داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

رازی که باعث شد پسرداییم کون زنم بزاره

1398/06/19

سلام به دوستان شهوانی
اسمم نویده و 32 سال سن دارم و متاهل هستم…با اندامی لاغر و قدی179
حالا مشخصات پسر دایمم که اسمش وحید 29ساله ولی مشخصات دقیق نمیدونم فقط بگم که قدش بلندتر از منه و اندامشم مثل من لاغر…
حالا همسرم معرفی کنم…مینا
26ساله با قدی 167و اندامی توپد وگوشتی و کونه خیلی بزرگ و نرم و فرم دار…جوری که کل فامیل واشنا همیشه تو بحثهاشون مثالی بهتر از زن من گیر نمیوردن
بگذریم.
عید بود همسرم با خانوادش رفتن مشهد برای زیارت و من هم موندم خونه مادرم و پسر داییم از شهرستان اومده بود خونه مادرمینا…من باید سر کار میرفتم و همون باعث شده بود تا به همراه همسرم مشهد نرم.
من با پسر داییم خیلی راحت و صمیمی بودیم و هرچیزی که تو دلمون احساس سنگینی میکردو خالی میکردیم برای همدیگه.
یه یکی دوروزی گذشت که به پیشنهاد پسر داییم به یه خونه تیمی تو فلکه اول تهرانپارس رفتیم و یه حالی کردیمو و برگشتیم.
واقعا از قدیم راست گفتن که ادم نباید به چشماش اطمینان کنه
خلاصه برگشتیم اومدیم خونه و مدام از کوس کردنمون باهم هم میزدیم …وحید که پسر داییم بود بعد از اون قضیه بدجوری حالش بد شده بود ومدام تو خودش بود .
منم که هر چی اسرار میکردم که چشه؟چیزی نمیگفت و این سکوتش دیگه حوصلمو سر برده بود.
گذشت دقیقا 1398/1/5 بود که دوتایی از خواب پاشدیم و اون روز هم من مرخصی گرفته بودم صبحانه خوردیم و رفتیم بیرون تا یه کمی دوردور کنیم که پسر داییم شروع کرد به درد دل کردن و حرف زدن …مشکوک حرف میزد …انگار ی یه چیزی بخواد بگه اما نمیتونست.
خلاصه با کلی بالا وپایین کردن یواش یواش بحث باز کرد و گفت:
الان تو رابطه سکسیت با مینا چجوری؟
منم گفتم:واسه چی میپرسی؟
گفت:همینجوری رو کنجکاوی
گفتم:خداروشکر هم اون راضیه هم من
گفت:خوبه.فقط یه سوال دارم ازت جسارت نشه و ناراحت نمیشی؟
گفتم:نه بپرس داداش…
گفت :تو از عقب به زنت حال میدی یا نه؟
گفتم :واااالا…راستشو بخوای نه.
یعنی مینا بدش میاد و راضی نمیشه…
گفت: شرمنده داداش …پس چرا انقدر باسنه زنت گندس
منم خنده ای کردم گفتم
گفتم:مگه هر کی که کونش بزرگه از کون میده…نه…اون مادرزادی همون جوری بوده…
و دیگه وحید چیزی نگفت و به راه ادامه داد…
همینجوری که میگشتیم رفتیم یه اب میوه فروشی تا اب میوه بخوریم…نشستیم اب میوه سفارش دادیم ولی وحید لب به اب میوه نمیزد…بازم کنجکاویم گل کرد و گفتم :باز چته؟
وحید گفت: هیچی …خوبم
گفتم:جون داداش اگه نگیا از دستت ناراحت میشم بگووو ببینم چته؟
گفت :اگه بگم ناراحت نمیشی؟
گفتم:نه بگوووو ببینم
گفت:راستشو بخوای تا حالا چند بار زنت اومده تو خواب من
گفتم:خووووب ؟
گفت :ولش کن
گفتم :بگو برام جالب شد
گفت :ولش کن ناراحت میشی
گفتم:بگوو…نترس ناراحت نمیشم
گفت:خلاصه خواب شیطانی دیدم دیگه…داشتیم باهم سکس میکردیم.
تا این حرفو شنیدم بلند شدم از جام با یک سیلی محکم زدم تو گوشش و گوشش گرفت و از اب میوه فروشی اومدم بیرون …داشتم میومدم سمته ماشین که یهویی دیدم تند تند اومد از پشت دست گذاشت رو شونم و منو برگردوند سمت خودش و بغلم کرد و گریه کردن افتاد وهمش میگفت نوید داداش غلط کردم غلط کردم و اشتباه کردم و گه خوردم…ببخشید…خلاصه…منم یکمی اروم شدم و بغلش کردمو گفت عیبی نداره…یه سو تفاهم شده…
اخره همون شب رفتیم تو اتاق بخوابیم و رختخواب هر دوتاییمونم بغل هم پهن بود…من ووحید از فکر اون روز و اتفاقتش خوابمون نمیبردو همش الکی پلکامونو بهم میچسبوندیم…که یه سوالی فکر منو مشغول کرد وبه وحید گفتم:
حالا چرا زن من باید بیاد تو خوابه تو
گفت:دلیل خوب واضحه
گفتم:چه دلیلی
گفت:پارسال یادته عروسی سمیه دختر خالتو
گفتم:خوب
گفت :اخره عروسی زنت در حین رقصیدن هی به من چشمک میزد
اینو که گفت …چشمام از حدقه زد بیرون و زبونم قاصد حرف شد
گفت:باور کن راست میگم …خیلی بهم چشمک زد و منم واسه اینکه تو ناراحت نشی بهت چیزی نگفتم تا الان
گفت:من از اون روز عروسی تا به الان گاه گدایی تو فکر زنت میرم تا حالا هم چند بار اومده تو خوابم
باشنیدن این حرفا از وحید سرم داشت سوت میکشید و قلبم به تپش افتاده بود و وحید مدام میگفت نراحت شدی نوید جاان؟
منم که دهنم باز نمیشد از شکه زیاد به زور گفتم:نه…مقصر که تو نیستی.زن من چشماش هرز پریده.
اونشبم گذشت و فرداش قرار بود زنم از مسافرت برگرده.
رسید تا اون روز…مینا از مسافرت برگشت و به استقبال خانواده من اومد و با دیدن وحید هم خیلی خوشحال بود ومن این کاملا حس میکردم.
اون روز با کلی بگو بخند دوره همی گذشت و اخره شب شد و مینا بهم گفت که بریم خونه خودمون…من هم قبول کردم و رفتیم خونه…
اونشب یه سکس حسابی با مینا کردمو یه دل سیر کردمش و اونم تو اون چند روز که نبود بد جوری تو کف بود…
خلاصه فردای اون روز که از خواب پاشدم و رفتم سر کار و د حین انجام کار بودم که دیدم وحید یه پیامک دادبهم و گفت میخواد واسه عید دیدنی بیاد خونم.منم بهش گفتم که خونه خودشه و بیاد
بعدازظهر رفتم خونه یه دوش گرفتمو و اماده مهمون نوازی از وحید بودیم که یهو زنگ خونه خورد و وحید برای عید دیدنی اومد منزل من.
با وحید نشسته بودیم و مینا هم برای اینکه شیک پوش باشه رفته بود لباساشو عوض کنه درحین حرف و گپ زدن بودیم که یهو در اتاق باز شد ومینا اومد بیرون …وااای چی داشتم میدیدم
یه لباس استین بلند به رنگ سفید و با شال روسری سفید وبا یه شلوار حدودا تنگ پارچه ای که قشنگ سینه هاش داشت لباسشو پاره میکرد و اون کون گندش داشت شلوارو پاره میکرد…
وحید با دیدن این صحنه مات و مبهومه مینا شد و چشم بر نمیداشت…اب دهنش تو دهنش خشک شده بود و از خجالت بیچاره رنگش قرمز شده بود…مینا با کمی احوال پرسی و پذیرایی و خوش وبش ابرومداری کرد جلوی وحید… اونشبم گذشت فردا صبح شد رفتم سر کارو که دیدم گوشیم زنگ خورد و گوشیرو برداشتم و دیدم مادرمه
مادرم گفت نوید جاان از وحید خبر نداری؟
گفتم:نه چطور مگه؟
گفت :رفته بیرون …هر چیم بهش میزنگم جوابمو نمیده
گفتم :صبر کن بزار من خودم بهش بزنگم ببینم شاید جواب داد
اما متاسفانه هرچی زنگ زدم جواب نداد …اخه تا حالا سابقه نداشت که وحید گوشی جواب نده…یه مقداری شک کردم و تو دلم فکرای تخمی زد به سرم…گفتم بزار ببینم به مینا زنگ بزنم ببینم اون جواب میده.
شماره مینا رو گرفتم گوشیش زنگ خورد جواب نداد هی زنگ خورد بر نداشت…شکم دو برابر شده بود و دیگه داشتم دیووونه میشدم اخه من هر روز که میرفتم سرکار بعد از چند ساعتی میزنگیدم به مینا واسه احوال پرسی که متاسفانه مینا هم جواب نمیداد و اصلا سابقه نداشت جواب نده.
نگران شدم و تمام وجودم از استرس به لرز افتاد و تمام بدنم داشت میلرزیدو درد تمام سرمو برداشته بود وسرم داشت میترکید.
رفتم پیش صاحب کارم و به بهونه که گفتم حالم خوب نیست مرخصی گرفتم و سریع خودمو رسوندم خونه…از محل کارگ تا خونم 10دقیقه فاصله بود و با ماشین سریع ترم میرسیدم
خلاصه رسیدم خونه…اروم پله هارو بالا رفتم و اروم اروم کلید انداختم در خونمو باز کردم بدون هیچ سرو صدایی
اروم پابرچین پا برچین رفتم سمته اتاق خوابمون …هرچی به اتاق خوابمون نزدیک میشدم میدیم داره صداهایی میاد…دیگه قشنگ مثل ژله داشتم میلرزیدم و دست و پاهام یخ شده بود و فشارم افتاده بود…اروم رفتم پشت در اتاق ایستادم و مینا میگفت:جیگرتو برم همش ماله خودته…جیگرتووو
و دیدم که وحیدهم داره میگه
وحید:جاااان…چه کونی هستی …حیفه این کون افتاده دست اون اوسگول…
مینا:جیگرتووو…کونم فقط واسه توا ه ه ه…
دیگه صبرم داشت تموم میشد ودوست داشتم ببینم اون تو اتاق چه خبره
رفتم سمت اشپزخونهو یکی از صندلی میز ناحار خوریمونو برداشتم واوردم گذاشتم زیره پاهام و اروم سرمو بلند کردم واز پنجره بالای اتاق نگاه کردم دیدم بعلللله…وحید کاملا لخت شده و مینا هم با یه پیراهن تاپ استین کوتاه قرمز رنگ و با شورت هفتی نشسته رو تخت خواب .
مینا نشسته بود رو تخت خواب و وحیدهم وایساده بود جلوش و مینا داشت همونجوری که با کیره وحید ور میرفت قربون صدقه ی هم دیگه هم میرفتن
مینا با کمی ماساژ دادن کیر پسر داییم وحید اروم کیرشو گذاشت تو دهنش شروع کرد خوردن و ساک زدن…
وحید:جوووون اه اه تا تهش بخور…وااای
مینا هم کیرشو تا ته میکرد تو دهنش هی تند تند عقب جلو میکرد…
وحید:اخاااخ جووون چه ساکی میزنی تو…فدات بشم من…همش مال خودته…
مینا هم تند تند با دستش ماساژ میداد و میخوردش…
که یهویی مینا بلند شد و رفت سمته میز ارایشش یه ژل نرم کننده که واسه سکسمون بود و بر داشت و رفت سمته تخت.ژل داد دسته وحید و خودش هم که کلی ارایش کرده بود رفت لبه تخت خواب خودشو چهار دست وپا کرد و کون بزرگشو قمبل کرد روبه بالا وگفت
مینا:عزیزم از اون ژل بزن به سوراخم…
وحید هم هی با کف دست میزد به لپ کونه مینا و صداش میپیچید تو اتاق…
وحید:جوووون چه کونیه…واای…جااان…جیگرتو…
جووون…چه کونی بکنم من…نوید کجایی ببینی که زنتو میخوام بگام
مینا:وحید جوونم بکن بکن که کونم لح لح کیرتو میزنه…
وحید در ژل باز کرد وبه انگشتاش زد و مالید دمه سوراخ کونه مینا و هی با انگشتش میکرد تو کون مینا در میودرد
مینا:جوووون…ایییییی…ارومتر…وااای…جرررش دادی…جوون
وحید: ااااخ که چه کونه تنگیه…واییی چقدر داغ وتنگه…جووون
یکمی که با انگشت گشادش کرد شروع کرد ژل زد سر کیرش و گذاشت دمه کونه مینا و اروم فشار داد…فشار داد…
البته بگما کیره وحید زیاد مالی نبود کلفتیش زیاد نبود و کوتاه بود
خلاصه…فشار داد…اروم اروم که یهو کله کیرش رفت تو و مینا از درد چشماش گرد شد وبا ناله شدید اهی کشید و صورتشو برگردوند سمته وحید و تو چشماش نگاه شهوتی کرد وگفت
مینا:ااااه ه ه ه…ااااااخ…وااااای.جووووووون…اااه ه…ارومتر بکن ارومتر…گاییدیش…جیگرتو …بکن بکن…
وحید هم هی کیرشو بیشتر فشار میداد تو و میگفت
وحید:جووووون…واااااییی…اووف…اووووف چه کونه تنگیه…ااخ
وحید در حین فشار دادن کیرش چند تا هم محکم با دست میکوبید رو لمه کونه مینا …
منم دیگه راست کرده بودن و داشتم لذت میبردم و کمکم اعصبانیتم فروکش کرده بود…
خلاصه.
تلنبه های وحید بیشتر وتندتند شد
مینا:اخ اخ ووووای…جوووون جووون بکن بکن …بکن…اووووف…چه کیر داغی بکن…واااای…اه اه اه…کونمو جرش دادی…اه
وحید:جاااان خوب میکنم…اه اه جووون اره خوبه؟
مینا:اره…عالی بکن…بکن…جووون
وحید دیگه کاملا تندتندتند داشت میکرد وصدای تلمبه هاش تو اتاق پیچیده بود و لپهای گنده کون مینا رو گرفته بود تو مشتش …تندتند میکرد…دستاشو از رو لپ کونه مینا برداشت و موهای مینا که دمب اسبی بسته بود گرفت تو مشتش و موهاشو میکشید و محکم تند تند تلمبه میزد…
مینا:ااااااه ه ه ه ه…وایییییی
جووون جووون گاییدش…گایییدش کونمو گایییدش کونی…ارومتر…اررومتر…بکن
وتلمبه های وحید اروم شد و کیرشو دراورد و مینا هم از حالت چهار دستو پا بلند شد و وحید رو تخت خوابید و مینا هم پیرهن تاپشو و سوتینشو دراورد و جفتشون کاملا لخت شدن…دوباره مینا از ژل دمه سوراخش زد و رفت اروم نشست رو کیره وحید و کیرشو کرد تو کونش و شروع کرد اروم بالا پایین پریدن همزمان بالا و پایین پریدن چند تاهم از هم لب گرفتن…واروم اروم تندش کردن
وحید:تندتر حال بده…جووون تندتر…
مینا هم شروع کرد به بالا پایین پریدن و تند تند اون کونه گندشو مینداخت بالا و پایین و کیر وحید رو تا تهش میبلعید…
مینا:خوبه …اه اه اه…واااای…جوووون خوبه…؟
وحید:جاااان…عالیییی…اه اه
مینا دستاشو گذاشته بود رو سینه وحید و تندتند کونشو مینداخت بالا وپایین…وااای کونش مثل ژله میپرید و لپاش میخورد به هم …کیره وحید اصلا گم شده بود…
خلاصه یکمی که…مینا حال بهش داد.که یهو وحید گفت…
وحید:: ااای ابم دارم میییاد…اییی اخ اخ…اومد اومد…و مینا هم همون طوری خودشو سفت کرد و نشست و وحید تمام ابشو ریخت تو کونه مینا…سکسشون که تموم شد لباساشونو پوشیدن و سرو وضعشونو درست کردن منم رفتم از صندلی پایین و و صندلیرو گذاشتم سر جاش …کیرم راست بود و دنبال موقعیت بودم واسه خالی کردن…تو اون اوضا حالم خوب نبود…رفتم نشستم رو مبل که بعد از چند دقیقه مینا و وحید از اتاق اومدن بیرون …تا من دیدن جفتشون ماتشون برد و هاج و واج مونده بودن…وحید که نتونست بهم نگاه کنه و سریع از در خونه زد بیرون و مینا هم اروم اومد نشست بغل دستم .من که همینطوری فقط نگاهش میکردم وزبونم لال شده بود و رنگم پریده بود …که یهو مینا بهم گفت…اقا نوید…این کاره من جواب کاره خودت بود…به من خیانت میکنی …خونه تیمی میری؟ جنده خونه رفته بودی؟منم فهمیدم که این داستانارو وحید واسش تعریف کرده…چیزی نگفتم وسکوت کرده بودم…که مینا دوباره گفت سعی کن این اتفاق فراموش کنی …منم قول میدم دیگه بهت خیانت نکنم…درضمن اگه خیلی ناراحتی برو طلاقم بده.
خلاصه این داستانها گذشت و من هنوز دارم با مینا زندگی میکنم.و بعداز اون قضیه هم دیگه با وحید رو درو نشدم.
فقط به یه چیزی اعتقاد پیدا کردم که.میگه:هر تاونی هم تهونی داره یا بهتر بگم…از هر دستی بدی از همون دستم میگیری

نوشته: نوید


👍 23
👎 85
170522 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

798352
2019-09-10 21:28:57 +0430 +0430

بله از هر دست یدی از همون‌دست میگیری
اگه داستان واقعی باشه‌،باید کون زنت میزاشتی
چون اون جنده بودنه خودشو با کار تو توجیح کرده
زنت‌بازم میره میده ایندفعه به یه نفر دیگه


798355
2019-09-10 21:31:34 +0430 +0430

وای وای وای چقد فانتزی کسشعری،داری عووووووووووووووق


798358
2019-09-10 21:31:51 +0430 +0430

نوش جون وحید ناکس

4 ❤️

798359
2019-09-10 21:32:08 +0430 +0430

این همه وقت گذاشتی ک بگی زنت جنده س؟؟
خب حالا چکار کنیم ما؟؟
اکبر، ادمین شیفت شب، اینا همه تقصیر شماس
شیرم دهنت


798364
2019-09-10 21:34:26 +0430 +0430

جیگرتو… انقدر گفتی جیگرته از فردا هرکیو ببینم بهشو میگم اوف جون جیگرتو. جقی بدبخت تر از خودم


798366
2019-09-10 21:34:36 +0430 +0430

برو کون پسر داییت بزار


798367
2019-09-10 21:34:51 +0430 +0430

میخاسته بده دنبال بهونه بوده تو داستانتم گفتی اونروز تو عروسی بهش چشمک میزده و تو کف دوستت بوده زنت.حالام دیده تو رفتی خونه تیمی اونم به این بهونه به دوستت داده 😁

7 ❤️

798369
2019-09-10 21:36:00 +0430 +0430

اینایی ک تو کامنت اول میشن جایزه چی بهشون میدن؟؟
شیر طلایی؟؟
شیر وانیلی؟؟
شیر کاکائویی؟؟
همه موارد؟؟
(ببخشید بعضی وقتا خوب نمیتونم ک رو تلفظ کنم، ش خونده میشه)


798371
2019-09-10 21:36:32 +0430 +0430

اقای باهوش هر الاغی میدونه باید شیطنتتو تنها بکنی یا اگر خیلی پایه لازم داری با رفقا. هرگز دست پسر فامیل که یه عمری باهاش چش تو چشی نباید اتو بدی که یه عمر هرچی از خواست از ترس ابرو مجبور باشی قبول کنی…
یه فیلم از زنت میگرفتی موقع دادن حتی اگر میخواستی باهاش زندگی کنی با همون فیلم میبردیش محضر مهریشو حلال میکرد. پسر دایی کوندتم مجبور میکردی هفته ای یکبار بهت کون بده یا زنشو بیاره برات بکنی. اینقدر خریت تو داستانت بود که حد نداشت…


798376
2019-09-10 21:40:17 +0430 +0430

چ زن‌باحال و پررویی داری تو کلا این مطق بسیار تخمیه و زنت خواسته چندگیشو توجیح کنه ک‌چون‌تو خونه تیمی رفتی اونم این کارو کرده حالا اگه تو دانشمند میشدی اونم‌دانشمند میشد؟


798379
2019-09-10 21:44:41 +0430 +0430

خاک بر سر بدون مغزت بکنم ملتو اسکل فرض کردی؟ مگه نگفتی زنت قبلا به یارو چشمک میزد؟ خب قبل از همه این برنامه ها زنت جنده بود ولی فقط وحید لو داده ضمنا قبل از نوشتن توهمات و تخیلات احمقانت یه آبی به صورتت بزن تا خوابت بپره

5 ❤️

798380
2019-09-10 21:45:44 +0430 +0430

چیزی که عوض داره گله نداره ؛
هر کاری یه تاوانی داره ؛
داستانت خوب بود ولی نگارشت یکم ضعیف بود ؛
وقتی میگی وحید گفت یا مینا گفت چرا دوباره اسم هاشون رو با : تایپ میکنی ؟
موفق باشی

4 ❤️

798388
2019-09-10 21:51:47 +0430 +0430

قشنگ معلومه که فانتزی بی‌غیرتی داری جوری داستانتو گفتی که انگار از نزدیکشون داری سکسشونو تماشا میکنی. خبری از ناراحتی و غیرتی شدنت نبود

6 ❤️

798398
2019-09-10 22:00:42 +0430 +0430

زنت خودش کیر خورش بالا بوده ، وگرنه یه آدم حسابی با این حرفا خر نمیشه کون بده

5 ❤️

798405
2019-09-10 22:08:21 +0430 +0430

اگ عقل داشتی از همون صحنه فیلم میگرفتی تا بعدا کون دوتاشون میزاشتی…والا هنوزم ممعلوم نی واقعیه یا ن چون هیچ زنی نیس ک خیلی ریلکس بیاد بگه چون تو کردی منم رفتم دادم یا باس خیلی جنده باشع یا…
دیس از پهنا تو کون خودتو زنت (dash)

6 ❤️

798409
2019-09-10 22:15:21 +0430 +0430

کیرم دهن کونی بیغیرت بی خایه ات
حتما جنگ میکردی وحید کونتو پاره میکرد به زنت حتی نگفتی تو کیرم دهنت

4 ❤️

798416
2019-09-10 22:26:18 +0430 +0430

عجب خری هستی تو . حالا که زنتو جلوت گاییدن قانع شدی که حقته چون قبلش خودت رفتی جنده کردی


798417
2019-09-10 22:29:05 +0430 +0430

حالا میاری بکنیمش یا میخوای مسخره بازی در بیاری!


798429
2019-09-10 22:46:34 +0430 +0430

بر طبق استدلال تو پس نوید چی قراره سرش بیاد که هم جنده خونه رفته هم زن تو رو کرده؟


798435
2019-09-10 22:58:59 +0430 +0430

الان دیگه همه‌ی ماها رازتو میدونیم و …

لطفا باخانمت هماهنگ باش ک تو ورود و خروج دوستان تداخلی پیش نیاد


798440
2019-09-10 23:06:54 +0430 +0430

من که نفهمیدم

4 ❤️

798441
2019-09-10 23:07:41 +0430 +0430

توروحت…اونجایی که گفتی رفتم تواشپزخونه فکر کردم رفتی کاردی،قمه ای چیزی بیاری…نگو رفتی صندلی بیاری دادن زنتوببینی…خخخ مجدداتوروحت


798444
2019-09-10 23:27:10 +0430 +0430

چه زندگی خوبی واقعا!
زن و شوهر بهم خیانت میکنن،با افتخار تعریف میکنن نه خجالت میکشن ،نه عذاب وجدان دارن.
اینجا معنی ضرب المثل خدا درو‌تخته رو با هم جور کرده آدم خوب میفهمه.
حالا واقعا با چه انگیزه ای میتونین هنوز با هم زندگی کنین و تا حالا از هم جدا نشدین؟!

7 ❤️

798448
2019-09-10 23:44:14 +0430 +0430

داستانش که کسشره ولی اگه واقعی بود باید از زنش فیلم میگرفت واضح بعدم میرفت داخل هموجوری در حال انجام عملیات دهن جفتشونو میگایید زنگ میزد پلیس بیاد پسررو ببره زنشم بعدا خواست گنده گوزی کنه یه فیلم داشته باشه با سند که نگه میخوای طلاق بدی بده کسخل وایساده دادن زنشو دیده کیرم از عرض تو دهنت

4 ❤️

798451
2019-09-11 00:00:04 +0430 +0430

حیف که الان جنوب شدم و از خواب بیدار شدم
وگرنه یه دست جق حسابی واسه خودت و زنت میزدم!!!
اگه دوست داشتین میتونین به من هم کس و کون بدید

4 ❤️

798452
2019-09-11 00:06:08 +0430 +0430
NA

عبدالله.

4 ❤️

798454
2019-09-11 00:40:44 +0430 +0430

با توجه به لایک ها و دیس ها فعلا شک دارم بخونم یا نه.جدا از اینا خیلی هم طولانی نوشتی.بعد ک مشخص شد چند چند شدن مخالف ها و موافق ها میام هم میخونم و میگم لایک یا دیس…نظرات دوستان رو خوندم مثل همیشه بهتر از متن داستان بود.

3 ❤️

798455
2019-09-11 00:46:52 +0430 +0430

حالا گیرم با هم زندگی کردین اون زندگی دیگه زندگی میشه یعنی اینقدر بی غیرت و بی وجودی که با اون چیزایی که با چشمات دیدی بازم باهاش بری شب تو رختخواب اینقدر حیوونی که گذاشتی پسره به همین راحتی از اندام زنت حرف بزنه بعد تازه بازم گذاشتی فرداش بیاد عید دیدنی خونت، هیچی هیچی اندازه داستان های بی غیرتی و این لاشیای بی غیرت حالمو بد نمیکنه آدم بی پول باشه بی خونه و بی ماشین باشه شکمشو به زور سیر کنه ولی بی غیرت و بی وجود نباشه


798460
2019-09-11 01:16:32 +0430 +0430

خب داداش از قدیم گفتن ماهی دهنش باز نکنه تو طعمه گیر نمیکنه وقتی گص میکردی حداقل تنها میکردی که اینجوری بگا نری موافق باشی زنتم بجایی ابروداری خوب گذاشت تو کاسه ات

4 ❤️

798466
2019-09-11 01:57:25 +0430 +0430

یکی اینو معنی کنه منکه کسخل شدم از بس خوندم ولی نفهمیدم اگه شما فهمیدین توضیح بدین
عید بود همسرم با خانوادش رفتن مشهد واسه زیارت من موندم خونه مادرم پسر داییم امد خونه مادر مینا همین دلیلی شد که من و همسرم نریم مشهد
این جاکش کس مگس با اون ضعیفه رفته مشهد یا نرفته

6 ❤️

798470
2019-09-11 02:35:01 +0430 +0430

این داستان جنده ی پر رووووو و پسر دایی کس لیس

3 ❤️

798471
2019-09-11 02:55:15 +0430 +0430

خل کس با این همه زنگ زدن و جواب ندادن ها و رفتن تا خونه ، به اول برنامه رسیدی؟؟؟
اگه خر گاییدن هم بود اینقدر طولانی نمیشد که از اول ببینی

گفتی رفتم تو آشپزخونه ، انتظار برداشتن هر چیزی رو داشتم بجز صندلی !!

خانواده تون که دور هم جمع میشدن ، مگه از چه چیزی صحبت میکردن که برای مثال اسم زن تو رو می آوردن ؟؟


798474
2019-09-11 03:12:48 +0430 +0430

خیلی جالبه تو همه ی این داستان ها طرف بر میگرده خونه کلید میندازه می‌ره تو میبنه در اتاق بسته است بعد حالا از لای دری بالای دری دید میزنه !!!من موندم وقتی دو نفر تو خونه فقط هستن چرا در اتاق و می بندن‌!!! 😁

3 ❤️

798477
2019-09-11 03:23:56 +0430 +0430

پسرداییت درست گفته اسگلی. میشستی ی جقم میزدی?

3 ❤️

798480
2019-09-11 03:31:23 +0430 +0430

چه راحت !! یه زمانی خونها بود که ریخته میشد به خاطر ناموس . کیرم تو این نسلی که تربیت کردن .خوب کسکش میرفتی قمبل میکردی جفت زنت که آقا وحید کیرطلا نوبتی یه حالی هم به کون تو بده

5 ❤️

798489
2019-09-11 04:28:19 +0430 +0430

نه بابا دمت گرم خیلی
تو دیگه ته مردای روزگاری دادا یک شات بزن لنگ بندازیم برات
خب آخه رازتو گاییدم داداش بی رودربایستی مینوشی جماعت زنم جندس وسلام داستان تعریف کردن نداره
ی مدت زنت رو بفرست نباشه نبینیش والا 😁 😁
من کسشعر زیاد شنیدم ولی با حفظ سمت بهت عنوان کس مغز ترین رو میدم

4 ❤️

798494
2019-09-11 04:40:33 +0430 +0430

بدبخت کونت زنت گذاشته تو اونوقت راست کردی ،
غیرت نداشت تو گائیدم تخم سگ

3 ❤️

798516
2019-09-11 06:32:30 +0430 +0430

کسخلی بی غیرت کیری یه جنده خونه رفتی زن نگفتی ک زنت تازه پررو پررو اومده میگه جواب کار خودته بعدشم کسخل اون وحید میگرفتی باید میگاییدیش کسکش کلاهتو بزار بالا تر

2 ❤️

798522
2019-09-11 07:00:46 +0430 +0430

ننه کس اتوبان تهران ، یه DNA بگیری میفهمی اقا اصلیت پسر دایی
کسکشته

3 ❤️

798523
2019-09-11 07:05:45 +0430 +0430

تو این مواقع قرص آلپرازولام ۰.۵ تجویز میشه !

4 ❤️

798538
2019-09-11 08:06:53 +0430 +0430

اگه ازدواج کردم و زنم خیانت کرد هر جفتمون رو میکشم بجای اینکه بیام داستانش رو بنویسم

4 ❤️

798543
2019-09-11 08:22:34 +0430 +0430

بیشعور من جات بودم جفتشونو قیمه قیمه میکردم تیکه تیکه چون طبق قانون این کارو میکردی یه شبم زندان نمیرفتی بی غیرت

2 ❤️

798562
2019-09-11 09:08:00 +0430 +0430

مسخره بود و دروغ.زنگ زدی هیچ کدوم جواب تلفن ندادن بعد تو اول سکس رسیدی؟؟
از زیر سکس اومده بیرون نشسته کنارت گفته تلافی کار خودت بود تو هم هیچی نگفتی؟

2 ❤️

798568
2019-09-11 09:28:51 +0430 +0430

کیرم دهنت اوسگل احمق

3 ❤️

798573
2019-09-11 09:50:20 +0430 +0430

اقا واقعا جای سوال اون لحظه که زنت رو داشت مگایید واقعا اینقدر بی بخاری که داشتی نگاه میکردی و هیچ کاری نکردی بعدش زنت اومده بیرون اون کون داده تو لال شدی؟؟؟؟خوب همین دیگه ادم بی غیرت همین خیلی فرق بین روشن فکری و بی غیرت بودن

4 ❤️

798574
2019-09-11 09:51:05 +0430 +0430

باز کس شر و چرت و‌پرت
زن تو که تازه روز قبل از مشهد اومده بود کی قضیه خیانت تو رو شنید و بهش ثابت شد و تصمیم گرفت جواب خیانت رو با خیانت بده
چه زود همه چیز جور شد
واقعا توقع داری باور کنیم؟

3 ❤️

798576
2019-09-11 09:54:48 +0430 +0430

از سه تاتون بدم میاد

5 ❤️

798579
2019-09-11 10:02:00 +0430 +0430

نه ابلحه بیابانی پسرداییت برا مخ زدن زنت تو رو لوت داد

4 ❤️

798596
2019-09-11 11:14:02 +0430 +0430

خب اگه کیر وحید چیزه مالی نبود که دیگه مشکل نداره.
من یه لحظه فکر کردم کیرش مالیه و دارن بهت خیانت میکنن.مرسی که من رو از گمراهی و جهالت نجات دادی.
دنبال یه جمله میگشتم تتو کنم رو کمرم همین رو میزنم،
عالی گفتی هرتاونی هم تهونی داره.
کمرم رگ به رگ شد.
دیسلایک ننویس قربونت.
موفق باشی؛

6 ❤️

798603
2019-09-11 11:50:32 +0430 +0430

خیلی دوس دارم این اتفاق در مورد دوستم با زنم بیفته ولی حیف که نمیشه…

1 ❤️

798606
2019-09-11 12:02:33 +0430 +0430

فقط یه سوال اونجایی که نوشتی هرچی بیشتر به اتاق خوابمون نزدیکتر میشدم مثه ژله داشتم میلرزیدم یعنی داشتی ارضا میشدی؟
آخه اینجا هرکی میخواد ارضا بشه میلرزه.
بعدشم کییییرم دهن وحید که هم با تو اومد کوووس کرد هم با زنت ریخت رو هم سکس کرد.به این میگن معامله برد برد.

4 ❤️

798630
2019-09-11 13:01:02 +0430 +0430
NA

نظر من مهم نیست. نظر اسلام مهمه که میگه مرد میتونه هرقدر بخواد هرز بپره و زن نهایتش می تونه مهریه شو بگیره خفه شه. خیانتو هم هیچ رقم نمیشه ثابت کرد.

3 ❤️

798647
2019-09-11 13:57:17 +0430 +0430

???بی خایه نجس وایسادی دیدی دارن چکار میکنن کاری نکردی!!!حرومی ایی دیگه

3 ❤️

798649
2019-09-11 14:07:41 +0430 +0430

دروغ

یک داسنان مزخرف و تخمی و غیر منطقی. شاشیدم به افکار کثیفت که هنوز زن نگرفتی ولی در خیالت زنت رو زیر پسر دایی کونی خودت خوابوندی تا کونش بذاره و جق بزنی. وقتی کـُس و کون ندیدی، لزومی نداره بیایی اینجا داستان بسازی. شاشیدم توی مخاط بینیت.

ها کـُ‌کا

6 ❤️

798652
2019-09-11 14:20:55 +0430 +0430

عجیب

یک مسئله خیلی عجیبه برام، چه لزومی داشت وحید بیاد راجع به خوابش که کونت زنت گذاشته، تعریف کنه؟ هیچ توجیه منطقی نداره، مگر اینکه میخواسته کون خودت بذاره. در ضمن چرا وقتی گفت توی خواب زنت رو از کون کرده یک سیلی بهش زدی ولی وقتی در واقعیت کون زنت گذاشت، جق زدی؟

ها کـُ‌کا

4 ❤️

798675
2019-09-11 16:08:53 +0430 +0430

عرض شود که خاک عالم تو سرت اگر داستانت راست باشه

3 ❤️

798678
2019-09-11 16:19:42 +0430 +0430

تو رفتی دیدی زنت میخاد بده فقط تماشا کردی؟؟
ریدی باو چقدر غیرت داری

2 ❤️

798680
2019-09-11 16:23:30 +0430 +0430

كسمغز بيشعور
تاوان اوني ك زن شوهردار بكني
مجرد و جنده كردن ك تاوان نداره
رنت جنده بوده اونم ي جنده حرفه اي
كيرم تو مغز كيريت

2 ❤️

798689
2019-09-11 17:00:42 +0430 +0430

کم کسشعر بگو هر روز بگو

1 ❤️

798697
2019-09-11 17:47:52 +0430 +0430

تا اونجایی خوندم که نوشته (منم دیگه راست کرده بودن و داشتم لذت میبردم و کمکم اعصبانیتم فروکش کرده بود…)
ینی واقعا همچین آدمی هم پیدا میشه؟ حیوونا هم رو جفت خودشون غیرت و حسادت دارن…

2 ❤️

798699
2019-09-11 17:57:51 +0430 +0430

خونه تیمی رفتنو جنده زدن کجا ، زنت جندگی کنه کجا؟؟؟؟
به زنت بگووو قبول نیست بره خونه تیمی بده به وحید چرا داده فقط… (dash)

2 ❤️

798702
2019-09-11 18:29:52 +0430 +0430

خوب خودتم میرفتی داخل اتاق با وحید دوتایی میکردینش از کون و کوس ???

2 ❤️

798704
2019-09-11 18:41:01 +0430 +0430

چاقال اینهمه کس گفتی کس و کون زنتو آوردی وسط که اینو بگی
دیسسسس

2 ❤️

798713
2019-09-11 19:33:31 +0430 +0430

زنت جندست داداش،،فکر نکن بخاطر خونه تیمی رفتنتون تلافی کرده اون قبلاً به پسرداییت پا داده بود،،چقدر کونت سوخت دیدی خودت تاالان بیعرصه بودی ونتونستی از کون بکنیش اونوقت پسرداییت زنتو از کون گایید،،تو و امثال تو عابروی هرچی مرده با عملکردشون بردن

2 ❤️

798756
2019-09-11 20:48:10 +0430 +0430

حال ندارم ناموست و ببرم زیر کیر کوس کش زنت و میکردن صندلی گذاشتی نگاه کردی دنبال جق زدنم بودی کیرم تو خانواده ات که تورو پس انداخته انصافا با کیا شدیم 80 ملیون

2 ❤️

798819
2019-09-11 21:18:12 +0430 +0430

والا زنت جنده بوده
دنبال بهونه بوده
خودت رو الكي توجيه نكن

2 ❤️

798877
2019-09-11 22:25:44 +0430 +0430

دیس ۵۷ تو کونت
کس ن.نه خیانت نویسا

2 ❤️

798891
2019-09-11 22:46:20 +0430 +0430

من اصلا داستانتو نخوندم . ولی از روی تیترش میشه گفت کاندیدای کصخل ترین نویسنده ی سایتی :/ اخه پلشت با یه راز یه نفر اومد زنتو گایید . اگه هم فرض کنیم حقیقت داره این حاصلش یه عمر افسردگیه نه افتخار که بیای اینجا تفت بدی . ادمین سایت . برادر . خواهشا به کیر ما احترام بزار

3 ❤️

798931
2019-09-12 00:13:26 +0430 +0430

بی تعارف زنت جنده هستش که تو عروسی به اقوامت چشمک میزنه . کس کردن دونفری تو و پسر دایی یه کار از قبل هماهنگ بین اون و زن جندت بوده برای آتو گرفت و بی عرضه بودن تورو هم می دونستن که هیچ گوهی نمی خوری حتی اگه جلو چشات سکس کنند .احمق اون داره همچنان به پسر دایی از پیش و پس می ده تو هم خرج زندگی کثافتشو می دی برو بمیر.

3 ❤️

798947
2019-09-12 00:46:36 +0430 +0430

ایطور ک تو دقیق ضبط کردی دوربین نمیکرد, خاک تو سر کسی ک زنه توعه جقول میشه

2 ❤️

798948
2019-09-12 00:52:52 +0430 +0430
ld2

آخه کونی . زنت انقدر زودباوره هرکی بره بهش بگه با شوهرت رفتم کس کردم پس‌تو هم بیا تورو بکنم بگه اه باشه بیا بکن ؟
بعد تو نمیتونستی بگی اون کسکش الکی گفته کی میگه من رفتم خونه تیمی؟
یعنی وقتی داستان رو سرهم کن که خون توی مغزت باشه ته تو کیرت .
کیرم تو فرق سرت کسخل با این داستان سرهم کردنت. جنده اسم زن خیالیتو عوض میکردی حیفه این اسمه. کله خر

2 ❤️

798950
2019-09-12 00:57:35 +0430 +0430
ld2

موندم بعضیا هنوز کیر خودشونم درست و حسابی تماشا نکردن میان داستان نویسی میکنن. فازتون چیه اخه. بیا داستان بخون . حتما باید بنویسی ؟ که انقدر کسشر بنویسی اخه

2 ❤️

798990
2019-09-12 06:20:48 +0430 +0430

خاک تو سرت ، چقدر برات خوشحال شدم ، گفتم وقتی رسیدی هنوز شروع نکردن ، منتظر بودم بری داخل ، جررشون بدی ؟؟؟؟ خاک عالم ، تو سرت بیغیرت ، زنت بهت گفته اگر دلت نمیخواد طلاقم بده ، یعنی بازم میررر میدم تو هیچی گوهی هم نمیتونی بخوری

1 ❤️

799031
2019-09-12 10:13:46 +0430 +0430

خب اینطوریه بده ماهم یبار بکنیمش

1 ❤️

799039
2019-09-12 10:41:32 +0430 +0430

حال نکردم دیسلایک

1 ❤️

799049
2019-09-12 11:16:29 +0430 +0430

کاملا موافقم، نباید میرفتی جنده خونه ولی اینکه خانمت به پسر داییت کون بده درست نیست کاری که شما کردی به یکبار دادن خانمت جبران نمیشه باید اونقدر کون میداد که پزشک قانونی نتونه تشخیص بده گاییده شده یادینامیت براش شیاف کردن تا تو دیگه جنده خونه نری و بجای اونجا رفتن هرروز بشینی و قسمتی از سوراخشو وصله بزنی، مرد حسابی اگه داستانت واقعی بوده باشه که خداروشکر نیست این مادرزاد کونی بوده نه اینکه مادرزاد کونش بزرگ باشه قبل از طلاق دادنش برو پسرداییتو از دم کیر خودشو و جدوآبادشو رد کن بیچاره فقط هول نشی عمه شم بگیری بکنی هااا مراقب باش عنه اش مادر خودته

1 ❤️

799120
2019-09-12 17:07:43 +0430 +0430

با کوس شعر کم بگیل مثنویم ننویسید اه

1 ❤️

799280
2019-09-12 23:00:28 +0430 +0430
NA

کیرم پس کله ت کسکش ینی از سکس با محارم بدتر این بی ناموسایین ک فانتزی دارن جلوشون زنشونو بگان ?

1 ❤️

799298
2019-09-12 23:21:32 +0430 +0430

کلاريده شده به همه چي
همه چي داره عادي ميشه
خيانت زن وزندگي باهاش
سکس بامحارم
انواع واقسام فانتزي هاکه توخابمونم نميديديم

1 ❤️

799394
2019-09-13 10:40:03 +0430 +0430

دوست عزیز
ساقی خود را در اسرع وقت عوض بفرمایید
با سپاس

1 ❤️

799415
2019-09-13 11:31:15 +0430 +0430

دوست عزیز
اولا دخترخاله تو با پسر داییت نسبتی نداره؟؟؟؟
دوما زبان معمولا قاصر میشه نه قاصد!
سوما کس گوییت در حد لالیگاست اینجا در حد تو نیست

1 ❤️

812371
2019-10-20 07:19:30 +0330 +0330

از مرد بي غيرت اونم رو زنش بدم مياد حس بدي بهم مي ده همين آقا فردا به دخترش مي گه موهات از روسري نزنه بيرون كه آقا غيرتيه
تف تو ذاتت تف تو قيافت تف تو شرفت

0 ❤️

812376
2019-10-20 07:26:36 +0330 +0330

به واقعی بودن بیشتر نزدیکه تا به کوصعه شعر بودن.

ولی در هر حال
باز هم جق با روغن مخصوص سوراخ حادثه آفرید.

0 ❤️

814180
2019-10-25 19:28:41 +0330 +0330

کاشکی زن منم میکرد اوددددف

0 ❤️

821089
2019-11-23 17:44:35 +0330 +0330
NA

یه روز یکی از دوستانم در مورد خلاف کردن و خلاف کارها باهام صحبت میکرد (خدا رحمتش کنه سرطان کبد گرفت و دار فانی رو وداع گفت) / دوتا از انگشتای دستش رو رو به روم گرفت و گفت این چندتاست من که فکر کردم میخواد اون بازی سرکاری هفت تاست نه دوتاست رو دربیاره گفتم حالش رو ندارم اما این دوتاست خندید و گفت نه این 11 تاست وقتی تعجب من رو دید گفت منظورم تو هر کاری که قراره یه جورایی رفتار ممنوعه تو باشه قراره کار غیر عرف و غیر عادت تو باشه و خلاصه اگر قراره برات مثل یه راز باشه این دوتا میشه 11 تا ثل توی خلاف کردن حالا هر خلافی که باشه / اگر یه وقت با یه نفر توی اون کار همراه شدی مطمئن باش دیگه اون نیست که رازت رو میدونه حداقلش اینه که 11 نفر رازت رو میدونن / حالا حکایت تو هست دوست عزیز آدمی که متاهله اول از همه که من درک نمیکنم چطور به جای این که با همسرش درباره علایق و نیاز های سکسیش حرف بزنه و بگه چه چیزایی رو دوست داره که تو سکس انجام بده و بعد نتیجه رو ببینه چی میشه خیلی سریع به این فکر می افته که بره با یه نفر دیگه اون ها رو تجربه کنه حالا بر فرض این که این امر هم اتفاق افتاد کدوم آدم عاقلی با یه نفر دیگه میره سراغ یه همچین کاری که خواه نا خواه یه روزی رازش میشه بزرگترین نقطه ضعفش و راز دار یا راز آگاهش هم میشه بزرگترین دشمنش / کاری هم به راست و دروغ بودن داستانت ندارم اما به محتوای داستانت کار دارم که مطمئنا یه روزی اون پسرر داییت یه کاری دستت میداد و از این رازت سو استفاده میکرد که در این داستان سو استفاده از همسرت بوده

0 ❤️

823250
2019-12-05 05:57:32 +0330 +0330

بیغیرتی کاملا مشخصه کونییی طرف داره میگه کون زنت اینجوریه درجا باید جرش میدادی …بعدا میری بالای صندلی دادنشو نگا کنی …کسخول…لایک و میدم و پسرداییت و زنت

0 ❤️

824218
2019-12-09 00:29:07 +0330 +0330
NA

یکی بیاد لمه و اعصبانیت را برامون معنی کنه تمام بر و بچ شهوانی از خجالت زنت دربیان خو ننویس ننه کونی داشتی سکس زنتو میدیدی و نمیدونستی کجا خالی کنی ولی بعد که امدی بیرون به زنت اخم کردی . بابا شماها نطفه تون در زمان پریود ننه تون منعقد شده ،خوک با اون خوکیش ماده شو نمیتونه جلو چشماش سوار بشه بعد زن شمارو جلو چشماتون میگان عین خیالتون نیست؟بابا ایولله

0 ❤️

829066
2019-12-26 23:18:42 +0330 +0330

اگه واقعیه این داستان کیریت باید بگم که اون زنت یه جنده ی تمام عیاره
هرچه زود تر طلاقش بده

0 ❤️

850463
2020-02-24 10:13:17 +0330 +0330

خوب ی مثل دیگه هم هست،که میگن ،آب که ازسربالا رود چه یک وجب چه صد وجب،اگه اروم شدی میتونی بادیدن سکس منم بازنت را بیای

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom