دوست دخترم رو بردم شمال

1392/02/24

دوست دخترم رو برده بودم شمال
وقتی رسیسدیم صبح زود بود در پی تدارک ناهار شد و یک ناهار خوشمزه درست کرد
بعد از این که نار رو خوردیم و ظرف هارو شستیم
اومد بشینه که خستگی در کنه منم زود از فرصت استفاده کردم و بغلش کردم و شوع کردم به خوردن لبهاش بعد سری فرستادمش پایین تا از کیرم یک پذیرایی بکنه و آبم رو ریختم توی دهنش
دستم رو گذاشتم روی کسش و شروع کرد به تقلا کردن و وول خوردن کنارش خوابیدم و انگشتم رو کردم توی دهنش که میک بزنه
تند تند انگشتم رو توی کسش میچرخوندم که به ناله کردن افتاد و التماس میکرد که: کیر میخوام جون ملیسا آخ … من کیر میخوام کسم کیر میخواد
دم گوشش گفتم نچ از کیر خبری نیست اخماش رفت تو هم و ناله کرد تورو خدا کسم داره منفجر میشه و دستش رو برد سمت کیرم که شق شده بود
دستش رو پس زدم و گفتم نه ازین خبرها نیست و خم شدم سمت کسش و بازش کردم و تف زدم توش ناله کرد و دوباره شروع کردم به مالیدن کسش تقلا کرد که حداقل انگشتم رو بکنم تو کسش اما نتونست خیلی ناله میکرد زدم رو کسش و گفتم برگرد ذوق کرد و خندید و برگشت و کونش رو داد هوا
چه منظره قشنگی درست کرده بود با کسش با دستم کسش رو نوازش دادم و رفتم سراغ سوراخ کونش و شروع کردم به ور رفتن با سوراخش که یهو پرید و ازم فاصله گرفت و گفت : احسان داری چیکار میکنی؟ من کون نمیدم ها
بهش خندیدم و گفتم باشه عزیزم بیا نترس
اومد سمتم و دوباره پوزیشن قبلی رو گرفت پاهاش رو با یک دستم نگه داشتم و با دست دیگم با سوراخ کونش ور رفتم دراز کشید روی زمین و گفت: من کون نمیدم ولم کن اما من پاهاش رو محکم چسبیده بودم و نمیذاشتم بره
رفتم سمت گردن و گوشش که میدونستم خیلی حساسه شروع کردم به لیسیدن خیلی زود شل شد و آروم گرفت دوباره دست و پاش رو محکم گرفتم اما چون گوشش رو میخوردم هیچ عکس اعملی نشون نداد و هلش دادم و یکورش کردم و سوراخ کونش رو باز کردم این سری جیغ زد طوری که برق از سرم پرید یهو جا خوردم
ملیسا هم از کنارم دوید و رفت اون سمت اتاق خیز برداشتم سمتش و اونم دوید اما من پاهش رو گرفتم که باعث شد بخوره زمین
گریش درومد همونطوری که پاهاش رو گفته بودم کشیدمش رو زمین سمت اتاق خواب و پرتش کردم روی تخت
کمربندم رو از روی چوب لباسی برداشتم و رفتم سمتش خیلی وحشت کرده بود و از گریه زیاد هق هق میکرد دوباره جیغ زد و رفت سر تخت که موهاش رو گرفتم و کشیدم و گفتم کجا جنده انقدر میزنمت که بیهوش بشی اون موقع مثل جنده ها به من کون میدی
گریه میکرد و جیغ میزد اشتباه کردم اومدم شمال ولم کن دست از سرم بردار به خدا دیگه باهات نمیمونم
صدای جیغ و داد و گریه اش داشت کلافه ام میکرد کمربند رو توی دستام محکم گرفتم و اولین ضربه رو زدم صداش قطع شد فقط صدای هق هق اش می او مد
دستاش رو جلوی صورتش گرفته بود و پاهاش رو گرفتم و کشیدمش که دراز بکشه تمام بدنش میلرزید ازم وحشت داشت لبهام رو نزدیک لبهاش کردم صورتش رو برگردوند و گریه اش بیشتر شد برش گردوندم و سر کیرم رو گذاشتم روی سوراخ کونشو فشارش دادم تو جیغ میزد پشت سر هم بدون توجه به جیغاش کیرم و کردم تو کونش بلند بلند جیغ میزد شرتم رو چپوندم توی دهنش و تند تند تلمبه میزدم سیل گریه میکرد دیگه صداش در نمی اومد و ملرزید از کونش خون زده بود بیرون
تند تند تلمبه میزدم خیلی سفت بود تا حالا اینطوری کون نکرده بودم محکم با دستم میزدم به لپای کونش از زیر سینه هاش رو گرفته بودم و محکم شارشون میدادم
آم رو تو کونش خالی کردم و همونجا روش افتادم
خیلی بهم حال داده بود
بعدش بغلش کردم و بردمش توی حموم

نوشته: احسان


👍 0
👎 1
60479 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

380998
2013-05-14 08:44:21 +0430 +0430
NA

ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ.ﻣﮕﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮﻭﻥ ﻃﺮﻑ ﺑﻮﺩﯼ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻳک ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻴﻮﻭﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ.

0 ❤️

380999
2013-05-14 08:51:10 +0430 +0430
NA

احمق یه دختر رو بردی شمال بجای اینکه مثل گل باهاش رفتار کنی با کمربند افتادی به جونش؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
هزار رحمت به حیوان

0 ❤️

381000
2013-05-14 08:52:18 +0430 +0430
NA

خوار طرفو گاییدی

0 ❤️

381001
2013-05-14 10:01:55 +0430 +0430
NA

یه سوال آیا ااین داستان جزء تجاوز یا سواستفاده جنسی قرار نمیگیره آخه یه جایی نوشته بود این جور چیزا جایی در این سایت ندارد

0 ❤️

381004
2013-05-14 10:06:36 +0430 +0430
NA

با لفا47 شدیدا موافقم اسکل

0 ❤️

381005
2013-05-14 10:17:55 +0430 +0430
NA

cheghadr ravanie oghdei ziyad shode.motevahem .divane.kamtar film bebin.raftim shomal zarf shostim bad to joftak andakhti .bishor >:P

0 ❤️

381007
2013-05-14 10:49:38 +0430 +0430
NA

وحشی بدبخت

0 ❤️

381008
2013-05-14 11:34:15 +0430 +0430
NA

راست یا دروغ ،برپدرت لعنت مردک گاو.
حیف گاو! مردک خر.
حیف خر! مردک گراز.
ریدم به اون افکار احمقانت پف یوز .اون گریه میکرد تو میکردیش ملعون.

0 ❤️

381009
2013-05-14 12:02:59 +0430 +0430
NA

:)) خیلی جالب بود تو میزدیش اونم مثه ماس نگات میکرد؟
با اینکه توهم زدی ولی خاک تو سر اون من اگه به جاش بودم همچین یه لگد میزدم تو اونجایی که باش هم فکر میکنی هم میشاشی که تا یه هفته نتونی از جات پاشی
اخه اسکل تو میزدیش اونم خوابیده بود تا تو بکنیش؟

0 ❤️

381010
2013-05-14 12:07:24 +0430 +0430
NA

poooooooofffffffffffff mardom che vahshian

0 ❤️

381011
2013-05-14 12:12:57 +0430 +0430
NA

هيچ حرفي نميشه در موردت زد واقعا كه

0 ❤️

381012
2013-05-14 12:47:59 +0430 +0430
NA

heyvune lashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0 ❤️

381013
2013-05-14 12:50:13 +0430 +0430
NA

عقده ای آخه یه کون شعری بگو که اگه راست نیست لااقل جالب باشه

0 ❤️

381014
2013-05-14 13:53:11 +0430 +0430
NA

میشه عایا یه پسر دخترو بزنه و اون هیچ دفاعی از خودش نکنه؟؟؟؟ عاایا؟؟
هرچقدرم از لحاظ قدرت بدنی ضعیف باشه حداقل اگه 4تا میخوره دوتا می زنه
نه اینکه وایسه تا تو بکنیش واقعا شما دخترارو چی فرض کردین؟
جالبه هیچ کابرری اصلا به این موضوع اشاره نمیکنه انگاردخترا ماستن که نتونن یه همچین پسریو ادم کنن
واقعا که

0 ❤️

381015
2013-05-14 15:39:14 +0430 +0430
NA

حیوون کثافت روانی . من اگه جای دختره بودم قطع نخاعت میکردم

0 ❤️

381016
2013-05-14 15:59:09 +0430 +0430
NA

اوسکله پلشت عقده ای روزی چند بار جق میزنی عقده ای؟ خاک تو سرت با این داستان نوشتنت اخه پلشت دختره مگه چولاق بود که بزاره تو بکنیش؟ عقده ای جقی

0 ❤️

381017
2013-05-14 16:10:14 +0430 +0430
NA

بچه ها اذیتش نکنید مشکل از مادرشه

0 ❤️

381019
2013-05-14 16:20:31 +0430 +0430
NA

میگم بیا بریم همون دکتری که افسردگی رو درمان میکنه تا خوب شی…
جلقو مشخصه که تا حالا دوست دختر نداشته و از روی عقده امده دروغ نوشته وگرنه اگه دوست دختر داشت تو خاطره دروغش قربون صدقش میرفته…
برای دفعه بعد کمی دقت کن تا طبیعی جلوه کنه

0 ❤️

381020
2013-05-14 16:59:19 +0430 +0430
NA

حمید64 اینم حرفیه!

0 ❤️

381021
2013-05-14 17:40:07 +0430 +0430

در کرج ماساژ حرفه ای جنسی همراه با سکس.فقط دخترا پیام بدن چون گی نیستم
ساپورت هم اگه کسی خواست مشکل نداره.مکان از خودتون
لطفا اگه کسی (دختری)خواست لذت وصف ناپذیر ماساژ سکسی رو حس کنه پیام بده

0 ❤️

381022
2013-05-14 18:24:00 +0430 +0430
NA

من رو هم ببر شمال لطفا
فقط دوستات رو هم بیار
اگه میبریم تو پیام خصوصی تاریخ رو بهم بگو

0 ❤️

381023
2013-05-14 18:28:36 +0430 +0430
NA

ازطرز برخوردت با دوست دخترت ادم حالش بهم میخوره

0 ❤️

381024
2013-05-14 19:14:25 +0430 +0430
NA

خاک بر سر کثافتت.احمق.

0 ❤️

381025
2013-05-15 01:42:38 +0430 +0430
NA

اخه اشغال دلت فحش میخواد؟؟
میخوای کاربرا ننتو یاد جوونیاش بندازن؟؟
چرا سکس اینجوری؟؟چرا؟؟
دوس داری خواهرتو این جوری بکنن

0 ❤️

381026
2013-05-15 02:03:31 +0430 +0430

جلقو دیگه ننویس. . . . . . . . . .
بعد از مدت‌ها اومدم سری به شهوانی بزنم ببینم اوضاع داستان‌ها چطوریه دیدم بدتر از قبل شده. کله کیری فکر کنم تو بچه‌گی‌هات به زور کونت گذاشتن و حالا عقده‌ای شدی و این کُس‌شعرها رو بلغور می‌کنی. تف تو افکار تخمیت دیگه ننویس. سگ تو دهنت بشاشه دیگه ننویس. فکر نمی‌کنم که تا به حال کُس رو از نزدیک دیده باشی. جلقو دیگه ننویس.

0 ❤️

381027
2013-05-15 02:47:24 +0430 +0430
NA

خیلی بی شرفی دوست داشتم گیرم میفتادی اینقدر میزدمت بعد چاقو میکردم تو کونت این برخورد مال حیوونم نیست تا برسه به آدم

0 ❤️

381028
2013-05-15 06:21:56 +0430 +0430
NA

سلام
آخه آدم جقسون برو فکر تف شبت باش
رفتی شمال طرف هم برات ساک زد هم کتک خورد
هی میخوام فحش ندم نمیشه الهی برونکا ننت و بگاد . الهی با دادش کایکو بری شمال اونم دستمال قدرتش و ببنده کونت بذاره کوس ننه

0 ❤️

381030
2013-05-15 06:54:43 +0430 +0430
NA

اینروزها همه توهم میزنند ، شما چطور؟

0 ❤️

381031
2013-05-15 18:16:49 +0430 +0430
NA

اول سلااااااااااااااااام و عرض خوش آمد گویی به دوست عزیز قدیمی “تکاور جون” , که در نبودنشون یک پای داستان های اینجا لنگ می زد و جای خالیشون همیشه احساس می شد. آقا خیلی خوش آمدید.
و خطاب به نویسنده ی جلقی هم باید عرض کنم : پسر جون انقدر این فیلم سوپرای gag bang و کتی گوری های تو این مایه را برای جلق زدن های بی حدّ و حصر! خودت نگاه نکن! باور کن اون جریان ها فقط تو فیلمه و برای اقناع احساسات سادیسمی منحرف های جنسی مثل خودِ الاغت! ولی اونهائی هم که از این فیلمها خوششون می آد در واقعیت اجراش نمی کنند چون به احتمال جاشون توی تیمارستان روانی خواهد بود . اسگل

0 ❤️

381032
2013-05-22 11:37:04 +0430 +0430

مخلص SEVEN

0 ❤️

381034
2013-05-23 02:51:23 +0430 +0430
NA

انقدر جق زدی کیرت پوست انداخته؟؟؟؟؟؟ اشغال کسشعر تحویل ملت نده

0 ❤️

381035
2014-11-22 06:05:53 +0330 +0330
NA

شما خودتو ناراحت نکن …پیش اومده…قول میدم درست باهات رفتار بشه

0 ❤️

381036
2014-11-22 06:37:52 +0330 +0330
NA

بیماری مخت معیوبه اسگل…البته ی بیماریه باید درمان بشه

0 ❤️
Top Bottom