داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

زندگی سکسی نگار

1399/01/06

من نگار هستم ۱۸ سالمه میخوام زندگی و سکسامو بگم که شما فکر میکنید یه دخترو ب زور نمیتونن بکنن یه دختر وقتی بخوان بکنش کاری از دستش بر نمیادکه میگین چرا داد خو نمیداد توی نظر ها خوندم .
من از ۱۲سالگی با سکس اینا اشنا شدم بعدم یه بار خودکارو مالیدم ب کسم یجوری شدم خوشم اومد این ادامه داشت اولین باری که رل زدم خیلی میترسیدم با پسر برم بیرون بعد که این پسر اومد تو زندگیم عاشقش شدمو بعد چندوقت دوستی که دیدم واقعا منو میخوادو کل خانوادم خبر داشتن رفتم باش بیرون که بعد ۲سال دوستی اخه ما همش با دوستش میرفتیم چون خودش ماشین نداشت و همش تو ماشین لب میگرفتیمو یه روزم انگشت زد ب کصم یه روزی رفتیم بیابون دیدم خودش پیاده شد گفت من برم اینجاو بیام کار دارم بعد دوستش گف ببین مجید ب من گفت که تورو بکنم اما اونقدر مرد هستم رو کسی دست درازی نکنم وقتی اومد جوری باش که انگار کردمت گفتم باش بعد مجید اومدو رفتیم خونه و باش کات کردم سری بعد با ی پسر دوست شدم منو برد سرمزارا کلاس هفتم بودم که اولین بار کیر دیدمو فرار کردم بعدبا اونم کات کردم و بعد یکی اومد ب دروغ تو زندگیم که رفتیم خونه مادر بزرگش من بچه بودم چیزی حالیم نبود رفتم تو و منو از کون کرد راضی نبودم پس هیچ حالی بهم نداد بعد باز با یکی اشنا شدم گفتم ب پای این بمونم هم بش میدم هم پاش میمونم بقیه پسرا تا میگی اهل سکس نیستم میزارن میرن بزار با این سکس کنم یه بارم گف بیا فیلم ببینیم گفتم باش چمیدونستم فیلم سکسی میخواد نشونم بده دیدم فیلمو گذاشتو یهو افتاد روم نمیتونستم تکون بخورم ب زور شلوارمو کشید پایینو کصمو میمالید که بهو گوشیم زنگ خورد مامانم بود گف چرا دیر کردی کجای بیا خونه که مجبور شد ولم کنه بعدنا گفت منو میخوادو برا ازدواجو اینا مال همبم منگفتم مال همیم دیگه باش سکس کنمم بیشتر عاشقم میشه بعد دیگه همیشه میرفتم پشت بوم خونشونو منو از کون میکردو ابشو خالی میکرد تو کونم و ازم لب میگرفت و میرفتم خونه که نمیدونم چجوری ازم فیلم گرفته بود بعدنا کات کردیم گف نمیخوامتو گف فیام ازت دارمو باز باید بهم بدی و گرنه پخش میکنم منم باور نکردمو ب درک حاصلش کردم بعدنا دهم بودم که دوستم گف بیا رلم میرسونه مارو گفتم چون دوستم هست اشکال نداره و رفتم بعد رفتیم دور زدیمو رفت دوستمو پیاده کردو گفت خب خونتون کجاس برسونمت گفتم باهنر گف خب یه دور بزنیمو بریم گفتم باش بعد منو بردن پارک تو پارک شهرمون یه سربالایی داره که ب بیابون خطم میشه و همه اونجا دور میزنن ماشینا بعد گف بریم اینجا دور بزنم که دیدم رفت ولی دور نزد و رفت تو بیابون گفتم کجا میریم گف کار دارم حالا میام که دیدم دروقفل کردو منم دستم ب هیچ جا بند نبود بعد اومد عقبو هیکلشو انداخت روم کیرشو میکرد لای پام یکیشون یکی دیگه شونم کیرشو میکرد دهنم بعد اون یکی زنگ زد دوستشم بیاد بکنه چه خداراشکر اون نکرد پسره لای کونمو باز میکردو هی لیس میزد منم از اونور کیر اون یکیو میخوردم گفتم ترو خدا ولم کن گفت غر بزنی ۱۰نفر دیگه رو میریزم سرت منم ترسیدمو هیچی نگفتم گذاشتم کارشونو بکننو منو رسوند خونمون سری بعد دیگه سکسی نداشتم ینی ب کسی اعتماد نمیکردم که داداش رل دوستم بهم پیام دادو بهونه کصشر اورد که مخ منو بزنه همون روز گوشی دست دوستم بودو بدون اینکه ب من بگه با پسره قرار گذاشت گفتم من نمیشناسمش اگه رف بلایی سرم اورد چی گف چیزی ننیشه برو منم یه بهونه براننم اوردمو رفتم بیرون سوار که شدم ساعت۵ونیم بود تا ۶همش حرف میزد که منو برد تو یجا خلوت بالای همون پارکی که گفتم و وایساد و گفتم من اون حرفا همش بهونه بودو میخوام یه پیشنهاد بهت بدم گفتم چی گف میای با هم باشیم گفتم باید فکرامو بکنم گف مگه اومدم خاستگاریت بعد دستو گرفت گف چع حسی داری گفتم خوب گف خب پس دوست شدیم که دیدم بقلم کرد کم کم نزدیک لبام شد که دیوم شو کرد ب خورد اونم ب صورت وحشی من اخه چند وقتی دلم کیر میخواس اونم شرو کرد ب خوردن لبام بعد گفتم همین یه لبه تموم میشه که ویدم دستو گفته و میگه دست بزار روش که هی میرفتم عقب بعد ب زور دستشو گذاشت منم بدم نیومد و یکم براش مالیدم بعد مانتومو باز کردو پیرهنو سوتینمو داد بالا وو شرو کرد ب خوردن سینم بعد گف دوست داری کدومو بخورم گفتم چپیو گف ای جانم قربونت بشم خانومی بعد گف بخورش قبلا کیر خورده بودم اونم از نوع خوش مزش کیر اینو که کردم تو دهنم خیلی خوب بود با این که پریود بودم از رو شلوار کصمو میمالید خیلی حشری شده بودم همینجوری که خم بودم که کیرشو بخورم شلوارمو داد یکم پایینوبا دستش ضربه میزد ب کونمو میگف اووف این کیر مال کیه گفتم مال منه یع ضربه زد ب کونمو گف دوست داری بره تو کونت گفتم اره بعد اه اه میکردو قربونم میرفت انقد کیرشو خوب خوردم که خوشش اومد حال کرد با ساک ززدنم ابش که داشتم میومد سرمنو فشار داد تا کیرش کامل بره تو دهنم تا تخماش تو دهنم بود که یع چیزشور حس کردمو قورتش دادم که حالت تحوع گرفتم گف کی خوب میشی بکنمت گفتم ۴زوز دیگه گف اوووف چه حالی میده اینکیر بره تو کون سکسیت بعدم قربون بدنم میرفتم و چنگ مینداخت بهشو اه میکشید و لیامو میخوردو میگف اوووف چه بدن سکسی ایی عشقم چند روز دیپه جوری بکنمت که نخوای از رو کیرم بلند بشی منو رسوند خونه و ازم تشکر کرد برا دوستم جریانو گفتم و پف چه ادم دیوثی تو قرار اول سکس میخواد باش کات کن منم شبش بش پیام سکسی دادمو گفتم نمیشه نکنیم گف ن بعد منم گفتم پس کات کنیم من نمیتونم بدم گف خو نده زور نیس گفتم نخیرم میخوام کات کنم اونم بلاکم کرد هنوزم تو کف کیرشم اوووف چه کیررری بود امید وارم همیشه همچین کیری ساک بزنیدو لذت ببرید ولی بتون بگم که اینجور که میگید چرا دختره گذاشت بکنه خو نمیداد ببینین دختر ضعیفه و تا یه پسر دست و بالشو گرفت نمیتونه تکون بخوره و از ابروش میترسه پس کوتا میاد چون مجبوره زود همو قضاوت نکنیم ممنون

نوشته: نگار


👍 1
👎 24
28282 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

860431
2020-03-25 20:30:15 +0430 +0430

فقط تا اونجا خودم کهگفتی با خودکار خودتو میمالیدی
پس خارش از خودت بود

1 ❤️

860432
2020-03-25 20:32:57 +0430 +0430

کصکش تو کلاس هفتم برا بار دوم رل زدی

زمان ما کلاس هفتم تازه می‌فهمیدم سرپا هم میشه شاید

بقیه رو نمی‌دونم ولی من تا کلاس نهم نمی‌دونستم ابکیر چیه

خانم چرا نمیگی جنده هستم این وسط یه بار هم زورکی گاییدنم

4 ❤️

860441
2020-03-25 20:43:38 +0430 +0430

یعنی قهوه ای بشی با این نگارش ت نگار یعنی ر… م تو این املا‌‌ و انشا خودت و معلمین محترم ت

0 ❤️

860456
2020-03-25 20:55:15 +0430 +0430

یه چند دقیقه نده ببینیم چی میگی!! این نسل جدید فکر کنم به جای پستونک کاندم دهنشون میزارن چتونه شماها!! تو تلگرام خوندم دهه هشتادیا سکس میکنن فیلمشو میزارن رو نت دهه شصتیای بدبخت باهاش جق میزنن!!😁


860468
2020-03-25 21:11:01 +0430 +0430

به نصف پسرای شهرتون دادی، هنوزم میگی زوری؟!!! ادا تنگارو در میاری؟!!!

3 ❤️

860479
2020-03-25 21:30:26 +0430 +0430

دمت گرم شاه ایکس . کلی خندیدم بابت کامنتت (rolling)

2 ❤️

860505
2020-03-25 22:09:43 +0430 +0430

دیس بزنید

0 ❤️

860510
2020-03-25 22:14:44 +0430 +0430

متاسفانه متاسفم
دیگه چیزی ندارم بگم
موفق باشی

0 ❤️

860524
2020-03-25 23:16:16 +0430 +0430

د کسکشا تو کدوم ایران زندگی میکنید شما مطمئنین تو همین خرابشده ای هستید که مام هستیم پس اون کسایی که راحت میدن کجان چرا ما نمیبینیم

3 ❤️

860590
2020-03-26 05:21:59 +0430 +0430

تخمی ترازین نمیشد بنویسی دیگه واقعا…

0 ❤️

860681
2020-03-26 15:00:01 +0430 +0430

عه اینا چیه نوشتی چقدر خسته کننده نوشتی اه اه اه

0 ❤️

860810
2020-03-26 22:15:59 +0430 +0430

زورکی که نکردنت خودت جنده بودی

0 ❤️

860965
2020-03-27 10:31:57 +0430 +0430

برو اسمتو عوض کن، بذار بیشتر بهت میاد

به همه دادی، بعد میگی به زور کردن!!!

خدا قوت دلاور

0 ❤️

861012
2020-03-27 14:03:25 +0430 +0430

این زندگی سکسی نرگسه نه نگار با ریز جزییاتش میتونم تعریف کنم دخترکه جنده

0 ❤️

861061
2020-03-27 20:36:09 +0430 +0430

من بهت دیس میدم نه به خاطر داستان ناراحت کنندت بخاطر نگارش تخمیت

0 ❤️

861584
2020-03-29 16:20:16 +0430 +0430

با خوندن داستانت(حیف کلمه داستان)، تصویری که تو ذهن ما از خودت ساختی اینه:
روبات بی مغزی که دوست داره کون بده.

داستانت چیزی نبود جز اینکه اینجا دادی اونجا دادی
این خوندنش چه جذابیتی واسه بقیه داره؟

مجبور که نبودی بنویسی وقتی یه ذره نمیتونی جزئیاتو بنویسی یا احساساتتو بگی

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom