رضا جون کون طلا

  1393/9/1

  سلام دوستان این جریان که میخوام براتون بگم مال دوسال پیشه که من هنوز شیراز دانشجو بودم با یکی از هم شهریام شیراز خونه دانشجویی داشتیم خونه که نبود یه سویت نقلی بود. این رفیقمون کلان شهر خودمون بود هفته ای یبار به زور میومد شیراز اکثر شبا دوتا از هم کلاسیام میومدن پیشم با هم کارامونو انجام میدادیم البته اسمش درس خوندن بود یا داشتیم قلیون میکشیدیم یا ورق بازی میکردیم یا داشتیم تو سر کله هم میزدیم خلاصه سرتونو درد نیارم یه شب مثل همیشه این دوتا رفیقمون اومدن یه پسره هم باهاشون بود که اسمش رضا بود این رضا بعدن شد رضااا جووووووون این رضا یه پسر قد کوتاه ولی سفید یکمی تپل اون شب کلی تعریف و کس و شعر گفتیم.تشستیم ورق بازی کنیم که رضا جز تیم حریف شد شروع کردیم به کل کل . پسرا میدونن تو جم پسرا شوخی فحش زیاد بهم میدن رو حساب کل کل من هی بهش میگفتم رضا کس نگو میام کونت میزازما یا بیا کیرمو بخور از این چیزا اونم میخندید یه جوابی میداد خداییش من رو منظور واقعی نمیگفتم مث شوخی با همه رفیقام.تاشد ساعت نزدیک 1 شب بچه ها گفتن ما بریم رضا گقت من شب میمونم صب میرم دانشگامون که به اینجا نزدیکه اخه خونشون صدرا بود. بچه ها رفتن من موندمو رضاا جون.یه سر قلیون کشیدیمو یکم اتاقو مرتب کردم ساعت تقریبا2 بود دشک انداختیم چراغ هاروهم خاموش کردم چون خونمون کوچیک بود با رضا کنار هم خوابیدیم اون یه نیم متری دشکش اونورتر بود.خلاصه خوابیدیم رضا شروع کرد در رابطه با دانشگاه ما از پسراش از دختراش سوال کردن در رابطه با دوس دختر میپرسید انقد حرف زد تا حرفاشو کشون به حرفای سکسی اره ماهم شرو کردیم به تعریف اون میگفت نظرت درباره کون چیه، من که عاشق کون نیم ساعت داشتم درباره کون میگفتم که اره دوست دارم فورقونی کون بکنم اینجور بکنم اونجور بکنم بحثمون تموم شد من چشامو بستم گفتم شب بخیر. یهو گفت سر شب یه چیزایی میگفتی گفتم چه چیزای گفت میگفتی کونمو میزاری این حرفو که زد احساس کردم صداش بهم نزدیک تر شده چشامو باز کردم دیدم صورتش بایه فاصله کمتر از 10 سانت جلو صورتمه اون لحظه قفل کردم قلبم شروع کرد به تند تند زدن همینجور چشم دوخته بودیم تو چش هم که تو یه چشم به هم زدن لب گذاشت تو لبام مث چی لب میخورد من فقط قفل بودم یکم که لبامو خورد پتومو زد کنار تی شرتشو دراورد پرید توپغلم من هنوز قفل بودم دوباره شروع کرد به نگاه کردن اب دهنمو نمیتونسم قورت بدم کیرمم یکم نیم خیز شده بود.گفت چیه دوست نداری توکه میگفتی عاشق کون کردنی یکم قفل ازاد شد گفتم دوس دارم ولی تا حالا با پسر سکس نداشتم .گفت تو بکن اگه خوشت نیومد دیگه نکن دوباره لب گذاشت تو لبام همچین میخور که تو 15 سانیه کیرم شق شق شد شرو کرد به باز کردن دکمه لباس من خودش پیرهن منو دراورد بدنش داغ داغ بود چقد نرمممم بو من شرو کردم به مالیدن کمرو سینه هاش واسم خودمم عجیب بود سینه نداشت ،ومن دارشتم سینه پسر میمالیدم ولی همون یه کوچلو چقد نرم بود.کلی با هم ور رفتیم کیرم داشت منفجر میشد خودش دس کرد تو شرتم با کیرم بازی کردن دیدی که یکم تحریک میشی قبل اینکه بکنی یکم آب لیز از کیر میاد بیرون لیز شده بود این کس کش هم انقد قشنگ میمالید تو اومدم بجنبم آبم ریخت تو دستش گفت اه میخواستم بریزی توش من که حول شده بودم گفتم چی گفت هیچی دوباره شروع کرد به خوردن لب بعد چند ثانیه کیرم دوباره پاشد شلوارامونو در اوردیم هنوز شرتامون پامون بود بدنش یکوچولوهم مو نداشت هر دومون داغ داغ بویم من هی پاهامو میمالیدم به پاهاش همینور داشت با کیرم ور میرفت که دوباره احساس کردم دارم میشم دسشو گرفتم از شرتم کشیدم بیرون سریع شرتمو در اوردم شرت اونم کشیدم پایین گفتم دیگه نمیتونم بخواب که میخوام بکنم انگار منتظر همین بودا سریع خوابید رو شکمش سر کیرمو گذاشتم لای پاش چیز زیادی معلوم نبود تاریک بود دیگه یکم بالا پایین کردم خودشم ادرس میداد تا اینکه سرش دقیقا اومد رو سوراخش یکم تف زدم دوباره گذاشتم رو سوراخش شروع کردم به فشار دادن اخ و اخوش رفت بالا گفت نه اینجوری نمیره تو پاشو کرم بیار سریع پریدم کرم برداشتم یکم به کیر خودم یکم به سوراخ کونش مالیدم سرشو گذاشتم رو سوراخش .تف، کرم، اب کیرم قاطی شده بود لیزززز لیز یه ناقافل فرو کردم توش داغ بود انقد که احساس میکردم الان دوباره ابم بیاد اصلا حواسم به رضا نبود وقتی فرو کردم بهش داشت بالش و گاز میگرفت دیدم دردش زیاده اومدم بکشم بیرون که سریع دست گذاشت رو کونم با یه صدا که نفسش به زور میومد بیرون گفت اوییی نکش بیرون منم صبر کردم حالش جا بیاد نامرد همچین صفت گرفته بود که احساس میکردم الان سرش کنده میاد یواش یواش شروع کردم به عقب جلو کردن اونم یواش یواش شلش کرد چند ثانیه همین جور پیش رفت که از خود بی خود شدم همچین تلمبه میزدم ، صدا نفس نفس جفتمون یه طرف ناله های ضریف رضا تو نفساشم به یه طرف بغلای کیرم به شدت میخورد به لمبرای کون رضا صدای شلاپ شلوپش میپیچید تو اتاق دهنش سرویس یه جور کونشو داده بود بالا با هر تلمبه که میزدم موقع برگشت خودشو میداد عقب عین پورن استارا همزمان شروع کردم به مالیدن کونش خودشو هل داد عقب منم اومدم استایلو بدونه اینکه درش بیارم به داگی تغییر دادیم دوباره شرو کردم به مالیدن کونو تلمبه زدن یک قوس کمری داشت کون توپل منم همزمان با تلمبه زدن کونشو میمالیدم کمروشو میمالیدم یهو دسم رفت سمت کیرش یا