زندگی سکسی من و مامان

  1390/6/6

  داستان زندگی خودم رو از زمانی شروع میکنم که 11 سالم بود من در یک خانواده شش نفره زندگی میکردم پدرم (رضا) که 47 سالش بود اصلیتن رشتی مردی بود جا افتاده لاغر و ظریف با موهای جو گندمی ، شغلش هم استاد دانشگاه بود و مامانم (شهین) 49 ساله و اصلیتن خوزستانی بود با هیکلی درشت و توپل با پوست سبزه
  سه تا خواهر هم داشتم که خواهر بزرگم روزیتا که 26 سال داشت و دانشجویی رشته پزشکی بود و خواهر دومم رویا که 21 سالش بود اون هم دانشجو بود و خواهر کوچیکه راحله که 15 سالشه که دبیرستانی بود و من هم که بچه آخری و نا خواسته و یکی یدونه مامانی چون تک پسر خونه بودم. بزارید کمی هم از خونمون بگم . یک خونه دو خوابه 100 متری بود که یک اتاق برای بابا و مامان بود و یکی هم برای ما بچه ها که دوتا تخت دو طبقه داشت. ولی چون من لوس مامان بودم
  همیشه برای خواب باید تو بغل مامان میخوابیدم وگرنه خوابم نمیبرد . مامانی هم دیگه عادت کرده بود و دستم رو میگرفت میکرد میزاشت روی سینه هاش منم که عاشق سینه های مامانی بودم باشون انقدر بازی میکردم تا خوابم ببره و بعضی وقتها هم سینه های مامان رو میخوردم تا خوابم ببره . حسابی به مامان وابسته شده بودم. فقط پنجشنبه ها مامان میگفت باید برم تو اتاق خودمون بخوابم منم میرفت تو بغل روزیتا میخوابیدم . روزیتا هم که منو خیلی دوست داشت بهم اجازه میداد تو بغلش بخوابم و با سینه هاش بازی کنم
  هر وقت هم که میخواستم برم حمام، با مامان میرفت . مامان تو با من خیلی راحت بود و تو حمام فقط با یک شورت بود ولی من لخت لخت بودم و عاشق آب بازی تو وان حمام وقتی من آب بازی میکردم مامان هم با دودولم بازی میکرد و قربون صدقه اش میرفت . این کار همیشگی مامان شده بود حتی وقتی تو بغلش میخوابیدم اونم با دودلم بازی میکرد منم دوست داشتم
  زندگی ما همینطور میگذشت تا برای بابام از یک دانشگاههای تو مالزی دعوتنامه اومد تا روی یک پروژه مشترک بین دانشگاهشون و دانشگاه اونجا کار کند و باید مدت یکسال میرفت مالزی
  بعد از گذشت یک ماه از رفتن بابای ، رفتار مامان یواش یواش داشت تغییر میکرد و شبها وقتی تو بغلش میخوابیدم ازم میخواست که لخت لخت بخوابم و خودش هم حسابی با دودولم بازی میکرد. یکبار شب پنجشنبه بود که مامان گفت بیا بریم حمام باید یه چیزهای یادت بدم . منم که عاشق آب بازی سریع قبول کردم و بدوبدو رفتم تو حمام و شروع کردم به لخت شدن که دیدم مامان هم اومد و داشت لخت میشد ولی چیزی که عجیب بود اینباری شورتش رو هم در آورد و منم با کمال تعجب به جلوی مامان نگاه میکردم وقتی مامان متوجه شد اومد بغلم کرد و حسابی که منو وسط سینه هاش چلوند گفت: بیا با هم آب بازی کنیم و با هم رفتیم تو وان و شیر آب رو باز کردیم ولی من از کوس مامان چشم بر نمیداشتم . مامان هم رو کرد بهم و گفت: دوست داری با ناناز مامانی بازی کنی؟ منم با شوق و ذوق گفتم آره . مامان هم تو وان دراز کشید و پاهاشو باز کرد که من راحت برم وسط پاهاش و با نانازش بازی کنم . منم یک نیم ساعتی با ناناز مامانی بازی کردم تا دیگه خسته شدم . بعد مامان گفت : براز یه کاری کنم تا خستگی از تنت در بیاد و بعد منو نشوند لب وان و بعد دودولم رو گرفت و کرد تو دهنش و شروع کرد ساک زدن منکه اولش ترسیده بودم که مامان میخواهد چکار کنه بعد یواش یواش خوشم اومد مخصوصان وقتی مامان هی ساک میزد و هی قربون صدقه دودولم میرفت و میگفت: چه دودول خوشمزه ای داری و بعد از یک مدت احساس کرد من دیگه خسته شدم بهم گفت: دوست داری تو هم ببنی ناناز مامانی چه مزه ای است و پاشد و نشست لب وان و گفت: بیا عزیزم ناناز مامانی رو لیس بزن ببین چقدر خوشمزه است ، منم به حرف مامانی گوش دادم و شروع کردم به لیس زدن اول خوشم نمی اومد ولی یواش یواش خوشم اومد و بیشتر برام یک بازی جالب بود بعد از چند دقیقه لیس زدن دیدم مامان داره آه و اوه میکنه ، کمی نگران شدم و بلند شدم و پرسیدم مامانی حالت خوبه ؟ نکنه داری اذیت میشی؟ که مامان گفت: نه عزیزم دارم از پسر گلم لذت میبرم . منم کمی دیگه ادامه دادم بعد که خسته شدم .مامان بلندم کرد و حسابی منو شست و خودش هم دوش گرفت و رفتیم که بخوابیم.
  موقع خواب دیدم که مامان لخت اومد تو تختخواب کنارم داز کشید . منم طبق معمول شروع کردم با سینه هاش بازی کردن ولی مثل شبهای قبل نبود مامان شهین همه اش به خودش میپیچید . من که احساس کرده بودم مامان یه چیزیش هست ازش پرسیدم مامانی چی شده امشب نمیخوابی؟ مامانی گفت: بابات نیست دارم اذیت میشم منم بهش گفتم خوب بابا نیست حالا من مرد خونه هستم حالا بگیر راحت بخواب منم مواظبتون هستم. مامان که خنده اش گرفته بود. گفت: عزیزم دلم مرد خونه کارهای دیگه ای هم غیر از مراقبت از خونه داره. منم با قلدری گفتم: خوب بگو باید چکار کنم. مامان کمی فکر کرد و بعد گفت: پاشو مرد خونه بیا به مامانی آرامش بده تا راحت بخوابه . گفتم: باید چکار کنم . مامان پاهاشو باز کرد منم فکر کردم دوباره باید نانازش رو بخورم و رفتم وسط پاش و که شروع کنم به لیس زدن ناناز مامانی که .مامانی گفت: نه اینبار باید یه کار دیگه کنی . باید دودول خوشکلت رو بکنی تو ناناز مامانی تا مامانی به آرامش برسه . منم به حرف مامان گوش کردم و مامان دودولم رو گرفت و کرد تو کوسش و بهم گفت: حالا باید جلو عقب بکنی تا مامانی لذت ببره و منم شروع کردم به تلبه زدن بعد از چند دقیقه که کوس مامان خوب آب انداخته بود از سور خوردن کیرم تو کوس مامان خوشم اومده بود و فکر کنم نیم ساعتی داشتم تلبه میزدم که یکدفعه متوجه شدم مامان یک لرزه به خودش داده و یک آهی کرد که انگار یک باری از دوشش گذاشته زمین و بعد از من تشکر کرد و منو تو بغلش گرفت تا خوابم برد
  از اون به بعد هفته ای دو سه بار مامان ازم میخواست که بکنمش ولی چون میدید کوس لیسی رو دوست دارم بهم اجازه داده بود هر وقت دوست دارم کوسش رو بخورم و منم روزی یکی دو بار باید کوسش رو میخوردم عاشق این کار شده بودم برای این کارهام بود که روز به روز من و مامان به هم وابسته تر میشدیم
  ولی در عوض رابطه من و راحله بدتر و بدتر میشد و چون اون هم دختر کوچیکه بود همیشه تو سروکله هم میزدیم ولی رویا که خیلی مهربون بود منو خیلی دوست داشت و همیشه هوای منو داشت . روزیتا هم که نقش مامانها رو بازی میکرد
  شش ماه از رفتن بابا گذشته بود که یک روز وقتی از مدرسه برگشتم خونه دیدم مامانی نیست و از روزیتا که خونه بود پرسیدم پس مامان کجاست که گفت: پدربزرگ حالش خوب نبود مامانی رفته خوزستان. و بعد گفت: بیا تا نهارت رو بهت بدم .منم رفتم سر سفره و پرسیدم پس رویا نمیاد که روزیتا گفت: اون امروز کلاس داشت . راحله رو هم که میدانستم مدرسه است
  اون روز گذشت تا شب شد و موقع خواب و طبق عادت رفتم تو بغل روزیتا و شروع کردم با سینه هاش بازی کردن و باش صحبت کردن که طبق معمول صدای راحله در اومد که ساکت باش میخوام بخوابم و بعد صدای هر دوتامون بالا رفت تا بعد روزیتا دید فایده نداره منو راحله مثل سگ و گربه هستیم .
  دست منو گرفت برد تو اتاق مامان و بابا که بخوابم و بعد از من پرسید با مامان اینجا چطور میخوابیدی؟ منم لباسم رو درآوردم و لخت شدم و گفتم: اینطوری. روزیتا که خوشش اومده بود لباس خوابش رو در آورد و کورستش رو هم باز کرد و گفت: بیا تو بغلم سینه بخور. سینه هاش مثل سینه های مامان بزرگ و ناز نبود ولی من دوستشون داشتم و شروع کردم به خوردن سینه هاش که دوباره ازم پرسید. مامان برات چکار میکرد؟ منم گفتم با دودولم بازی میکرد. روزیتا هم شروع کرد با دودولم بازی کردن . نمیدونم چطور بود ولی احساس کردم روزیتا خیلی از مامان حرفه ای تر با دودولم بازی میکنه خیلی لذت بردم
  بعد از یک ربع ساعتی بهش گفتم: میخوای مثل مامان به تو هم آرامش بدم؟ که روزیتا با تعجب گفت: چطوری ؟ منم بهش گفتم: شورتت رو در بیار. روزیتا که خیلی کنجکاو شده بود که بدونه من و مامان با هم چکار میکنیم. شورتش رو درآورد. منم رفتم وسط پاش و دودولم رو کردم تو کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن و کردن خواهرم بعد که حسابی کردمش و فهمیدم آبش اومده بهش گفتم: حالا دیگه نوبت من است که لذت ببرم باز روزیتا تعجب کرده بود که دیگه میخوام چکار کنم . که دید رفتم پایین تر و شروع کردم به خوردن کوسش و نیم ساعتی که خوردم و فهمیدم دوباره آبش اومد رفتم تو بغلش که بخوابم.
  من اون موقع نمیدونستم که پرده و مرده چیه ولی بعد فهمیدم که خواهرم چون قبل از من به کسای دیگه ای هم کوس داده بود و وقتی فهمید من با مامان چه رابطه ای دارم دیده بود که این بهترین بهانه است که بگه من پرده اش رو زدم
  یکهفته ای که مامان نبود من هر شب روزیتا رو میکردم و کوسش رو میخوردم تا مامان اومد و من همون شب اول براش تعریف کردم که اون یک هفته هر شب با روزیتا چکار میکردم . و مامان با عصبانیت روزیتا رو صدا زد و منو از اتاق بیرون کرد و بعدها فهمیدم حسابی دعواش کرده و در مورد پرده اش ازش سئوال کرده بود و اون هم نقشه ای که داشت پیاده کرده بود و مامان هم چون منو خیلی دوست داشت . بخشیدش فقط بهش گفت: هیچ کس حق نداره از این ماجرا با خبر بشه و اگر دوباره خواست با من سکس کنه یا باید تو اتاق مامانینا باشه یا تو حمام که کسی متوجه نشه به من هم گیر داد که هیچ کس نباید متوجه بشه


  شش ماه دیگه هم گذشت و سکس من با مامان و روزیتا ادامه داشت تا اینکه بابا از مالزی برگشت
  شب اول مامان منو فرستاد تو اتاق خودم که بتوانه حسابی با بابا سکس داشته باشه ، شانس بد من روزیتا هم رفته بود خونه یکی از دوستاش ، منم رفتم پیش رویا گفتم: میخوام امشب تو بغل تو بخوابم اون هم قبول کرد و منو راه داد زیر لحافش و چون عادت منو میدونست لباس خوابش رو داد بالا و دست منو گذاشت رو سینه اش ولی چون بعد کمی بازی چون سینه هاش کوچک بود بهم حال نداد و گفتم سینه هات خیلی کوچک است حال نمیده و تا اومد به خودش بیاد دستم رو کردم تو شورتش و شروع کردم با کوسش بازی کردن رویا که اومد دست من رو بگیر ولی نتوانست چون حالش خراب شده بود و داشت یواش یواش تو دلش ناله میکرد . منم بعد از کمی بازی کردم حوس کردم که کوسش رو بخورم و برای همین رفتم لای پای رویا و شروع کردم به خوردن کوسش دو دقیقه نگذشته بود که آبش اومد احساس کردم دهنم پر از آب شده فهمیدم رویا از مامان و روزیتا خیلی آبش بیشتر است خیلی برام جالب بود رویا مظلومه انگار خیلی شهوتی تر از بقیه بود انقدر کوسش رو لیس زدم تا بعد از ربع ساعت دوباره آبش راه افتاد منم انقدر کوسش رو لیس زدم تا تمیز تمیز شده و با التماس رویا که دیگه بسه اومدم بالا و سینه های کوچولوش رو تو دستم گرفتم و خوابیدم
  فردا ظهر که از مدرسه برگشتم خونه دیدم خواهرم روزیتا خیلی خوشحال است و تا منو دید حسابی منو بغل کرد و بوسید . منم که با تعجب بهش نگاه میکردم ازش پرسیدم چی شده ؟ که مامانم گفت: خواهرت برای دوره تخصصی دکتریش قبول شده و فردا باید برای ثبت نام بره اصفهان برای همین است که سرش با کونش 21 بازی میکنه . منم بوسیدمش و گفتم: پس شیرینی ما کو؟ روزیتا هم گفت: چی میخوای داداش کوچولو ؟ منم سریع گفتم: کوس خوشمزه اتو . اونم سریع دامنش رو زد بالا و شرتش رو در آورد . منم رفتم که شروع کنم به خوردن که مامان داد زد که حالا موقع نهار است بزار بعداز نهار
  با هم نهار رو خوردیم و بعد مامان گفت: بچه ها زود باشید اگه میخواهید کاری کنید بکنید تا کسی نیومده روزیتا هم سریع رفت نشست روی مبل و دامنش رو زد بالا منم رفتم شروع کردم به خوردن کوسش مامان هم داشت سفره را جمع میکرد .که یکدفعه صدای زنگ اومد رویا بود، کار ما هم ناتمام موند
  گذشت تا شب شد و طبق معمول رفتم پیش بابا و مامان بخوابم و وقتی رفتم تو بغل مامانی دیدم که لخت لخته و از من هم خواست که لباسم رو دربیارم و بعد گفت: حالا بیا برای خودت با کوس مامانی بازی کن منم یه نگاه به بابا کردم که داشت با تعجب بهم نگاه میکرد و بعد رفتم سوراق کوس مامان و شروع کردم به خوردنش که مامانم به بابا میگفت: ببین پسر گلم دیگه بزرگ شده و هوای مامانش رو داره. که بابا همینطور که به من نگاه میکرد به مامان گفت: این کثافت کاریها چیه یاده بچه دادی؟ که مامانم گفت: خود رامتین کوس لیسی رو خیلی دوست داره و رو به من کرد و گفت: عزیزم حالا بیا ترتیب مامان رو بده. منم پا شدم افتادم به جون کوس مامان و شروع کردم به تلمبه زدن تو کوسش بابا هم که داشت این صحنه ها رو میدید بد جوری تحریک شده بود و داشت با کیرش بازی میکرد و بعد از ده دقیقه ای که تلمبه میزدم بابا گفت: پسرم حالا دیگه نوبت منه و منو زد کنار و افتاد به جون مامان و با تمام توان مامان رو میکرد . منم از دیدن یک سکس واقعی خیلی حال کرده بودم و سعی میکردم کارهای که بابا میکنه رو خوب یاد بگیرم. بابا هم به انواع مدلها مامان رو میکرد و بعد نیم ساعت سکس دیدم هر دوتاشون پنجر شدن و تو بغل هم خوابیدن . منم کنارشون کمی بعد خوابم برد
  فردا خواهرم روزیتا هم رفت اصفهان برای ثبت نام و بعد هم رفت ساکن اونجا شد چون باید هم تو بیمارستان کار میکرد هم میرفت دانشگاه . منم تو راهنمایی هر روز یه چیز جدید یاد میگرفتم . وقتی انگشت کردن رو یاد گرفتم تا اومد خونه از مامان خواستم که انگشتش کنم و از اینکه انگشت تو کون مامان میکردم خیلی برام لذت بخش بود و بعد از مامان افتادم به جون رویا و انگشتش میکردم . یک روز یکی از همکلاسیهام سهیل رو آوردم خونه و به مامان گفتم: میخوایم با هم درس بخوانیم . سهیل برعکس من کمی توپل و سفید بود و منم تازه تو مدرسه یاد گرفته بودم که کون بچه های خوشکل رو بیاد بزارم و وقتی رفتیم تو اتاق بعد از کمی صحبت های درسی به سهیل گفتم: بیا کمی با هم بازی کنیم اون هم قبول کرد و بعد گفت: خوب حالا چه بازی کنیم . منم گفتم: بیا با دودول هم بازی کنیم سهیل هم قبول کرد. منم شلوارم رو کشیدم پایین و سهیل هم مثل من شلوارش رو کشید پایین هر دوتامون با شورت بودیم و بعد من شورتم رو هم در آوردم سهیل با دیدن کیر من شاخ در آورده بود و اومد کیرم رو گرفت تو دستش و گفت: دودولت چقدر بزرگه . با این حرفش خیلی کنجکاو شده بودم که مال اون چقدر است چون من فقط کیر بابا رو دیده بودم که یه کمی از مال خودم بزرگتر بود. برای همین خودم رفتم شورت سهیل رو کشیدم پایین وای اینجا رو نگاه کن چه دودولش کوچولواست سریع خوابوندمش روی زمین حسابی با دودولش بازی کردم و بعد حوس کردم کمی بخورمش ببین مامان کیر منو میخوره چه حالی میکنه و برای همین دودولش رو کردم تو دهنم و شروع کردم به خوردنش خیلی باحال بود و همینطور که دودولش رو میخوردم انگشتم رو هم میکردم تو کونش و باش بازی میکردم و بعد بلندش کردم و کیرم رو گذاشتم لای پاش و داشتم تلمبه میزدم که یک دفعه مامان در رو باز کرد که بگه بچه ها پاشید بریم نهار آماده است و با دیدن این صحنه خیلی عصبی شد و گفت: رامتین خیلی بیشعوری و رفت بیرون
  منم تا دیدم مامان ناراحت شده بدوبدو رفتم دنبالش و ازش معذرت خواهی میکردم . که مامان برگشت تو صورتم نگاه کرد و گفت: اصلان دوست نداشتم بهم دورغ بگی داریم درس میخوانیم. بعد ببینم داری ترتیب دوستت رو میدی. منم با قسم و آِیه که بخدا درسمون رو خواندیم. موقع استراحتمون بود داشتیم بازی میکردیم. دیدم مامان دیگه راضی شد و گفت: اسم دوستت چی بود بگو بیاد. منم گفتم: سهیل بیا مامانم کارت داره . وقتی سهیل اومد دیدم لباسش رو پوشیده و از خجالت سرش رو پایین گرفته. مامان رفت جلو و کشیدش تو بغلش و گفت: سهیل جان من از بچه های دروغگو خیلی بدم میاد. برای همین عصبانی شدم . حالا بیا خودم کمکتون کنم و شلوار سهیل رو از پاش در اورد و بعد لباسش رو درآورد و رو کرد به من و گفت: رامتین برو روی کمد کرم مرطوب کننده بیار تا کون سهیل رو برات آماده کنم
  منم بدوبدو رفتم کرم آوردم و برگشتم دیدم مامان چهار زانو نشسته و سهیل رو هم جلوش دوزانو نشونده که کونش بیاد بالا و سهیل که به عشق کوس مامانم سرش لاپای مامانی بود و کونش قلمبه شده بود و مامان کرم رو ازم گرفت و شروع کرد به سوراخ کون سهیل رو چرب کردن و بعد به من گفت: بیا کیرت رو بکن تو کون سهیل. منم رفتم پشت سر سهیل . مامان هم کیرم رو گرفت و با سوراخ کون سهیل تنظیم کرد. سهیل هم که تا داشت اولین کوس زندگیش رو نگاه میکرد و بهش دست میزد حواسش به من نبود. و بعد من یکدفعه کیرم رو تا ته فشار دادم تو کون سهیل که یکدفعه جیغش رفت بالا و اومد که از زیر کیرم در بیاد که مامان سفت گرفته بودش که نتواند از زیر کیر من در بیاد و من رو هم دعوا کرد و گفت: دیگه تکون نخور تا سهیل کونش جا واکنه منم به حرف مامان گوش کردم و بعد مامان گفت: حالا بکن منم شروع کردم به تلمبه زدن . سهیل هم داشت گریه میکرد و دستش هم تو کوس مامانی بود و بعد از نیم ساعت تلمبه زدن دیگه خسته شده بودم . سهیل هم که دیگه عادت کرده بود داشت از کون دادن به من و بازی با کوس مامانم حال میکرد.
  مامان وقتی دید من دیگه کارم تمام شده گفت: بچه حالا دیگه موقع نهار است. رفت سفره را چید و ما رو صدا زد که بریم سر سفره وقتی رفتیم نهار بخوریم مامان از سهیل خواست اول کونش رو بده بالا تا مامان یک خیار که چرب کرده بود بکنه تو کونش که کون سهیل باز بمونه و برای دفعه های بعدی من راحت تر باشم . سهیل هم قبول کرد مامان هم یک خیار هم قد و اندازه کیر من کرد تو کونش و سهیل رو نشاند کنار خودش تا نهار خوردیم و بعد از نهار سهیل گفت: میخواهد بره خونه مامان هم کمکش کرد لباسش رو بپوشه ولی نزاشت خیار رو از تو کونش در بیاره تا بیشتر بهش عادت کنه. سهیل هم بعد از خداحافظی رفت خونشون.
  ادامه دارد....


  نوشته: امید

 • 29

 • 10
 • نظرات:
  •   hiv856
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • :-P


  •   intex
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • اول


  •   Kheftkon
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ٣ شدم. بذار داستانو بخونم تا بعد خفتت كنم


  •   Arya-a-a
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • صب میام فحشای بچه ها رو میخونم!
   من که نخوندم،
   کثافت!


  •   pure sparsi
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • 3


  •   pure sparsi
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • 4


  •   bache mashhad
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • باسلام اگه قبول کنم واقعی است به شعورخودم توهین کردم


  •   Kheftkon
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • تو يك حرومزاده ايي عمه ننه، حالم بهم خورد. درضمن مادرتم جندست اشغال، خودم ٥ دست كردمش، اخرين دست ابمو از رو قالي جمع كردم ريختم تو ننت، بعدشم تو به دنيا اومدي. اصلاحيه برا اين نميدم


  •   خاله میترا
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • خیلی قشنگ بود یعنی قشنگ داستان میگویی کاری به موضوع داستان ندارم ولی واقعا داستان نویس خوبی هستی باز هم بنویس خودتو وداستانهاتو خیلی دوس دارم بوس بوس بوس


  •   sex_abad
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • همش دروغه .
   اگه هم راسته که نیست خاک بر سرت کنن با همچین خانواده ای.
   کونی دروغ گو.


  •   pure sparsi
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • فقط میتونم بهت بگم احمق


  •   pure sparsi
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • تو سخت گرفتار توهماتتی


  •   sara sweet
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • داستان حیوونا خوندن نداره نخوندم !


  •   zetx
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • كيرم تو حلق تو و سهيل و مامانت! ناناز مانت رو خر بكنه


  •   Aber11
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • تو با کيرت تايپ ميکنی يا با انگشتات؟ هی کردم کردم کردم... کير اين بچه مشهد تو شعورت :)


  •   sn2tak
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • چه جوری این همه تایپ کردی بابا پشت کار


  •   zetx
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • دوست عزیز جناب ha ha ha نکنه این سهیله تویییییی؟؟؟؟ آره عمو جووووون؟ واااای چه کونی دادی به بچه 11 ساله!!
   کسکش خر می گه عالی بود ادامه بده!! آره تو بیای بازم بهش کون بدی چرا که نه میاد واسمون(به قول جقیا باسمون) تعریف می کنه ادامش رو


  •   johnmore
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کس کش تو که همرو کردی، باباتم می کردی دیگه


  •  
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • سلام
   بچه ها اين نوشته اي كه ميبينيد يه جور بيماري ميشه گفت بهش
   يكي از دوستان من كه مهندس كامپيوتر هستش همچين حرفايي ميزنه
   و وقتي به حالت عادي برميگرده ميگه اين حرف ها رو من نگفتم
   اين جور آدما 2 شخصيتين
   زماني كه شهوت به اوج ميرسه از حالت عادي خارج ميشن
   و بعد از ارضا دوباره ميان به حالت اول
   اگه همين متنا رو بيبينن ميگن اين كار ما نيست


  •   ha ha ha
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • zetxمن شوهر مامانتم خفه شو كس كش باباته خر جدو ابادته اخه بچه كوني تو چكارت به اين كارا بيا ننتو از زيرم جمع كن


  •   کسرا خان
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • بچه برو جیشت رو بکن بعد شیرت رو بخور بگیر بخواب. کس کش مالیاتی ما رو سرکار گذاشته. به هر کی میرسیده میرفته وسط پاهاش و کسش رو میخورده اه. من نمیدونم کی این داستانا رو انتخاب میکنه و میذاره اینجا .باور کنید ارزش اینجا بیشتره الکی هر داستانی رو نذارید .اگر بخواد اینجوری باشه من دیگه نمیخونم.


  •   M0ji
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • آقا ننویس گاییدمت فاجعه بود این داستان افتضاحه افتضاح مادر به خطا چطور این فجایع رو سر هم کردی جقول احمق!
   کس خواهرت اگه دوباره بنویسی


  •   vahida62
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • كسكش اين همه كس و شعر نوشتي اخرشم نوشتي ادامه دارد...
   مادرتو گاييدم با خرج خودت
   لابد ادامش اينه كه داشتي مامانتو ميكردي ديدي خالت سرزده اومد تو شمارو ديد گفت منم ميخوام اونم كردي روز بعد داشتي خواهرتو ميكردي عمت اومد ديد اونم كردي يه بار هم ننتو باباي كونيتو خواهراي جندت براي چند روز رفتن شهرستان مجلس ختم به فاميل هاتون هم سفارش كردن هر روز خونه خونه يكيشون باشي همه اونارم كردي!
   در اخر هم كيرم تو طايفه جندت


  •   vahida62
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • اي بابا تو ديكه چه پفيوسي هستي !!!
   كونكش من نصف داستانو خوندم نظر دادم بعدش رفتم اخرشو خوندم.ديوس اين سهيل كوني رو نديده بودم اونم كردتون


  •   amazonikazon
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • كي كس حوا گذاشت ؟ .....
   من اين داستان رو تا وسط هاش خوندم ، علت ادامه ندادنم سوژه و تابو هاي داستان نبود ، بلكه شيوه كيراتي نگارش بود .
   اما توجه من بيشتر تو نظرات مخالفين است ، اين هايي كه فحشي كه بكار ميبرند بسيار زننده تر از سوژه داستانه ، مثلاً طرف شاكيه كه چرا يكي داستان سكس با مادر رو نوشته اما تو فحشي كه به مادر طرف ميده مثل يك حيوان درنده وحشي مادر طرف رو پاره پوره ميكنه .
   به نظر من سكس چيز ساده و طبيعيه كه ما انسانها به خاطر يك سري كس شعر اونو تابو و تحريم كرديم ، سكس مادر و فرزند از والاترين سكس هاست ، اساساً اين رابطه جنسي به طور طبيعي وجود داره اما بعد به مرور بواسطه قراردادها و سنتهاي اجتماعي از بين ميره . ضمناً يكي از عوامل مهم ضديت با اين تابوها دين و مذهب است مخصوصاً اديان ابراهيمي يعني يهوديت ، اسلام و مسيحيت .
   نكته جالب و اساسي اين سوال بنيان افكن است : اگر خدا آدم رو آفريد و از دنده چپ اون حوا رو خلق كرد و بعد آدم كس حوا گذاشت و دو پسر به نام هابيل و قابيل داشتند و همه ما انسانها هم از ادامه نسل آنها هستيم !؟! پس كي دو باره كس حوا گذاشت ؟ اين وسط ما ٣ تا نر داريم ، آدم ، هابيل، قابيل ، و يك ماده : ننه حوا ، حالا اي مسلمانان و يهوديان و مسيحيان پاسخ من رو بدهيد ؟!؟ ... 
   كي كس حوا گذاشت ؟ ...


  •   mamalfa
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کسکش کس شعر نویس.


  •   you jizz
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • داستانه دیگه، ای بد نبود بامزه بود. بنویس ببینیم دیگه چه اتفاقاتی میفته.


  •   بچه شهر
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • آخه با دودول اندازه هسته خرما اینقدر خالی بستن داره؟اگر کییییییر داشتی که حتما تمام بچهای شهوانی باید فرار میکردن
   کس مادر ادم چاخان


  •   hess
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • سکویا رو میشناسی؟تو دماغت اون سکویا.راستی سکویا یه درخته که بزرگترین موجود زنده ی دنیاست امیدوارم با این درخت راحت تر نفس بکشی که خون به مغزت برسه چرند نگی


  •   navid_love-no
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • amazonikazon دوسته عزیز بعد از 3 ماه لوگین کردم فقط به خاطر کامنت تو کاااااملا باهات موافقم حرف دلمو زدی.منم یه مدت 2تا سوال تو مخم رژه میرفت خیلی وخت پیش..یکیش همین سوال تو بود از یه اخوند ماد قهبه پر سیدم چاقال برگشت گفت شما زیاد به این چیزا فکر نکن کافر میشی احتمالا خدا فرشته هاشو فرستاده واسه هابیل و قابیل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!لووووولD: دومی هم از یه اخونده دیگه پرسیدم گفتم حاج اقا!!این همه تو قران راجبه حوری بهشتیو زنو کس و ... واسه مردا ایه اومده به زنا چی میدن تو اون دنیا؟؟؟؟؟؟!!!!!چاقال برگشت گفت شما نگران نباش هیچ ززنی به بهشت نمیره لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووولD:


  •   fayazfar
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • جناب امازونamazonikazo هيچكي به حوا كار نداشته جيگر يه خورده سطح درك و فهم و شعورت رو ببر بالا علاوه بر اين ها اطلاعات عموميت رو هم ببر بالا جيگرم.اينم جوابت.
   همانا خداوند يه هور(زنان بهشتي) و يه جن(ماده)رو به ترتيب به هابيل(هور) و قابيل(جن) عطا فرمودند و زنان امروزي ما هم يا از نسل هوريان هستند(پاكدامن ونجيب و داراي ويژگيهاي بهشتيان)يا از نسل جنيان(هرزه و داراي صفات بد و پليد)حالا افتاد؟؟؟؟


  •   fayazfar
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • جناب نويد نو لاو جواب سوال اولت رو دادم دومي هم اينه جوابش.
   باز هم ميگم همانا خداوند بشارت داده است به تمام زنان و مردان بهشت جاودانش را وهر انچه در ان است ميوه و شراب و كاخ و باغ و ... و هوريانش را چه مردان چه زنان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تعجب نكن هور منظور زن بهشتي نمي باشد همانا مردان بهشتي هم مي باشند.
   و براي زنان و مردان وعده داده است كه با هر فردي كه در اين دنيا به او علاقه مند بوده اند مي توانند با او هم بستر شوند.


  •   sepideh58
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ببین بچه جون اگر بخوام در مورد داستانت نظر بدم به شعور خودم توهین میشه چون همش دروغ بود


  •   ندا جوون
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • :( کاری به راست و دروغ داستان ندارم ولی یعنی همچین مادرهایی هم هستند.خیلی عجیب و غیر واقعیه! :|


  •   dr.red
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • =)) داستان خیلی مصنوعی بود با نگارش هول هولکی و بی مزه . اما نظرات جالب بود . مخصوصا در مورد آدم و حوا . اونایی که قران رو خوندن می دونن ولی اونایی که افسانه آدم و حوا رو نخوندن بدونن که آدم و حوا صاحب 4 بچه بودند 2 پسر و 2 دختر که با هم ازدواج کردند برای بقای نسل بشر و چون زن هابیل خوشگلتر بود قابیل زد هابیل رو کشت ! این داستان سکسی قران هم یکی از ضعیفترین داستانهای سکسی هست که از زبان خدا نقل شده !


  •   kokopolox
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ریدم تو داستانت و فک و فامیلات. کس مغز این کس شعرا چیه نوشتی؟ هالو. گوت ورن. دیوث. خر خودتی و ننه و


   خواهرهای قحبه ات. به قول دوستمون کیر فیل سیاه آفریقایی تو کونت. جارکش. برو جقتو بزن انقدر کس شعر


   نگو. گه خوردی اومدی داستان گذاشتی.


  •   kokopolox
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ددی جونت اومد گفت پاشو حالا نوبت منه؟؟؟؟؟؟؟ به خواهرت گفتی کستو می خوام اونم دامنشو زد بالا و


   شورتشو در آورد؟؟؟؟ مامانت گفت زودباشین هرکاری میخواین بکنین؟؟؟؟ آخه قورومساق مجبوری بیای اینارو


   بنویسی که ملت دهن خواهر مادرتو یکی کنن. کونی... جد و آبادتو گاییدم اگه بخوای دوباره بنویسی


  •   سینا پاکنژاد
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ای کیرم تو ناناز مادرت
   کسکش تو 11 سالگی با مادرت حموم میرفتی؟
   کیرم تو کس و کون تمام فامیلتون


  •   سلطان شهوت
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کس کش خر یادت رفت بنویسی بابات هم تو مالزی کون میداده تا کلکسیون خانواده کس کشت تکمیل بشه .ریدی دادا ریدی


  •   سعید70
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • فیاض فرررررر
   اتفاقا من به حرفای اون کاربر کاری ندارم ولی فقط به خاطر نظر فیاض فر اومد
   از تو انتضار همچین حرفایی رو نداشتم
   پسر خود اخونداشم نتونستن جواب قطعی بدن اونوقت تو چه جوری داری با اطمینان صحبت می کنی
   قابل توجه شما این افسانه حور و جنی رو که اتفاقا نصفه گفتی من از اول تا اخرشو می دونم
   اخه مغزمن چطوری باید اینا رو قبول کنه
   مثل اون معلم ابله ما که می گفت چینیا و چشم بادومیا از نسل ادم نیستن،بعد با این هوشش می خواست عضو شورای شهر بشه که خوشبختانه نشد
   ببین من با مسئولیت خودم می گم این چرتی که گفتی خرافه ای بیش نیست


  •   sexy man61
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • فقط یک کلام بهت میگم: جقی


  •   Sina-CR7
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • 5 in 1 !
   هر کی دم دستت رسیده کردی دیگه...داستان باید جوری باشه آدم احساس کنه واقعییه...تخیلات ذهن مریضتو برو تو خلا خالی کن.


  •   sasha 2000
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • خسته نباشید مدیران عزیز
   این چه داستانیه آخه؟
   تو رو جان هرکی دوست دارین داستان های خوب و انتخاب کنید
   اینا زاییده یه ذهن بیمار و مریضه
   متاسفم


  •   eSahand
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کییییییییییییری
   تخمییییییییییییییی
   اصلا هر چی بگم کم گفتم
   کیرم تو اون مخ کیریت بیاد که داستان نوشتنم بلد نیستی
   تو اون اروپاش اگر کل خانواده کسم باشن هیچکس اینجوری پا نمیده
   واقعااااااااااااااااااااااا کیری ترین داستان عمرم بود
   تو باس بری جقت رو بزنی بچه کون


  •   عشق و نفرت
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • خب! من هی میام قضاوت نکنم اما گاهی نمیشه دیگه... مریضی مرد حسابی؟! حتی فکر کردن به این موضوع هم درست نیست چه برسه به تعریف کردن یا خدایی نکرده انجام دادنش!
   از این که بگذریم، داستان رو خوب گفتی یعنی شهوت برانگیز بود البته اگه به مضمونش کاری نداشته باشیم. فقط مساله اینجاست که این داستان به نظر فانتزی و غیر واقعی میاد و این به علت نحوه نوشتن داستان هست که کاملا یک فضای توهمی رو توصیف می کنه ولی خب حتی اگر واقعی بود که من امیدوارم نباشه، باید جزئیات بیشتری تعریف می کردی.


  •   siyavash 93
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • سلام بچه ها
   مثل اینکه تو چن ماهی که نبودم زیاد عوض نشده سایت. بازم این کس شعرا دارن یکه تازی میکنن
   راستی دلم واستون 1 ذره شده بود.
   چاکر همتون بشم تنهایی


  •   gheisar
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • .


  •   homan855
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ازموضوع داستان خوشم نیومد ولی خداییش باطرز نگارش و بیانت کلی حال کردم کاش همه داستان نویسها لااقل نوشتنشون مثل تو بود.
   راستی فیاض فرتوکه سطح معلومات ودرک وفهمتو بردی بالا اون بالا بهت یاد ندادن حوری درسته نه هوری؟راجع به این هم توضیح ندادن چرا خدا حوری جن رو به انسان داد؟لابد خودش دوست داشته دنیا شیرتوشیربشه تابتونه دم به دقیقه پیامبربفرسته که آره بیایید آخرت چوب تو کون همتون میکنم.توکه رفتی اون بالا میپرسیدی چرا خدا گفته که اول زمین رو درست کرده بعدبا ستاره وماه وخورشید اون رو زینت داده،درحالی که دانشمندها میگن منشأ کهکشان راه شیری ازخورشیده وزمین یه تیکه جدا شده ازخورشیده؟یا چرا خداگفته زمین وآسمون رو تو یک هفته درست کرده وجمعه هم استراحت کرده ولی دانشمندها میگن کائنات نتیجه یک تکامل چندین میلیارد سالست.


  •   barneymichaelstinson
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • اسمه داستانتو میزاشتی: خانواده ی خوکها.


  •   Prince of sex
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • شمارتوبده منم بيام خونتون خودتو ننتوابجياتوباهم بذارم


  •   niyousha
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • وااااااااااااااای.واقعا داشتن 1 همچین زندگیو خانواده ای مایه ی ننگ آدمه.بد چه راحت یه سریا میان انقدر راحت چنین زندگی نامه ی فاسدیو داستان می کنن


  •  
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • داستانت تخيلي بود ديگه ننويس ممنون


  •   sinaoo7
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • عدم حضور یکی از کامنت‌دهنده‌های ثابت در این داستان، حرف خودش رو بهتر از هر نقدی زد. خیلی باهوشه.


   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   یک کامنت‌دهنده‌ای که دربارۀ آدم و حوا نظر داده، فکر کرده نکتۀ بسیار مهمی رو کشف کرده که کسی تا به حال به اون پی نبرده بوده!!!
   اولاً، نمی‌دونم داستان‌های مذهبی و شبه‌اساطیر دینی چه ربطی به داستان‌های سکسی ـ اجتماعی دارند.
   ثانیاً، محض اطلاع عرض کنم که در همان متون مذهبی (که صحت و سقم‌شان مورد بحث ما نیست) آمده که آدم و حوا دو دختر دیگه هم داشتند که هریک خواهر دوقلوی هابیل و قابیل بودند. این دو برادر ضربدری با خواهرهای همدیگه ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند (البته این یک روایت از چند روایت است و نقل است که اختلاف این دو برادر از سر تصاحب این دو خواهر شروع شد). بد نیست قبل از نظر دادن کمی مطالعه کنی.
   ثالثاً، روایت دیگر آن‌که پیش از هبوط آدم و حوا بر زمین (هبوط رو که دیگه حتماً می‌دونی یعنی چی؟!) موجوداتی از جنس انسان بر کرۀ خاکی می‌زیستند که اگرچه فیزیولوژی انسان رو داشتند، اما آن مخلوقی نبودند که خداوند به شیطان گفت بر آنها سجده کند. تواریخ مذهبی پیشینۀ آدم و حوا را به حداکثر ده ـ پانزده هزار سال پیش می‌رساند، اما همان‌طور که می‌دونیم، نشانه‌ها وفسیل‌های کشف‌شده در چین و افریقا از وجود انسان نخستین، بسیار بسیار بیش از این عدد است. فرزندان آدم با این انسان‌های نخستین ازدواج کردند، به آنها کشاورزی و یکجانشینی آموختند تا بدین ترتیب، رفته رفته تمدن‌ها سر برآوردند. من کاری به راست یا دروغ بودن این روایت‌ها ندارم، فقط خواستم بگم تصور نکن نکتۀ حیرت‌انگیزی پیدا کردی که قبلاً به فکر کسی نرسیده. همۀ اینها از دید مذهب پاسخ دارد. اگر داستان آدم و حوا رو باور داری و فقط مشکلت چگونگی زاییده شدن انسان‌های بعدی است، خیلی نگران نباش. جواب دارد. اما اگر داستان آدم و حوا رو باور نداری، پس سؤالت دربارۀ چگونگی زاییده شدن آدم‌های بعدی از حوا، سؤال بسیار احمقانه‌ای است!!!ـــــ


   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   ـ رتبۀ چند کامنت‌دهنده‌ای که در داستان‌های اخیر، «ساختار و محتوای داستان» را نقد کرده‌اند (از 5)، براساس سه معیار نزاکت در نظر، جذابیت نقد، و اعتبار نقد


   ـ شمارۀ جدول: 0017
   عشق و نفرت: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (3/3)
   سایناجون4: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (2) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (1/3)
   زندگی زیباست: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/3) = میانگین (1/3)
   ام.ام. 6113 ام.ام: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3)
   قیصر: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (3) = میانگین (3)
   بچه مشهد: نزاکت در نظر (4) + جذابیت نقد (2) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (8/2)
   سارا سوییت: نزاکت در نظر (3) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (8/2)
   سینا سی.آر. 7: نزاکت در نظر (5/3) + جذابیت نقد (2) + اعتبار نقد (3) = میانگین (8/2)
   آریا.ا.ا: نزاکت در نظر (5/2) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (6/2)
   سپیده 58: نزاکت در نظر (5/2) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (3) = میانگین (6/2)
   فری: نزاکت در نظر (2) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (3/2)
   کسراخان: نزاکت در نظر (1) + جذابیت نقد (3) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (1/2)
   بچه شهر: نزاکت در نظر (2) + جذابیت نقد (2) + اعتبار نقد (2) = میانگین (2)
   آلبر11: نزاکت در نظر (5/0) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (5/2) = میانگین (8/1)
   خفت‌کن: نزاکت در نظر (5/0) + جذابیت نقد (5/2) + اعتبار نقد (2) = میانگین (6/1)
   حس: نزاکت در نظر (5/0) + جذابیت نقد (1) + اعتبار نقد (2) = میانگین (1/1)


  •   por saeed
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ye soal chad salm mamanet daynason to konesh bode ke nas be nas be bachehasham reside ???????


  •   hi one
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • خونواده کیری معلومه که چه پسر کیری تری پس میندازه،خونواده که چه عرض کنم،جنده خونه


  •   shobert2600
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • ببين اينقدر جلق زدي فكر كنم مخت پكيد البته با حساب اين كه شما يه خانواده پر جمعيت باشيد مامان شما بايد مسن باشه با اين حساب فكر نكنم دستت به خواهر هات هم رسيده باشه تابلو بود خالي بستي فكر كنم دستت فقط به كيرت رسيده اونم وسط جلق زدن خوابت برده بعد يه سري خواب كسشعر ديدي همين كه از خواب بيدار شدي ديدي آبت امده بعد به خودت گفتي فكر كنم واقعي بود اگه واقعي نبود كه آبم نمي امد ببين من فكر كنم اينقدر جلق زدي مخت گوزيد ببين سعي كن زياد فكر نكني ميترسم اينبار مخت برينه اونوقت كلا ميري تو كما الان كه مخت پريوده اينجوري شدي واي به حال روزي كه مخت برينه


  •   badboy666
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • جالب بود دمت گرم


  •   naser.m
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کسکش بی غیرت واسه رویای کسکشیتو می نویسی.ننت مگه جندست؟یا کل خونوادت فاحشهن؟که اینو نوشتی؟


  •   lord ashkan
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کیر تو کسه ننت ماذر جنذه اخه این کس شعرجات چی بوذ نوشتی بچه کون
   حالم بهم خورد


  •   S.a.L.a.R
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • به خودتو مادر جندت تبریک می گم ، رکود نظر دادن رو زدی تا حالا کسی این طوری فحش کش نشده بود ، یه بار تو داستان یه بارم تو نظرات ننت گاییده شد
   جاییزه کیر خر طلایی از طرف برو بچه های شهوانی ، دفعه بعد که رفتی سراغ مامانت اینو بکن تو کوس و کونش


  •   eshghe-kos
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • خفه شو کس کش توی کیری تاحالا مادر جندتو دیدم نزدی چه برسه که تو کل خانوادت بزاری کونی سوسول . X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(


  •   جيبر
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • كيرم تو مخت كيرمقام ازباباي رشتي جي به عمل مياد كس خونه راه انداخته معلومه اززيربوته به عمل اومدي ديكه كيري ازطرف بجه هاي اسلامشهر0228


  •   s-nima
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • شماه مثله اینکه خانوادتا جنده این ولی خداییش تخیل داری در حد نویسنده نارنیا
   از این خواهر در میاری میزاری تو این یکی خسته شدی میزاری تو مامان نبود بابا نبود سهیل.کیرم تو دهنت


  •   omran20
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • واقعا جز تخیلات یک مغز معیوب و عقده جنسی چه چیز میتونه یکچنین چرندیاتی رو خلق کنه اخه تخیل هم میخوای بکنی مثل ادم, مادر با بچه اون هم یازده ساله .بیچاره کس گیرش نیومده زده بالا مثل یارو که میگفت من عصبانی که میشم غربب خودی حالیم نیست.


  •   amazonikazon
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • نوشته fayazfar در 6. شهريور 1390 - 15:21

   جناب امازونamazonikazo هيچكي به حوا كار نداشته جيگر يه خورده سطح درك و فهم و شعورت رو ببر بالا علاوه بر اين ها اطلاعات عموميت رو هم ببر بالا جيگرم.اينم جوابت.
   همانا خداوند يه هور(زنان بهشتي) و يه جن(ماده)رو به ترتيب به هابيل(هور) و قابيل(جن) عطا فرمودند و زنان امروزي ما هم يا از نسل هوريان هستند(پاكدامن ونجيب و داراي ويژگيهاي بهشتيان)يا از نسل جنيان(هرزه و داراي صفات بد و پليد)حالا افتاد؟؟؟؟

   پاسخ:

   از آدم های دروغگو متنفرم ، اين آيه رو از تو خشتک حضرت زهرا در آوردی ؟ اگه سريعا اين چرت و پرتی که نوشتی رو با ذکر منبع آيه و سوره قران ننويسی تو به شعور همه کاربران توهين کردی ،منی که ميبينی کونم تو قران پاره شده ، همچين آيه اي در قران نيست ،دروغگو ، و ماستمال کننده اسلام ، با بد روشنفکری در افتادی !
   <;):)


  •   amjadi
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • lnam khodesh takhayoli bod


  •   amazonikazon
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • sinaoo7. كس شعر تلاوت نكن اينجا " كتب مذهبي" من شاشيدم به اون كتب مذهبيت ، مسلمان دروغگو من اينجا فقط به قرآن كار دارم ، و بايد از قرآن برام مدرك بياري ، شما عقبمونده هاي مذهبي كه ادعا داريد چرنديات قرآن كامله و هيچ نقصي نداره بايد از قرآن برام مدرك بياري، با ذكر سوره و شماره آيه ، ... فهميدي ؟
   قران كيري ترين كتابه كه توش صدها تناقض و آيه هايي كه با علم و دانش سازگار نيستند و همچنين ده ها آيه كثيف ضد بشري ، خشن و زن ستيزانه وجود داره .
   محمد هم يك بچه باز بود كه در سن پنجاه سالگي با عايشه كوچولو ٩ ساله سكس كرد ، و علي عليه السلام هم يك خاركسه اي بوده كه مثل هولو سر ميبريده .


   والسلام


  •   mandana99
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • pokidam az khandeeeeeeee kheilii bahaliii;)))))tahe dastan budaaaa lotfan az mamano babaye soheylam estefade kon;))))


  •   sina_-_-_xXxXxX
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو اون ننه کونیت


  •   Lady Craft
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • با کیرت هم داستان می نوشتی بهتر از این در میومد. تو 11 سالگی چطور یه خانواده رو می کردی آخه کس فیس!!!
   برو جقتو بزن و تصورات کیریتو اینجا نذار. x-( x-( x-( x-(


  •   farzadkm
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • هر وقت هم که میخواستم برم حمام، با مامان میرفت . مامان تو با من خیلی راحت بود یعنی چی


  •   eybaba
  • 8 سال،3 ماه
   • None

  • man ba amazonikazon movafegham


   babr (tiger) haye bangal ke alan 2000 taee azashun bishtar namunde be'ehtemale 80% ta 40 sal dge mongharez mishan badesh chejuri hazrate adam o hamsaresh teye 15000 sal bishaz 60 billion ensan be vojud ovordan ke az lahaze jenetici faseleye takamol 200,000 sale daran???


  •   آرش.محب
  • 8 سال،2 ماه
   • None

  • آخه مادر کونی اینجور که تو توصیف کردی خانوادگی کونی و جنده هستین.
   11 ساله چی میفهمه مگه انکه فقط بکننش.


  •   aminmohammadmazreali
  • 8 سال،2 ماه
   • None

  • خانوادگی کلا جنده این کاش ماهم اون خواهراتو میکردیم
   خیلی قشنگ بود
   کیرم تو کس خواهرات ومادرت


  •   saeed253
  • 8 سال
   • None

  • amazonikazon
   این جواب واسه شما ست داداش این داستان ادم وحوا یه داستان نمادینه از نظر علم ثابت شده ادم و حوا اولین زن ومرد دنیا نبودن تازه تابلو هست که اولین نبودن انسان های اولیه با که هیچی تازه بعد از سال ها پیشرفت چماق به دست بودن وغار نشین لباس نمیدونستن چیه ولی جالبه ادم وحوا خودشون رو با برگ میپوشوندن تازه کشاورزی هم میکردن درصورتی که انسان سال ها بعد فهمید کشاورزی چیه


  •   saeed253
  • 8 سال
   • None

  • amazonikazon
   اقای عزیز منم شاید دین نداشته باشم ولی توهین به هیچ دینی دست نیست دوست عزیز
   ادم باید فرد مقابل رو منطقی محکوم کنه نه با فحش و بد وبیراه


  •   Cikakete
  • 8 سال
   • None

  • وقتی اول داستان با رشت شروع میشه،ته داستان که دیگه معلومه چیه... :D :D :D :D :D


   هرچند تخیلات یک کونی بود...


  •   xavi_xxx
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • kos gir avordi maro kharkosde?


  •   Amir eshghi
  • 7 سال،11 ماه
   • None

  • mashalah to madaret por talashe.
   Ham jendast,ham koni.ham ghavad,ham jakesh. Kheili por kare.
   Inja ham toneste ja baz kone va tarfdar dashte bashe.
   In khale mitra ham mikhad mesle mamanet beshe.
   Ye amozesh mikhad ba ye moalem khob mese madaret.
   Kiram to on maghze falajet ba in khonevadeh hame karat


  •   abtinjoon
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • فک کردی اگه بگی بابات رشتیه ما از دم داستانکتو باور میکنیم.خیلی بده که به مردم یه منطقه توهین میکنی.آخه دیونه همه میدونن یه پزشک به سختی وقت گیر میاره پشماشو بزنه چه برسه برینه به هیکلت.برای طرز فکرت دلم سوخت.


  •   Arash_k00L00FT
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • sag nanato az kos bokone khar kosde


  •   آرتیمیس
  • 7 سال،9 ماه
   • None

  • کیرم توی کون آدم دوروغگو. خاک بر سرت با این خانواده جنده و کونیت. آخر این مزخرفات چیه که نوشتی؟


  •   omidz33
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • مامانتو بیار ماهم بکنیم


  •   Ares.1
  • 4 سال
   • 0

  • مفتخرم ک عنوان کیری ترین داستان قرن رو به تو تقدیم کنم


  •   محمدامین9
  • 3 سال،11 ماه
   • 0

  • دمت گرم عالی بود حال کردم کاش ما هم یه همچین خانواده ای داشتیم


  •   Sali-123
  • 3 سال،8 ماه
   • 0

  • پس تکلیف خواهر کوچیکه چی شد ؟ خوبه دیگه مامانت برات کون آماده میکنه تا کیر پسرش اذیت نشه . تو اون خانواده واده که تو جلو بابات اگر بابای واقعیت باشه که بعید میدونم باشه مادرت و میکردی پس ما هم دسته جمعی میتونم ترتیب خواهرات و بدیم . آخه کس کش این کس شعرارو برا خودت نگه دار کیرم تو آرزوهات با این داستان آبکی کیریت ...


  •   michael.boy
  • 3 سال،8 ماه
   • 0

  • نمیخوام بگم واقعیه یا نه
   نمیخوام هم فحش بدم
   نمیخوام بگم داستانت رته یا قشنگه


   فقط میخوام بگم با همچین داستانهایی که مینویسین اگه یه نفر بره با اعضای خانوادش سکس کنه مقصر شما هستید که مغز دیگران رو میل دادید به این سمتوسو .


  •   ATali1378
  • 3 سال،7 ماه
   • 2

  • جناب Amazonikazon اگه واقعا همون روشنفکری که میگی بودی و واقعا عقلت میرسد میفهمیدی چیو به سخره گرفتی و اسمشو هم روشنفکری گذاشتی . تو واقعا فکر کردی چیز تازه ای کشف کردی ؟؟ عزیزم راهیو که تو پیش گرفتی سالهاست که امریکا و صهیونیستا و دارودستشون دارن میرن و برمیگردن ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدن....اینم جواب سوالت با مدرک و ایه ای که میخواستی:
   حضرت آدم - عليه السلام - و حوّا - عليها السلام - وقتى كه در زمين قرار گرفتند، خداوند اراده كرد كه نسل آنها را پديد آورده و در سراسر زمين گسترش گرداند. پس از مدتى حضرت حوّا باردار شد و در اولين وضع حمل، از او دو فرزند دو قلو، يكى دختر و ديگرى پسر به دنيا آمدند. نام پسر را «قابيل» و نام دختر را «اقليما» گذاشتند. مدتى بعد كه حضرت حوّا بار ديگر وضع حمل نمود، باز دوقلو به دنيا آورد كه مانند گذشته يكى از آنها پسر بود و ديگرى دختر. نام پسر را «هابيل» و نام دختر را «ليوذا» گذاشتند.


   فرزندان بزرگ شدند تا به حد رشد و بلوغ رسيدند، براى تأمين معاش، قابيل شغل كشاورزى را انتخاب كرد، و هابيل به دامدارى مشغول شد. وقتى كه آنها به سن ازدواج رسيدند (طبق گفته بعضى:) خداوند به آدم - عليه السلام - وحى كرد كه قابيل با ليوذا هم قلوى هابيل ازدواج كند، و هابيل با اقليما هم قلوى قابيل ازدواج نمايد..[1]


   حضرت آدم فرمان خدا را به فرزندانش ابلاغ كرد، ولى هواپرستى باعث شد كه قابيل از انجام اين فرمان سرپيچى كند، زيرا «اقليما» هم قلويش زيباتر از «ليوذا» بود، حرص و حسد آن چنان قابيل را گرفتار كرده بود كه به پدرش تهمت زد و با تندى گفت: «خداوند چنين فرمانى نداده است، بلكه اين تو هستى كه چنين انتخاب كرده ‏اى.»[2]
   [1] از ظاهر بعضى از آيات قرآن مانند آيه يك سوره نساء: «... وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كثيراً و نِساءً» استفاده مى‏شود كه در ازدواج فرزندان آدم، شخص ثالثى در كار نبوده است و ضرورت اجتماعى چنين اقتضا داشت، ولى روايات و گفتار مفسران در اين باره گوناگون است، و در بعضى از روايات، ازدواج خواهر و برادر فرزندان آدم - عليه السلام - تكذيب شده است (چنان كه در تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 610؛ و بحار، ج 11، ص 226، ذكر شده) به نظر مى‏رسد بهترين قول اين است كه: قابيل و هابيل با دو دختر كه از بازماندگان نسل‏هاى در حال انقراض قبل بودند، ازدواج نموده‏اند، زيرا طبق بعضى از روايات، آدم - عليه السلام - اولين انسان روى زمين نيست.


   از جمله حدیث هاى كاملى كه در این باره داریم ، حدیثى است كه عیاشى در تفسیر خود از سلیمان بن خالد روایت كرده كه گوید :


   به امام صادق (ع ) عرض كردم : قربانت گردم مردم مى گویند كه حضرت آدم دختر خود را به پسرش ‍ تزویج كرد؟ حضرت صادق (ع ) فرمود: مردم چنین مى گویند، امّا اى سلیمان ! آیا ندانسته اى كه پیغمبر فرمود: اگر من مى دانستم آدم دختر خود را به پسرش تزویج كرده بود، من هم (دخترم ) زینب را به پسرم (قاسم ) مى دادم و از آیین آدم پیروى مى كرد ...


   سلیمان گوید: گفتم قربانت گردم ! مردم مى گویند سبب این كه قابیل هابیل را كشت ، آن بود كه به خواهرش رشك برد.


   امام فرمود : اى سلیمان چگونه این حرف را مى زنى . آیا شرم ندارى كه چنین سخنى را درباره پیغمبر خدا آدم مى گویى ؟


   عرض كردم : پس علت قتل هابیل به دست قابیل چه بود؟


   حضرت فرمود : درباره وصیّت بود . آن گاه ادامه داده فرمود : اى سلیمان ! خداى تبارك و تعالى به آدم وحى فرمود كه وصیّت و اسم اعظم را به هابیل بسپارد با این كه قابیل از او بزرگ تر بود. قابیل كه از موضوع مطّلع شد، غضبناك گشت و گفت : من سزاوارتر به وصیت بودم و از این رو آدم بر طبق فرمان الهى به آن دو دستور داد تا قربانى كنند، و چون به درگاه خداوند قربانى بردند، قربانى هابیل قبول شد، ولى از قابیل پذیرفته نگشت . همین ماجرا سبب شد كه قابیل بر وى رشك برد و او را به قتل برساند.


   عرض كردم : قربانت گردم ! نسل فرزندان آدم از كجا پیدا شد؟ آیا به جز حوّا زنى و به جز آدم مردى بود؟


   حضرت فرمود : اى سلیمان ! خداى تبارك و تعالى از حوّا قابیل را به آدم داد و پس از وى هابیل به دنیا آمد. هنگامى كه قابیل به حدّ بلوغ و رشد رسید، زنى از جنّیان براى او فرستاد و به حضرت آدم وحى كرد تا او را به ازدواج قابیل در آورد . آدم نیز این كار را كرد و قابیل هم راضى و قانع بود تا این كه نوبت ازدواج هابیل شد و خدا براى او حوریه اى فرستاد و به آدم وحى فرمود كه او را به ازدواج هابیل در آورد.


   حضرت آدم این كار را كرد و هنگامى كه قابیل برادرش هابیل را كشت ، آن حوریه حامله بود و پس از گذشتن دوران حمل ، پسرى زایید و آدن نامش را هبة اللّه و به حضرت آدم وحى شد كه وصیت و اسم اعظم را به او بسپارد.


   حوّا نیز فرزند دیگرى زایید و حضرت آدم نامش را شیث گذارد. وقتى او به حدّ رشد و بلوغ رسید، خداوند حوریّه دیگرى فرستاد و به آدم وحى كرد او را همسرى شیث درآورد. آدم نیز این كار را كرد و شیث درآورد. آدم نیز این كار را كرد و شیث از آن حوریه دخترى پیدا كرد و نامش را حورة گذارد. وقتى آن دختر بزرگ شد، او را به ازدواج هبة اللّه در آورد و نسل آدم از آن دو به وجود آمد. در این وقت هبة اللّه از دنیا رفت و خداوند به آدم وحى كرد كه وصیت و اسم اعظم را به شیث بسپارد و حضرت آدم نیز این كار را كرد


   حالا من از تو یه چیز میخوام اگه تو قران شک داری میگی دروغه انجام بده ...قران چهاربار کسایی مثل تو رو به مبارزه دعوت کرده که اولیش تو سوره ی بقره امده که قران از کافران میخواد کتابی مثل قران بنویسند اگه میتونند و از هرچی میخوان کمک بگیرن به جز خود خدا ینی حتی از پیامبرم خواستن کمک بگیرن...الان ازت میخوام بری بگردی جناب روشنفکر ببینی تا حالا هیچ کس تونسته این کارو بکنه یا نه اگه پیدا کردی به ایمیلم با ذکر مدرک و منبع بفرست منم قول میدم اگه پیدا کردی اسلامو ببوسم بزارم کنار بلا فاصله....


  •   mae1363
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • داستانت چرت ولی قشنگ بودش و حستبی کیرم رو شق کرد و بساطه گاییدنه زنم رو امشب فراهم کردش،برم با عشقم حال کنم و بیام فعلا


  •   behibpl
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • khoone bood ya jende khoone?


  •   bestkir28
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • کیر 18سانتیم تو کون خودت و مادر جندت و خواهرهای جندتر از مادر کوسکش جقی
   خالی میبندی تا تخیل میزنی یه چیز درست حسابی تعریف کن جغال


  •   zahralovely1980
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • اين حجم كسشعر واقعا بي سابقست


  •   Mr.Hortex
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • سلام به همه ،
   من فقط برای جواب دادن به یک نفر اینجا عضو شدم ؛ جناب amazonikazon به نظر من شما روشنفکر نیستید ، شما فقط یه آدم عقده ای هستید که عقده ی روشنفکر بودن داره در درونتون موج میزنه ، شما از یک یا چند جا با اسلام مشکل دارید و میخواهید فقط به اسلام ضربه بزنید حالا به هر روشی که شده ، که باید بگم از (( روشنفکری مثل شما )) بر نمیاد چون تا حالا از شما روشنفکر تر هاش هم نتونستن این کار رو انجام بدن ؛ شما از طرفی میگید به هیچ دین و مذهبی نباید توهین بشه بعد تو پست قبلیتون خودتون به اسلام توهین میکنید ،بازم تأکید میکنم که شما یا عقده ی روشنفکر بودن دارید یا کلا از این کلمه خوشتون اومده .


  •   alisexy1372
  • 2 سال،7 ماه
   • 0

  • فقط همون دو پاراگراف اول رو خوندم
   خاک بر سر مجهول المغزت کنن


  •   Kd8585
  • 2 سال،7 ماه
   • 0

  • Bbin koc shr tar az in nkhunde bodm ....fel vaqe koc nnt


  •   ashkan_zamani
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • همه فانتزي هاي من تو اين داستان بود ????
   مخصوصا سر سفره خيار كرد تو كونش... من اينجا سعي كردم كمي در تصورات و تخيلاتم تغيير ايجاد كنم در نتيجه جاي سوميل كون ده رو با يك دختر ١٢ ساله تغيير دادم در ذهنم و جا اون ننه كسكشت يك خواهر ٢٠ ساله نداشتم رو ولي خيلي خفن بود هر چند معلومه كه دروغ بود


  •   omid-137521
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • ادامشو بگو


  •   esi.shahavani
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • کیرم تو.کله بابای کس کشت نمیدونم چرا اینا یا باباشون ماموریت یا سر کاره هرکی هم مینویسه مامانش 85 با اندام سکسی کس مغز حالا ابت اومد.اخرش یا نه؟


  •   Sh82
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • خوشم اومد


  •   latlis
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • من خوشم نمیاد مثل بعضی هموطنانم فحش بدوبیراه بدم و توهین بکنم ولی عزیزم اینهمه خالی بستن هم حدی داره اول از ننه بعد آبجی بزرگه بعدش ابجی وسطی دوباره جلوی چشم بابات آخرش رفیق توپول سفیدت آقا جون مگه تو Play Boy هستی اگه بااین خالی هات پیش بری تو خدا واحسابشرو رو میکنی مگه ملت خول گیرآوردی که اینقدر چرت پرت میگی وای بر ما چه گیری افتادیم اون ازدولتمون ابن از ملتمون


  •   Amiiir8
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • طرف یه پست گزشته یه سوال کرد اینجا شد پایگاه بسیج ‌. بعدش من که میگم اینجا شعبه دوم سپاهه اکانتم بسته میشه . بازم خوبه که طرف نرفت زن پسرش رو بکنه ( قابل توجه دوستان بسیجی )


  •   Mohamadreza_esf10
  • 8 ماه،4 هفته
   • 0

  • کسشر ترین داستانی که تو شهوانی خوندم این بود اونم با اختلاف خیلی زیاد
   یه کسمغز مفلوکی تو


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو