زیباترین سکس تو زندگی امیر

  سلام خدمت همه عزیزای شهوانی


  من امیر هستم 20 سالمه تهران مجرد زندگی میکنم .اهل عشقو حال افراطی نیستم و با دوست دخترم برای رفع نیاز سکس میکردم تا نه وقتمو زیاد یگیره و نه واسم تکراری بشه.


  با دوست دخترم بهم زده بودم و دوماهی میشد که تنها بودم.و چون هرز نیستم فقط با یه دختر میپرم و میچرخم.(اما اون با چنتایی بود)بگذریم ...
  صمیمی ترین دوستم همکلاسیه دوست دخترشو تو یه شب که باهم بیرون بودیم باهام اشنا کرد
  دختر زیبا (متوسط به بالا) اندامی تقریبا لاغر ساکت مودب سنگین و باوقار ...همون چیزی که دوس داشتم داشته باشمش.
  من چهره معمولی دارم و یکم درشت اندامم و قد تقریبا بلند .جذاب نیستم اما مث اینکه لاله خانوم ازم بدش نیومد .خلاصه .شمارشو گرفتمو استارت اس بازیو حرف زدنو زدم .و بهش شرایطمو گفتمو گفتم مجردم تنهام و دنبال هوس و افراط و وقا گذرونی الکی نیسم هفته ای یبار نیاز جنسیمه (ادم رکی هستم)و ساعت کارم صب تا شبه(اخه خیاطم) و زیاد اهل اس بازی نیسم .که خدارو شکر اونم شرایطمو درک کرد و قبول ...
  گذشت و ازش خواستم بیاد خونه پیشم.رسید و رفتم پایین تا باهم بیایم بالا.دستشو گرفتمو اومدیم بالا.شب بودو تاریک اول ندیدم صورتشو وقتی اومدیمو چشم افتاد تو چشمش دیدم یه ارایش ملایم و زیبا که زیباییشو دوچندان کرده بود ر صورت ماهشه.یه قلیون چاقیدم باهم کشیدیم و سر صحبت و باز کردم .که گفت چون ضربه خورده و تنهاس قبول کرده باهام باشه و دنبال یه نفر میگشته که تنهاش نذاره.ازش پرسیدم چی شد که شرایطمو قبول کردی؟؟گفت اینکه رک و راست همه چیو بهم گفتی و دوستت حمید ازت تعریف کرده ومشخصه صادقی و زندگیت تقریبا سخته خواستت تقریبا معقول قبول کردنش کار زیاد سختی نبود.(طولانی شد)
  یه لبخند بهش زدمو یه چشمک .خوشش اومد و خندید .بازومو گرفتو بوسید.منم اروم بغلش کردمو لبامو چسبووندم رو لباش.وای طعمش عععااآلییی بود.داشتم لباشو میک میزدم و اونم همراهی میکرد(خیلیم زود راحت و صمیمی شد باهام انگار که خیری وقته همو میشناسیم).اروم تو گوشش گفتم خانومیه من گل لاله من .اجازه هس امشب پیوندمونو مستحکم تر کنم؟؟و لاله گوششو مکیدمو میخوردم اونم تو گوشم گفت من مال امیرمم ازین به بعد .اروم اروم گردنشو لیس میزدمو میخوردم که صدای نفساش در اومد .تو گوشش محکم و عمیق نفس میکشیدمو میخوردم گوششو.دستمو گذاشتم رو سینش گردو سفت یکمم کوچولو.اروم اروم تیشرت بنفش خوشکلشو در اروردم سوتینشو باز کردم ک همرنگ تی شرتش بود.جوووونننن دوتا سینه خوشکلو خوش حالت و خوردنی.اروم خابوندمش رو کاناپه یه لب خوشمزه ازش گرفتمو اومدم سراغ سینه هاش.اروم و ریلکس شروع کردم به خوردنو مکیدن سینخه چپش و راستیو میمالوندم .لاله صداش در اومدو نفساش بلندترو تبدیل به اه و ناله ریز شد .اومدم پایینو دور نافشو لیسیدمو اون بدن لاغرشو دس مالی میکردمو لیس میزدم .تا رسیدم به اصل ماجرا شلوارشو در ادردمو خودش کمکم کرد.ی شورت ست سوتینش پاش بود و از روی اون کسشو بوسیدم که خیس اب بود.لاله تو حال خودش نبودو همش ناله میکرد
  منم که با صداش بیشتر تحریک میشدم و بیشتر با عشقم ور میرفتم.شوراشو کشیدم پایین ی کس خوشکل و بی مو .که غرق اب بود که داشت دیوونم میکرد.گفتم لاله جونم.این ازین به بعد مال منه دیگ.گفت اره امیرم به شرطی که خوب بهش برسی و الان دارم میمیرم جون من شروع کن.منم اروم زبونمو کشیدم روش که یه اااااااااهههه غلیظ و محکم کشید .اروم سرعتمو تو لیسیدن کسش بردم بالا . محکم تر زبون میزدم .اروم فشار میدادم داخل کسش.کمرشو تاب میدادو میکوبید به کاناپه و میگفت اممییییییررررمممم بخخخووررر اااهههه مال خودته عشقممممم که یکم لرزیدو شل شد که اب کسش اومدو منم همشو لیسیدمو خوردمش.اومدم بالا که پاشد و منو نشوند رو کاناپه .بولیزمو در اوردو اروم دس میکشید رو سینمو با موهاش ور میرفت و لبامو میخورد.منم دس کرده بودم تو موهاشو لب میگرفتم ازش که نشستو کمربندمو باز کرد .شورتو شلوارمو باهم در اورد.کیرم بزرگ نیس 17 سانته .و یکم قطور.اروم سرشو بوسیدو گفت جوووووووووونننن امیرم این مال خودمههه اروم سرشو لیسیدو کرد تو دهنش.حرفه ای نبود اما بد هم بود لباشو سفت میکرد و منو ویوونه.تا نصفه میکرد دهنشو منم اه نالم در اومده بود.قربون صدقش میرفتم یهو یه گاز از سر کیرم گرفت که چشام سیاه شد یه لحظه از درد .گفتم تلافی میکنم عوضی.که برگشت گفت نمیخوای شروع کنی؟؟؟؟؟مردم از خماری تن داغت لعنتی.بغلش کردم رو دست بردمش رو تخت.انداختمش رو تخت و گفتم اماده پاره شدن هستی.که دیدم پاهاشو باز کرد و گفت فقط بدوووووو.
  رفتم بین پاهاش ..پاهاشو انداختم رو شونم .سر کیرمو کشیدم رو خط کسش که یه اههههه بلند کشیدو التماس میکرد .امممییییرررر بکننن.چرا جرم نمیدی لعنتی منم بیشتر تکرار میکردم که بیشتر طلبه شه .اروم کیرمو فرستادم تووشش وااایییی خیلی تنگ بود ب زور کردمش تووو تا تهش.که گفت ججججووونننن کیر داغو کلفتتووو تو کسممم حسس میکنممم ااااههه.امممیر جرمممم بده .اروم شروع کردم به عقب جلو کردن و تلمبه زدن .منم میگفتم زییرر خواب من کیه داد میزد لاله امممییییررر .بکن لعنتی ججججووووننن اااااههه ااایییی خودم جندتم.باید جر بدی جندتو.سرعتمو بردم بالا و محکم تر تو کس تنگو داغش تلنبه میزدم اهو ناله هردومون با صدای بلند خونرو پر کرده بووود که لاله یه جیغ بلند کشیدو دوباره ارضا شد منم شهوتی تر و حریص تر تلمبه میزدم.لاله میگفت ججججوونن لاللههه فدا کیر داغت کسمو پارع کنن امممییییییرررر جندتووو جررر بدهههه .ااااههه منم محکم میکردمش .
  گفتم لاللهه جوووننننن داره میاد کجا بریزمممم
  -بزیز توووووووووشششش کسم تشنه اب کیرته عشقمممم ااااهههه
  با فشار تمام ابمو ریختم توش که حس کردم جونم میخواد با ابم از کیرم در بیاد که چن تا اه محکم کشیدم .لاله هم داد میزززدد جججوونننن اااااایی.قربونت بشمم اااهه دوباره مث اینکه بازم ارضا شده بود.منم بیحال مث جنازه افتادم روش.ک جفتمون بعد چند مین لب همو بوسیدیمو میخوردیم .بردمش حمام و خودمونو تمیز کردیم..گفتم عشقم مرسی .خیلی خوش گذشت..گفت عاشقتم دیوونه بهترین سکس تو زندگیم بود.محکم لبمو بوسید ..رفتم دارو خونه دوتا قرصم گرفتمو دادم خورد.زنگ زدم اژانس که وقت رفتنشم چند مین دوباره لب همو خوردیمو گفت مال خودمی .منم محکم بغلش کردمو تو گوشش گفتم دیوونه.عشق امیرتی.دوباره لبشو بوسیدمو خدافظی کردیمو رفت.الان یک ساله که باهمیم.و قول و قرار ازدواج داریم باهم .دعا کنید بهم برسیم


  اگ اشتباه داشتم ببخشید.دفه اولم بود و شرمندم اگ طولانی شد


  دوستتون دارم شهوانی ها
  امیر.
  نوشته: امیر مسعود

 • 2

 • 2
 • نظرات:
  •   Tanha-ard
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • (dash)


  •   farhad_made_tanhaye_shab
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • تا اونجایی که دختره هنوز نگفته « جرم بده ... جندتو بکن...» تقریبا قابل باوره ولی از اونجا به بعدش وارد فاز توهمات میشه .


  •   pichunter
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • حتی صربه ای که پایت به رونالدو زد اینجوری منو ناراحت نکرده بود که صداقت تو در کس شعر نویسی ناراحتم کرد..


  •   آموزگار عشق
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • إ چرا دروغ گفتی ؟ ؟ هان ؟ ؟ منم بهت وگوئم کونیه جقول ل بقولا


  •   lolitajoojoo
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • جلسه اول با هم آشنا شدن جلسه دوم اومد خونه!!! :(
   سرعتش توو حلقت


  •   reza_blacksun
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • با دوست دخترم برای رفع نیاز سکس میکردم تا نه وقتمو زیاد یگیره و نه واسم تکراری بشه.


   بقیه برا چی سکس میکنن؟
   بقیه چیکار میکنن که تکراری بشه؟
   کلا این تیکه رو دیدم کسشره دیگه بقیشو نخوندم


  •   صدف هستم
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • شٍتره قوقووول (dash)


  •   ali20081365
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • اول نظرات میخونم بعدش داستان هارو


   نظرات ازخوندن داستان منصرفم کرد
   دستت درد نکنه ولی خخخخ


  •   hidden71
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • خیلی زود رفتی سر کردنش
   ینی اینقد زودپا داد!من دعا میکنم ازدواج نکنید خخ


  •   ARAD_SM
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • اینجا یک اشتباه=مرگه اشتباه نکن حتی کوشولو مث کیرت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو