راننده اسنپ

  تازه امتحانمو تموم کرده بودم.از مدرسه اومدم بیرون،میخواستم تاکسی بگیرم ولی هوا خیلی گرم بود.برگشتم تو مدرسه که هواش خیلی خنک بود،اسنپ گرفتم و همونجا منتظر اسنپ موندم. بعد چند دقیقه رسید.عکس راننده تو گوشی یه جوری بود ولی خودش یه چیز دیگه بود. من خر اشتباه کردم و عقب نشستم.حتی چشماشم که توی آینه ی جلوی ماشین میدیدم سکسی بود،طرز نشستنش،تک دستی فرمون رو گرفتن و رانندگی کردنش،تیپش،دستای کلفتش و مهم تر از همه قیافه و هیکلش؛چشماش با اون ابرو های کم پشتش خیلی خوشگل بود،لباش سرخ بود و این که سیبیلاش روی لباش بود خیلی کیوتش کرده بود.صورتش که با ریشاش سکسی ترم می شد.نمیدونستم چجوری براش دلبری کنم.از شانس گند منم که عقب نشسته بودم اما خدا رو شکر اون روز پیرن صورتیه و تیشرت سفیدمو پوشیده بودم و از این که تیپم خوبه مطمئن بود
  این بشر اونقدر جذاب و هات بود که دیگه تحمل نکردم.بش گفتم ببخشید این عقب خیلی گرمه و باد کولر اصلا بهم نمیرسه میشه من جلو بشینم.ایستاد و من جلو نشستم.
  گفتم:خوب قرار نیست هیچ آهنگی بزارین؟قبلش اصلا باهم حرف نزده بودیم حتی سلامم نکرد،فک کنم اعصابش خورد بود.فک کنم همین ژست عصبیشم بود که سکسیش میکرد-
  وقتی جوابمو داد انقدر صداش مردونه و قشنگ و کلفت بود که فقد تو بهر جذابیت و همه چی تموم بودن این بشر بودم.آهنگ شکیرا رو گذاشت
  یهو گفتم:همممممم شکیرا...دوسش دارم
  من عاشقشم....اصلا صداش
  خدارو شکر کردم بالاخره بحث باز شدT_T
  بحث رو ادامه دادیم آخرش گفت خیلی جذابه نمیدونم چم شد گفتم خیلیم سکسیه
  _عا لامصب جوری که میرقصه آدمو سر حال میاره
  دستم زیر چونم بود تکیه داده بودم به لبه در یهو دلو به دریا دادم برگشتم سمتش بش گفتم..منم میتونم سر حالت بیارم-
  فک کنم به شوخی گرفت و گفت جووووون،عصبانیتشو فراموش کرده بود
  اون به شوخی گرفت ولی من جدی^
  ^
  خودمو کشیدم سمتش دستمو آروم گزاشتم رو پاهاش و کشوندموشون لای پاش.میتونستم حسش کنم،دستمو کشید کنار ولی هیچی نگفت
  گفتم عاااااااااااه زود باش کی دلش نمیخواد یکم حال کنه?.دوباره انجامش دادم اینبار مقاومتی نشون نداد،مالشش دادم و خیلی زود شق کرد.نفسش تند تر شد.شلوارش لای رونش برآمده شده بود.همونجوری مالیدمش خیلی حال میکردم?اون هم داشت حال میکرد و در همین حین با استرس رانندگی میکرد و اینور و اونور رو نگاه میکرد که کسی شک نکنه.بیشتر خم شدم و کیرش رو بوسیدم.صورتمو به شکم و پاهاش میمالوندم.تک تک جاهای بدنشو بوسیدم میخواستم آروم برم بالا و خودشو ببوسم که دست گزاشت رو صورتم و برم گردوند پایین،بعد تازه یادم اومد که وسط خیابونیم?
  رسیدیم تا دم خونه.بش گفتم میخوای بیای بالا؟گفت بسه دیگه بهتره من برم.پیاده نشدم،با این که وسط محلمون بودیم ولی دوپاه نشستم رو صندلی و خم شدم و دستم رو گزاشتم رو سینش و رفتم سمت صورتش.زل زدم تو چشاش و بش گفتم مطمئنی نمیخوای بیای بالا چون من خیلی میخوامت.....
  عرق کرده بود.آب دهنشو قورت داد و گفت خوب....عامممم.....???
  گفتم ماشینو خاموش کن.نمیخواستم پیاده شم میترسیدم پیاده که شدم یهو پشیمون شه و بره^_^
  ماشینو و خاموش کرد و پیاده شد با هم منتظر شدیم که آسانسور بیاد پایین.سوار که شدیم دیدم که سرش بالاست و پاشنه پاشو پایینو و بالا میکنه و از همه بهتر شلوار ش هنوز برآمدست
  ^
  دستامو گزاشتم روش و مالوندمش خودمو چسبوندم بشو دستام رو سینه های خوش فرمش بود .بوسیدمش ،حین بوسیدنش چشمام رو باز نگه داشتم تا ببینم چشماش رو میبنده حین بوسیدنم یا نه .........چشماش رو بسته بود.اون موقع بود که وحشی شدم پائین تنمو چسبوندم بهش پاهامو بردم بالا و دستامو دور گردنش حلقه کردم.سفت بقلم کردم و خودمونو به هم میمالوندیم . در آسانسور باز شد اونم وحشی شده بود از پاهام گرفتم و بردم بیرون ؛اصلا برام مهم نبود که صدامون تو راهرو بپیچه. برم گدوند و چسبوندم به در خونه از رو شلوار میمالوند بم و تو همین حین تو جیبام دنبال کلید میگشت.در رو باز کرد ،من که به در تکیه دادم خودبه خود رفتم تو.در رو بستم کفشامون پامون بود در شون اوبردیم ولی من سریع دوییدم تو اتاق پدر و مادرم که تختشون دو نفرست.عکساشون رو برداشتم چراغ مخفیشون که نورش آبی بود رو روشن کردم.بعد یه مدت اومد دنبالم؛پریدم تو بقلش منو برد سمت تخت و پرتم کرد رو تخت آروم دکمه های پیرنشو باز میکردم منم پیرن و تیشرتم رو در اوردم.داشت کمر بندشو باز میکرد که چار دست و پا از رو تخت رفتم سمتش و دستش رو کشیدم و بازم از رو شلوار مالیدمش رو زانو هام ایستادم و میبوسیدمش و اونم با دو دستش صورتم رو گرفته بود و میبوسید،دکمه های شلوارش رو باز کردم و حالا از رو شرتش میماالیدم ولی اون دست از بوسیدن بر نمیداشت.آروم از گردن بوسیدمشو و بعد سینه ها و نوک سینه هاش و حالا شکمش(سیکس پک نبود?) رسیدم به شرتتش که کیرش زیرش برامده بود و از رو شرتش میبوسدمش و اونم پشت سرم رو گرفته بود و فشار میداد؛همین حین دستش رو تو شلوارم میکرد و کونم رو فشار میداد.برگشتم و بوسیدمش .شونه هاشو گرفتم و هولش دادم رو تخت.شلوارشو از پاش داوردم باز از رو شرتش بوسیدمش از تشنگی داشت میمرد ولی خودش دوس داشت. بلند شدم شلوارمو _
  دراوردم .بلند شد و شورتم رو دراورد.دوباره هولم داد رو تخت شروع کرد به بوسیدنم و کیرم رو مالوندن. از رو شرت کیرشو مالوند رو کیرم.اینکارش خیلی حشری ترم کرد.خوابوندمش و بالاخره شرتش رو دراوردم.....واااااااای...کیر کلفتش یهو زد بیرون.کیر کلفت قهوه ای و گوشتیش.گرفتمش تو دستم و بالا پایینش کردم . تخمای گندشو کردم تو دهنمو و بعد از تخماش لیسیدم و تا سر کیر کلفتش رو براش ساک زدم خیلی حال میداد آروم آروم تا ته حلقم میبردمش و صداش تو هوا میپیچید،اونم بلند عاااااه میکشید. سرمو رو گرفت خودش بالا پایین کرد و کیرشو هول میداد تا ته حلقم آخر از چونه ام گرفت و بردم بالا و بوسیدم.کیر دوتامون روهم بود و به هم میمالوندیم.نوک سینه هاشو خوردم و بعد برم گردوند.رو شکم خوابوندم و کیرشو لای کونم میمالوند و کمرمو ماساژ میداد. خوابید رو کمرمو و همینطور لای کونم میمالوند عاه دوتامون بلند شده بود.گوشم رو میبوسید و صداش تو گوشم میپیچید.خم شدم و توف زد به سوراخم و آروم شستش رو میکرد داخل.خیلی درد داشت.خودش فهمید سریع کرم رو میز آرایشی رو برداشت و زد به سوراخم هی انگشتم میکرد و تا دوتا انگشت کرد داخل آخر به کیرش کرم زد و کرد توم خیلی دردم اومد برا همین دفعه های بعد آروم آروم میکرد داخل و تا ته نمیبردش تا کم کم عادت کردم و تا ته بردش و خوابید روم حالا دیگه کیرشو بالا و پایین میکرد کیر منم رو تخت مالیده میشد و مال اون توکونم بود.خیلی حال میکردم و تو همین حین آبم اومد،دستش رو برد پایین تا کیرمو بگیره . دستش خیس شد .خجالت کشیدم .تو گوشم گفت آبت اومد؟گفتم عمممممم.
  بعد شروع کرد بوسیدنم . برگشت و خوابید رو کمرش شروع کرد جق زدن با اون یکی دستش کونم رو میمالود.منم برگشتم و همینطور بوسیدمش آبش خیلی دیر اومد.ولی وقتی که آبش اومد و اون عاهی که کشید باعث شد دوباره حشری تر شم و شق کنم.نفس نفس زد و بی حال شد.آبش ررو از رو شکمش پاک کردم.خوابیدم تو بقلش اون و هنوز دستش رو کونم بود و فشارش میداد ولی من دستم رو سینه هاش بود و بعدش کیر خوابیده و تخماش رو میمالوندم.تو بقل هم خوابیدیم.بیدار شدیم.شرتش رو پوشیدنش و دکمه شلوار و پیرنشو بستنش قشنگ ترین صحنه زندگیم بود.با خودم گفتم که الان میره.کارش که دیگه تموم شده.ولی شلوارمو برداشت و گوشیمو بم داد و گفت قفلش رو بازکن.دیدم گوشی خودش زنگ خورد.نرفت و خوابید دوباره کنارم بهم گفت راستی اسمم امیره.منم گفتم اسم منم رضاست،دوتامون خندمون گرفت.بعد یه ساعت تو بقل هم بودن خندیدن به خودمون که چقد حشری شده بودیم.فهمیدم ساعت ۱۲.بش گفتم الان پدر و مادرم میان.اونم رفت.هنوز باهاش در ارتباتم و تا الان سه بار باهم سکس داشتیم.الانم فهمیدم که اونم همجنس گراست و همجنس باز نیست و
  بم گفت حرفاش در مورد شکیرا شر و ور بوده .عاشقشم ولی از خودش هنوز مطمئن نیستم.


  نوشته: پیرن صورتی

 • 19

 • 31
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 1 سال
   • 28

  • کلید اسرار: اسنپ نگیرید کونتون میزارن!! (biggrin)


  •   جان.کوچولو
  • 1 سال
   • 0

  • تجدیداً تو مدرسه، موقع امتحان گوشی میزارن ببری؟؟
   عاهم درومد زمان ما نمیزاشتن


  •   Number_13
  • 1 سال
   • 9

  • راننده اسنپا جدیدن چقدر "یوسف" شدن :///


   اون از اون یارو ک ب خاطر حجاب دختره رو پیاده کرد کون نشور اینم از این ک این همه ناز میکنه برا کردن:////


   این همه زلیخا تو ایرانه و ما ندیدیم؟؟:/


  •   Ares.1
  • 1 سال
   • 8

  • تا جایی جدی خوندم که داشتی مشخصاتش رو از داخل آینه میگفتی
   از موها تا دهن و سیبیل و چونه مشخص بود؟!
   مگه آینه قدی گذاشته بود داخل ماشین لامصب!!
   بقیش هم خیلی روزنامه وار خوندم ، ب نظرم زیاد جالب نبود
   داخل خیابون های این روزا تنگ تهران یا هر شهر دیگه ای دست داخل دماغت بکنی ملت میفهمن ، چه برسه له این کارا


  •   Paria_1991
  • 1 سال
   • 6

  • بولشیت


  •   mohammadreza431
  • 1 سال
   • 1

  • باز حماسه اي از يه كوني ملجوق


  •   مهدی ایتالی
  • 1 سال
   • 4

  • تا وسطای داستان شک داشتم پسری با این کسشعر تفت دادنت تا رسیدم به اونجا که کیرتو مالید،کیر تمام راننده های اسنپ تو کونت دیگه ننویس


  •   اسکلت حشری
  • 1 سال
   • 15

  • اونجا که نوشتی شروع کرد به بوسیدنم و کیرم رو مالوندن تازه فمیدم پسری!
   کیر احمد آزاد تو کونت که ریدی به آهنگ پیرن صورتی.


  •   Shayanmtt
  • 1 سال
   • 0

  • حاجی ناموصن خوب شد ای اسنپ ساختع شد و گرنع بهونع دگ واس داستان ساختن نبود:/


  •   مهدی ایتالی
  • 1 سال
   • 1

  • داستانت انقدر کسشعر بود کسخولم کرد قبلمو گم کردم کیرم دهنت رضا


  •   Number_13
  • 1 سال
   • 6

  • پسر بود؟؟؟؟؟


   :///////


   من تازه با تاپیک اسکلت فهمیدم پسره:/


   لنتی نابود شدم!!!!!


  •   ARYA52
  • 1 سال
   • 10

  • این که کونی هستی به خودت ربط داره. فقط یه سوال بعد از این که کونت گذاشت کرایه هم ازت گرفت یا نه؟


  •   Shapaloo98
  • 1 سال
   • 4

  • یعنی جمله ((از رو شرت کیرمو مالوند به کیرم )) رو که خوندم احساس کردم باید هر چه سریع تر از پنجره بپرم پایین


  •   teen...wolf
  • 1 سال
   • 2

  • مدرسه شما کونیا بایدم هواش خنک باشه... چشمای سکسی ریش سکسی دماغ سکسی ماشینشم سکسی خلاصه وقتی کونی باشی کلاچ و نرمزشم سکسیه.. نکبت...


  •   ARYA52
  • 1 سال
   • 5

  • با دیدن کامنت ناصر ۳۹ به این فکر افتادم نویسنده نود درصد از این کستان ها این سامان عمه خرابه، میخواد افکار ما رو به سمت این کستان ها منحرف کنه که فراموشش کنیم
   سامان به جای این کونی بازیها ، پول و فلش مردم رو بیار پس بده.


  •   Amir_78
  • 1 سال
   • 0

  • پیرهن صورتی کیر منو خوردی...


  •   arshiya_mobin
  • 1 سال
   • 1

  • اولش فک کردم نویسنده دختره :/
   خدا وکیلی نیا اسنپ تو شهر رایگان میرم انقده حال میده


  •   Jz-sm
  • 1 سال
   • 4

  • کفشاتون پاتون بود؟جل الخالق بابا.من فکر کردم تو کونتون بود
   بعدش دراوبردین؟؟وجدانا به کدوم زبون می نویسی.
   بقیه غلطات بماند.
   من دیگه حرفی ندارم


  •   Blackhorse
  • 1 سال
   • 2

  • به اسنپ، اسنپ کون کن هم اضافه شد


  •   mostoufi
  • 1 سال
   • 2

  • فقط اسنپ رو کم داشتم تو رزومه
   اگر چه کیر خر باز آرزومه
   بابام دلخوش که من (عن) رو آفریده
   نمیدونه که هر روز کیر تو گلومه


   ها وولا


  •   faranet0@
  • 1 سال
   • 0

  • منم چند بار برای رانندهای خوشتیپ اسنپ وتپسی خوردم خیلی حال میده


  •   Dr.Soroush
  • 1 سال
   • 0

  • کیرم دهنت ار اول بگو گی کونی خان


  •   ملكه_قلابي٢
  • 1 سال
   • 1

  • دقت كرديد اون دوستمون ك دنبال سامان ميگشت ديگه نيس و سرافي از فلش و پونصدتومن نميگيره؟!!!ولي ما هنوزم دنبال سامان ميگرديم !!!


   چرا واقعن؟!!!


  •   Erfan_Khan_1380
  • 1 سال
   • 0

  • شـرت صـورتـی دل مـنـو بـردی (dash)


  •   آقای-ماساژور61
  • 1 سال
   • 0

  • یبارم به راننده تپ سی بده عدالت رعایت بشه


  •   aricoali
  • 1 سال
   • 1

  • مجبوری کسشر مینویسی کسخل الدین سراج
   تا وسطای داستان فکر کردم دختری
   رسدم تو داستانت


  •   best2suck
  • 1 سال
   • 1

  • اسنپ به جایی رسیده اینجا تبلیغ میکنه؟!


  •   Emperatoorxxx
  • 1 سال
   • 0

  • عاقلان دانند


  •   مسیحی۰
  • 1 سال
   • 2

  • کونی،لجن ،چرک و تعفن اول کصتانت میگفتی یه پسر کونی و کرم زده هستی.


  •   Pedram900
  • 1 سال
   • 1

  • جنده زاده اسنپ مشخصات ماشین و شماره پلاک رو مینویسه تو خر چطورمتوجه نشدی؟ البته کرم کونت افتاده بود ب حرکت فرمان ب مغزت نمیداد. چند ستاره بهش دادی اخرمقصد و بعد کردنت؟


  •   dadyar59
  • 1 سال
   • 0

  • آخرش ازت کرایه گرفت یا نه؟


  •   d.leo
  • 1 سال
   • 0

  • کاری با راست و دروغش ندارم
   من خوشم امد ادامشم بنویس


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 سال
   • 0

  • اینکه فهمیدی همجنس گراست و همجنس‌باز نیست دقیقا یعنی چه؟


  •   hassan468
  • 1 سال
   • 0

  • پیرهن صورتی چرا نصیب من‌نمیشی تا خیالاتت رو برات واقعی کنم...


  •   فریادبیصدا@@
  • 1 سال
   • 0

  • منم اسنپ کار میکنم اگه باز کیر کلف خواستی میتونی اینجا درخواست بدی مجانی میام میکنمت


  •   strs
  • 1 سال
   • 0

  • .


  •   taraz555
  • 1 سال
   • 4

  • دیوسا اینهمه تبلیغات کردن که بی حجاب پیاده میکنن میخواستن کون تور کنن.دام پهن کرده بودن.


  •   sashaarian
  • 1 سال
   • 1

  • فهمیدی راننده اسنپ همجنسگرائه ؛ حتما راننده های تپ سی هم همجنسبازن ؛ تقصیر تو و اون راننده نیست ، مشگل پیراهن صورتیته ، اون پیراهن جادوییه هر کی بپوشه در جا کونش لغزش میکنه


  •   30parham30
  • 1 سال
   • 0

  • پسرا چشون شده همه چاقال شدن


  •   Darkman69
  • 1 سال
   • 0

  • نویسنده: راننده تپسی


  •   Younan
  • 1 سال
   • 0

  • منم می خوام یه داستان بزنم
   تپسی در مهرشهر کرج
   صفا باشه :D


  •   fazi20
  • 1 سال
   • 2

  • ینی فق کامنتای شاه ایکس و اسکلت و  no-roots ترکونداااا خخخ من دو ساعت داستان خوندم داشتم میگفتم دختره رو باش دقیقا مث اسکلت گفتی کیرم و فلان تازه فهمیدم چی به چیه دیه بقیشو نخوندم خخ درکل خعلی ریدی


  •   Takmard
  • 1 سال
   • 0

  • بالای داستان نوشته " گی " اما نه بنده و احتمالا هیچکس اونو ندید و جملگی سرکار رفتیم (clap)
   و نمیدونم خطای چشم تلقی ش کنم یا خطای دیگه ?
   خاطره نویسی ت نسبتا خوب بود و همین جاده برونی ممکنه یه سامی واسه خودت شی


  •   Mohamad_hosein
  • 1 سال
   • 0

  • هروقت داستانای این مدلی میخونم تو دلم میگم چرا ازین موقعیتا برامن پیش نمیاد یا خیلی تخیله داستانا یا من خیلی زودباورم /:


  •   TT_gay
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • خوب بود ولی واقعی بودنش رو مطمئن نیستم، از این راننده تاکسی ها گیر ما نمیاد چرا؟


  •   tabriz.oghli
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • الله وکیلی چرا از این مسافرا نصیب ما نمیشه؟ همش تخم تویوخ میوفته بهمون


  •   Ginglz
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • راست کردم


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه
   • 0

  • بچه کونی هایی مث تو، ماهی یکی دوتا به پست من میخوره
   ولی من بهشون رو نمیدم
   یه جمله میگم، دستتو از روش بردار
   این فقط بدرد مامان جونت میخوره، بعضیاشون ناراحت میشن و پیاده میشن
   بعضیا هم خوششون میاد و یه جووون میگن.
   بقول بروبچ گی ندوس


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه
   • 0

  • فرق هم جنس گرا با هم جنس باز چیه اونوقت؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو