زنم رو دادم جلوم کرد

  سلام


  دادم زنمو جلوم کرد اخه خیلی حالش بیشتره تا خودت بکنی.....


  ???


  اسمم ناصر و اسم زنم شبنمه
  منو شبنم6ساله که ازدواج کردیم.
  اوایل نامزدی بخاطر شهوت زیاده شبنم مجبور شدم پردشو بزنم.هردوتامون خانواده مذهبی داریم ولی ما خیلی داغ و حشری بودیم . متاسفانه من از همون اول زود انزالی داشتم و نمیتونستم ارضاش کنم اونم همیشه ناراحت میشد منم هرکاری که میگفتن میکردم مثلا معجون میخوردم قرص میخوردم یه عطاری یه پودر بهم داد گفت با عسل مخلوط کن بخور که هروقت میخوردم حالم بهم میخورد ولی ناچارا میخوردم اما هیچ تاثیری نداشت بعد از سه سال که همینطور گذشت یه شب بهش گفتم کاش یکی بود بجای من تورا ارضا میکرد که انگار برق سه فاز گرفته باشدت از جاش بلند شد لباساش رو پوشید یه روسری هم سرش کرد گفت بی
  شعور بی غیرت میفمی چی میگی من سکوت کردم بعد سریع حرفمو عوض کردم گفتم منظورم اینکه یه جور میتونستم ارضات میکردم کم کم اروم شد تا چند وقت دیگه چیزی نگفتم که یه شب دیگه خودش به تنگ اومده بود گفت اونشب منظورت چی بود من ترسیدم فکر کردم میخواد دعوا کنه گفتم هیچی گفت بگو هرچی باشه اگه تو راضی باشی من حرفی ندارم ترسم ریخت گفتم اگه رک بگم داد نمیزنی گفت نه گفتم میخوام یه مرد دیگه بجای من بیاد باتو سکس کنه دیدم حالش یه جوری شد گفت مگه میشه گفتم اگه تو بخوای اره چون فهمیدم راضیه دیگه هرروز دنبال یه کیس مناسب میگشتم یه روز که داشتم ازسر کار بر میگشتم یه اقایی دست
  بلند کرد سوارش کردم گفت مسافرم از فلان شهر ماشینم خراب شده گذاشتم تعمیر گفتن 3روز کار داره میخاد تو شهرمون بمونه


  منم تومسیر عمدا خانومای خوشگل که کنار خیابون بودن هی متلک میپروندم. بببنم اهل حال هست یانه .گفتم اخ حال میده تو این هوا فقط,بکنی اونم کوس خوبو تمیز که یه دفعه گفت اینجا چیزی گیر میاد گفتم چی گفت از همین هلوها ,کفتم میخوای گفت سراغ داری گفتم اره گفت جاداره گفتم اره گفت بریم گفتم من بهش زنگ بزنم هماهنگی کنم
  گفت مگه کیه گفتم غریبه نیست گفت دوستته گفتم نه نزدیکتره که فهمید زنمومیگم گفت پس بریم من هرچی بخوای میدم گفتم پول نمیخوام پرسید پس براچی؟ جریان خودمو براش,گفتم اونم گفتش پس,امشب میفهمه ارضاع شدن چیه
  از خوشحالی داشتم بال درمیاوردم.یعنی میشه ارضاع شدن شبنمو ببینم. زنگ زدم شبنم تا گوشیو جواب داد باعجله گفتم که پیدا کردم...


  شبنم اونی که میخاستیم پیدا شد...
  اول گفت نه خلاصه خیلی اصرار کردم شاید 1ساعت حرف زدم که راضی شد دیگه ساعت 8 شده بود.گفتم تو شام اماده کن کاریت نباشه. به طرف گفتم که بریم راضی شد فقط تو چیزی نگو تا خودم وقتشو بهت بگم.اخه زنم خجالت میکشه.ماهم خانواده مذهبی حتی همیشه شبنم بدون چادر از خونه بیرون نمیرفت بهش حق میدادم .براش سخت باشه که بخواد بغل یه مرد غریبه بخابه .چاره ای نبود میخاستم هرطوری که شده شبنم ارضاع بشه به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکردم
  رسیدیم خونه اول نمیومد پیشش خجالت میکشید .اول شام خوردیم.زنم ظرفهای شامو برد اشپزخونه به طرف گفتم بار اولشه برو اشپخونه خودت روشو باز کن رفت گفت عزیزم کمک نمیخوای گفت نه ممنون گفت من میخوام و دستشو گرفت کشید طرف خودش بغلش کرد من که نگاه میکردم نمیدونم چرا اب دهنم خشک شده بود وخیلی حال عجیبی داشتم که تاحالا تجربه نکرده بودم یواش یواش دستش برتوشرتش که یه اهی کشید شل شد توبغلش منم داشتم میمردم از خوشحالی بغلش کرد بردش تو اتاق منم رفتم تو انگار بیهوش شده بود کسش خیس اب بود لباسشو در اورد لباس خودشم همینطور که یه چیز کلفت دراز شاید 20سانت بود اخه مال من
  بزور10سانت باشه که زنم تادیدش گفت وای این چیه گذاشتش جلو دهنش که مثل ندیده ها شروع به خوردن کرد یارو گفت نه بابا زنت حرفه ایه یه 5دقیقه خورد نوبت یارو شدافتاد به جونش از لباش شروع کرد تارسید به کسش یه دستش رو سینه زنم بود که سینه هاشو فشار میداد سرشم لای پاهاش بود.با ولع کوس سفید زنمو لیس میزد.زبونشو میکرد تو کوسش که فکر کنم همونجا ارضاع شد.یه اهی کشیدو گفت اخخخ نااااااصر یه 10 دقیقه ای ادامه داشت من که اینقدر غرق لذت بودم انگار تو این دنیا نبودم انگار من دارم میکنم اه اه من بیشتر ازاون بود.کیرشو میمالید در کوس زنمو میگفت ناصر قدر این زنو بدون خیلی حشریه
  منم با سر تکون دادم باشه خشکم زده بود.یهو کیرشو کرد تو کوسشو تلمبه میزد .منم اخ و اوخ میکردم .زنم محکم اونو فشار میداد میگفت بکن ,بکن تا ته .میخام لامصب.زنم خودش فشارو بیشتر میکرد.میخاست تا ته بره.اب کوسش از زیر تخمای طرف میریخت بیرون.زنم گفت بخاب بیام روت.دراز کشید کیرشو با دست تکون میداد میگفت بشین روش عزیزم ماله خودته.شبنم یه نگاه بهم کرد معلوم بود دیگه خیلی خوشحاله.اروم شده بود.نشست رو کیرش .خودش با دست تنظیمش کرد رفت تو کوسش.یکم که خودشو مالید رو کیرش بلند شد تن تن تلمبه میزد .صدای شلق,شلقه کوسش منو دیونه کرده بود.لبشو میخورد اوم محکم میزد رو باسن زنم .خیلی حشری شده بود.ایندفعه نوبت طرف بود که ابشو بیاره .بهم گفت ناصر تو نمیکنی .گفتم نه نگاه کنم خیلی حالش بیشتره..
  به زنم گفت زانو بزن باز شروع کرد به لیس زدن کوس و کون زنم. لیس میزد و شبنم اه میکشیداونم حشری تر شده بود و کیرش رو با دست چپ کیرش رومیمالید و با دست راست میزد رو باسنش شبنم جیغ میزد میگفت اخ ناصر...
  خیلی حشری شده بود .گفت بسه بکن توش مردم.اونم بلند شد اول موهاش رو جمع کرد تو دست چپش ..زنمم سرش رو اورد بالا کونش رو داد عقب اونم نامردی نکرد محکم کرد تو کوسش ..اهی که شبنم کشید اب منم اومد...محکم تلمبه میزد و انگشتش رو میکرد تو سوراخ کونش و میچرخوند...خیس عرق شده بود و تلمبه زدنش اروم شده بود.زنم خودش رو میمالید به کیرش .خودش عقب جلو میکرد..اونم لپای کون زنم رو میمالید و داشت حال میکرد..انگار ابش میخاست بیاد...ولی دوست داشت بیشتر حال کنه..به شبنم گفت دراز بکش پاهاتو بده بالا..کیرش رو اروم میکشید لبه های کوس زنم..شبنم چشاش رو بسته بود و سینه هاش رو فشار میداد..بعد کیرش رو کرد تو و تلمبه میزد و اخ و اوخ میکرد.وای من چقد داره بهم حال میده ..باورم نمیشه یکی داره جلوم زنمو میکنه.
  شبنم هم دستش رو قلاب کرده بود به کمرش و لب میگرفت ..یهو با اه و اوه زیاد بلند شد و کیرکلفتش رو مالید و ابش رو پاشید رو سینه و صورت زنم...
  وای باورم نمیشد زنم ارضاع شده...
  بهم گفت دوبار زنتو ارضاع کردم...
  خلاصه یارو تاصبح سه بار دیگه کردش که یبارش از کون بود..
  تا سال قبل درسال دوبار میومد یه شب میموند زنمو میکرد و میرفت .ولی از پارسال دیگه خبری ازش نشد..گوشبش هم یه نفر دیگه جواب میده میگه این خط واگذار شده ولی هردوتامون اینقد حال کرده بودیم که گفتم ای کاش از اول ازدواج شروع کرده بودیم...


  ادامه دارد...


  نوشته: سعید

 • 28

 • 28
 • نظرات:
  •   csc13663
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • عجب؟
   کمتر جق بزن فرزندم


  •   bokonam.198500
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • عجل


  •   Neshane21
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • متاسفم :)


  •   mahdid1380
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • وات د فاز؟


  •   gabzsharar
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود از شکل پوشش زنتم بنویس حتما ادامه بده


  •   ehsan balae
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیرم واسه زنت شق شده بده منم بکنمش


  •   kingboy77
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ادرس لطفا


  •   kingboy77
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ادرس لطفا


  •   دکتر_رادیکال
  • 8 ماه،2 هفته
   • 3

  • کُلاتا بزار بالاتر,پلشتِ...


  •   mhrsl
  • 8 ماه،2 هفته
   • 5

  • ارضا کردن زن ربطی به زود انزالی نداره نفهم اگه یگم عقل داشتی و مطالعه میکردی متوجه میشدی که با مالیدن و خوردن و تحریک کلیتوریس و نقطه جی بدون دخول هم زنتو ارضا کنی. کلا مردهای ایرانی فکر زنه نیستن از همون اول میکنن توش بلد نیستن پیش نیاز سکس رو اجرا کنن بهتر بگم فکر خودشونن. در ضمن قرصهایی هستن که مدت سکس رو افزایش میدن و اکثر داروخونه ها هم دارنو داروهای دیگه که حتی بیسوادها هم ازش خبر دارن و استفاده میکنن که ازونا میشه استفاده کرد و دیگری اینکه وقتی سکس زیاد باشه و مرد به سیری برسه مشکل زودانزالی هم حل میشه. یا اینجوری بگم که زودانزالی مال اول ازدواجه نه شش سال بعدش
   پس میشه فهمید که داستانت کسشری بیش نیست و صد البته هنوز مجردی و رنگ سکس رو ندیدی چون این حرفا حرف یه ادم با تجربه نیست
   پس میشه


  •   Mamdali0102
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • آب قطعِ موندی تو نه؟


  •   n_f_404
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • والا من نمیفهمم شما کله کیریا معنی مذهب رو تو چی میبینین؟
   هرکی چادر سر کنه مذهبیه؟
   اقاااااا اعتقاد و مذهب ربطی به حجاب نداره ای کییییر حضرت نوح تو کس همه دخترا و زنای خاندانت
   توعه خارکسده که تو فکرت این بود که یکی دیگه زنتو بکنه مذهبی حساب نمیشی خارکسده وگرنه واسه ارضا کردن یه زن فقط نیاز نیست کیرتو فرو کنی بهش
   هزار راه دیگه هم هست
   اون زن جنده‌ت هم که درجا وا داد مذهبی نیست یه کس‌تپل چادریه
   کیرم تو خودت و زنت و زنده مرده‌ت و قبر تمام اجدادت


  •   shaokahn98913
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • جالبه چه بخورو بکنیه?


   شام + کص کون اضافه زنش???????


  •   Faludehmalude
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • خودتم کردن تو که دوست داری میگفتی بتو هم حالی میداد


  •   amirsam69
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • خو کم جق میزدی قبلنا که زنتو ندی فلانی


  •   Sadeq18
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • فرزندم در خدمتم اگ ۱۸ تا خواستی برا زنت


  •   Arash9k
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیر همه کاربرا تو تخیلاتت پسره جغی


  •   Kosnaneh
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • منم مامیمو میدم جلوم بکنن


  •   shahvanii139797
  • 8 ماه،2 هفته
   • 2

  • بی ناموسی تو این سایت از حدش گذشته نمیدونم این بیناموس ها کجا هستن که فقط مجازی هستن و تو واقعیت گیر نمیاد ... یه کشور برای خودشتون تشکیل دادن انگار تو شهوانی


  •   ronin555
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • فانتزی چرت بود تابلو


  •   man 21
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کدوم شهری بیاییم ماشینمون خراب بشه خخخ


  •   ramtin38
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کسسسسسسسسس گفتییییییییی ای کسسسسسسس گفتی
   کسسسسسسسسس گفتیییییییی ای کسسسسسسس گفتی


   مثل یه کسسسسسسسسسسسخل گفتیییییییییییییییییییییی


   جواب عالییییییییبییییییییییییییییییییی دادددددددددددددددددی
   کوندددددددددددددددددددددددددده بودی شکفتیییییییییییییی


  •   Idingun
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ما میگیم کس‌خراب‌کن


  •   شاهی12020
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • یارو کرد تو کس زنت تو آخ و اوخ میکردی نکنه یارو داشته جلو زنت کون تو میزاشته و تو آخ و اوخ میکردی؟ اونقدر که تو حال کردی معلومه خیلی کونی هستی و یارو زیاد کونت میزاشته


  •   hott_man6969
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • آخه گوزبیت شلپس،اسب آبی تو کوس اول و آخرت خمیازه بکشه،اولا یکی باید خودتو یه دست مدل شتری میگائید بعد میرفت سراغ ناموست،هرزه خاندان جنده زاده مامان کیرقاپ چهل پدر،شاشیدم تو خانواده مذهبیتون که یه اوبنه ای سیبزمینی چون تو و یه جنده چادری مثل زن توهماتت رو زاییدن،بچه کونی ساقیتو عوض کن،توهم فانتزی زدی شدید


  •   Mohammad4653
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • آقا منم دیروز دادم بابامو یه نفر کرد!!
   خخخخخخخ
   یعنی هرچی سعی میکنم خوش بینانه به این کسشر نگاه کنم و باورش کنم نمیشه
   لا مسب خیلی تابلو بود
   یعنی من این ادمینو گیر بیارم
   به شیوه ی همین داستانا ی کسشر میکنمش
   ادمین جان ناراحت نشو خداییش ریدی با ر دسته دار
   دستشم تو کونت


  •   adelbozorg
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ارضاع ؟؟؟ آخه کسکش مگه مجبوری؟؟؟
   ارضاع یعنی شیر دادن
   اون کلمه درستش اینه "ارضاء "


  •   خوشگلخانم
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی هم خوب


  •   dr_soroosh2018
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • اخه چرا علمو به گا میدی ،کس کش اولا درمان اصلی انزال زودرس درمان رفتاری هست نه دارویی بعدشم فلوکسیتین حتی انواع اشغال ایرانیش بادوز 20میلیگرم روزانه بعد از حدود 2هفته تا حد زیادی اثربخشی داره نیاز به ریختن پودر کیری عطاری تو اب نیس کسخل


  •   kokarostam
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • ****جاکش و کسک
   پیشنهاد میکنم کسانی که به جز جق زدن و کون دادن کار دیگه در زندگانی انجام نداده اند، نویسندگی نکنند، چون نمیدونند کس چه جوریه و انزال یک زن چیه. البته منظورم شما نویسنده محترم که به شغل شریف کسکشی و جاکشی روی آوردید نیست. هرچند مشخص نشد که چرا آقای مسافر وقتی توی کس زنت میکوبید چرا شما آخ و اوخ میکردی و اینکه چرا وقتی اینجوری حال میکردی چرا خودت هم کون ندادی و پول هم نگرفتی؟ خلاصه اینکه شاشیدم توی غیرتت و امیدوارم آدرس به بچه های شهوانی بدی تا همچنان زنت را ارضا کنند.


   همان اول شدی یک فرد جاکش
   پس از آن هم شدی دوم یه کسکش
   زنت هم زیر کیر هر غریبه
   رود در کون تو هم تیر و ترکش****


   ها کوکا


  •   Spears666
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • به نظرم داستان قشنگی بود منم دقیقا همینطورم واقعا حس بی نظیریه زنتو با کسی شریک بشی


  •   mogtaba.sohrabi1307
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • من این داستانو کاملا قبول دارم ،چون برای من هم دقیقا چنین اتفاقی افتاد و زنمو دادم یکی کرد ،خانومم خوشش اومد ،منم مردای کمر سفتو میارم تا زنمو بکنن


  •   meti sexy
  • 8 ماه،2 هفته
   • 1

  • اینا چین که میگین؟ چی میخواین عادی کنین؟
   تو به معنای واقعی کلمه کس کشی...


   زنتو بده همه بکنن از من میشنوی ولی بی غیرتی تو تعریف نکن بی پدر .


  •   afshin 21
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • اگه دوت داشتی من میتونم بیام جورشو بکشم.


  •   mohammad1378j
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • نظر شما چیه؟کس شعر نگو کونی


  •   Beheoz
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم تو کله پوکت کسکش


  •   Hooman.esf.60
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوب
   اوشکول یادت گرفتی؟
   با زبون هم میتونی زنتو ارضا کنی حتما نباید با کیر نداشته ت ارضاء بشه
   هرچند بعیده یاد گرفته باشی چون داشتی جق میزدی حواست توکیر خودت بود.


  •   moh66
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • همدان نفر سوم میخاییم،زیر ۳۰لطفا


  •   soheil_koni_22
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • من بهش کونم میدادم


  •   Kharad
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • مگه میشه اخه .ذهن مریض


  •   Hamid54987
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • Bad nabod..


  •   Kamran@Esfahan
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • عااااالی سعید جااااان
   بیااااام یه حالی بهت بدم؟؟؟


  •   Amin_sh1371
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ??‍♂️??‍♂️


  •   Bosch28
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اول داستانت درست بود،ولی بعدش توهمات ذهن نویسنده بود.
   متاسفانه ۹۹درصد داستانها واقعی نیستند.
   چون من خودم نویسنده رمان هستم،بخاطر همین از جزئیات میشه دروغ بودن داستان رو تشخیص داد،جزئیاتی که ذهن میسازه با جزئیاتی که در واقعیت به وجود میاد خیلی فرق میکنه.


  •   Aziiii
  • 8 ماه
   • 0

  • ولی خوب بود خیس شدم


  •   aaatiii
  • 4 ماه،3 هفته
   • 1

  • چرا فک میکنین دروغه.منم با اینکه شوهرم تو سکس خیلی خوبه ولی بازم دوست داره من با غریبه ها هم سکس داشته باشم.و اتفاق هم افتاده.


  •   Atna208
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • من نمیدونم این داستان راسته یا دروغه ولی من هم با اینکه با زنم رابطه سکسی خیلی خوبی داریم ولی بازم دوست دارم زنم با مردای دیگه رابطه داشته باشه که همین جور که خودش در کامنتش نوشته تا حالا چندبار هم اتفاق افتاده ???????


  •   متین1900
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو کون زنت بیار بکنمش


  •   کیان.هفتادویک
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • منم عاشق ایتم زنمو تو سکس با یکی دیگ ببینم


  •   کیان.هفتادویک
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • منم عاشق ایتم زنمو تو سکس با یکی دیگ ببینم


  •   Ali521m
  • 1 هفته،5 روز
   • 0

  • پیام بده بمن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو