زن بیوه و اولین سکسم تو ۱۹ سالگی

  سلام دوستان وقتتون بخیر
  من آریا هستم 24 ساله از کرمان قدم 180 وزنم 75 می خوام خاطره اولین سکسم در 18 سالگی رو با شهلا براتون تعریف کنم و مشخصات شهلا: زنی 29 ساله تپل بود که این سکس خوب در زمستون سال92 برای من اتفاق افتاد.


  من ساکن یکی از محله های پایین شهر کرمان هستم و اوایلی بود ک دیپلمم رو گرفته بودم و برای کنکور درس میخوندم
  یه روز رفته بودم بیرون یه چرخی بزنم حال و هوایی عوض کنم تا می خواستم برگردم خونه هوا تاریک شده بود و از اون جا که من با اتوبوس همیشه رفت و امد میکردم رفتم ایستگاه و منتظر اتوبوس شدم،روی صندلی نشسته بودم و تو عالم خودم بودم که متوجه یه خانوم چادری باقیافه متوسط و یه دختر جوون 14_15ساله شدم که کنارم نشسته بودن و یک کارت شارژ خریده بودن و دختر جوون داشت میخوند رمزشو و خانومه وارد می کرد یهو خانومه به دختره گفت درست بخون دو دفه اشتباه خوندی، دختره بهش برخورد و گفت اصلا میدم این اقا بخونه و رو کرد به من گفت میشه این کارت شارژو بخونی وارد کنه گفتم اره می خونم، رمزو براش خوندم وارد کرد گفت دیدی اشتباه میخوندی و از من تشکر کرد و به سوپر مارکتی که کنار ایستگاه اتوبوس بود رفت و دختره کنار من نشسته بود منم از خدا خواسته گفتم مخشو بزنم ازش پرسیدم اسمت چیه گفت اسمم نانازه و گفتم چند سالته گفت 14 سالمه دیگه از من خواست معرفی کنم منم معرفی کردم و بهش گفتم میتونم شمارتو داشته باشم؟ گفت من گوشی ندارم ولی اگ بخوای شماره خالمو بهت میدم منم گفتم باشه و شماره رو گرفتم زنگ زدم که خانومه همون لحظه اومد در حالی که گوشیش زنگ میخورد رو کرد به ناناز و گفت این شماره کیه دیگه داره زنگ میزنه اشاره کرد به من و گفت شماره آریاس منکه گوشی ندارم شماره تو رو دادم اونم لبخندی زدو نشست، طولی نکشید که اتوبوس اومد سوار شدیم رفتیم که وقتی پیاده شدن فهمیدم خونشون تا خونه ما 10 دقیقه فاصله داشت.
  رسیدم خونه رفتم لباس عوض کردم یه چیزی خوردم و خیلی خوشحال بودم که تونستم مخشو بزنم، یک ساعت از اومدنم به خونه گذشت ساعت تقریبا10 بود اس دادم بهش سلام خوبی ناناز؟ جواب داد: سلام ناناز رفته خونشون، من ناراحت شدم گفتم ای بابا یه خبری میداد حداقل، گفت اون پدرومادرش خیلی گیرمیدن بهش اگه بخوای باهاش در ارتباط باشی میفهمن و براش بد میشه،در حالی که اعصابم خیلی خورد بود سرصحبتو باهاش بازکردم ازش خواستم خودشو معرفی کنه، گفت اسمم شهلاس و 29 سالمه و همچنین از من خواست خودمو معرفی کنم که منم خودمو معرفی کردم و ازش پرسیدم متاهلی؟ گفت نه چندسالی میشه که شوهرم فوت کرده، من درحالی که از خوشحالی داشتم بال در میاوردم که یه زن بیوه خورده به تورم ابراز همدردی کردم باهاش و پرسیدم بچه هم داری؟ گفت اره دوتا دختر یکیش 7 ساله یکش 10 ساله، خلاصه همینجور یکی دو روزی باهم اس بازی کردیم و بهم نزدیک شدیم، حرفامون یکم سکسی شد و فهمیدم زن خیلی حشری هستش و به قول خودش بعد از فوت شوهرش باکسی نبوده، بهش پیشنهاد دادم گفتم میتونم بیام خونتون؟ گفت اره، هردومون میدونستیم چی می خواییم از هم، گفتم امشب بیام؟ گفت نه امشب مهمون دارم فردا شب بیا منم گفتم باشه و خیلی خوشحال بودم اولین سکسم بود که با جنس مخالف می خواست اتفاق بیافته،روز بعدش رفتم داروخونه و یه بسته کاندوم خریدم تا اینکه رسید شب موعود و قرار بر این بود وقتی که بچه هاش خوابشون برد خبر بده من برم خونش،منم از قبل هماهنگ کرده بودم که باید امشب برم فوتبال و ساک ورزشیمم جمع کرده بودم و منتظر خبر بودم که اس داد بیا،منم به سرعت موتورمو زدم بیرون و با یه دنیا دلشوره و استرس حرکت کردم رفتم سمت خونشون، وقتی رسیدم اس دادم در پارکینگ رو باز کرد رفتم تو دستام یخ کرده بودن هوا سرد بود منم ک باموتور اومده بودم دیگه بدتر، دست دادیم بهم یه چادر سرش بود زیرش روسری نداشت و یه دامن پاش بود ک مشخص بود زیرش شلوارنپوشیده، گفت بیا بریم تو، آروم راه افتاد جلو من پشت سرش رفتم یهو دست کشیدم لای کونش خودشو داد عقب یه کون ژله ای نرمی داشت اووووف، رفتیم تو بردم کناربخاری گفت گرم کن خودتو منم دستامو گرم کردم، گفتم کجا باید بریم؟ دستمو گرفته برد تواتاقی بعنوان انباری استفاده می کردن دیدم یه رخت خواب پهن کرده گفت من الان میام یه نگاهی به بچه ها بندازم ببینم خوابن، رفت یه نگاهی به بچه هاش انداخت و اومد از در که اومد تو بغلش کردم شروع کردم به لب گرفتن ازش برای اولین بار خیلی خوب بود لبای گوشتی هم داشت، همینجور که لب می گرفتیم دست انداختم لای کونش و از جلو کسشو میمالوندم که شهلا گفت بیا بخوابیم، گفتم باشه و رفتیم سراغ رخت خواب و دوباره شروع کردیم لب گرفتن و ور رفتن باهم من با کس و کون ممه های شهلا جون ور می رفتم اونم باکیر من،لبای همدیگه رو حسابی خوردیم و من طبق فیلمایی ک دیده بودم رفتم سراغ گردنش و شروع کردم لیس زدن، تندتند زبون زدم کل گردنشو خوردم شهلا بایه دستش کیرمو می‌مالید و با دست دیگش بازومو اروم چنگ میزد، همینجور که داشتم گردنشو میخوردم رفتم سراغ گوشاش شروع کردم خوردنو لیسیدن به ترتیب گوش چپو راست دیوونش کرده بودم حسابی گردنو گوشاشو خوردم و لیسیدم، بعد لباسشو دادم بالا رفتم سراغ ممه هاش چه ممه هایی داشت بعدا ازش پرسیدم سایز 85 خالص بود شروع کردم به خوردنشون، وحشیانه افتاده بودن به جون ممه هاش اون داشت حال میکردو سرمو فشار میداد بهشون، ممه سمت راستشو کرده بودم دهنم تند تند میک میزدم، تودهنم با زبونم با نوکش بازی می کردم، گازای ریز میگرفتم حسابی دیوونش کرده بودم، بعد اینکه جفت ممه هاشو حسابی خوردم دامن و شورتشو دراوردم شهلا هم لباسای منو دراورد وقتی که کیرمو دید گفت بهت نمیخوره با این سنت همچین کیری داشته باشی جر میخورم که؟ منم یه لبخندی زدم گفتم نترس عشقم،گفت باشه حالا کاندوم اوردی؟ گفتم اره الان میارم، رفتم سراغ کاپشنم یه کاندوم در اوردم دادم دستش کشید رو کیرم و یه جون گفت، منم خوابوندمش رو زمین رفتم بین پاهاش کیرمو تنظیم کردم با سوراخش اروم اروم فشار دادم ازبس کسش خیس بود یهو بیشتراز اون حدی که من فشار میدادم میرفت تو دیگه آروم آروم داشت جا باز میکرد، شروع کردم تلنبه زدن، اولش اروم اروم کردم واقعا راست میگفت تنگ بود دیگه کم کم راهش باز شده بود منم تند تند میکردمش که یهو گفت دیوونه آروم کشتیم، منم یواش ترش کردم، چند دقیقه همین مدلی کردمش گفتم به بغل بخواب رفتم پشتش خوابیدم تنظیم کردم رو سوراخ کونش که بکنم توش گفت نه از کون نمیدم بکن تو کسم، منم قبول کردمو فرستادم تو کسش و محکم بغلش کردم و شروع کردم تلنبه زدن، غرق لذت بودیم دوتامون که یهو دیدم یه ابی با فشار ریخت رو کیرم و شهلا یه تکونی خورد فهمیدم ارضا شده، کیرمو درنیاوردم همینجور ادامه دادم تند تند میکردمش بعد چنددقیقه گفتم به شکم بخواب، گفت صبر کن آب کسمو بگیرم با دستمال کسشو خشک کرد و به شکم خوابید کیرمو کردم تو کسش دوباره شروع کردم تلنبه زدن، تخمام میخورد به کون نرمش به اوج لذت می رسیدم چون من عاشق کون بودم ولی حیف از کون نمی داد،همینجور ادامه دادم چند دقیقه کردمش گفتم حالت داگ استایل بگیر که حالت گرفت و کیرمو کردم تو کسش و خم شدم روش و شروع کردم به کردنش تند تند داشتم میکردمش که یهو یه صدایی اومد دوتامون پاشدیم هرکدوم یه جایی قایم شدیم فک کردیم بچه ها بیدارشدن بعد فهمیدیم گربه بوده پریده روحیاط، برگشتیم سرجامون، تقریبا یه نیم ساعتی شده بود که داشتم میکردمش، دوباره خوابید رو زمین پاهاشو داد بالا گفت بیا بکن توش، منم حشری وار رفتم و سریع کیرمو کردم تو کسش شروع کردم تلنبه زدن و سینه هاشو بادستم مالیدن که دوباره بعد اط چند دقیقه شهلا لرزید و ابش ریخت رو کیرم، منم ادامه دادم و تند تند تو کسش تلنبه میزدم از بس حشری شده بودم حالم دست خودم نبود هرچی میگفت یواش ولش نمیکردم که در همین حین ابم اومد و بی حال افتادم روی شهلا چند دقیقه دوتایی بی حال بودیم بعد از روش اومدم پایین کاندوم رو در اوردم پراب شده بود گذاشتمش وسط دستمال و انداختمش سطل اشغال، اومدم کنار شهلا خوابیدم لبای همو بوسیدم و از هم تشکر کردیم، ازم پرسید واقعا باز اولت بود گفتم آره اما باورش نمی شد، دوباره ازم یه تشکر کرد و رفت موز آورد باهم خوردیم، یکم با هم حرف زدیم و لباسامونو پوشیدیم،موتورمو برداشتم رفتم خونه و خرسند از اولین سکسم، با شهلا سکس های زیادی داشتیم ولی اولیش رو بیشتر از همه دوس دارم.
  ممنون که وقتتون رو گذاشتین و داستان منو خوندین، با آرزوی روزای سکسی براتون دوستان گلم


  نوشته: ariya

 • 8

 • 21
 • نظرات:
  •   lovely_grl
  • 6 ماه
   • 14

  • برا همینه ک همیشه میگم‌دو دستی تایپ‌کنید تیتر داستان ۱۹ سالگیه نویسنده از ۱۸ سالگی گفته حالا ممکنه بگید ۱ سال ک چیزی نیست محض اطلاعتون من یه سال پیش یه میلیونر بودم الان ی سایتگرد عادی ببینید چقد تفاوت ایجاد میکنه


  •   شاه ایکس
  • 6 ماه
   • 11

  • دختر 15 ساله که موبایل نداشت خودشم جای دیگه ای زندگی میکرد برای چی شماره خالشو داد؟ تو زنگ میزدی خالش اون از خونشون میتونست برداره؟؟ شما همیشه با اتوبوس رفتو امد میکردی بعد موتور داشتی؟؟ موتورو خریده بودی به جای شیاف ازش استفاده کنی؟؟ جاتو انداخت تو انباری؟ نمیتونست ببره اطاق خودش؟؟ معمولا هر کیو میخوان بکنن صاحبخونه نفهمه میبرن انباریا!! مطمئنی اونی که تو انباری منتظرت بود بابای ناناز نبود؟؟ (biggrin) حتما میترسیده شوهر شهلا بیدار شه از سرو صدا بیاد بگه منم میخوام!!! حالا نقشش گرفت؟؟؟ (biggrin)


  •   nima58teh
  • 6 ماه
   • 7

  • الان دیگه توی داستانها شربت رفته کنار و « هر دو میدونستیم از هم چی میخوایم » جاشو گرفته.
   در نتیجه محاله اتفاق افتاده باشه .
   دیس اول


  •   جان.کوچولو
  • 6 ماه
   • 2

  • توکه این همه خالی بستی، سایز آلتت هم میگفتی دیگه.
   مثلاً قطر ۱۲.۰۲ با طول ۲۳.۰۰۴.


  •   کیره.حاج.برات
  • 6 ماه
   • 0

  • دقیقا همون کص شعرایی همیشگی
   ولی این بار کیره حاج برات میره تو دهنه خاله ناناز که شربت نداد به خر کیره اعظم (اریا) بخوره جق خور


  •   mahdi0044
  • 6 ماه
   • 0

  • خوش بحالت
   شانس مارو ک انگار عن مالیدن روش


  •   _Noah_
  • 6 ماه
   • 2

  • بابا کی به تو گفته داستان بنویسی ؟موتور یا اتوبوس ؟!بعد بارو تورو میبره انباری ؟خودش رو مبل میخوابیده ؟کسخلیم؟


  •   سیاوشXXL
  • 6 ماه
   • 1

  • اب کس گرفتن در اون بهبه واقعا کار مهمی بود !


  •   ehsan9705
  • 6 ماه
   • 2

  • دختر جوون 14-15 ساله یعنی چی؟
   ازگل همون 14-15 ساله کفایت می‌کرد
   بعد ناناز؟
   می‌دونم ارزش این کارو نداشتی ولی رفتم تو سایت ثبت احوال چک کردم هیچ کسخلی اسم تولشو ناناز نذاشته
   مجلوق
   بعد جقی کله کیری تو چه جوری هیچ سکسی نداشتی و نیم ساعت توش تلمبه می‌زدی؟
   از روش اومدی پایین یعنی ترتیب ماده خر میدادی؟
   حالا این موتوره از کجا اومدم بماند البته شاه ایکس عزیز تکلیف موتورو روشن کرد.
   و در نهایت می خوام عرض کنم که دوستانی که داستانایی از این قبیل می‌نویسن از فحش خوردن خوشش میاد


  •   m...h...a...
  • 6 ماه
   • 3

  • آخرش ۱۸ سالته یا ۱۹؟نحوه ی آشناییت با ناناز (rolling) تو حلقم..همه ی کون هایی که شما کردین ژله ای و همه ممه هام ۸۵ بوده؟همه زنهام وقتی ارضا میشن تکون میخورن و میلرزن؟در کل میخام بگم کص خار آدم دروغگو...تنها نکته مثبت داستانت کاندوم بود ولی بازم دیسلایک خوردی‌‌‌..


  •   khoshkon
  • 6 ماه
   • 0

  • بعد نبود
   ولی میشود بهتر باشه.


  •   badman.pir
  • 6 ماه
   • 1

  • خالی بند .اون ابی که با فشار ریخت رو کیرت اب کصش نبوده .شاشیده بهت


  •   royaei
  • 6 ماه
   • 1

  • یه جا گفتی سایز سینه هاش ۸۵ خالص بود ؛
   ناخالصش چند بود؟
   مگه سینه ناخالصی داره ؟
   شاید وقعی باشه ولی باورش یکم سخته ؛
   اینکه بتونی طرفت رو تو اولین بار دوبار ارضا کنی و خودت فقط بقول خودت تلنبه میزدی ؛
   بقیه رو هم که دوستان بعرض تون رسوندن ؛
   موفق باشی


  •   Arash13659
  • 6 ماه
   • 1

  • من فحش دادن رو میذارم به عهده سایر دوستان چون خیلی کیری بود


   همه جا با اتوبوس میرفتی و بعد سریع موتورت رو روشن کردی


   طرف جنده بود یا تو خیلی جق زدی مخت تعطیل شده؟


   اینقدر از کون دادی که کون کردن واست شده یک رویا


   بچه کونی خواهشا دیگه ننویس


  •   amir.damper
  • 6 ماه
   • 0

  • پر از سوتی سوتی هایه جغیانه..ننویس حاجی


  •   parhaamesf
  • 6 ماه
   • 0

  • عجب


  •   mohammad225.19
  • 6 ماه
   • 0

  • خداوکیلی ننویس شهلا لامصب دودستی تایپ کن کاسبا چه حلال خور شدن جنسه خوب میدن به جوونا ولی حداقل شربت نیاوردی تو داستانت صاف رفتی سره کصوشر نوشتنت
   بهش گفتی چند سالته گفت ۲۹ نگفتی ولی کس داریا??


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 6 ماه
   • 5

  • کسخول جان بعد این همه سال هنوز نفهمیدی زنه چکاره بوده!!؟؟
   کسش به لوله آب وصل بوده که آبش پاچیده بیرون انتر


   همین گوزو جقش کلا ۳۰ ثانیه طول میکشه بعد میده رو کس یه ساعت تلمبه میزنه !!


  •   Erfan__ch
  • 6 ماه
   • 1

  • چه طوری تو تازه دیپلمتو گرفته بودیو داشتی برا کنکور میخوندی بعد توی همون روزای زمستونی رفتی رو کار تا جایی که ما میدونیم کنکور و دیپلمو این حرفا حد اکثر تا اوایل تابستون تمومه


  •   3xعاشقانه
  • 6 ماه
   • 1

  • از خانواده ملجوقیان عاجزانه تقاضا داریم دو دستی تایپ کنن


  •   Skysea
  • 6 ماه
   • 0

  • بله. اونموقع که لخت شد شوهرش اومد تو با یک کیر کلفت و حسابی کردش و بعد نوبت گربه رسید و گربه هم اونو کرد و در اخر به عنوان تشکر یک موز توی کونش فرو کردند ....


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو