیره شد
همیشه تو اون چشمای که انگار صد ساله خواب نبودن غرق میشدم
وقتی به خودم اومدم منو محکم بقل کرد
بعد خودشو آروم ازم جدا کرد
یکم ازم فاصله گرفت
انگشتشو روی لبام کشید
سرش رو از کنار سرم رد کرد
دستاشو ازم رد کرد
با اون پارچه مشکی همیشگی چشمامو بست
همیشه میگفت:(من آهنگی گوش میدم که خودمو شرح بده و لحظه مو)
منم عادت داشتم که همیشه وقتی تو اون مسیرم به آهنگاش گوش بدم

چهار صبه الان خرابم تو لندن یااا
واسه پول از خوابم خیلی وقتا کندم
خودم نمیدونم حالم خوبه یا نه
فرصای کدیینه رفت تو موندی و من
یه عالمه درد تا فردا
با من باش تا فردا
نه دیگه اینا نیستش لفظ
رسیدیم یه تهش بسه دیگه دست نگه دار

ادامه آهنگو انقدر غرق ریتم شده بودم که نفهمیدم خواننده چی میگفت
به خودم که اومدم آهنگ تموم شده بود
آهنگ بعدی پلی شد

Fuck my life can’t save that girl
Don’t tell me you could save that shit
All she want is payback
For the way I always play that shit

بازم از زمین جدا شدم
احساس کردم که ماشین وایساد
آهنگ تموم شد ولی دیگه آهنگی پخش نمیشد
ماشین خاموش شد
درست مثل همیشه در باز شد و بسته شد
این بار در سمت شاگردو باز کرد
دستمو گرفت و دنبال خودش کشید
صدای اون در چوبی قدیمی و وارد شدن کلید توش شنیده میشد
منو وارد خونه کرد
چشمامو باز کرد
منم بارونیمو در آوردم
بعد بهم گفت:(یادته دفه اولی که بهت گفتم صورتی کم رنگ خیلی بهت میاد کی بود؟!)
دقیقا یادم اومد کی و کجا بود
ولی حرفی نزدم
به خاطر وسواسی که داشت دستاشو شست
آروم سمتم اومد
سویچ ماشینشو که روی میز گذاشته بود برداشتم
داشتم بهش نگاه میکردم
گفت:(چکار داری میکنی؟!)
چیزی نگفتم
چون میدونستم که خودش همه کارو انجام میده
بهم نزدیک تر شد
مچ دوتا دستمو گرفت
سویچ ماشینو از دستم گرفت
هر دو دستمو تو یه دستش گرفت دستامو بالای سرم گرفت
دست دیگشو پایین نگه داشت
سرشو رویه شونم گذاشت
منم بوسه ای به گردنش زدم
یهو سرشو از روی شونم برداشت و با لباش به جون گردنم افتاد
صدای قطره های بارون روی سقف اون کلبه کاملا محسوس بود
بارون آروم صدای قطره هاش سریع تر شد
داشتم لباشو میبوسیدم
لباشو از لبام جدا کرد
دوباره رفت دنبال گردنم
آروم لباس تنمو در آورد
بعد شروع کرد بوسیدن شکمم آروم پایین میرفت
بعد خیلی آروم شلوار جینمو از پام خارج کرد
تو همون حالت تیشرتشو درآورد
همون جوری کنار دیوار پاهامو دور کمرش حلقه کردم که بفهمه چقدر تحریک شدم
از دیوار جدام کرد منو سمت اتاق برد
بعد منو روی تخت گذاشت
پاهامو از دورش باز کردم
منو برگردوند
کمرمو میبوسید
آروم شورتمو از پام در آورد
بوسه هاش تموم نمیشد
شورتشو هم زمان با شلوارش پایین کشید
دوباره منو برگردوند لباشو بوسیدم
آروم کیرشو با کصم تنظیم کرد
و کیرشو وارد بدنم کرد
دوباره همون لذت بی پایانی که باهاش داشتم سراغم اومد
سینمو تو دستش فشار داد
همون جوری بودیم که موهامو از پشت گرفت و شروع کرد بوسیدن گردنم دوباره
تلمبه هاشو سریع تر کرد
هرچی سرعتش بیشتر میشد لذت منم زیاد تر میشد
چشمم به موهای بلندش افتاد که جلویه صورتش اومده بودن
با دستم از جلوی چشمش کنار زدمشون
دستمو همونجا گرفت و بوسید
همون لحظه ارضا شدم
بعد از روم بلند شد و دستشو دور پاهام حلقه کرد
و پاهامو بالا گرفت
و دوباره کیرشو وارد کصم کرد
تن هر دومون توی عرق غرق شده بود
سرشو نزدیک شونم آورد و سرعت تلمبه هاشو زیاد کرد دوباره منم گردنشو میبوسیدم
وقتی چشمم به جای رزم روی گردنش افتاد داشتم ارضا میشدم
اونم کم کم سرعتشو زیاد کرد و یهو کیرشو از کسم بیرون آورد و کل آبشو رو شکمم خالی کرد
بوسه ای از لبم گرفت
و دوباره سرشو کنار شونم آورد
آروم در گوشش گفتم چرا میترسی جای رژم از گردنت بره؟!
گفت:(دست ما که نیست!)
گفتم:(اگه منو ول نکنی هست)
چیزی نگفت
صورتمو بوسید و کنارم خوابید من خودمو تمیز کردم و اومدم و تو بقلش خوابیدم
روز بعد منو تا خونه رسوند و خداحافظی کرد
دفعه بعدی که دیدمش و داشت آهنگ انتخاب میکرد جای رژم هنوز روی گردنش بود
کنارش نشستم دستمو روی جای رژم کشیدم ولی اصلا تغییری نکرد
برگشت و همزمان با کلیک کردن روی آهنگی که میخواست پخش کنه گفت:(دست ماست) و نزدیکم اومد و گفت:(تتوش کردم)
دستمو پشت سرش بردم و لباشو محکم بوسیدم…

نوشته: دانته


👍 7
👎 0
4701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

794577
2021-03-02 01:08:48 +0330 +0330

لایک❤

0 ❤️

794750
2021-03-02 21:23:31 +0330 +0330

داستانِ کوتاه و قشنگی بود. اینطوری نوشتنت هم یه نکته منفیه.
لایک

0 ❤️

794762
2021-03-02 22:45:27 +0330 +0330

قشنگ نوشتی
لایک

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom