دهنش بی حس شد

1392/05/06

سلام داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مال پارساله. من قبول شده بودم دانشگاه ، کلاسمون 25 نفر بود دخترای خوبی همم نداشت چند تاشون که خوشگل خوب بودن هم ازدواج کرده بودن .
2 هفته از شروع کلاسا گذشته بود منم خواستم از کلاس برم بیرون در رو که باز کردم دیدم یه دختر( پریا) وایساده پشت در تا منو دید گف کلاس زبان هس؟ منم گفتم بله، گف رشته صنایع؟ منم با سر تائید کردم و رفتم سمت محوطه بعد سیگار و چای برگشتم ، دیدم هنوز پشت در وایساده گفتم چرا نرفتین تو ؟ گف خجالت کشیدم !! منتظر موندم تا شما بیاین ! منم در زدم و رفتم تو و پریا هم پشت سر من اومد و نشست جلو من.
بعدش دیگه قاطی دخترای دیگه شد و در حد سلام واحوال پرسی با هم ربطه داشتیم یه روز سر ظهر با بچه ها رفتیم نهار بخوریم که دیدم اونم هست ، دعوتش کردیم اونم اومد نشست کنار ما کم کم تو کلاس بیشتر با هم صمیمی تر شدیم و تو امتحانای میانترم قرار گذاشتیم برا تمرین یکی از درسا جمع شیم دور هم که پریا گف به منم خبر بدین و شمارشو داد به من، دختر شیک پوش و با کلاسی بود ولی اخلاقش زیاد خوب نبود پر حرف و همش از خودش تعریف می کرد.
کم کم اس ام اس ها شروع شد و کلی به هم اس ام اس می دادیم تا وقت امتحانات. شب ساعت 4 بود داشتم به زور درس می خوندم که اس داد : بیداری هنوز؟ … جواب دادم اره هنوز 5-6 صفحه مونده!!.. اس داد: خیلی خوابم میاد !..منم جواب دادم بیا بغلم بخواب :دی جواب داد : اره خیلی میچسبه هواهم سرده باشه اومدم !.. منم گفتم نیا یه لحظه ، لختم !.. چنتا اس دیگه دایم به هم و تموم شد.
فراد بعد امتحان دیدمش خندمون گرفت هر دوتامون. گفم دیشب خوب خوابیدین برگشت گف اره ولی یه چیزی اذیتم می کرد! گفتم چی؟ گف نمی دونم یه چیزی راست شده بود از طرف تو بود همش می خورد بهم !!! گفتم خوب اون دنبال جای خودش بود …
چند ماه همین طوری اس می دایدم به هم و کاملا سکسی شده بودیم از هر دری حرف می زدیم . تا اینکه گفتم اینا که اس هس من واقعی دوس دارم!! برگشت گف منم دوس دارم ! گفتم پس می تونیم؟ گف اره تو جا پیدا کن !!!
و مشکل اصلی هم جا بود. یکی دو بار تو ماشین دس زدیم به هم و لی خوب کاره خاصی انجام ندادیم تا اینکه یه شب گف خونه دختر خالم خالیه رفتن اصفهان برا نمایشگاه کلیدشم دست منه منم گفتم پس معطل چی هستی ؟ س شنبه بود که زنگ زد و ادرس داد
رسیدم در رو باز کرد وارد خونه که شدم دست دادیم به هم و من کشیدمش سمت خودم و بغلش کردم و لب گرفتم ازش.
گف وایسا دیگه عجله نکن وقت زیاده !!!
رفتیم نشستیم کمی با هم حرف زدیم همش فکرم پیش سکس بود اصلا نمی فهمیدم چی میگه و همیطوری جوابشو می دادم دلم می خواست زود تر شرو کنم. اومد نشست کنارم و من دستم رو انداختم دوره گردنش . هر دوتامون منتظر بودیم اون یکی شرو کنه چند دقیقه تو همین حالت بودیم و صدای نفس هامون فقط می امد. دستش رو گرفتم و گذاشتم رو کیرم . یه کم دستش رو کشید روش و گف خوابه/ گفتم از وقتی گفتی مکان جور شده خوابش نبرده ! خندید و گف بیچاره و فشارش داد. منم شرو کردم به لب گرفتن ازش .
یه تاپ مشکی تنش بود با یه شلوار کشی کونش زده بود بیرون، چند دقیقه از هم لب گرفتیم و بغل کردیم . لبامو از لباش جدا کردم و بهش گفتم برام ساک می زنی؟ گف اهووووم!! گف بریم اتاق خواب رو تخت ، چراغارو خاموش کرد و یکم اتاق تاریک بود کمربندمو باز کرد و شلوارمو کشید پایین کیرم شق شده بود با گرفت تو دستش خواست ساک بزنه یادم افتاد اسپری نزدم تو کیفم داشتم بهش گفتم برو کیف رو بیار !! اورد و اسپری رو زد و شروع کرد به ساک زده 2-3 دقیقه ساک زده بود که ابم اومد و ریخت تو دستمال کاغذی! گف خاک تو سرت دهنم بی حس شده (:دی) خندم گرفت و انم خندش گرفت اومد نشست پاهام و یه چک کوچولو که بشتر شبیه نوازش بود زد رو صورتم . بعدش خوابید کنارم . ساکت کنار هم خوابیده بودیم من به این فکر می کردم که ابم زود اومد برداشتم نوشته های اسپری رو بخونم به زور چنتا کلمه فهمیدم و نوشته بود بعد 20 min گفت چی نوشته گفتم فکر کنم باید بزنیم بعد 20 دقیقه صبر کنیم !!! گف باشه این کارم می کنیم ولی من گشنمه ! گفتم خونه دخت خاله تو هس گف حس پختن ندارم پاشو برو یه جیزی بگیر بیار! منم گفتم شرمنده همسایه ها مشکوک میشن پاشو خودت برو !
پاشد لباس پوشید و رف بیرون منم رفتم دسشویی برا شاش ، بعد 20 مین با یه پیتزا و مخلفات اومد. نشستیم همون اتاق خواب پیتزا رو خوردیم و یکم به بی حسی دهن ش خندیدیم!! بعد ناهار دراز کشیده بودم رو تخت که دوباره شلوارمو کشید پایین کیرمو مالوند و اسپری رو خالی کرد رو کیرم . و داز کشید کنارم چند تا لب گرفت و گف نوبت شماس تا 20 مین که اسپری اسر کنه باید بخوری منو! مو هاشو گرفتم تو مشتم و یه لب محکم ازش گرفتم و گفتم بله از کجا شرو کنم؟ گف گردنم گردنشو خوردم فقط صدای نفس های اون می اود صدای بوسای من !تاپش رو در اوردمو سوتین رو هم باز کردم رفتم سینه هاشو لیس می زدم و نوگشونو گاز می گرفتم محکم که گاز می گرفتم اونو موهای منو که تو مشتش بود رو می کشیدو می گفت " ایییییییییییییییییییییییی" شکمش رو هم بوسیدم و دستم رو گذاشتم رو کسش و یلم از رو شلوار مالیدم و شلوارشو کشیدم پایین ، شرتش کاملا خیس بود در اوردم شلوارو شورتش رو و پرت کردم پشی تخت رفتم رو کسش ، خوردمش ،موهامو همش می کشید و ناله می کرد . با انگشتم شروع کردم به مالیدن کسش، خیس خیس شده بود تف زدم و انگشتم رو گذاشتم در کونش ، کشید عقب و گف نه !!! گفتم انگشتمه فقط گف نه دردم می اد !!! اسپری رو برداشتم و زدم به سوراخ کونش.
گف داره میسوزه چی کار کردی (:دی) گفتم هیچ چی ، کیرم رو بردم جلو دهنش بوسش کرد و لیس زد، گف تلخه!!! رفتم سری شستم و اومدم سر پا وایساده بودم انوم نشسته بود رو تخت شرو ع کرد به ساک زدن خیلی با حال ساک می زد چند دقیقه ساک زد و کف بزار کیرتو لای سینه هام! کوچیک بودن چند بار عقب جلو کردم و گفتم برگرد گف نه کون نمی دم !
گفتم بابا الان بی حس شده دیگه انگشتشو کرد تو کون خودشو گف باشه ولی اگه دردم اومد بکش بیرون بر گشتو یه بالش گذاشتم زیر شکمش و شروع کردم به مالیدن سورخ کونش، یکم سر کیرم رو مالیدم به سوراخش و یکم فشار دادم چشاشو بسته بود محکم تر فشار دادم که یکم رف جلو صداش در اومد دل و زدم به دریا و فشارش دادم که یه اخ طولانی گف تو شروع کرد به ناله 1 -2 دقیه عقبو جلو کردم و در اوردم دوباره برام ساک زد.
و سر کیرو رو گذاشتم دوم کسش ! مالیدم خیس شده بو د شدید ! با دستم هم یکم ملیدم و دوباره برم ساک زد چند مین ابم اومد گفتم می خوریش گف بشه خالی کردم تو دهنش و اونم پاشد همش رو خالی کرد تو wc اومد کنارم پرسیدم ارضا شدی گف نمی دونم اره فک کنم!!!
یکم پیش هم بودیم و من اومم بیرون تو راه اس دادم مرسی عسلم جواب داد خودت مرسی ببخشید اگه خوب نبود ! منم جواب دادم برا بار اول عالی بود ! جواب داد دفعه بعد عالی تر میشه!!!
مرسی که خوندین

نوشته: رضا


👍 0
👎 0
50645 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

394220
2013-07-28 18:41:56 +0430 +0430
NA

فاقد هر گونه جذابیت. مثل خودت. مرد نیستین به خدا. هیچ کدوم از پس یه زن بر نمیاین. همین به درد دختر مدرسه ای های بی تجربه می خورین که زرتی می پرین رو طرف. زن رو باید کشت، باید تشنه کرد و نکرد، باید به له له انداخت و بی تفاوتی کرد،اونوقته که اگه زیرت بخوابه دیگه در نمیاد.

0 ❤️

394222
2013-07-29 01:37:49 +0430 +0430
NA

کسشر محض بود.

0 ❤️

394223
2013-07-29 04:32:10 +0430 +0430

مطمئني كه دانشجوئي "؟ من فكركنم دوم يا سوم ابتدائي رو به زور خوندي آخه احمق جون دانشجوئي كه نتونه زبون مادريشو بنويسه بعد زبون خارجه ميخونه؟ تف به قبر پدر آدم دروغگو . امتياز كه نميدم بماند فحش هم ميدم

0 ❤️

394224
2013-07-29 08:04:17 +0430 +0430

تخمی بود، ننویس . . . . . . . . . .
دیگه خسته شدم از این داستان‌ها. واقعا دانشجوها اینقدر بی‌سواد شدن؟ یعنی چی دم به دم وسط متن از این “دی” و چند تا پرانتز کیری در اطرافش استفاده می‌کنی؟ ریدم تو نگارشت با این سوادت. دیگه ننویس. آخه ملت با خوندن این متن کیری لذت هم میبرن؟ تو اسپری زدی به کیرت یا به دهن دوست دخترت؟ هنوز نمیدونی جای دوست کجاست و جای دشمن کجا. جلقو، کله کیری. ننویس آقا ننویس.

0 ❤️