راه جدید درآمد بی دردسر ندا

  هشت ماهی بود از دانشگاه انصراف داده بودم همون مدرک کاردانی برام کافی بود اگه فشار های بابام نبود همون بعد دیپلم میرفتم سراغ کار اما حالا با همین مدرک هم کاری که آرامش داشته باشم گیر نمیومد در نتیجه روزهای من اینجور میگذشت ده صبح تازه بیدار میشدم سریال های جم رو مرور میکردم نهار میخوردم تا ساعت چهار میرفتم باشگاه اونجا یکی دو یاعت تمرین میکردم دو ساعتی هم به بحث و صحبتای زنونه با بچه ها و مدیر باشگاه که شبنم دوستم بود میگذشت ساعت هشتم که میشد میومدم خونه و شام و فیلم و دوباره روز از نو روزی از نو تا اینکه یه روز همینطور که تو گپ تلگرام چت میکردم یه پسر نسبتا خوشتیپ اومد پی وی و بهم گفت میخوام سگ شما باشم و کف پاتون رو لیس بزنم خندیدم و با خودم فکر کردم دیوونس یا میخواد سرکارم بذاره بلاکش کردم دوباره یه ساعت بعد با یه اکانت دیگه یه متن طولانی التماس و خواهش نوشته بود که بلاکش نکنم و به حرفاش گوش کنم تا اینکه گفت خانم به خدا من مزاحم نیستم به خدا من دنبال سکس نیستم من فقط میخوام تحقیر بشم شما تحقیرم کنید زیر پاتون باشم و لهم کنید زیر پاتون گفتم یعنی چی آخه چرا اینارو میخوای تا اینکه گفت به خدا اینجوری گفتنش سخته کاش شمارتون رو بدین با اینکه دو دل بودم اما حس کنجکاوی غلبه کرد و شماره ام رو دادم و تماس گرفت به نظر بسیار با شخصیت و با ادب بود بهم گفت من گرایش دارم برده و نوکر یک خانم باشم و اینجوری لذت میبرم گفتم تو بیماری؟؟ گفت نه من خودم روانشناسی میخونم من بیمار نیستم این یک نوع گرایشه مثل همجنسگرایی و در دنیا پذیرفته شده هستش و حتی کشوری تاسیس شده به نام owk که کلا توش مرد ها برده ی خانم ها هستن حدود نیم ساعتی برام توضیح داد تا اینکه خداحافظی کردیم حرفاش خیلی جالب بود سرچ کردم و دیدم راست میگه چنتا فیلم برام فرستاد و کلا قضیه دستم اومد تا اینکه اون روز گذشت فرداش دوباره بهم زنگ زد و گفت که حاضره برای هربار که زیر پاهای من باشه دویست هزار تومن بهم بده که منم قبول کردم و گفتم فردا همو ببینیم گفتم فردا قبل باشگاه بیا ونک که گفت بانو اگه میشه برید باشگاه تا پاهای مقدستون عرق کنه و من عرق پاتون رو با زبون تمیز کنم که گفتم باشه رفتم باشگاه و طبق معمول تمرین کردم و بعد اومدم سر قرار با یه سراتوی سفید اومد دنبالم از عکسش کمی جذاب تر بود چشم و ابروی مشکی پالتوی قهوه ای پوشیده بود و بدن نسبتا متناسبی داشت سوار ماشینش شدم و سلام و احوال پرسی کردیم و بعد از کمی چرخیدن رفتیم به آپارتمانش خیلی برام جالب بود این مدل گرایش این پسر و تجربه کردنش برام خیلی هیجان انگیز بود وارد خونه که شدم رو کاناپه نشستم و برام آبمیوه و میوه و کلی خوراکی آورد دلم میخواست زودتر این کارو انجام بدم و صورت خوشگلش رو زیر پاهام ببینم بهش گفتم بیا زیر پاهام زود گفت چشم سرورم و چهار دستو پا اومد به سمتم بهش گفتم طاق باز بخواب کتونی هامو درآوردم کف پاهام با جوراب سفیدم کمی بوی عرق میداد گذاشتم رو صورتش دوتا پاهامو و گفتم بو بکش برده ی حقیر فورا گفت چشم سرورم و عمیق کف پاهامو بو میکرد جورابامو درآوردم و کردم تو دهنش و با پام به صورتش سیلی میزدم تمام صورتش رو پاهای عرق کرده ی بعد ورزش من گرفته بود و با تکون دادن پاهام رو صورتش بوی پاهامو بیشتر حس میکرد بهش گفتم جورابارو از دهنت در بیار در آورد و گفتم زبونتو بیار بیرون ببینم و کف پاهام رو روی زبونش گذاشتم و گفتم مثل آبنبات کف پاهامو لیس بزن و عرق پاهامو تمیز کن شروع کرد به خوردن کف پاهام و منم حس خیلی خوبی داشتم انگار خستگی کف پاهام با زبونش کمتر میشد و پاهام تو دهنش خیسی و گرمای لذت بخشی رو تجربه میکرد پای چپمو که لاک آبی داشت کردم تو دهنش و با پای راستم به صورتش سیلی میزدم خیلی حال میداد قشنگ رو صورتش مینشست پام و بلند شدم و رفتم رو سینه اش و دستمو به دیوار گرفتم نفس نفس میزد تو چشمای مشکیش نگاه کردم و گفتم چته؟داری له میشی؟با صدای آروم گفته بله ارباب و دوتا کف پام رو روی صورتش گذاشتم و ایستادم روی صورتش قشنگ داشت زیر پاهام جون میداد و از این حس قدرت بهم خیلی حال میداد از رو صورتش اومدم پایین یکم راه رفتم و نشستم روی مبل گفتم بیا آشغالای چسبیده به کف پامو لیس بزن اومد و مشغول لیسیدن پاشنه و کف پام شد با دوتا شصت پام دهنشو باز کردم و یه آب دهن گنده انداختم تو دهنش و گفتم بخور توله سگ و قورتش داد یه سیم از قبل تو کیفم گذاشته بودم گرفتم دستم و دوتا زدم رو رون پاش که آروم ناله کرد بهش گفتم چهاردستو پاشو و بعد سوارش شدم نشستم پشتش و کلی ازش سواری گرفتم خیلی حال میداد و در حین حرکت بهش پس گردنی میزدم و موهاشو میکشیدم و گاهی ناخن هامو تو بدنش فرو میکردم قشنگ معلوم بود با وجود درد و تحقیر داره لذت میبره خلاصه یکی دو ساعتی زیر دست و پام بود که بهش گفتم بلند شو برو آماده شو برای ماساژ پاهای اربابت رفت و آب گرم و چند نوع روغن عطری آورد و پاهام رو با احترام گذاشت توی آبگرم و شروع کرد به مالیدن و شستن تو صورت حقیرش نگاه میکردم و میگفتم تو چیه منی میگفت سگ شما گفتم دیگه گفت پالیس و خاک پای شما گفتم دیگه گفت من زیرپایی و نوکر شمام گفتم سرتو خم کن سرشو خم کرد و یه پس گردنی ملس زدم پس گردنش گفتم تو سری خور خوبی هم هستی گفت بله سرورم گفتم لذت میبری که حقیر منی؟ گفت بله ارباب خیلی گفتم خوبه توله سگ حقیر من باید بمونی و همیشه چرک پامو بخوری گفت بله سرورم حدود نیم ساعت گذشت و همینطور کف پامو میمالید روغن میزد و ماساژ میداد گفتم بسه دیگه حیوون گمشو بشور و خشک کن پاهامو اطاعت کرد و کرم های خاصی رو به پاهام زد گفتم بهش ببین حیوون ناخن پاهامم تو دهن تو میگیرم گفت بله سرورم اصلا دهن من توالت شماست گفتم آره توله سگ حقیر تو دهنت میگوزم حتی اگه بخوام میرینم گفت بله سرورم گفتم خوبه سگ حقیر پاهامو بوس کن و جورابمو بیار جوراب خوشکل برام خریده بود آورد پام کرد و بهم تعظیم کرد کیف پولش رو به سمتم گرفت گفت بانو پیشکش سگ حقیرتون به شما هرچه قدر میخواین بردارین بانو کیف پولو گرفتم و بهش گفتم برو زیر پاهام رفت زیر پاهام کیف رو باز کردم توش پونصد تومن تراول بود که سیصد برداشتم و کیفو بهش پس دادم بلند شدم و رفتم و کفشهامو گفتم پام کرد گفت سرورم اجازه بدید برسونمتون گفتم نمیخواد میخوام یه کم دور بزنم تو گمشو تو خونه سریع اطاعت کرد و ازم خداحافظی کرد و رفت تو خونه منم رفتم یه چرخی زدم و یه مقدار خرید کردم و بعد با آژانس رفتم خونه از اون روز به بعد هفته ای دوبار میرفتم پیشش و برام بردگی میکرد...


  نوشته: ندا

 • 0

 • 15
 • نظرات:
  •   rastin2769
  • 8 ماه
   • 0

  • گرایش..حه..توجیح کردن غیرمنطقی..


  •   Dagi1992
  • 8 ماه
   • 0

  • یعنی کیرم ساف تو خودتونو گرایشاتون
   قدیما یا کونی بودن یا بکن این جنگولک بازیا چیه دیگه


  •   Nevermindd
  • 8 ماه
   • 3

  • هر کی دلش تحقیر شدن میخواد بیاد من بهش جوری فش بدم که تا دو ماه تو گوگل و اینور اونور دنبال معنی بگرده پولم نمیخوام تازه :///


  •   A.t1363
  • 8 ماه
   • 0

  • سراتو اتاق قديم بود يا جديد ؟؟


   چندتا كار ؟


   رنگ داشت ؟؟؟


  •   Omidshokoh666
  • 8 ماه
   • 1

  • همش دروغ هست و کسی که این متن رو نوشته و متن های دیگه یکنفر هست و قصدش فقط ترویج این سبک سکس هست و به عقل جور در نمیاد برده رفته پسره اونجا فقط برده شده خخخخخخ


  •   iman.shahvanii
  • 8 ماه
   • 0

  • حس چنين كاريو نميدونم اما من اگه يكزن پاشو بزاره رو صورتم يدست اساسي ازكون ميكنمش، جوريم ميكنمش كه نخود و لوبياهاي سه شب قبل كه خورده بوده دربياد
   خلاصه كه اگه خانمي خواست تحقير بشه اساسي درخدمتشم


  •   rastin2769
  • 8 ماه
   • 1

  • ب جون خودم داستانتو دوبار خوندم فقط خندیدم..خیلی طنز بود..سرورم ..تو مشخص خیلی رویایی هستی!!ندا رویایی.درهرصورت خوب بود خندیدم


  •   Rsza17cm
  • 8 ماه
   • 0

  • شماها چی میزنید وجدانا؟ یعنی ریدیییییییید آبم قطعه


  •   tahaniki
  • 8 ماه
   • 0

  • جنسش جنس بود


  •   Fazi63fazi
  • 8 ماه
   • 0

  • خب به ما هم شمارشو بده،ما هم پول در بیاریم


  •   @ghalandar
  • 8 ماه
   • 0

  • ??????خااااک تو سرش
   گیر من ک نمیای?


  •   @ghalandar
  • 8 ماه
   • 0

  • ??????خااااک تو سرش
   گیر من ک نمیای?


  •   Mohammad4653
  • 8 ماه
   • 0

  • ندااااا! با این داستانت مارو دادی بگاااااا!
   آخه کسکش مگه الکی ی که یوهو یکی بهت پیام بده بعد تو بهش انقدر راحت اعتماد کنی و بری خونش!
   یعنی واقعا نترسیدی بکنتت؟
   بابا ایول
   ما داریم تو خیابون راه میریم مدام پشتمونو نگاه میکنیم که کسی کونمون نزاره بعد ملت انقدر راحت میرن خونه
   بیخیال بابا
   موفق باشی


  •   tayron
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • (dash)


  •   mehrankaraj
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • دختری هست بزاره کف پاشو بلیسم؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو