زفاف خشن (۲)

1399/10/22

...قسمت قبل

با فشار محکم دستای قوی و مردونش افتادم روی تخت…یه شرت توری سفید پام پود و از خجالت زانوهامو به هم چسبونده بودم،دستامو ضربدری روی سینه هام گذاشتم و خودمو روی تخت عقب کشیدم تا جایی که به سرتختی تکیه دادم و اروم زانوهامو جمع کردم توی شکمم،طاها جلوی تخت ایستاده بود و نگاهم میکرد،موهاش بهم ریخته بود و هنوز کت شلوار و کروات عروسیمون تنش بود یه قدم جلو اومد که ترسیدم و بیشتر خودمو کشیدم عقب،خنده ی تمسخر آمیزی کرد و خیلی ریلکس کتشو در اورد،حین در اوردن کت به لباس عروسم که روی زمین افتاده بود نگاه میکرد و مثل ادمای مست با لحنی کشدار و صدای گرفته حرف میزد
_مهلا میدونی من چرا زن گرفتم؟
با بهت فقط نگاش میکردم و بغض سنگینی گلومو چنگ میزد،سکوت کردم در جوابش که سرشو ناگهان اورد بالا و نگاه جنون آمیزی بهم انداخت…صداشو برد بالا و غرید…_میدووووونییی؟؟؟؟
با دادش از جا پریدم و سرمو به نشانه ی نفی تکون دادم
خنده ی هیستریکی کرد و ادامه داد،_مهلا مننن دورو برم دختر زیاده خب؟؟(کتشو روی زمین انداخت و روی دوزانو اومد رو تخت و کرواتشو در حالی که به من نگاه میکرد شل کرد)
_دخترای رنگ و وارنگ زیادی دیدم…سفید،سبزه،بلوند…(مکثی کرد و اروم ساق پای ظریفمو تو دست مردونش گرفت و محکم منو به سمت خودش کشید که از جایگاه خودم در حالت نشسته سر خوردم و طاق باز رو تخت خابیدم،پامو اروم اورد بالا و با دقت نگاهش کرد)_حتی دخترای بلوری مثل تورو هم زیاد دیدم…ولی میدونی چیه؟؟اونا که بدرد نمیخورن ها؟!اونارو نمیتونم که اذیت کنم…ولی تووو…تووو مهلای من میشی امشبب…تو امشب مال طاها میشی…عروسک من…جنده ی مننن…تو دیگه از این به بعد تنت که سهله جونت مال من میشهه…
پامو ول کرد و روم خیمه زد،دستاشو دو طرف سرم گذاشت و خم شد روم،تنش مماس با تنم بود و دستاش دو طرف صورتم و زانوهاش دو طرف رونای پام روی تخت بود و منو زیر خودش گیر انداخته بود.بغض گلوم داشت خفم میکرد،چشمام قرمز شده بود و اشکام جمع شده بود توشون،مثل بچه ها چونم میلرزید و نوک دماغم سرخ شده بود.
پشت ارایش سنگین عروس روی صورتم یه دختر بچه ترسیده قایم شده بود …صدای خوردن قطرات بارون به شیشه اتاق برای یه لحظه توجهمو به پنجره جلب کرد و ناخوداگاه صورتمو به سمت چپ متمایل کردم…پاییز بود و بیرون جز تاریکی شب و شیشه ی بارون خورده چیزی دیده نمیشد…طاها اروم با نوک انگشت اشاره ش روی گونم میکشید و انگشتشو اروم پایین میبرد،به سمت چونه…گلوم…با ترس دستامو از رو سینم برداشتم وقتی مسیر حرکت دستشو دیدم که از این حرکتم خشنود شد و لبخند پیروز مندانه ای زد…با نوک انگشت اشاره دور سینمو لمس میکرد،انگار نقاشی میکشید رو سینه هام.
_نمیخام بهت سخت بگیرم جوجو…امشب شب اوله…من که دوس ندارم عروسکمو به این زودی خراب کنم مگه نه؟؟
انگشتشو به سمت پایین هدایت کرد تا به کش شرتم رسید،یه شرت توری سفید رنگ که خط کسم معلوم بود از روی شرت،از شدت تحریک کسم خیس شده بود و لبه هاش یکم چسبیده بود به هم
طاها شرتمو بدون اینکه در بیاره داد کنار تا کسم معلوم بشه فقط و انگشتشو کشید لای خط کسم تا لبه هاشو از هم واکنه
نفسام کمی تند شده بود ولی از شدت اضطراب فقط جسمم تحریک میشد
نوک انگشت اشارشو دور سوراخ کسم مالید و با اب لزج کسم بازی میکرد
_چیه خیس کردی؟کیر میخای؟؟هااان؟؟؟بگو ببینم چرا کست خیس شده
یدونه محکم کوبید رو کسم که جای دستش فوری روی پوست سفیدم قرمز شد و از جا پریدم یکم
_مگه من اجازه دادم تحریک بشی جنددده؟؟هاان؟؟؟
دست کرد توی موهام و یهو کشیدشون تا جایی که سرم یکم اومد بالا
لباشو نزدیک گوشم کرد و با حرص توی گوشم حرف میزد
_مگه من اجازه دادم تحریک بشی که اب کست راه افتاده؟
با کشیده شدن موهام یه آی اروم گفتم
نفسای داغشو توی گوشم فوت کرد و با لحن حرصی تر ادامه داد
_مهلاااااا،مهلاااااای مننننن،امشب میخاام کاری باهات کنم که دیگه نتونی از روی این تخت پایین بیای…میخام این تن ظریفتو فتح کنم جوری که هربارررر پلک میزنی از درد دریده شدن مرزای تنت ناله کنی
موهامو به حالت هل داد ول کرد و با یه دست محکم گلومو گرفت و خابوندم رو تخت.
~خبب اینم پارت دو بود😅چطور بود؟پسندیدین؟
راستش اینا فانتزیای خودمه اگه خیلی تخیلی شد ببخشین دیگه…طی این هفته پارت سه رو هم میزارم موچکرم که وقت گذاشتین،نقطه~

نوشته: دخترعجیب


👍 13
👎 10
18101 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

785822
2021-01-11 00:38:27 +0330 +0330

باید به وزیر ارتباطات یه نامه ی مهم بنویسم

4 ❤️

785824
2021-01-11 00:40:32 +0330 +0330

نه والا من که این وحشی بازی ها رو نمیپسندم. انسان دشمنش را نیز اینگونه نمی نماید!!


785830
2021-01-11 00:51:36 +0330 +0330

ایکاروس
منظورتو نفهمیدم 😬

1 ❤️

785831
2021-01-11 00:52:11 +0330 +0330

کیرم دهنت باوا گوه خوردی داستان ننویس انتر

0 ❤️

785833
2021-01-11 00:54:39 +0330 +0330

shahx-1
داستان یا موضوع مورد علاقتو کامنت کن سعی میکنم داستان عوام پسند تری بنویسم… با این حال مرسی که وقت گذاشتی و خوندی این صرفا فانتزی شخص خودمه 😁

4 ❤️

785858
2021-01-11 02:18:37 +0330 +0330

خوب می نویسی ولی دیگه زیادی بیمزش میکنی
هی دستای مردونه و صدای خمار و این و آن
جزئیات زیاده😑😑
راستی نوک دماغ که سرخ بشه فقط تو آینه میشه دید حالا راوی چجوری فهمیده دماغش سرخ شده واسه انیشتین هم سئواله😁😁

3 ❤️

785861
2021-01-11 02:36:17 +0330 +0330

با اینکه خشونت و مازوخیسم جزو علاقه مند های من نیستن اما نوع نگارشت جالب بود بدون تپق، کانکشن ها خوب بودن، تم داستان و فضا سازی نسبت به موضوع داستان کاملا هماهنگ بود.
خسته نباشی.

2 ❤️

785881
2021-01-11 08:14:00 +0330 +0330

خطاب به دختر عجیب :
باید وزیر ارتباطات کاری کند که روابط فی مابین انسانها به سمت و سوی آرامش بیشتر برود و از خشونت آنها کم شود .
و من الله توفیق

3 ❤️

785893
2021-01-11 10:22:21 +0330 +0330

ممنون بابت وقتی که میزارید. عالیه

1 ❤️

785895
2021-01-11 10:43:23 +0330 +0330

خانم سکس خشن دوس داره

2 ❤️

785899
2021-01-11 11:54:45 +0330 +0330

مرسی از دخترعجیب

ولی تو از طاها بدتری چیه هی مارو میزاری تو خماری داستانت
بنویس بخونیم 🤮

1 ❤️

785946
2021-01-11 21:37:40 +0330 +0330

واااااات؟فانتزیاااااات اینن؟؟!!!این مملکت دیگه جای موندن نیست…کیرم توشون

1 ❤️

785947
2021-01-11 22:07:32 +0330 +0330

فیلم سوپر دیدم دیشب.کپی همین بود لعنتی🤣🤣

0 ❤️

785950
2021-01-11 23:13:34 +0330 +0330

با اونهمه عصبی بودنم و انفجاری عصبی شدن و قیافه اخمالو و هر کی میشناسه بداخلاق خان منو خطاب میکنه جلو روم نه البته جرات نداره هنوز کسی اینجور بگه، اما از مخالفین شدییییییید س ک س و کلا رفتار زشت و ناپسند با جنس لطیف هستم هزاران بار پیش اومده مونث منو چنان عصبی کرده که گوشی یا هر چی دم دستم بوده رو خورد کردم اما تا بحال نشده حتی صدامو از حد خیلی عادی بیشتر بالا ببرم. ی عده هستند میگن پس چجوری باید زن از تو حساب ببره ، زن دست بلند کنی روی اون جریع تر و بی پروا تر میشه و اگر تونستی با نگاه و چشم و ابرو اونو بترسانی شاهکار کردی.
هیچ وقت حتی اگر طرف مقابل خودشو بکشه تو س ک س جز لطافت و احساسی بودن کاری دیگه نمیکنم.
قشنگ میتونی داستان را هدایت کنی و کلا آداب نوشتن رو میدونی ولی از موضوع داستان من خوشم نمیاد موفق باشی.

1 ❤️

785952
2021-01-11 23:20:04 +0330 +0330

خیلی خیلی خوب بود. تصویرسازی و روایت داستان بسیار عالی. منتظر ادامه اش هستیم حتما. مرسی

1 ❤️

785954
2021-01-11 23:46:06 +0330 +0330

میخوای مثل سریالهای ترکی 200 بلکه 500 قسمتیش کنی روزی دو خط بیشتر ننویس.یا که یک خط بنویس یک خطم از قسمت قبل تعریف کن کسکش شل ناموس.ریدم تو صفحه اول عکس دار شناسنامت.کله کیری

1 ❤️

786290
2021-01-13 18:43:51 +0330 +0330

این چی بود؟حمله داعش به مواضع سپاه ؟خیلی وحشیانه بود

1 ❤️Top Bottom