رسیدم به چیزی که میخواستم

  دوباره مدرسه ها باز شد اه بدم میاد از محیط مدرسه کاش میشد نرفت مدرسه نمیدونم این چه کاریه که مامانم میکنه و میگه همیشه باید خوش تیب باشی همینجورش خوشکلیم اذیتم میکنه و تیپ زدن هم باعث میشه خوشکلیم بیشتر به نظر بیاد امسال میرم کلاس هشتم از راننده سرویس تا مدیر و معلم و بچه هایی کلاس همه یجور خاص بهم نگاه میکنن بچه درسخونم البته مجبورم باشم فشارای مامان از یک طرف و بیرون نرفتنم از خونه باعث شده که بچه درسخون باشم امسال دوباره مدرسمو مادرم عوض کرده و گفته این مدرسه غیرانتفاعیه هم با کلاس و هم معلمای خوبی داره البته برای من مهم بچه های مدرسه هستند که بچه تخس نباشن و من و اذیت نکنن و انگشتم نکنن و بهم نچسبن و بوسم نکنن و هی نیان بهم پیشنهاد سکس بدن و یکی بگه دوستت دارم یکی میگی اول تو بکن بعد من میکنم یکی میگه برات میمیرم و ....
  البته مدرسه تنها مشکل من نیست بعضی وقتا نانوایی و سوپر مارکتم میرم شاید باورتون نشه ولی شده که پیرمرد با موهای سفید کونم مالیده و بهم پیشنهاد داده ولی من قبول نکردم تو جاهای خیلی شلوغ مردهای هیز و دیدم که چسبوندن به مادرم و منو انگشت کردن اما همه اینها میگذشت و میرفت تا آذر همون سالی که اول داستان گفتم کلاس هشتم یروز که حموم بودم وقتی داشتم خودم و انگشت میکردم و جق میزدم برای اولین بار آبم اومد خیلی لذت بردم تا حدی که سرم گیج رفت کف حموم نشستم اونروز گذشت تازه فهمیدم مشکلات من تازه شروع شده وقتی تو زنگ ورزش فرهاد گنده کلاس از پشت چسبوند به کونم و داشت میگفت فربد جون بده بکنیم این کون نرمتو کیرم خودبخود شق شده بود و دوست داشتم ادامه بده ولی ی لحظه به خودم اومدم با تقلا خودم ازش جدا کردم و الکی بهش فحش دادم دوست داشتم برم ی جای خلوت کیرم و بمالم دوست داشتم زنگ که خورد برم به فرهاد کون بدم ولی میدونستم اگه بدم دیگه آبرو واسم نمیمونه مدرسه که با همه انگشت کردن وچسبیدن بهم و پیشنهادای مختلف بچه ها تموم میشد خونه هم مشکلات خاص خودش و داشت مامان پریسا و آبجی فرناز از خوشکلی و خوش بدنی چیزی کم نداشتن و تو خونه هم آزاد میگشتن و تیپهای بیرونشونم کیر هر مردی و شق میکرد تو خونه وقتی خط سینه مامان و پاهای سفید و کون قلمبشو تو شلوارک تنگش میدیدم یکطرف و آبجی فرنازم که اکثرا باشرت تو خونه میگشت و با اینکه هر دو شون خیلی دوست داشتم اما با دیدنشون شق میکردم و هر روز بعد مدرسه در اتاقم و قفل میکردم کونم و انگشت میکردم جق میزدم اگه انگشت تو کونم نمیکردم جق زدن بهم حال نمیداد وقتی آبم میومد مثل سگ پشیمون میشدم و به خودم میگفتم دیگه جق نمیزنم ولی فرداش شهوت بهم غلبه میکرد زیر چشمام سیاه شده بود و چند بار مامانم بهم میگفت اینقدر چشات و کردی تو این گوشی زیر چشمات سیاه شده فکر میکردم نمیدونه جق میزنم ی روز که در حال عملیات بودم یادم رفته بود در و قفل کنم مامانم یهو اومد تو وای دنیا رو سرم خراب شد و جق زدن از یطرف و انگشت کردن کونم که دیگه نگو فورا خودم و جمع کردم و شلوارکم کشیدم بالا و مامان بدون حرف زدن نشست کنارم همینطور داشت نگام میکرد و نتونستم تحمل کنم زدم زیر گریه نمیدونستم چی بگم بغلم کرد و و سرم و نوازش کرد و گفت فربد به بلوغ رسیدی جق میزنی درست ولی چرا اون کارو میکردی بگو پسرم میخوام بدونم با هق هق گفتم همه بهم میگن بچه خوشکل از بچگی تو محل مدرسه جاهای شلوغ انگشت میکنن تو کونم و جوون و پیر بهم میگن بیا بریم کونت و.. همینا باعث شد خوشم بیاد و هر وقت میرم حموم این کار و میکردم و از وقتی که به بلوغ رسیدم که دیگه بدتر مامان سرم و بوس کرد و گفت میدونم تقصیر خودت نیست پسر گلم ولی این کار بدیه و نباید این کار و بکنی میدونم آدمای مریض دستمالیت کردن ولی نباید بذاری این کار واست عادی بشه خوشکلم و از این به بعد هر موقع این کیر قلمیت شق شد و دستش و گذاشت رو کیرم و گفت خودم آبت و میارم و تو هم بهم قول بده دیگه این کار و نکنی و اگه کسی بهت نزدیک شد به من میگی و شوکه شده بودم کیرم تو دست مامان پریسا مثل سنگ شده بود و نمیتونستم حرف بزنم شلوارکم و پایین کشید و کیرم و کرد تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن تو اوج لذت بودم وای لباش و محکم به کیرم فشار میداد و از سر لذت آه میکشیدم که کیرم و از دهنش بیرون آورد ی نگاه بهم کرد وگفت ناقلا خوشت اومد بدجور آه آه میکنی تو هم باید کسم و بلیسیا مامان پریسا داشت با این حرفا اوضاع و عادی میکرد من ی چشم گفتم و اونم ی جون گفت و لباساش و درآورد و به منم گفت لخت شو و بعد گفت بیا بریم تو اتاق خودم رفتیم تو اتاق مامان تخت دونفره ای که 5 سالی بود فقط مامانم روش میخوابید ولی حالا قرار بود منم کنارش بخوابم اولین سکس عمرم و با مامانم بکنم یقرص بهم داد گفت بخور و خوابید و پاهاش و باز کرد و گفت میخوام کسم خوب بخوری همونطور که تو فیلم سوپرا دیده بودم کسش لیسیدم و بعد سینه هاش و خوردم وبعد کیرم و با دستش راهی کسش کرد خیلی گرم بود ولی چندتا تلمبه که زدم کیرم شل میشد که مامانم گفت ای دل غافال مثل اینکه باید شارژت کنم شروع کرد کونم انگشت کردن کیرم شق شق شد و حسابی کس مامان و کردم اونروز خیلی حال کردم و بعدش فهمیدم که مامان میخواد با این کارش با من ندار بشه و هروقت خواست دوست پسرش و بیاره خونه با خواهرم هم پایه بود و به من گفت سلیقه سکسیت هر طور هست حال کن و نذار حسرت بکشی و همه زندگیت بشه سکس و فکرت و صرف درس و کار و آیندت کن دیگه یجورایی آزاد شده بودم دوست داشتم به آرزوم که کون دادن بود برسم و از تجربه ای که از خوندن داستانای همین سایت شهوانی گرفتم فهمیدم باید با سن بالا کون بدم تا احتمال آبرو ریزی کمتر بشه دوست پسر مامانم خیلی خوش تیپ بود ولی دوست نداشتم که بکن مامانم بکن منم باشه تا 4 ماه بعد اون قضیه تنها کارم دیدن یواشکی سکس مامانم با دوست پسر خوشکلش بود و با خیار به کونم حال دادن تا اینکه ی همسایه جدید تو مجتمعمون اومد ی مامان و پسر 20 سالش که زنه دوست مامانم بود و تو ی شرکت کار میکردن پسرش اسمش نیما بود اولین روزی که دیدمش عاشقش شدم تا اینکه امتحانا تموم شد
  نیما هم دانشجو بود و امتحانای اونم که تموم شد ی شب که با مامانش خونمون بود داشتیم پی اس بازی میکردیم گفتم تو صبح ها چیکار میکنی میتونم بیام با هم بازی کنیم کانتر بهم یاد بدی آخه کانتر باز بود تو این دو ماهی که اومده بودن فهمیده بودم که از کردن کون پسر خوشش میاد از نگاه کردنش به خودم این طور حس میکردم و بنظر میرسید که تو بچگیهاش کرده باشنش آخه خوشکل بود با خوشحالی گفت آره حتما بیا منم حوصلم سر میره
  صبح که شد ی شرت مشکی با ی شلوارک آبی خیلی تنگ که کونم و بخوبی نمایان میکرد و تی شرت سفید تنگ پوشیدم موهام ریختم جلومو رفتم در خونشون که واحد بغلیمون بود وقتی در و باز کرد ی لحظه هنگ کرد سلام کردم و با اته پته جوابم داد که گفتم چیزی شده نیما خندید و گفت نه بیا تو ی نسکافه بزنیم و بریم بازی موقع نسکافه خوردن با چشماش داشت منو میخورد و شقی کیرش کاملا معلوم بود و موقعی که میخواستیم بریم سراغ بازی با تاخیر بلندشد تا اول من برم بتونه کیرش و قایم کنه نشستیم پای سیستم چندبار رونم و مالید و هی دستش رو رو کمرم میکشید در مورد بازی حرف میزد که بهم یاد بده ی کم کانتر بهم یاد داد و گفتم ولش کن تو لب تاپ فیلم خوب داری لم بدیم نگاه کنیم و رفتم دمر افتادم رو تختش با نگاهش فهمیدم که دیونه شده که حرکت اول انجام داد و گفت فیلم سوپر ببینیم گفتم آره با دستم زدم رو کونم گفتم اوه مای گاد نیما هم خندیدو زد رو کونم گفت کونت داره این شلوارک و پاره میکنه که گفتم مثل کیره تو که از وقتی اومدم داره شلوارت و پاره میکنه نیما دیگه طاقت نیاورد و خوابید روم در گوشم گفت تو باعث بلند شدنش شدی و خوابوندش هم کار خودته و کیرش رو کونم فشار داد و که آهم در اومد و گفتم کونم خیلی وقته منتظر کیرته که منو برگردوندو شروع کرد لبام و خوردن دیگه داشتم به آرزوم میرسیدم اصلا نفهمیدم نیما کی لخت شد و من و لخت کرد و داره واسم ساک میزنه ی دو دقیقه ای ساک زد که گفتم کافی اینقدر حشری بودم که هر آن ممکن بود آبم بیاد اولین کیر عمرم و به دهن گرفتم و با اشتیاق ساک میزدم طولی نکشید که آبش تو دهنم خالی شد و کیرش و کشید بیرون و بقه اش و رو دست خودش خالی کرد و شروع کرد به معذرت خواهی که گفتم عیبی نداره آب خوش مزه ای بود که دوباره لبام و خورد و با اینکه تازه آبش اومده بود کیرش شق شد و گفت میشه کون نازت و بکنم همین مودب بودنش صد برابر حشری ترم میکرد که گفتم باید برم دستشویی کونم خالی کنم رفتم و برگشتم رو شکم خوابیدم که شروع کرد کونم خوردن و انگشتش و کرد تو کونم و گفت سوراخ نازتم که بازه من نفره چندمم ی نگاه بهش کردم و گفتم تو نفر اولی و دو ماه که به عشق و به یاد تو خیار میره داخلش و گفت خاک بر سر من که نفهمیدم این کون ناز کیر میخواد گفتم از حالا که میدونی ببینم چکار میکنی که گفت قربونش میرم و هر وقت و هر چندبار که بخواد میکنم این کون ناز مامانی و ی کم انگشتم کرد و بالاخره گرمای کیر و رو سوراخم حس کردم و یواش یواش داخلم کرد کمی درد و هزار برابرش لذت تمام وجودم و گرفت بهش گفتم صبر کنه تا کونم بهش عادت کنه گرماش داشت دیوونم میکرد دیگه طاقت نیاوردم و گفتم شروع کن دو تا تلمبه بیشتر نزده بود که آب از سر کیرم با شدت میزد بیرون از سر لذت آه میکشیدم و نیما هم با جون جون گفتن و خوشت میاد گفتن لذتم و بیشتر میکرد تا آبش و تو کونم خالی کنه ی بار دیگه هم آبم اومد واقعا لذت بردم و نیما هم همینطور تو بغلش خوابیده بودم ازم سوال میکرد که دفعه اولت بود منم براش قسم خوردم که دفعه اولم بود و بهش گفتم دوست دارم بهش بدم و دوست ندارم به کسی بگه اونم قسم خورد که به کسی نمیگه و برام گفت که تو بچگی تو محله خوبی زندگی نمیکردن و اونجا به زور ی نفر کونش و میکنه و به همه بچه محلا میگه و میشه اوبی محل و دوست داره که منم بکنمش ی بار دیگه اونروز من و کرد و رابطه من و نیما شکل گرفت و بعد دو سال همچنان ادامه داره.


  نوشته: ی سکسی

 • 21

 • 9
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 هفته،5 روز
   • 8

  • شنیده بودم می گفتن یه سری موجود خلق شده به اسم خود چس پندار ولی از نزدیک تا حالا ندیده بودم:/


   پ.ن:کص خول جقی مدرسه لباس فرم داره دیگه تو چه تیپی می خواستی جز لباس فرم بزنی ؟!


   پ.ن پلاس: والا کاکای من کلاس نهمه هنوز بهشون می گن با شماره 4 باید پشماتو نو بزنید!!!


  •   mostanad1985
  • 1 هفته،5 روز
   • 2

  • حیف ادم با ادبیم فحش بلد نیستم وگرنه بهت میگفتم کسکش پدره ننه کیرقاپ مارو کیر کردی خودتم نشستی روش
   چند چندی با خودت؟
   قشنگ ساقیت گذاشته درت
   اشغال به خوردت داده


  •   سناتور_جان_مککین
  • 1 هفته،5 روز
   • 5

  • اه اه (dash)
   چقد بیناموسی زیاد شده تو مملکت :(
   کلا خانوادگی مشکل دارین شما
   ابجی و مامانت که بکناشون دم در صف کشیدن
   خودتم که اوبی تشریف داری
   دیس بیناموسی (sick)
   کص کپکِ باسِن صورت (erection)


  •   Mester.kir
  • 1 هفته،5 روز
   • 6

  • اسمت امیره ،نمیتونی خودتو مخفی کنی امیر کونی:/


  •   soan_bendiii
  • 1 هفته،5 روز
   • 7

  • خب دیشب که گی نبود امشب ادمین میخواد تا ناموس گی تو پاچمون فرو کنه.خدایا خودت رحم کن.


  •   Ado_Den_Haag
  • 1 هفته،5 روز
   • 5

  • هرجارو تو شهوانی نگاه میکنم انگار کون احاتم کرده. (dash)


  •   mostanad1985
  • 1 هفته،5 روز
   • 3

  • بیچاره امیرکبیرو تو حموم کشتن ، ارشمیدس تو حموم بزرگترین کشفش رو انجام میده بعد جناب عالی تو حموم کونتو انگشت میکنی جق میزنی ای کیرم پس کلت


  •   ARIA730
  • 1 هفته،5 روز
   • 5

  • قشنگ ترکیبی از همه سبک های کصشر نویسی این سایت باهم هستش


  •   حضرت_عشق
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • کیرم تو دهن کثیفت با این داستانت حرومزاده بی پدر و مادر


  •   qazedctgbplm
  • 1 هفته،5 روز
   • 1

  • چه دوره زمونه ای شده پسرا کون میدن دخترا کون میکنن بابا بخدا اشتباه میزنین جابجا شده


  •   Gaylovers
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • ماهم یه نفر تو مدرسمون داریم به اسم فربد که خیلی سفید و کونه لامصب تپل مپلم هست
   الان که داستانتو خوندم یاد اون افتادم لامصب خیلی حشریم کردی


  •   Nanaei
  • 1 هفته،4 روز
   • 2

  • چه خانواده شریفی هستید.....راستی از پدرت چیزی نگفتی..


  •   Saeedسعید۲
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • من به دنبال سوراخ میگردم کسی سراغ ندارد


  •   Lovelytwinkboy
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • Like


  •   evil.boy1373
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • آرزوت کون دادنه .
   این کا آرزو نیست فقط کافیه لب تر کنی


  •   مردتنها90
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • شما خانوادگی اهل حال هستین دمتون گرم (dash)


  •   Farzad998
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • در یک. کلام کص ننت


  •   samsepg
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
   حتی یه نوجوون تازه کار بیچاره هم ممکنه توی اولین تجربه های جنسیش، آلوده بشه و آلودگی رو به کس دیگه ای منتقل کنه. مراقب باشید.


  •   yanbaz
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • چقدر وقت گذاشتی این مزخرفات رو بنویسی، خودت خری فکر میکنی بقیه هم مثل تو هستن. بگو مامانت بیاد برا من هم ساک بزنه. بچه کونی


  •   Ary_al
  • 5 روز،21 ساعت
   • 0

  • بخشی از بازی زیبای summer time


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو