دکتر نامرد

  اسمم سمیراست و ۴۱ سالمه متاهلم و یک دختر ۱۷ ساله دارم
  این خاطره نه چندان خوش مربوط به تابستون پارساله
  چند وقتی بود که به فکر لیزر مو‌های بدنم افتاده بودم اما از اینکه نتیجه میگیرم یا نه مردد بودم تا اینکه یک روز خونه دخترداییم بودم و باهاش مشورت کردم چون خودش خیلی به خودش میرسه و دنبال این جور کاراست،یه کلینیک پوست بهم پیشنهاد داد و گفت دکتر —— کارش خوبه...یک روز بعدازظهر نوبت گرفتمو رفتم،جلسه اول لیزرم بود و یکی از تکنسین ها دستگاه رو اماده کرد و از اتاق بیرون رفت،دکتر اومد داخل اتاق،ازش پرسیدم اقای دکتر خودتون زحمت لیزر رو میکشین؟(اخه همه جا توسط تکنسین ها انجام میشه) گفت بله شما سفارش شده این...منم چون ادم راحتیم و خیلی موذب نیستم قبول کردم،دکتر ازم خواستم لباسامو در بیارم کامل لخت شم(چون مو های ناحیه بیکینی هم میخواستم لیزر کنم) رو تخت خوابیدمو دکتر ازم خواست عینک مخصوص رو به چشمم بزنم که نور لیزر به چشمم آسیب نزنه...نزدیک نیم ساعتی طول کشید و بعد از اینکه تموم شد بهم گفت الان لباستو تنت نکن چون پوستت ازرده‌اس ...ازش تشکر کردم و گفتم جلسه بعد کی بیام؟گفت هفته دیگه...داشت از اتاق‌میرفت بیرون که یهو برگشت ،گفت ضمناً من خونه همه دستگاه ها رو دارم، اگه کلینیک واست سخته بیای میتونی باهام هماهنگ کنی بیای خونه.گفتم نه زیاد سختم نیست ممنونم
  یک هفته ای گذشت و روز قبل نوبت جلسه دوم لیزرم بود ، ساعتای ۵ بعد از ظهر بود که دیدم موبایلم زنگ میخوره، جواب دا‌دم دیدم از کلینیکه ،کسی که پشت تلفن بود گفت اقای دکتر—— کارتون داره منتظر باشین وصلتون کنم،بعاد از سلام و احوال پرسی با دکتر بهم گفت دستگاه کلینیک خراب شده و شاید یکهفته طول بکشه تا درست شه،دکتر گفت هم میتونین تو نوبت بمونین تا درست شه هم اینکه واسه اینکه بهتر نتیجه بگیرین بیاین با دستگاه خونه انجام بدم،گفتم اگر اشکال نداره تا نیم ساعت دیگه خبر میدم،دکتر گفت پس شمارمو یادداشت کن به موبایل خودم زنگ بزن خبر بده.
  تلفونو قطع کردم و شروع کردم فکر کردن که چیکار کنم،از شانس من شوهرم ۲ روزی بود رفته‌ بود سفر.زنگ زدم به دختر داییمو موضوعو باهاش مطرح کردم،چون اون میشناختش،بهم گفت دکتر ——ادم مطمئنیه اگر میخوای بری خونه برو مشکل ساز نمیشه ، با دختر داییم خداحافظی کردمو با خودم گفتم خوب اینکه میشناسه،منم میخوام زودتر نتیجه بگیرم،تلفونو برداشتمو زنگ زدم دکتر؟
  ،گفتم اگر مزاحمتون نمیشم و اشکال نداره هرجا شما بفرمایید میام،با سنگینی تمام گفت خواهش میکنم،من که فردا تا ۹ کلینیک ام،شما ساعت ۹:۳۰ تشریف بیارید،ادرس رو هم اس ام اس میکنم،تشکر کردمو گفتم فردا مزاحمتون میشم
  اون روز گذشت...ساعت ۸ راه افتادم به سمت ادرسی که دکتر بهم داده بود ، ساعتای ۱۰ بود که رسیدم اونجا چون خیلی ترافیک بود،وارد خونه شدم و با دکتر سلام و احوال پرسی کردم،گفت دیر‌ کردینا،گفتم ببخشید تروخدا ترافیک بود ...با خنده گفت فدا سرتون ،برین داخل اون اتاق اماده شین تا من بیام،
  رفتم تو اتاق ،یک کلینیک کامل بود واسه خودشت با کلی دستگاه و تجهیزات ،لباسامو کامل در اوردم و منتظر دکتر نشستم لبه تخت .
  دکتر اومدو گفت خوب میتونم شروع کنم،گفتم بله حتماً ، عینک مخصوصو بهم داد و گذاشتم رو چشام ، دکتر شروع کرد به لیزر کردن،یک ربع که گذشت دکتر گفت خوب رون و ساق پاهاتونو زدم یکم اگه لطف کنین پاهاتونو باز کنین و زانوتونو جمع کنین که اطراف واژنتونم بزنم ممنون میشم، منم زانوهامو جمع کردم و پاهامو باز کردم،گفت خیلی عالیه ممنون،دوباره عبنک رو گذاشتم،هیچجا رو نمیدیدم ،یکدفعه دکتر نامرد کیرشو گذاشت رو کسمو با یه فشار تا ته کرد تو...شروع کردم به دست و پا زدن و سر و صدا کردن،دکتر گفت ارووم باش بزار به جفتمون خوش بگذره،گفتم ترو خدا نه من متاهلم،دوباره جیغ و داد کردم بهم گفت سروصدا نکن کسی صداتو‌ نمیشنوه،تا اینو گفت در اتاق باز شد و یه مرد دیگه اومد تو گفت چرا دکتر من صداشو میشنوم،دوست اشغال اون عوضی بود،
  دکتر گفت عه تو اینجایی،بیا این خانومو باهم دیگه به فیض برسونیم
  من همینطور که داشتم جیغ و داد میکردمو مقاومت میکردم مچ دستمو گرفت و گفت مقاومتت بی فایدس ، اروم باش بزار بهت خوش بگذره و گرنه جرتتت میدم،همینطور اروم اشک از گوشه چشمم میومد که جفتشون منو نشوندن زمین و کیرشونو جلو صورتم گرفتن،گفتم به خدا من ادم این کارا نیستم،شوهر دارم،بچه دارم ...دوست دکتر گفت اتفاقا این زنا کردن دارن... گفتم من تا حالا واسه شوهرم ساک نزدم،تا اینو گفتم کیرشو به زور کرد تو دهنمو گفت ساک بزن جنده...وقتی بهم گفت جنده انگار روم اب سرد ریختن،کیرشو تا ته میکرد تو حلقم،واسه جفتشون ساک زدم
  دکتر خوابید رو زمین گفت بیا روم بخواب،منم با اکراه روش خوابیدمو کیرشو گذاشت سر کسم و داد تو..همینطور که داشت تلمبه میزد اون دوست عوضیش اومد پشتمو کیرش گذاشت دم کونم ،التماسش کردم گفتم تروخدا نه،از کون نه، من تو عمرم از کون ندادم،یه سیلی زد بهم و گفت میخوام کونتو پاره کنم،رو سوراخ کونم تف انداخت و کیرشو کرد تو کونم،چشمام سیاه شد از درد،یه اه بلند کشیدم ،گفت جنده ها که اه نمیکشن،نیم ساعتی منو دوتایی کردنو دوباره جلوم وایستادن
  گفتن بخور،تمام ابشونو رو صورتمو دهنم ریختن،من که بیزار بودم از این کار گفتم نمیخورم ،انچنان زد تو گوشم مه برق از چشام پرید،دوستش گفت همه ابمونو باید بخوری،اون ابایی که رو‌ صورتت ریخه هم باید با انگشت جمع کنی لیس بزنی،کاملاً منو برده خودشون کرده بودن و هرچی میگفتن باید میگفتم چشم ...
  بیخیالم شدنو رفتن از اتاق بیرون،منم شروع کردم‌ لباسامو پوشیدن که برم،دیدم اومدن تو اتاقو گفتن کجا؟گفتم ولم کنین دیگه،چی میخواین دیگه؟دوستش گفت تا صبح لازمت داریم،زدم زیر گریه گفتم دست از سرم بردارین بزارین برم ،دوباره به زور لختم کردنو با طناب منو بستنو انداختن رو زمین،یه دفعه دکتر چشمش به پاهام افتاد گفت به تاحالا ندیده بودم کسی انگشتر پاش‌ کنه ،گفت اذیتت نمیکنه؟گفتم نه از ۱۶-۱۷ سالگی پامه...
  اون شب تا صبح هر نیم ساعت یک ساعت منو کردنو من همینطور طناب پیچی شده هیچکار نمیتونستم بکنم
  صبحش گفتن برو ، دکتر در گوشم گفت ازت فیلم داریم اگه هر موقع بخوایم و نیای دیگه خودت میدونی و ابروت،بعد از اون شب ۶-۷ ماهی هر دو هفته یکبار بهم زنگ‌ میزدو منم مجبور بودم برم،الان ۲-۳ ماهی هست که کلاً بهم زنگ نزده...امیدوارم‌ بخیالم شده باشه.


  نوشته: سمیرا

 • 15

 • 53
 • نظرات:
  •   general_bu
  • 6 ماه،2 هفته
   • 7

  • ترسوندنت ، یه بار دیگه برو بهش بده ، بعد بزار ابشو توت خالی کنه بعد برو شکایت کن برو پزشکی قانونی مادرشونو بگا


  •   جان.کوچولو
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • فقط اون قسمتی که دوستش میاد،دکتر میگه عه تو اینجایی؟!!!!!
   خیلی باحال بود بازم حتماً بنویس.


  •   Barez1311
  • 6 ماه،2 هفته
   • 6

  • این همه مشتری دارن که حاضرن بدن و مجانی لیزر کنن انموقع به تو گیر دادن؟


  •   As-pikc
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • تو این دوره زمونه سویا هم نمیدن دست گربه
   تو گوشتو دادی دست گرگ
   انتظار داری نکنتت?
   اگه نمیکرد کسخل بود


   هرچند داستانت به واقعیت نزدیک نیست


  •   kooos.topol
  • 6 ماه،2 هفته
   • 10

  • کسخل جان .. جلسه دوم یک ماه بعده ن یک هفته بعد
   اول تحقیق کن بعد زر بزن


  •   ملكه_قلابي٢
  • 6 ماه،2 هفته
   • 10

  • تو رو جون مادرتون بيخيال اين فانتزيهاي مسخره تون بشيد!!!!


   اينجا ايرانه تازه ناف كاليفرنيا هم باشه دكتر معروف يكي كيلينيك درست حسابي اينقد هارد و سافت و رومانتيك و خشن تو دست و بالش هست ك ب گور باباش بخنده ي زن رو ك اومده تو خونه اش جر بده!!!
   ديگه دوره اين حرفا گذشته ك ازت فيلم داريم !!!و بايد بياي اينا مال بچه جقياي بيست سال قبله !!!


   بهد ٢٤ ساعت اونجا بودي!!شوهر احمقت زنگ نزد؟ بچه هات تنها نموندن!!!بعد نرفتي شكايت كني!!!


  •   Armitaarman
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • فکر کنم تا ۷۲ ساعت میشه از طریق پزشکی قانونی اثبات کرد که تجاوز صورت گرفته


  •   Blue1995
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • مزخرف و كص شعر
   احمق


  •   esiiishahi30cm
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • سمیراجان , چقدر دلم برات سوخت !!! شما که اصلأ کس وکونت کیر نمی خواست !!!! ولی دکتر یه روانشناس خوبی بود , میدونست چه کسی رو باید ببره خونه ش که با دوست ش ۲۴ ساعت تلمبه بزنن , من فکر کنم , اسم جنده کاملأ برازنده شماست .... , زیاد سخت نگیر که بخوای خودت رو پاک جلوه بدی !!!!


  •   ehsan balae
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • باور کردنش سخت نفرت دارم از زوری


  •   hosseinkirkoloft226
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خاک به سرت به شوهرت بگو


  •   kokarostam
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • کیری‌ترین


   امشب که همه داستان‌ها گی بود. این یکی ولی اینقدر تخمی و کیری بود که صد رحمت به داستان‌های گی. این چیزا توی ایران بود؟ دکتر لیزر یعنی نمیتونست دخترهای خوشگل را داشته باشه ولی اومد سراغ تو نکبت؟ کدوم فیلم پورن رو دیدی که اومدی اینجا داستانش رو گذاشتی؟ چلمنگ شاشیدم توی خطوط بیکینی و غیر بیکینی و لای چاک کونت. چه راحت رفتی خونه‌ی دکتر لخت مادرزاد شدی؟ واقعا شاشیدم به خودت و داستانت


   ها کوکا


  •   Javane.jahel
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • تو ایران خونه هرکسی بری میکنتت. فرق نمیکنه مردی یا زن. همه میکنن. چه برسه به تو که تنها رفتی لخت مادرزاد هم شدی.


  •   asidsystem2005
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • بچه ها آنجلینا جولی رو که میشناسید! این سمیراشونه از آنجلینا دو سال کوچکتره.?? (dash)


  •   amiralixyz
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • (dash)


  •   rastin2769
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • خیلی کسشعر بود..تخمی بود..دکتره تورو برد خونه ب زور گاییدت بد فکر بعدشم نکرد ها .فقط ب خاطر کس موقعیتو همه چیزشم ب خطر اندات.ریسک کرد .مغز فندقی


  •   آپو
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • به طور کلی،
   همه به گوش،
   بنظرمن فقط جنده ها،
   بخاطر یه چیز ساده اونم برداشتن مو،
   جلوی مردها لخت میشن.
   حالا دکتر نباشه پیامبر باشه.
   میدونم اکثریت با من هم نظرند.
   چه مرد چه زن نویسنده هم جنده هستش.ولسلام.


  •   Spirit2525
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • چقدر چرت؛خیلی غیر واقعیه؛والا جلسات لیزر فاصله هاش حداقل هر دو هفته اس؛واسه نقاط حساس مثل بیکینی و زیر بغل که پوست نازک تر و حساس تر داره هر دو ماه یک باره،ضمنا هیچ پزشکی نمیاد اینجوری برای خودش دردسر درست کنه چون اینقدر براشون کیس زیاد هست که لازم نباشه به زور متوسل بشن.


  •   Spirit2525
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • ضمنا هیچوقت برای بدن خانوم اپراتور یا پزشک آقا نمیاد لیزر انجام بده و همیشه خانوم میاد.این تجربه خودمه از چند تا مرکز پوست و مویی که رفتم،هیچ وقت ندیدم واسه لیزر بدن خانوم ها اپراتور جنس مذکر بذارن.


  •   Arsene lupin
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اه شوهرت گرفته ت فکر کن 20سال زن یارو بودی نه ساک پر توف زدی براش و نه از عقب دادی


  •   Mehdi_wolf
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • فتابارک الله الاحسن الجالق المجلوقین.....
   واتس د جاق چاقال؟


  •   اسی.
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوار مادره جندت گاییدم ک شوهر داری رفتی مرد لیزرت کنه
   همینه شما زنایه خیانت کارو جرمیدن بعدش سنگ سار میکنن الحق حقتونه


  •   mohammad.pherdos...25
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • بریم لیزرکار بشیم


  •   Kon.kone.maher
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • فوق العاده تخمی بود دیسلایک ۲۳


  •   Mahsasadr
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • بدجور سوتی دادی احمق جون جلسه بعد لیزر ی هفته نییت یک ماه دیگس پشمالو


  •   kiredivoone
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • بايد ننه اون دكترو گاييد


  •   m...h...a...
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • به نظرم یکی از فیلمای سوپری که دیدی رو با کمی تغییر نوشتی..غلط املایی هم که داشتی...در کل ریدم سرت


  •   pari_pari1194
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • جلسه هاي ليزر حداقل ٣٠ روز فاصله بايد داشته باشه چجوري تو بعد ي هفته رفتي اخه ، بعدشم عينكش ي جوري نيست كه نتوني جايي رو ببيني ، قبل از نوشتن ي كم تحقيق كن عزيز


  •   Naz10100
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اولا که تو ی لنگه کفشت هم به کلینیک لیزر نرسیده تا حالا چون اگه رسیده بود میدونستی نوبت برای لیزر یک هفته ای نیست و یک ماهه هست. دوم تو که اصلا زن نیستی بیخود ادای زن ها رو در نیار. سه هیچ دکتری احمق نیست که موقعیت خودش و شغلشو اینجور به خطر بندازه.


  •   hawjehsan
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • باید به شوهرت میگفتی و میرفتی شکایت میکردی، خودت نداده بودی که، بهت تجاوز شده بود فیلمشو هم دروغ گفتن حتی اگه راست بود هم مشکلی نداشت چون واسه تو آبروریزی نیست چون بهت تجاوز شده.


  •   Sexgayfucking
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تجاوز حال میده مخصوصا تو ایرانن ک کسی از ترس ابرو مجبوره تن در بده


  •   كامبيز جون
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • بابا اينا همش داستانه. چرا باور مي كنيد


  •   Mehmer
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • از مشهد برای امشب کسی هست خصوصی پی ام بدن


  •   Monster.Hunter
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اگه اول اسم اون دكتر "پ" هست و خونشون طرفاي پاسداران
   بهم پي ام بدين
   در غير اينصورت هيچ


  •   mariya_80
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • قشنگ بود


  •   adelbozorg
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • سمیرا خانم سلام
   هرچی فکر میکنم به نوع نگارشت بیشتر به این نتیجه میرسم که شما احتمالا از سن 9 سالگی که به سن بلوغ رسیدی با اسب و الاغ و بادمجون سروکار داری . آخه پتیاره خانم میشه بفرمایی خونه دکتری که اون همه دستگاه گرون توش هست کجا قرارداره که کسی صداتو نمیشنوه؟؟
   کیر تو کون دروغگو


  •   30parham30
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • واقعا عجب نامردایی پیدا میشن ادرسش را بفرست خودش را با دوست حرومزادس اتیش بزنیم


  •   amirfard2731993
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • الان دقیقا انگشتر تو پا این وسط چه ربطی به داستان داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  •   Kooonetopoli
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی چرت و تخیلی بود و تابلو بود پسری... بهتر بنویس.


  •   iman.shahvanii
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • معلومه كه جنده اي چون اگه اينكاره نبودي مثل خيلي از زنهاي ديگه كه بعد تجاوز شده بهشون شكايت ميكنن شماهم شكايت ميكردين،،درصدبالايي از خانما بعد ازدواج ازاينكه فقط با يكنفرباشن خسته ميشن ودوست دارن تنوع به زندگيشون بدهند شما هم يكي ازهمون تنوع طلبها هستي


  •   روحم.شاد
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تو این چند جلسه نفهمید انگشتر پاته حتماً باید بهت تجاوز میکرد


  •   kir560
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تو شب تا صبح دادی اونوقت کس نبوده نگرانت بشه ؟؟؟ خو جنده به من میگن یا تو ؟ طبق برنامه هر دوهفته میرفتی. نکنه مدرسه میری شوهرتم تا دم در میرسونه. جنده خانوووووووووووووم خو می خوای ادرس بدم خونهما هم بیا لیزر ندارم ولی قول میدم خوب بکنمت.


  •   داریوشم
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تخمی-تخیلی (dash)


  •   عاشقتمlov
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اگه واقعا همچین کاری کردن شماره و آدرس دکتر رو بده از پیغام خصوصی خودم قول میدم دوتاشونو با خانواده و هفت پشتشون برات پارشون کنم نگران فیلم هم نباش


  •   Jamshid.Bokon
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود فقطاونجاش که پاهاتو باز کردی که کوست رو لیزر کنه خوب منم بودم می کردم آخه هیچ مردی تحمل کوس باز کرده و بدن لخت رو تو جلوش نداره حتما می کرده منم کاش دکتر بودم


  •   Plasman
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • کص نگو معامله
   بخواب


  •   @tbt
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • قشنگ بود ،
   زیبا نوشتید
   پراز هیجان


  •   Armita_x
  • 3 هفته
   • 0

  • جلسه دوم حداقل یک ماه بعده نه یه هفته بعد????


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو