سارا و دکتر حشری

1390/09/25

سلام به همه دوستان گل من . سارا هستم 33 ساله از تهران تنها زندگی می کنم . می خوام یکی از خاطره هام را براتون تعریف کنم .
هر وقت مریض می شدم ،می رفتم پیش یه دکتر چون طرف قرارداد شرکت ما بود و هزینه ها رو شرکت پرداخت می کرد و شرکت فقط با اون دکتر قرارداد داشت . من همیشه با دوستم می رفتم پیشش . راستش زیاد ازش خوشم نمیومد . همیشه موقع معاینه الکی گوشی رو می ذاشت رو گوشش و اون سردستگاهش رو می کرد تو لباسم و می ذاشت تو سوتینم و به بهانه های مختلف دستش رو می کشید رو سینه هام هی تکون می داد و با انگشتاش نوک ممه هامو می مالوند . یه روز دوستم نتونست بیاد و مجبور شدم تنها برم مطبش ، آخر وقت بود و من آخرین مریض. ساعت 8 شب بود حتی منشیه هم خداحافظی کرد و رفت . پیش دکتر نشستم و براش از بیماریم و حالم گفتم . دکتره هم نگاه کرد و با لبخند بهم گفت برو رو تخت بخواب تا معاینه ات کنم .
منم بلند شدم و رفتم و روی تخت خوابیدم . منتظر بودم ببینم چکار می کنه که اومد دست گذاشت رو شکمم و فشار داد .
د : درد داره ؟
س : آره کمی .
دستش رو آورد بالاتر و زیر سینه ام رو فشار داد .
د : درد داره ؟
س : آره کم .
اومد و رو سینه ام رو فشار داد .
د : درد داره ؟
س : نه .
د : برگرد و روی شکمت بخواب .
برگشتم و خوابیدم .
اومد رونام رو گرفت و فشار داد و آروم شروع کرد به ماساژ دادن منم سرم رو تخت فشار می دادم.
د : درد داره ؟
س : یه کمی .
د : ماهیچه هات قفل کرده . بدون تمرین و گرم کردن کار بدنی سنگین انجام دادی ؟
س : آره بد از چند سال یه دفعه رفتم کوه و رفتم اون بالا ها .
د : رون هات وعضلات بدنت باید یه کمی ماساژ داده بشه .
س : آقای دکتر من بدنم خیلی درد می کنه نمی تونم درست راه برم قرصی چیزی نداره که زودتر خوب بشم ؟ نمی تونم درست راه برم به خدا . باید زودتر خوب بشم کلی کار عقب افتاده دارم .
د : فعلا یه کمی ماساژت می دم تا حالت بهتر بشه و بتونی خودت را به خونه برسونی . یه پماد ساکی سیلات هم برات می نویسم که می گی برات روی جاهای که درد می کنه بمالند قرص پرمنگنات هم برای گرفتگی غضلاتت خوبه که می نویسم و باید روزی یکدونه بخوری .
مرسی آقای دکتر خدا خیرت بده .
دکتر شروع کرد به ماساژ دادن من
با نوك انگشتاش از زير موهام از بالاي گردن تا وسط كمر تا برسه به بالاي باسنم رو به آرومي و مهارت مي مالوند و گاهي هم فشار كوچيكي وارد مي كرد. و دوباره از پايين پهلوهام رو با كف دست تا برسه به كنارهاي سينه هام ماساژ مي داد.
دستهاشو و گذاشت رو باسنم از بالاي كونم تا پشت رونم رو ميمالوند و رگهاي پشت رونم رو فشار مي داد. بی اختیار بدنم شروع به لرزیدن کرد . سه سال بود که سکس نداشتم . لرزش بدنم كاملا مشخص بود هر چی تلاش کردم نتونستم پنهانش کنم تو دلم خالی می شد فکر کنم دکتره فهمیده بود . یواش یواش بدنم داغ شد گر گرفتم . دکتره هم که این حالت رو دید پر رو تر شد و شروع کرد منو بیشتر مالوندن . حالا ديگه كم كم دستهاي دکتر داشت قسمت داخلي پاهام رو لمس ميكرد . دستش می برد لای کونمو می مالید و از روی دامن با کونم ور می رفت بعدش آروم آروم دستش رو برد زیر دامنم و شروع کرد از روی شرت با لبه های کسم ور رفتن دیگه داشتم می مردم نمی تونستم خودم را کنترل کنم . دستم بردم و از روی شلوار مالوندم به کیرش . دکتر هم یه لبخند به من زد و شرتم را تا زانو کشید پایین و دستش رو به کسم رسوند و شروع کرد با چوچولم ور رفتن .
انگشتش رو خیس کرد و شروع کرد روش چرخوندن . میکرد تو کوسم و توی کوس عقب جلو می کرد و باهاش ور می رفت . با کف دستش از بغل سینه ام رو می مالوند و با اون دستش با کس کونم ور می رفت .
دیگه داشتم می مردم . رو ابرا بودم .
یه دفعه زیپ شلوارش باز کرد و کیرش رو دراورد و گرفت جلوی صورتم . من هم کیرش رو اول بو کردم بعدش سرش را بوسیدم یه لیس از خایه هاش تا سرش زدم بعدش شروع کردم به خوردن همشو می کردم تو دهنم و درمیاوردم . کیرش کلفت بود و به زور تو دهنم جا می شد یه دفعه دکتر صورتم رو گرفت و شروع کرد تو دهنم تلنبه زدن، چند بار تو دهنم تلنبه زد و دوباره کیرش رو دراورد و روی صورتم کشید . چند بار این کار تکرار کرد. بعدش دامنم رو با شرت از پام دراورد و پرت کرد روی میز کنار تخت ؛ بالا تنم رو هم لخت کرد و شروع کرد به مالوندن سینه و هی جون جون می کرد بدنم داغ شده توی کسم خیس شده بود یه اسپره لیدوکائین آورد و زد به کیرش . و به من گفت قنبل کن ؛
من هم قنبل کردم بعدش یه میله پلاستکی که سرش مثل کیر گرد بود از کشوی میز برداشت و شروع کرد باهاش با لبه های کسم ور رفتن و مالوندن با هر مالشی که می داد یه لرزشی به همه تنم می افتاد گر گرفته بودم .
بهش گفتم بکن توش ،
گفت خواهش کن ،
گفتم خواهش می کنم بکن توش دارم می میرم
شروع کرد میله رو توی کسم عقب جلو کردن سه چهار سانت تو کسم می کرد و در میاورد کسم خیس خیس شده بود . یه دفعه یه میله دیگه ورداشت روش ژل ریخت و درحالی که میله اول رو توی کسم می کرد شروع کرد میله ی دوم رو سوراخ کونم مالیدن ولی توش نمی کرد فقط درمالی می کرد . مورمورم میشد دیونه شده بودم رو فضا بودم یواش یواش شروع کرد میله دوم رو توی سوراخ کونم فرو کردن میله نازک بود و زیاد درد نداشت هرچی بیشتر میله دوم رو تو کونم فرو می کرد توی کسم هم تندر عقب و جلو می کرد دیگه داشتم پرواز می کردم .نمی تونستم جلوی صدام رو بگیرم شروع کردم به آخو اوخ کردن و جیغ کشیدن .التماس کردم که تورو خدا کیرت رو بده
گفت حالا حالا ها باهات کار دارم صبر کن تا لیدوکائین عمل کنه بهت میگم کسوی کوچولوی من .
اینقدر توی کس و کونم میله های پلاستیکی رو عقب و جلو کرد که ارضا شدم و کاملا شل . روی تخت افتادم و دراز کشیدم. بعدش رفت و کیرش رو شست و امد و به من گفت از تخت بیام پایین و جلوش زانو بزنم بعد سرم رو گرفت توی دستاش و کیرش را تا ته حلقم کرد و شروع کرد تو دهنم تلنبه زدن تا خایه می کرد تو دهنم و در میاورد داشتم خفه میشدم بهش گفتم اروم تر که کیرش چپوند تو دهنم و چند ثانیه با خشونت سرم رو رو به خودش فشار داد جوری که نفسم بند اومد بعدش ولم کرد کیرش رو دراورد و مثل شلاق می زد روی صورتم و دوباره می کرد تو دهنم چند بار این کار کرد بعدش بهم گفت برو روی تخت قنبل کن رفتم روی تخت .تخت پایه هایی داشت که مثل صندلی آرایشگاه با پدال بالا و پایین می رفت ارتفاع کس منو با کیرش تنظیم کرد بعد دوباره میله کلفت تره را برداشت و بهش ژل زد و شروع کرد دور کس منو مالوندن و با هام ور رفتن دوباره داغ شدم میله توی کسم می کرد و می چرخوندم با اون یکی دستش هم با چوچولم ور می رفت. دوباره به اخ و اوخ افتادم با کف دست به باسنم چک می زد و میله رو تو کسم عقب و جلو می کرد به التماس افتادم دلم کیر داغ می خواست میله سرد بود هوس از همه جام میزد بیرون شروع کردم التماس داد زدم کیرت رو بده گفت بگو سرورم خواهش می کنم منو بکن من هم گفتم سرور ،مهترم خواهش می کنم منو بکن دارم میمیرم یه لبخند فاتحانه زد ، به کیرش ژل زد و یه دفعه تا ته چپوند توی کسم یه کمی درد داشت ولی از خشونتش بدم نیومد سینه هام را از زیر گرفت و شروع کرد با شدت تلنبه زدن. تند تند تلنبه می زد و مثل یه گاو وحشی منو می کرد از اینکه منو با خشونت می کرد لذت می بردم توی دلم خالی و پر می شد ته دلم میلرزید با هر ضربه که می زد به اوج می رسیدم گاهی کمرم رو می گرفت و گاهی شونه هامو و محکم کیرشو توی کسم می کرد داشتم می مردم از لذت کسم خیس خیس شده بود داد می زدم محکم تر پارررررم کن ، جررررررررررم بده ، تا ته بکنننننننننن ، تو رو خدا بزن بزن بزن .
کیرشو از کوسم کشید بیرون و بهم گفت رو کمر بخواب
من هم خوابیدم
پاهام را روی شونه هاش گذاشت و دوباره شروع کرد توی کسم تلنبه زدن
گفت پاهات رو با دست بالا نگه دار
در حال تلنبه زدن میله نازک رو برداشت و دوباره شروع کرد رو سوراخ کونم مالیدن و بدش هم کرد توی کونم و شروع کرد به چرخوندن میه پلاستیکی توی کونم .
س : چیکار می خواهی بکنی ؟
د : می خواهم کونت را آماده کنم .
س : دردم می گیره کیرت خیلی کلفته
د : نترس کارم رو بلدم
میله باریک را برداشت و میله کلفت تر را آروم آروم فرو کرد تو
کونم یه کمی درد اومد ولی تحمل می کردم هم زمان توی کسم می کرد و میله توی کونم عقب و جلو می کرد دستام خسته شده بود .
کیرش رو از توی کسم دراورد یه کمی بهش ژل زد و سرش رو گذاشت لای کونم
س : تورو خدا یواش
د : هیششش .
کیرش رو اروم اروم فرو کرد توی کونم اولش یکم دردم اومد چشمام رو بستم یه دفعه برخورد تخماش رو با پایین کونم حس کردم باورم نمی شد کیرش توی کونم رفته باشه یه دو دقیقه همین جوری توی کونم ثابت نگه داشته بود و با چوچولم ور می رفت .
یه دفعه شروع کرد به تلنبه زدن ، اول اروم اروم می زد . بعد چند دقیقه شرو کرد به محکم تلنبه زدن تا کلاهک کیرش می کشید بیرون و تا خایه می کرد تو عمقی تلنبه می زد اولش سختم بود بعدش عادی شد برام
توی دلم پر و خالی می شد تمام بدنم عرق کرده بود دکتر هم نفس نفس می زد دوطرفه باسنم رو گرفته بود وکیرشو رو با تمام قدرت تا ته می چپوند توی کونم . دیگه کونم کاملاً پذیرای کیر دکتر شده بود .
دکتر یه دونه آینه دکتری روی پیشونیش زد و به من گفت نگاه جنده کوچولو خودت رو در حال کون دادن ببین . صورتت رو ببین . داری کون میدی تو کونی منی دارم میدم تو روده هات
خوشت میاد ؟ ببین داری چطوری کون میدی کوچولو .
حرفاش تحریکم می کرد داشتم لذت می بردم یواش یواش داشتم به ارگاسم می رسیدم ؛ که دکتر گفت بلند شو قنبل کن و کیرش رو از کونم کشید بیرون . قنبل کردم و دوباره شروع کرد توی کونم تلنبه زدن و از پشت موهامو پیچید درو دستش و می کشید . بهم می گفت تو اسب منی اینم یال که دارم می کشم دردم گرفته بود ولی یه جورایی خوشم هم می یومد . بهم می گفت بگو دارم کون می دم بهت ارباب من هم می گفتم ارباب دارم بهت کون می دم و اون هم می خندید و محکتر می کرد . یه دفه کیرش رو از کونم کشید بیرون و گفت ببین چه غاری درست کردم بعدش با موبیلش از سوراخم که باز شده بود عکس گرفت و اورد جلوی صورتم و گفت ببین جنده چطوری گشادت کردم و دورباره شروع کرد توی کونم تلنبه زدن هی محکم تر و محکمتر می زد من یواش یواش داشتم می یومدم کیرش مثل تنه درخت سفت شده بود 5 دقیقه دیگه منو گایید داشتم ارضا می شدم شروع کردم به داد زدن همه ی بدنم می لرزید داشت از همه جام عرق می زد بیرون اونم از تکان های بدنم و صدام فهمید که من دارم میام محکمتر تلنبه زد تا اومدم داشتم از حال می رفتم گفتم تورو خدا آبت رو بیار دارم جر می خورم دیگه
گفت هیششش من تصمیم می گیرم آبم کی بیاد و کجا و یه دو سه دقیقه دیگه منو محکم از کون گایید و بعدش کیرش را دراورد و اومد جلوی دهن من و کیرش رو محکم کرد تو دهنم و گوشام رو از دو طرف گرفت و توی دهنم چند تا تلنبه زد و دستش انداخت پشت سرم و کیرش رو محکم توی دهنم فشار داد جوری که خایه هاش چسبید به لب پایینم و آبش رو با فشار ریخت تو دهنم و چندین ثانیه نگه داشت و گفت باید همش رو بخوری کسو خانوم .
مجبور شدم همش رو قورت بدم . یه کمی ترش مزه بود . بدش روی تخت ولو شد و منو هم کشید روی خودش . توی بغلش منو نوازش کرد و گفت ببخشید اگه اذیتت کردم . من توی سکس وحشی می شم دست خودم نیست کلی بوسم کرد و همه جای بدنم رو دست کشید و ازم تشکر کرد . یه نیم ساعتی هم کنار هم خوابیدیم . بیدار که شدیم دیدم ساعت 9:55 دقیقه هست . گفتم من دیرم شده باید برم . دکتر گفت نترس خودم می رسونمت . با کمک دکتر لباسم رو پوشیدم .
دکتر یه چشمک زد و گفت بدن دردت بهتر شد ؟
من هم با خنده گفتم آره بدن دردم خوب شد اما کون درد گرفتم .
دکتر اون شب منو تا خونه رسوند و این سکس شد سر آغاز آشنایی من با دکتر که اگر خواستین توی پست های بعدی براتون سکس های داغه داغمون رو می نویسم .
از شنیدن نظرات شما دوستان گلم خوشحال می شم . ( بخصوص اون دوستایی که دشنام می دند کمتر از چهار تا نباشه لطفا" ) .

نوشته: چکاوک


👍 13
👎 1
278133 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

306897
2011-12-16 20:27:03 +0330 +0330
NA

chi begam ke chizi nagam behtare

0 ❤️

306898
2011-12-16 22:20:16 +0330 +0330
NA

جونننننن عالی نوشتی … سکس با دکتر مخصوصا دکتر زنان روی صندلی مخصوص حالی داره…

0 ❤️

306899
2011-12-16 23:03:36 +0330 +0330
NA

خوب بود خانومى. اگه دوست داشتى يه حالى هم به ما بده. من از دكتره حرفه اى تر مى كنمت.

0 ❤️

306902
2011-12-17 06:28:02 +0330 +0330
NA

حالا بالاخره ما نفهميديم از بوقوع پيوستن اين ماجرا خوشحالى يا ناراحت؟
و همچنين از لقب هايي كه دكتره بهت ميداد؟
البته يه خوشحالى برات باقى ميمونه و اونم اينه كه ديگه ويزيت دكتر نميدى!
نه؟ /دى

0 ❤️

306903
2011-12-17 06:30:40 +0330 +0330
NA

حالا بالاخره ما نفهميديم از بوقوع پيوستن اين ماجرا خوشحالى يا ناراحت؟
و همچنين از لقب هايي كه دكتره بهت ميداد؟
البته يه خوشحالى برات باقى ميمونه و اونم اينه كه ديگه ويزيت دكتر نميدى!
نه؟ /دى

0 ❤️

306904
2011-12-17 06:38:40 +0330 +0330
NA

آدمين جان ترا خدا قفلم نكنى اين كه ميبينى كامنت من ٣ بار اومده بخاطر اينه كه هر بار كامنت را ميفرستم سايت هشدار نادرستى فيلد را ميده و خوب آدم فكر ميكنه كامنت نرسيده و دوباره ميفرسته خواهشمندم ايراد را برطرف فرماييد

0 ❤️

306905
2011-12-17 06:57:04 +0330 +0330
NA

کاری به راست یا دروغش ندارم من که خوشم اومد جالب بود. بازم بده و بنویس.

1 ❤️

306906
2011-12-17 07:26:08 +0330 +0330
NA

ایول جالب بود سارا خانوم

1 ❤️

306907
2011-12-17 07:27:21 +0330 +0330
NA

خیلی باحال بود ایول چکاوک.بازم بنویس.
چون خودت گفتی منم فحش میدم که حال کنی چون فک میکنم توهم مثل من دوست داری تو سکس فحش بشنوی
کیرم تو کست جنده کوچولو.کونی.بیا آبمو تا ته بخور جنده

0 ❤️

306908
2011-12-17 11:28:04 +0330 +0330
NA

داستان خوبی بود. اما اگر واقعیت داشته باشه باید خواهر اون دکتر جلوش گایید بعد خودشم بدی بچه محلات بکنن.اخه کوس کش اگر کسی میاد پیشت برای مداوا یک دکتر وظیفه داره اونو معالجه کنه .نه اینکه یک دل سیر بکنه.خاک توی اون سرش ریدم به مدرک دکتریش.

0 ❤️

306909
2011-12-17 14:38:46 +0330 +0330
NA

احمق جان طرز نوشتنت به شدت مردونه است اونم از اون بیسواد های زیر سیکل
(حتی اگه اولش بگی سلام به دوستان گلم)
از اول باید همون پماد ساکی سیلات را میکرد توی …

0 ❤️

306911
2011-12-17 16:31:58 +0330 +0330

[quote=چکاوک]
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻮﻧﻢ ﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ
[/quote]
عزیزم چرا با مانتو شلوار نمیری مطب دکتر آخه چرا با دامن راه می افتدی تو خیابونا ;)
شایدم قبل از اینکه بری رو تخت واسه دادن ببخشید واسه معاینه شدن مانتوت رو درآورده بودی و از قبل هم به جای شلوار دامن با چکمه پوشیده بودی و فقط یادت رفته که شرح ماوقع رو کامل بنویسی :D

0 ❤️

306912
2011-12-17 16:48:26 +0330 +0330

[quote=marjaneh jendeh]
ﺟﻮﻧﻨﻨﻨﻨﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﯽ…ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ
[/quote]
احتمالا می دونین که توی ایران همه ی دکتر های زنان و زایمان؛ نازایی؛ نصفه زایی و چند قلو زایی اصولا بانو هستند ;) مگه اون پیرمردهای ته مانده از قبله انقلاب که البته دیگه کاری از دستشون بر نمیاد

0 ❤️

306913
2011-12-17 17:13:20 +0330 +0330
NA

khoob bud bad nabud age khasti bishtar hal koni bayad be arbabet kami joon bedi yani khodam

0 ❤️

306914
2011-12-17 17:58:07 +0330 +0330
NA

saaed latif
نوشته كه بايد دهن دكتر را گاييد وبگي بچه محلها هم بكننش.
داستان كه مشخصه يه پسر شوت رواني نوشته. بعدش برفرض محال داستان درست!اينخانم بشدت خارش داشتن وگرنه مرتيكه دكتر فزيوتراپ كه نبودماساژ بده!از در كه امد تو اونهم با سابقه اي كه گفتش اومده بود بهقصد دادن . اگر قرار بر اين باشه كه اين دكتره هر زني بياد تو كه بايد ترتيبشو بده.

0 ❤️

306915
2011-12-17 18:31:42 +0330 +0330
NA

عمراً واقعی نبود ولی خوب نوشتی :)

0 ❤️

306916
2011-12-17 20:38:49 +0330 +0330

خوش به حال دکتر که کسی مثل تورو گایید

0 ❤️

306917
2011-12-17 21:17:41 +0330 +0330
NA

:* ممنون جالــــــــــــــــــــــــــــب بود نوش جونت

0 ❤️

306918
2011-12-17 22:19:50 +0330 +0330
NA

یعنی دیگه به دکترا هم اعتماد نکنم!!!

0 ❤️

306919
2011-12-18 01:35:34 +0330 +0330
NA

سارا جون گاییدنت حتما حال میده
از نوشتنت معلومه حشری هستی
البته به نویسنده های اینجور داستانها اعتمادی نیست

0 ❤️

306920
2011-12-18 09:37:08 +0330 +0330
NA

واقعا ناز گیر اقای دکتر که خواهرتوررروگاییده البته اگرررجون ننت درست گفته باشی ولی اگر دلت مبخواد من اینجوری میکنم بیا تا بکنمت اگر مایلی

0 ❤️

306922
2011-12-18 12:56:00 +0330 +0330
NA

بد نبود ولی بازم میله ی اهنی داغ تو کونت
میله ی پلاستیکی سرد تو دماغت.

0 ❤️

306923
2011-12-18 18:29:18 +0330 +0330
NA

خیلی قشنگ بود داستانو خودم ارضا شدم20

0 ❤️

306924
2011-12-19 12:19:46 +0330 +0330

خوب نوشته بودی
ولی
کس نوشته بودی

1 ❤️

306925
2011-12-19 18:49:34 +0330 +0330
NA

sara dastanet bahal bod vali aslan tahrik konande nabdod chon fk kon ghopi ziad tosh omadi :))))

0 ❤️

306926
2011-12-24 19:43:52 +0330 +0330
NA

خـــوب نـوشتــی .

0 ❤️

306927
2011-12-28 06:40:42 +0330 +0330
NA

همهش خالی بندیه

0 ❤️

306928
2012-07-11 11:19:47 +0430 +0430
NA

این که کسشعر بود ولی واقعا دو سه دفعه برای خودم پیش اومد که وقتی پزشک عمومی بودم اومدند تو مطبم واسه دادن ولی نمیشه تو مطب کس کرد هم خطرناکه هم ممکنه بعدا طرف اویزون بشه واسه اخاذی

0 ❤️

306929
2012-08-20 09:46:17 +0430 +0430
NA

ahmagh jan tarze neveshtanet mesle pesarast pesari ke dost dare doktoresh bekonatesh(bache koniiiiii

0 ❤️

306930
2012-10-25 15:19:42 +0330 +0330
NA

1_بي ادب2_ بي فرهنگ3_بي شعور4_به قول بچه ها اصغربي مخ

0 ❤️

306931
2014-07-12 07:44:09 +0430 +0430

نه ديگه اعتماد بهيچ وجهي صحيح نيست فقط بمن اعتماد كن چون خيلي زود عاشق ميشم و بشرطي كه از سكس طرف لذت ببرم جونمو هم ميدم

0 ❤️

306932
2014-08-11 05:55:07 +0430 +0430
NA

بر گرفته از فیلم پورن استار

0 ❤️

306936
2014-08-27 13:00:06 +0430 +0430
NA

دادستان قشنگی بود./. smile

0 ❤️

306937
2014-08-27 13:04:11 +0430 +0430
NA

داستان قشنگی بود./. smile

0 ❤️

306938
2015-05-03 15:01:54 +0430 +0430
NA

مردم دکتر میرن هم یکی پیدا میشه بکندشون . خوش به حالت بابا…

0 ❤️

525386
2015-12-14 18:12:43 +0330 +0330

میدونی کجاشو سوتی دادی ؟
اینکه یه دکتر هیچوفت یه غریبه رو بدون کاندوم نمیکنه
چون میدونه پشتش چه بلاهایی به سرش میاد

0 ❤️

545607
2016-06-20 23:55:08 +0430 +0430

چرا این دخترا به همه میدن ولی ما هنوز نتونستیم کسی رو بکنیم

0 ❤️

569249
2016-12-19 08:06:46 +0330 +0330
NA

چرا پس دکتر منو ماساژ نمیده؟؟؟ من عاشق کس دادن به دکتر تو مطبش هستم

0 ❤️

580364
2017-02-20 17:14:04 +0330 +0330

فیلم های کمپانی fake hospital زیاد میبینی فکر کنم

0 ❤️

651248
2017-09-11 06:01:46 +0430 +0430

نه اتفاقا خوب بود گاییدن ی کوس کوچولو
قشنگترین جاش این بود که کیرشو کرد
تو دهنت و آبشو با زور داد بخوری خوبه
جنده دکتر شدی♧

0 ❤️