ابرفرض کیر نبود دسته تبر بود همینجور که میکردمش کیرشم میمایلدم نزدیک به 5دیقه میشد که من یه نفس به سرعت نور تلمبه میزدم که دوباره احساس کردم داره ابم میاد از تغییرسرعت تلمبمه زدنم با تند شدن نفسام خودشم فهمید داره ابم میاد خوشو صفت گرفت منم به یه اه همشو ریختم توش تو همون حالت بدون اینکه کیرمو بکمش بیرون خوبیدم رو ش یکمی خودشو یه وری کرد دست راستش ازاد شد دست میکرد تو موهام گردنمو میمالید منم یواش یواش کیرم خوابید اروم کشیدمش بیرونم سریع چرخید خودشو محکم چسبوند به من منم بیحال شده بودم خیلی حال میداد دوباره شروع کرد به لب گرفتن من که دیگه ابم اومده بود زیاد رغبت نشون نمیدادم برا اینکه ازم جدا بشه گفتم من برم یه دوش بگیرم گفت باشه رفتم تو حموم یکم که گذشت دیدم پشت در داره در میزنه درو باز کردم اومد تو حالا چراغ حموم روشن بو من بدنشو کامل میدیدم سفففید استیل عالی خودشو دوباره چسبون به من قدش ازم کوتاه تر بود میمالیدمش اونم انقد خوشش میومد اشو میومد انقد انگولک کیرم داد که دوباره پاشد یکم که لب گرفتیم برش گردوندم میخواستم توش کنم چون قدش کوتاه بود باید زانوهامو خم میکردم دیدم اینجور حال نمیده خابوندمش کف حموم خوابیدم روش بدانامون لیز میخورد روهم اومدم توش کنم گفت مگه دوس نداری فرقونی بکنی سریع چرخید دوتا پاشو داد بالا منم گذاشتم رو سوراخش خیلی نرم راحت کردمش تو یکم که کردم زانو هام کف حموم اذیت میشد چنتا لباس گذاشته بودم بعد بشورم اونارو برداشتم گذاشتم زیر زانوهام حالا یک جور میکردم که انگار میخواست اسمون بیاد زمین اونم دست انداخت دور گردنم منو کشید طرف خودش لب گذاشت تو لبام منم اصلا رو لب گرفتن تمرکز نداشتم فقط میکردم اون فقط لب میخورد اونم چه لب خوردنی به هر جفتمون حال میداد یه تایم طولانی بود که همینجور میکردمش اخراش بود شروع کردم به مالیدن کیرش داشت ابش میومد که خودشو سفت گرفت ابش ریخت رو شکمش چون خودشو سفت گرفت سوراخش تنگ تر شد که منم بعد چند سانیه ابم اومد دیگه واقعا حال نداشتم کیرمو کشیدم بیرون افتادم روش اونم دست انداخته بود دور کمرم محکم بغلم کرده بود یکی دو دیقه بعدش پاشدیم خودمونو تمیز کردیم اومدیم بیرون هردومون همون جور لخت رفتیم تو دشک من ،همچین بغلم کرده بود بهش گفتم اگه میدونستم اینجوریه از همون اول یه دشک مینداختم اونم خندید. فرداشم رفت دانشگاهشون پس فرداش بهم زنگ زد شمارمو از همون دوست مشترکمون گرفته بود کلی باهم حرف زدیم از اون به بعد به هر بحونه ای میومد منم میکردمش الان هم که از شیراز رفتم هردفعه که میرم شیراز خودش مکان جور میکنه میرم یه دل سیر میکنمش .از غلط املایی های که دارم عذر میخوام ببخشید طولانی شد.


  نوشته: mjmj69

 • 6

 • 0
 • نظرات:
  •   kallvandimohammad@gmail.com
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • veryyyyyyyyyy nice


   good


   bahal bood bache joon


  •   yas15
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • diablo
   مسخربود نخوندم


  •   karbar.taraneh
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • کامل نخونده می تونم بگم دروغ مخض بود...
   aggressive


  •   sinagay93
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • خوب بودکیرم بلند شد شماره رضا رو بده


  •   SHABNAM19
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • سکس من و عشقم میلاد
   متن خاطره
   با سلام دوستان.اسم من شبنمه این خاطره ک میخوام بگم مربوط میشه ب عید امسال.من دختری19ساله هستم اهل خوزستان .داستان از اونجا شروع شد ک من داخل ی برنامه چت با عشقم میلاد اشنا شدم.من و میلاد با هم روزهای اشنایی رو سپری کردیم تا کم کم میومد خونمون و وقتی کنارش نشسته بودم یواش سینمو میمالید یا لب میگرفتیم.تا اینکه ی روز مامانم اینا میخواستن برن شهرستان دکتر.منم به میلاد گفتم.خلاصه مامانم اینا رفتن و اون اومد اولش یکم با هم خوراکی خوردیم و بعدش رفتیم تو اتاق رو تخت دراز کشیدیم همین طور ک داشتم حرف میزدم یهو گفت شبنم میشه ی چیز بگم منم گفتم اره بگو.گفت میشه ب کوست دست بزنم.منم خجالت کشیدم گفتم روم نیست و از این حرفا گفت فقط دست میزنم. بعدش بلند شد و شلوارمو در اورد بعدشم شورتمو و بعد شروع کرد مالوندن.منم کوسم خیس شده بود بعدشم یواش روم خوابیدم ولب گرفتیم ی لحظه حس کردم ی چیز سفتی ب پام خورد بهش گفتم میلاد این چیه بعد نگام کرد خندید.کیرش از تو شلوار بلند شده بود.بعدش یواش دکمشو باز کرد و کیرشو گذاشت بین پاهام.وای نمیدونید چ لذتی داشت برام.دیگه شروع کرد سینه هامو با یه دست میمالید با دهنشم اون یکی رو میخورد.بعد ک خود گفت میشه از کون بکنم گفتم اخه درد داره گفت من نمیزارم درد بگیره.گفت کرم داری گفتم اره.بلند شدم کر رو اوردم یکم زد ب کیرش یکم هم زد ب سوراخ کون من کیرشو گذاشت دم کونم و فشار داد یکم نمیرفت داخل دوباره فشار داد یهو رفت داخل وای انقدر درد گرفته بود کونم ی جیغ کشیدم هی بهش گفتم تورو خدا درش بیار اونم میگفت وایسا الان خوب میشی.ولی خیلی درد داشتم.بعد یکم شروع کرد عقب جلوش کردن یواش.دیگه زیاد درد نداشتم تا بالاخره ارضا شد منم چند دیقه بعدش کوسمو انقدر مالوند تا ارضا شدم.دیگه اون نا نداشت تکون بخوره کنار هم لخت افتاده بودیم همدیگه رو نگاه میکردیم.بهم گفت میای مدل سگی بکنمت گفتم باش.البته بگم اون مدل اول ک منو کرد رو شکم دراز کشیده بود ک از کون کرد منو.یکم کونمو دادم بالا یواش گذاشت تو کونم شروع کرد تلمبه زدن کونم باز شده بود.منم صدام در اومده بود همش میگفتم میلاد تورو خدا بکن زود ارضا نشو با هم ارضا بشیم اونم تند تر میکرد منو ربع ساعت تلمبه زد تا دیگه من داشت ابم میومد همش میگفتم بکن تا دوتامون با هم ارضا شدیم.بعدشم همدیگه رو بوس کردیم اونم بلند شد لباسامون رو پوشیدیم اون رفت منم اتاقمو مرتب کردم. بعد این ماجرا ما چند بار دیگه سکس داشتیم دعا کنید من و میلادم بهم برسیم و هر کسی سکسش از رو عشقه ب معشوقش برسه.امیدوارم خوشتون اومده باشه منتظر نظراتتون هستم


  •   س ك س 25
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • داستان قشنگ بود اما اون تورو برای یه مدت میخواد؟


  •   SHABNAM19
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • ولی من میدونم منو برا هوس نمیخواد چون خانواده اون تقریبا نصفشون از رابطمون خبر دارن


  •   young18
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • kos nago galile


  •   am_gay100
  • 4 سال،5 ماه
   • None

  • خوش به حال رضا
   منم میخوام. چه حالی کرده رضا 3 بار پشت سرهم گاییده شده جووووووووووووووووووون


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو