داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

دومين تجربه ی پرستو

1399/03/16

سلام دوستان من پرستو هستم ،٢٧سالمه ،١٧٢قد و ٧٠وزنمه ،چهره و اندام خوبی هم دارم
فانتزی های سكسیم خیلی زیادن ولی جرات عملی كردنشون رو ندارم، من شدیدا عاشق سكسم و براحتی سیر نمیشم و وقتی ببینم پارتنرم حال میكنه همه جوره همراهیش میكنم حتی اگر خسته شده باشم.
اولین سكسی كه داشتم با نامزد دومم رو میخوام تعریف كنم،من یبار نامزد كردم و سكس كامل هم داشتم باهاش ولی كیرش خیلی لاغر و كوتاه بود و لذت كافی هم نمیبردم در عوض محمد با لیسیدن و … ارضام میكرد ولی نامزدی بنا به دلایلی بهم خورد ،یكسال تنها بودم و وقتی هوس كیر میكردم با یه خیار كوچولو حال میدادم به خودم( خیار كوچولو چون نمیخواستم كصم سایزش عوض شه و تنگیش از بین بر ،البته نمیدونم واقعا گشادمیشه یانه)تا خواستگار خوبی برام اومد و قبول كردم و عقد كردیم ،منكه مطمئن بودم امیر شب عقد منو نگه میداره خونشون حسابی به خودم رسیدم و جدی داشتم بال بال میزدم برای اینكه یه كیر دوباره بره تو كصم ،امیر از نامزد سابق و رابطم خبر داشت بهمین خاطر مشكلی نبود چون شرعی بود(البته میگفت لزومی نداره خانوادم بفهمن رابطت با نامزد سابقت تا چه حدی بوده)، شب شد و من هم استرس داشتم هم كلافه بودم وكیر میخواستم شام رو كه خوردیم پدرشوهرم گفت یه دست شطرنج بزنیم كه من بلد نبودم دست و پا شكسته بازی كردیم و بی قراری رو از چشمای امیر میخوندم بلاخره رفتیم تو اتاق و فقط صدای نفس بریده بریده میومد ،برقارو خاموش كرد گفت بیا بغلم ،تختش یه نفره بود هم جام ناراحت بودهم چسبیده بودم بهش كه شروع كرد سرمو ناز كردن وبه بدنم دست كشیدن منم تو دلم میگفتم توروخدا دربیار بكن تو كصم زود باش دیگه .ولی امیر داشت كشش میداد منم هرلحظه دیوونه تر میشدم. یهو پاشد یجوری تنظیم كرد بدنشو كه من كامل زیر بودم و لب گرفت گفت اماده ای گفتم نه😐نمیدونم چرا اون نه احمقانه رو گفتم ،پیش خودم گفتم خاك تو سرت الان منصرف میشه كه گفت خودم امادت میكنم عزیزدلم دكمه های لباسمو باز كرد پشت سرش سوتین شلوار رو هم دراورد سینه هامو با ولع میخورد و نوكشونو زبون میزد كیرشم به پاهام فشار میداد و سفتیش مشخص مشخص بود من دیگه طاقت نداشتم از سینه میرفت سراغ لب بعد گردن بعد گوش بعد شكم و دوسه باری اینكارو كرد و شلوار خودشو دراورد یه چراغ روشن كرد گفت باید تو چشمام نگاه كنی باشه؟ منم سر تكون دادم شورتمو از پام كشید بیرون یهو مث وحشیا شروع كرد به زبون زدن و مكیدن كصم منكه فكرشم نمیكردم بی مقدمه كصلیسی رو شروع كنه ،انقدر زبون زد و نفسای داغش به كصم میخورد كه میخواستم ارضا بشم سرشو محكمتر فشار میدادم به كصم اه و ناله های من تبدیل به جیغ میشد كه یه دستش رو بالا اورد و همونجوری كه كصمو میخورد گذاشت رو دهنم و صدامو گرفت ،پاشد یه تف انداخت سر كیرش و با تمام قدرت و بدون خیس كردن كیرش هل داد تو كص تنگم من تازه اونجا فهمیدم اگر اولین كیری كه خوردم كوچیك و نازك بود این یكی تلافیش رو دراورد، الان كه دارم مینوسم لذت اولین وارد شدن كیرش داخل كصم رو حس میكنم ،دلم میخواست از لذت كیر كلفتی كه نصیبم شده بود فقط داد بزنم ،اون حسابی تلمبه میزد و هنوز دستش رو دهنم بود منكه از خوشی داشتم فقط جیغ میكشیدم و چنگ مینداختمش اگر دستش جلو دهنم نبود همه خانوادش میفهمیدن امیر داره جرم میده،مدام تكرار میكرد اره كص بده بهم اره عروسك من كص كوچولوی من همیشه كص بده بهم همزمان كه بدنش رو جدا كرد ازم دستش رو هم برداشت گفت حرف بزن باهام.من فقط التماس میكردم تلمبه بزنه و قطع نكنه .امیر بكن محكم امیرجون جرم بده امیر دارم میمیرم اونم با لذت گوش میداد نگاه میكرد ریتم تلمبه هاش كندتر شد و منم فرصت كردم با دستم چوچولمو بمالم توهمون حالت بهم گفت پری گفتم جون گفت امروز فقط داشتم تن لختتو تجسم میكردم لامصب كص داغت داره دیوونم میكنه پیشونی عرق كردشو با دست ازادم پاك كردم صورتشو نوازش كردم خیلی دوست داشتنی تر شده بود و اون حالتای سكسیش باعث میشد لذت خاصی ببرم دوسه دقیقه ای همینطوری گذشت كه حس كردم جووووووووووووون دارم میشم ،محكمتر چوچول خوشگلمو میمالیدم و گفتم محكمتر زود باش محكم بكن منو جر بده زنتو ابمو بیار كه خوابید روم و با تمام قدرتش زد زد زد زد زد زد تا اینكه هم من خالی خالی شدم هم خودش،ازینكه خالی كرده بود تو كصم خیلی استرس گرفتم و همونشب فرستادم قرص خرید چون مطلقا نمیخواستم حامله شم به این زودیا،اونشب خوابیدیم و صبحش بهم گفت فكر نمیكردم انقدر خواستنی باشی منم كه این حرفارو میشنیدم حس غرور میداد بهم گفت كیف میكردم وقتی تو سكس خجالت نداشتی و تو چشمام زل میزدی. من خوشحال خوشحال بودم چون یه كیر درست حسابی گیرم اومده بود و همه كصمو بزور پر میكرد،هنوز اجازه صبحونه خوردن بهم نداده بود كه بهم گفت چهاردست و پاشو گفتم گرسنمه اما توجهی نكرد ویه تف زد به سر تپل كیرش و فرستاد تو كصم احساس درد و لذت وصف نشدنی باعث شده بود خفه بشم و ناله ریز كنم ،تلمبه هاش كشته مرده میداد لعنتی تو همون حال دراورد و خالی كرد رو كمرم و بازم نیم ساعتی رو مثل خرس خوابیدالبته من ارضا نشدما .بعد صبحانه دوش گرفتم و امیر ازم پرسید چیو بیشتر دوس داری گفتم كیرتو باخنده گفت اونو كه میدونم منظورم اینه چه كاری دوس داری بكنم بیشتر ؟ گفتم بخوری برام همونموقع برخلاف اینكه مادرش بهش گفت بره خرید كنه اومد اتاقو نشست جلو پام و از هم بازشون كرد شروع كرد لیسیدن منم استرس داشتم در اتاق قفل نبود ولی جوری میلیسید كه اصلا كسی هم میومد داخل اهمیتی نداشت دیگه ، بالشتشو گذاشتم زیر سرمو امیر جونم داشت برام كصلیسی میكرد وای چه لذتی داره یه مرد كصتو بلیسه و توام از لذت زیاد قربون صدقش بری و سرشو ناز كنی، امیر بخور عزیزم امیر بخورش برام عشقم كص زنتو بخور لیسش بزن دارم میمیرم امیرجون انگشتتو بكن توش كه با وارد شدن انگشت وسطش تو كص تنگم فقط التماس میكردم محكم محكم بخور كص خوشمزمو اااااااااییییییییی میخوام بشم بخور ،یهو نظرم جلب شد به صدای ملچ مولوچش كه شهوتم رفت رو میلیون گفتم اهان بیشتر صدا بده دهنتو ،مثل یه بچه كه لا ملچ مولوچ بستنی میخوره لای پام نشسته بود و كصلیسی میكرد توله ، زیاد نگذشت كه بطرز وحشتناكی ارضا شدم میكیدن چوچولم كوبیدن انگشتش به ته كصم و صدای ملچ مولوچش بهترین ارگاسممو تا اون موقع رقم زد برام …الان ٣سال و ٢ماه از ازدواجمون میگذره و همچنان زندگی سكسی و خوبی داریم ولی مثل خیلی ازین داستانا كه میگن انقدر حشری بودم رفتم به پدرشوهرم دادم و …شوهرم میخواست لباس لختی بپوشم برم بیرون و دوست شوهرم جلو شوهرم منو كرد وازین چیزا نداشتیم
سكس ما فقط حریم خصوصی جفتمون بود به سكس با هیچكس فكرم نكردم چه برسه به خیانت و انجام دادنش .من یه كیر دارم كه سیر سیر میكنتم و منم براش كم نمیذارم
امیدوارم پارتنر سكسی عالی باشید برای همدیگه
ببخشید طولانی شد

نوشته: پرستو


👍 11
👎 11
25247 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

886166
2020-06-05 19:42:09 +0430 +0430

آقا پرستو عمو جون این دومین تجربه سکست نبود این دومین جق با دست چپت بود :)

عمو جون ایمجیاتو بردار بدو برو پای کتابت! آفرین پسر گل!


886170
2020-06-05 19:48:37 +0430 +0430

تا سه3نشه بازی نشه . . . ‎;-)‎

0 ❤️

886176
2020-06-05 19:51:45 +0430 +0430
NA

(dash) (dash) (dash)

0 ❤️

886220
2020-06-05 20:21:37 +0430 +0430

حالا چرا از دومیش شروع کردی؟برا ایموجی هاتم الان دوستان میان خدمتتون

2 ❤️

886240
2020-06-05 20:42:11 +0430 +0430

خیلی ضایع هستی…همون ایموجی هم فهمید که پسری… (rolling)
یه زمانی پسر بچه ها با خودکار ریش و سبیل می کشیدن که مثلا مرد شدن…الان نره خر ها خودشون رو پرستو جا می زنن(dash)

5 ❤️

886301
2020-06-05 23:21:25 +0430 +0430

عزیزم میخوای کون بدی این راهش نیست خودم میکنمت عشقم

0 ❤️

886455
2020-06-06 18:09:40 +0430 +0430

آقا این جملات منو بکن، جرم بده، تا ته بکن خیلی دیگه تکراری وخز شده.جای شربت رو گرفته آخه کدوم زن وشوهری اولین شب این حرفا رو بهم میزنن مگه اینکه زنه جنده باشه ولاغیر (dash)

1 ❤️

886472
2020-06-06 19:17:48 +0430 +0430

اسمت امیر و کونی هستی، بقیشم تراوشات دهن بیمار یه بچه کونی بود.

0 ❤️

886573
2020-06-06 20:50:43 +0430 +0430

نوش جون خودت و شوهرت

0 ❤️

886758
2020-06-07 10:47:17 +0430 +0430

با این شهوتی که تو برا کیر داری و جنده ای که تو هستی مطمین باش قطعا به زودی به ده نفر میدی!! نگران دادنت نباش!هاهاها 😁 (rolling)

0 ❤️

886776
2020-06-07 12:43:45 +0430 +0430
NA

چرا فکر میکنید نویسنده پسره؟؟؟چرا هر خانومی داستان یا خاطره مینویسه انتقاد میشه خانوم نیست یا هزار جور فحش میدین … این داستان سکس یه زن و شوهر بود هیچ مشکلیم نداشت . واسه اینه که اینقدر داستان گی زیاد شده .
خیلی عالی بود زندگیتون پایدار و پرحرارت باشه

0 ❤️

919339
2020-09-24 17:05:58 +0330 +0330

عالی بود عزیز ادامه بده
منم نظر دوستمون و دارم چرا جو میدید پسره؟
دوست داره اینجوری بنویسه یه کم بال و پرش بده واقعیت رو

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom