داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

روشنفکری یا بیغیرتی (۴)

1399/06/13

...قسمت قبل

چیزی که تو وجودم نشسته بود حس شیطانی شهوت بود.همه چیز رو می دونستم،میدونستم اشتباهه،میدونستم غلطه… اما یه نیروی عظیمی منو به سمت این افکار شهوت پرستانه هول میداد.
خودم با خودم حرف میزدم و فکرامو توجیه میکردم
(_دارم از فکر کردن زن آرش دیونه میشم،فکر کن خودش کوس زنشو بلیسه و کیر منو تو کوس زنش فرو کنه …
+اخه من تا به حال به آرزو خیانت نکردم آرزو همه زندگیمه
_قرار نیست چیزی از زندگیم کم بشه کیرم همین میمونه کوس زن آرشم همون میمونه ،یه فانتزی قشنگم پیاده شده
+با عذاب وجدانم چه کنم ،اگه آرزو بفهمه چی میشه این کار همه جوره اشتباهه ، رابطه با زن شوهر دار هم اخر ظلمه… پاشو میخورم،هر چی باشه من دلم نمیخواد هیچ کوس کشی نوک دستشم به آرزو بخوره.
_هیچ کس نمیفهمه،شوهرشم راضیه خود آرش کوس کشی زنشو میکنه زنشم راضیه هیچی نمیشه…)
روز بعد که رفتم شرکت داشتم به حرفای آرش راجب روشنفکری فکر میکردم.انقدر حس شهوتم قوی بود همش دلم میخواس آرش بیاد و از مهسا بگه…
آرش اومد کنارم و گفت چطوری جناب
+حالمونو خراب کردی پسر فکرم درگیره
_درگیر چی؟
+خودت چی فکر میکنی؟
_مهسا؟
+هم حرفات هم مهسا،پس خودش راضیه من کوسشو ببینم
_از خدا شه بک…
+چی؟؟؟؟
_هیچی
+نه جان من چی گفتی؟
_(با صدای آهسته)از خداشه بکنیش
+جوووون کیرم تو کوس زنت
_اوووف اقا آرش اینجوری میگی دیونه میشم حالم خراب میشه
+دوست داری زنتو بکنم بیناموس؟
_از خدامه،آرزومه
+دوست داری کیرمو خودت تو کوس زنت بکنی؟
_میمیرم واسه این کار،تو زنمو بکنی دنیا مال منه
+کوسکش زنتو جلوت میکنم ببینی کردن ینی چی…
دیدم کیرش راست شده داره میترکه. گفتم میخوام زنتو ببینم ،گفت چشششم جون بخواه همین امروز اخر وقت میگم بیاد. رفت تو اون اتاق و به زنش زنگ زد…

آرش رنگش پریده بود، دل تو دلش نبود،هی آب میخورد و به ساعت نگاه میکرد.
منم همچین حال درست و درمونی نداشتم و تپش قلب داشتم اما کیرم از استرس خوابیده بود ،ولی شهوتم هنوز به من قالب بود.اخر وقت اروم داشتم کیفمو جمع میکردم که اومد گفت مهسا دم در تو ماشین نشسته منتظرمونه،گفتم باشه بریم.
اومدم دمه در،سر چرخوندم دیدم یه ۲۰۶ نور بالا زد. ان دسته خیابون ایستاده بود،آرش هم پا به پام می اومد.
قلبم تو دهنم بود.آرش رنگش شده بود گچ.
رسیدیم به ماشین اومدم بشینم عقب که آرش گفت بشین جلو شما،نشستمو خودش هم نشست عقب. سلام کردمو بهش دست دادم.به خودم گفته بودم ببینمش پرده حیا رو میزارم کنار و بی پرده حرف میزنم اما دهنم قفل بود.
بعد سلام گرم و دست دادن مات موندیم،چند ثانیه سکوت کردیم،یهو مهسا گفت از فیلما لذت بردی؟گفتم عالی بود حسابی داغ شدم،به معنای واقعی دلم خواست.
_دلت چی خواست؟
+تو رو
_دوست داری چی کارم کنی؟
+باهات بخوابم؟
_که چی بشه چی کار کنی؟
+بکنمت
_بلند بگو شوهرم بشنوه
+دوست دارم کوستو بگام
آرش قلبش تو دهنش بود مهسا خمار بود و منم کیرم داشت میترکید.
یهو آرش دستمو گرفت و دست مهسا رو گرفت و گذاشت رو هم.گفت راحت باشید بابا غریبه نیستید که.
مهسا هم دستمو روی رون پاش گذاشت و گفت شوهرم دوست داره بهت بدم، دوست داری جلو شوهرم بکنی منو؟
+دوست دارم بیناموسش کنم شوهرتو
_بریم خونمو؟
+نه الان نه.
_چرا؟
+یکم کار دارم فردا با آرش میام خونه
از رو شلوار کیرمو گرفت و فشار داد گفت جووون
منم پر رو شدم و دستمو رو کوسش مالیدم،قشنگ کیرم داشت قلوپ قلوپ میکرد.باورم نمیشد جلو شوهر کسی کوس زنشو بمالم…
داشتم از شهوت میمردم
آرش داش کیرشو میمالید…
یهو گوشیم زنگ خورد،آرزو بود،دیر کرده بودم نگران شده بود.
بر نداشتم و با دیدن شماره اون حالم عوض شد.گفتم باید برم مهسا جان،آرش عزیز فردا میبینمتون… مهسا اومد جلو لبامو بوسید و خداحافظی کردیم ،منم از ماشین پیاده شدم.
رسیدم خونه و پر انرژی بودم،انگار قند تو دلم اب شده بود،آرزو گفت چرا دیر اومدی پس…
منم به شوخی گفتم خونه عمم بودم ،خب شرکت بودم دیگه ،گفت حالا چی شده انقدر خوشحالی‌…
منم گفتم همینجوریی بده خوشحال باشم؟؟
از بغلش رد شدمو انگشتش کردم خندید و گفت آرررره؟
گفتم ارهه
رفت تو اشپزخونه مشغول شد،پسرم تو پذیرایی داشت برنامه کودک میدید.
رفتم تو آشپزخونه و دست کردم تو شرتش… خندید اشاره کرد نکنننن زشته میبینه.
گفتم حواسم هست و شروع کردم به انگشت کردنش…
دست و پاش شل شده بود میگفت نکن میبینه زشته،
اما گوشم بده کار نبود و اب کوسشو راه انداختم،دست انداخت روی کیرم و محکم گرفت و فشار داد دید سیخه…گفت پس این داره بهت دستور میده…تا ولش کرد یکم رفتم عقب،
یادم افتاد اگه زیاد تحریکش کنم باید بکنمش و کیرمم بخوابه،اون وقت چیزی به زن آرش نمیرسه…
از زنم فاصله گرفتم و اون فاصله اولین فاصله من از آرزو عشق زندگیم بود.

بعد از شام به آرش پیام دادم و حالشو پرسیدم اونم زود جواب داد
حال منو میخوای یا زنمو…
گفتم زنتو
_کوسشو داره شیو میکنه
+قربون کوسش بشم من
_نمیدونی تو دل ما چی میگذره حس خفنی داریم
+من از شق درد دارم میمیرم
_منم خیلی حالم خرابه میخواستم مهسا رو بکنم بهم نداد گفت مال آرش خانِ، میخوام حسابی جلوت بگاد منو
+آخخخخخخ خیلی کوس کشی آرش
_جووون تو فقط اینجوری صدام کن
+کوس کش بی ناموس
_وایی اره بازم بهم بگوو
_کوس کش زنتو جلوت میگام ، جوری میکنمش به عمرش اینجوری کوس نداده باشه
_جونمم به کیرت
کیرم راست راست شده بود ،حالم خراب بود و با اون حال رفتم تو تخت،آرزو هم بعد از چک کردن بچه که خوابه یا بیدار اومد تو تخت و دراز کشید تو بغلم
لبامو بوسید ،بهم گفت برم لباس عوض کنم بیام،نخوابیااااا
گفتم زود بیا خوابم میاد عشقم.
پاشد رفت سر کمد و شروع کرد به کامل لخت شدن،
من سرم تو گوشی بود و فکر زن آرش،
که دیدم یه لباس خواب جدید تنش کرده
شرت و سوتین پیوسته که کوس و کونش و سینه هاش باز بودن و بقیش پوشیده شده بود و حالت چرم داشت خیلی تحریک کننده بود اما من میخواستم خشابم پر باشه وقتی قراره زن آرشو بکنم.
اومد تو تخت و بر خلاف همیشه چراغ و خاموش نکرد،
گفت چطورممم همسرم؟
گفتم عشقم همین جوریشم سکسی هستی این کارا نیاز نیست… طفلک خورد تو ذوقش.
اما دست نکشید و اومد دست کرد تو شرتم… کیرم تو دستش داشت نبض میزد،درش اورد و فشارش داد ابش از سرش اومد و زود کرد تو دهنش و ابشو خورد گفت جونمممم ببخشید زود خالیش نکردم ،منم خواستم بهانه ای جور کنم که بیخیال خالی کردنم بشه.گفتم نگو عزیزم دلمم خیلی میخواد اما سرم خیلی درد میکنه
گفت طفلی کیرت دلش میخواااد …
گفتم میدونم اما سر درد شدید دارم برای همین بهت گفتم زود بخوابیم
دستمو گرفت و گذاشت رو کوسش،خیس اب بود،بخاطر لباسه خودشم تحریک شده بود،دلم سوخت براش گفتم بیا بشین رو صورتم ارضات کنم …
انگار من بهش فوش دادم یهو پاشد رفت لباسش و عوض کرد و رفت دسشویی خودش رو شست و اومد تو بغلم…
بوسیدمش گفتم نارحتت کردم ببخشید.
گفت اره ناراحت شدم ،من ارضا بشم تو ارضا نشی،میخوام صد سال سیاه نشممم بدون تو دنیا رو نمیخوام چه برسه به حس جنسی،دیگه این حرفا رو بهم نزن.تو همه کس منی آرشم اشکال نداره شوهرم چیزی نشده میزاریم برای فردا که سرت هم خوب شده باشه و دوتایی لذت ببریم…
واقعا سرم درد گرفت بالشو گذاشتم رو صورتم،آرزو هم پشتش و کرد بهم و خوابید…
با خودم گفتم بزار یک بار زن آرشو بگام بعد میام از دلش در میارم براش کادو میخرم آرزو همه کس منه …
با همین فکرا بود که خوابم برد و با افکار صد در صد غلط شیطانیم آرزو فرشته ی زندگیمو از خودم رنجوندم
ادامه دارد…

نوشته: آرش


👍 27
👎 10
40500 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

913599
2020-09-03 00:08:12 +0430 +0430

به کیرم ماسک بزنم؟ اخه زندس و نفس میکشه!
بنزای کیری زدم رو دستت 😏

6 ❤️

913601
2020-09-03 00:08:59 +0430 +0430

روشنفکری با بی غیرتی فرق داره اینو بفهمید

1 ❤️

913602
2020-09-03 00:10:13 +0430 +0430

داوش علی 😂😂😂😂😂
الان یکی میاد میگه من عاشق کتگوری بیغیرتیم 😅😅😅😅

4 ❤️

913633
2020-09-03 00:27:47 +0430 +0430

آرش بنظرم این کصخلا نمک سایتن :)))))
ولی من تا همین الان منتظر بودم زیر داستان پی پی خوردم بگه کتگوری گوه خوری جز فیوریتامه 😂

2 ❤️

913634
2020-09-03 00:28:36 +0430 +0430

این قسمت عالی بود

1 ❤️

913639
2020-09-03 00:30:29 +0430 +0430

آرزو همه کسته ولی بخاطر به خاطر یه کُس میخوای بهش خیانت بکنی، به قول تتلو کُس چیه کُس چیه ک…م توش😁
داستان خوبه ولی داری الکی کشش میدی که پنج قسمتی بشه
داوش علی و آرش سکس اند لاو دهنتون سرویس پوکیدم از خنده😁😂

3 ❤️

913647
2020-09-03 00:36:10 +0430 +0430

Sefiddandon77 عزیزی ❤️

1 ❤️

913684
2020-09-03 01:18:27 +0430 +0430

این قسمت نصبت به قبلی ها بهتر بود.
ولی من هنوز نمیدونم روشن فکری چه ربطی به بیغیرتی داره.

1 ❤️

913732
2020-09-03 04:31:14 +0430 +0430

یقینا هرکسی نمیتونه خودشو توی همچین شرایطی کنترل کنه.وقتی شیطان درون آدم با تمام قدرتش میاد مبارزه باهاش واقعا سخته.دوستانیم که دیس میدن حتما تو همچین شرایطی نبودن.ولی با عشقی که همسرت بهت داشته و هرکاری بخاطرت میکنه میتونسته باعث بشه به خودت بیاییو با نفست مبارزه کنی.مسئله همون کسیه که درونت هرچیزیو توجیح میکنه و میگه همین یه باره و بعدش بازم همون آدم سابق میشی.ولی حیف که این اتفاق نمیوفته

1 ❤️

913737
2020-09-03 05:19:41 +0430 +0430

زن شوهردار یه مزه‌ی دیگه داره مخصوصا اگه شوهرش کسکش باشه و بدونه زنش دوس داره با غریبه بخوابه. با زوج‌های زیادی تجربه دارم. از تهران زوج با تجربه و پایه بهم پیام بدن. @MKHOSRO3

4 ❤️

913750
2020-09-03 07:57:42 +0430 +0430

گاییدی
نمیخوای بعد ۴قسمت بکنیش
بکنش دیگه خب
همه اینجا دس ب کیر منتظریم…

2 ❤️

913756
2020-09-03 08:35:58 +0430 +0430

20سال تهرانم کیرم 20سانت خانم بیاد

0 ❤️

913883
2020-09-03 21:47:42 +0430 +0430

این خوب داستانه ولی جالبه که عجیب و غریب به واقعیتی که برای من پیش اومد شباهت داره

1 ❤️

913889
2020-09-03 22:47:53 +0430 +0430

آرش خان

واقعا دمتون گرم عزیز…خیلی حال کردم با داستانتون…جوری خوب بود که الان ۳۰ دقیقه س تو ماشین میخکوب نشستم…کاش میشد هزاران لایک تقدیمتون کرد.
موفق و مؤید باشید عزیز.

1 ❤️

913891
2020-09-03 23:03:25 +0430 +0430

فقط میتونم افسوس بخورم
قدرنشناسیو بی شعوری تا چ حد؟!

1 ❤️

914057
2020-09-04 01:57:04 +0430 +0430

اوووف کردن زنی که شوهرش‌ برات جور کنه مزه ای داره که با هیچی قابل مقایسه نیست. شبیه به همین داَستانو داشتم منتها با مزه تر… فرقش با این داستانداین بود که زنه نمی دونست شوهرش براش جور کرده ، و حرمت بینشون از بیندنرفت و شوهره پنهانی دادن زن خوشگلشو میدید.

1 ❤️

914098
2020-09-04 04:30:36 +0430 +0430

قلمت خوبه و گیرا ولی خیلی طفره میری توضیح میدی

1 ❤️

914178
2020-09-04 12:24:03 +0430 +0430

واقعا من عاشق خانم ها هستم خیلی دوسشون دارم حتی اون بیریخت و زشتش واقعا عجب موجودیه زن خانم ها اگه دوست دارین که عاشقانه دوستون داشته باشم بیاین تلگرام @ehs27

0 ❤️

914240
2020-09-04 21:49:08 +0430 +0430

پس زَنت گفت آرشم
توام رفتی تو فکرِ زَنِ آرش
عجیبه
بچه رو کی کرده😂😂😂😂

0 ❤️

916858
2020-09-14 18:31:41 +0430 +0430

من با یه زن شوهر دار دوستم .
هنوز باهاش سکس کامل نکردم.خودم متاهلم زنم خیلی خوشگل و عالیه .نمیدونم چی شد که با این خانم ارتباط گرفتم.یه با تو ماشین با هم دیگه بعد از یک ساعت لب گرفتن اون کیرم رو گرفت برام زد تا آبم اومد. خیلی حس عالی بود تجربه یه زن غیر از زن خودت. ولی الان موندم چیکار کنم از یه طرف زنم رو که میبینم واقعا هیچی برام کم نذاشته و شرمندش هستم از طرف دیگه این خانومه بعد از دو ماه بهم وابستگی پیدا کرده.واقعا نمیدونم چه گلی به سر بگیرم؟
بارها و باره خواستم به زن دیگه ای فکر نکنم ولی مگه میشه .
لطفا اگه کسی میتونه راهنماییم کنه

1 ❤️

916968
2020-09-15 01:08:03 +0430 +0430

وای این داستان عالی بود پسر لحظه شماری میکنم قسمت بعدیشو بدی،دمت گرم خیلی حال کردم محشر بود ،هر چی میره جلو بهتر میشه
مرسییی آرش مرسی❤❤❤❤❤❤❤

0 ❤️

913833
2020-09-22 18:06:37 +0330 +0330

خو زودتر بنویس بقیشو یه ماهه منتظرم

1 ❤️Top Bottom