داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دوطرفه شدن و اومدن آبم

1398/02/26

سلام. من یه دوستی داشتم به اسم مهدی از کلاس اول دبستان با هم بودیم من هیکلم از مهدی درشتربود. به سن بلوغ که رسیدیم کون کونک بازی هامون شروع شد. همدیگرو دستمالی میکردیم کیر همو میخوردیم لاپایی درمالی میکردیم اما چون کیرامون کوچک بود توشی نمیتونستیم حال کنیم. مهدی از محل مارفتن یه محل جدید. سال بعد من مهدی رودیدم بهم گفت جمعه خونشون خالیه برم برای حال کردن. صبح جمعه من رفتم خونشون بهم گفت هنوز خونه خالی نشده باید یکمی صبرکنیم ما دم در خونشون نشسته بودیم که دیدم یه پسر تقریبا۲۳ساله اومد با مهدی خوش و بش کردن منم بهش سلام کردم مهدی بهم گفت اقا مهرداد همسایمونه در همین حین مادر مهدی صداش کرد مهدی رفت چنددقیقه بعد اومدگفت دارن میرن مهردادخندید گفت خونه خالی!! مهدی گفت تا شب خالیه. مهرداد رفت منو مهدی هم رفتیم تو خونه.لخت شدیم شروع کردیم به هم ور رفتن من خوابیدم رو تخت مهدی اومدبالام شروع کردلاپایی زدن بعدکیرشوگذاشت دم سوراخم تف انداخت شروع کرددرمالی هی فشارم میدادکه بره توسرش میرفت توش تامیخواست تلمبه بزنه میومدبیرون بهش گفتم کاشکی کیرت بزرگتربود گفت بزرگ دوست داری گفتم اره ولی مال توکوچیکه.گفت بگم مهردادبیادکونتوحال بیاره گفتم میکنه گفت اره منوکرده!!ازبالام بلندشدرفت بیرون چنددقیقه بعدصدای دراومدمن همون توربه شکم خوابیده بودم صدای مهدی ومهردادروشنیدم اومدن تواطاق صدای بازشدن زیپ شلواراومدنشست روم من بهش نگاه نمیکردم.بالشت زیرسرموکشیدگذاشت زیرشکمم کونم بادستاش بازکردسرشوگذاشت دم سوراخم من داشتم دیواررونگاه میکردم یه فشاردادگفتم اییییبه مهدی گفت تف بنداز مهدی هم تف مینداخت لای کونم مهردادم شروع کرددرمالی کردن لای کونم لیزشده بودوقتی فشارمیدادیکم ازسرش میرفت توش.نم نم سوراخم داشت بازمیشدبایه فشارسروگردنشو کردتوم یه کم سوخت گفتم اخ مامان خوابیدروم شروع کردبوسم کردن فشاروبیشترش تااخرجاشدتوکونم درگوشم گفت عجب دنبه ای داری پسر!!صدای تلمبه زدنش بلندشدکیرم زیرش راست شده بودداشت بهم حال میدادمهدی اومدجلوم نشست کیرشوشروع کردم خوردن بعدازچنددقیقه مهردادکشیدبیرون بهم گفت برگردم به پشت بخوابم من برگشتم مهدی اومدکیرموکردتودهنش وقتی خیسش کردپاهامودادبالاکیرشو کردتوکونم چیزی حس نمیکردم مهردادازپشت چسبیدبه مهدی کیرش باصدای خاصی رفت تو کون مهدی صدای نالش بلندشدمهدی چشاشو بسته بود بعد از چنددقیقه من و مهدی جامونو عوض کردیم کون مهدی روغنی بود کیرم رفت توش مهردادم جاکرد تو کونم یه حس عجیبی داشتم پاهام داشت شل میشد مهرداد تو گوشم گفت داره ابت میادگفتم یه جوریه شروع کردمحکم زدن دهنم خشک شده بود افتادم رو مهدی که یهو ابم اومد. مهرداد گفت اومدگفتم اره اونم بعدازچنددقیقه ابش اومد از کونم دراورد. نای بلندشدن نداشتم چرخیدم کنار مهدی درازکشیدم مهرداد پاهای مهدی رودادبالا دوباره کردتوش یه چندتایی تلمبه زدتاکیرش خوابیدازکون مهدی دراومدمن صورتموکردم سمت مهدی گفتم شرمنده دست خودم نبودچشمم به کیرمهردادافتادمثل مارکبرابودگرفتمش تودستم گفتم عجب کیرررررری!مهردادگفت هروقت هوس کردی بکنش توکونت ابش داشت ازکونم میومدبیرون لای کونم چسبناک شده بوداب من دوسه قطره بیشترنیومده بودرفتم دستشویی نشستم اب مهردادریخت روسنگ غلیظ بودخودم شستم اومدم تواطاق مهدی اینه اوردتاسوراخموببینم یکم جابازکرده بودمثل سوراخ مهدی مهردادرفت منم بعدازیک‌ساعت رفتم خونه همش تو فکرم کیر مهرداد بود که باعث شدمنم آبم بیاد.


👍 35
👎 8
90960 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

767906
2019-05-16 23:56:48 +0430 +0430

مهدی خوابید مهرداد چرخید، مهدی مهرداد مهرید مهداد داد… چی شد بلاخره کی کیو کرد …!!؟

6 ❤️

767913
2019-05-17 01:52:24 +0430 +0430

کسشعرات بر وزن کساشعر کساشیر کساشکیر بود …مرحبا ب این استعداد تخمی در داستان سرایی…تو فقط ی کونی هستی ک فقط بزور کردنت و چیزی از درد درحافظه جقیت نمونده.

0 ❤️

767918
2019-05-17 02:17:41 +0430 +0430

سکس، هر نوعش، با هرکس، هر جنسیتی، در هر سن و با هر گرایش جنسی، باید ایمن باشه، توش رفتارهای پرخطر نباشه.

سکس بدون کاندوم و ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

0 ❤️

767924
2019-05-17 03:57:15 +0430 +0430

دیس دوم

0 ❤️

767953
2019-05-17 09:46:52 +0430 +0430

فقط اونجایی که گفتی" سر و گردنش رو کرد تو". یاد گزارش کشتی آقای عامل افتادم.

2 ❤️

767968
2019-05-17 13:01:22 +0430 +0430

عالی بود عزیزم … به این میگند یه رفیق خوب
منم وسط بودن رو‌ دوست دارم‌ …

1 ❤️

767974
2019-05-17 14:17:33 +0430 +0430

سر شب خواب دیدی یا دم صبح؟!!

0 ❤️

768157
2019-05-18 12:29:05 +0430 +0430

جوووون منم یه بار دادم فقط اونم دوبل

0 ❤️

768196
2019-05-18 18:21:11 +0430 +0430

منم کیر میخام

0 ❤️

768197
2019-05-18 18:21:19 +0430 +0430

منم کیر میخام

0 ❤️

768212
2019-05-18 19:12:13 +0430 +0430
NA

منم رفتم دوستمو بکنم. گفت بذار اول من بکنم. گفتم ی لاپایی میدم. بعدش میکنم. ولی همین ک گذاشت رو سوراخم یهو فرو کرد تو. در رفتم از دستش دوباره مخمو زد. خوب تف مالی کرد. ایندفعه بدون درد کرد تو. دو تا تلمبه زد. چنان با فشار ابم زد بیرون ک تو عمرم نزده بود. اونجا فهمیدم کونی شدم رفت. واقعا لذت داره زیر کیر باشی ابت میاد

1 ❤️Top Bottom