ستاره هوسناک

  سلام اسم من علی 18سالمه قد 175 وزن 65 هیکلم بد نیست صورت معمولی دارم چون این داستان یه خاطرست و همه چیزش راسته نمیخوام الکی از خودم تعریف کنم(به دلایلی اسم ها مستعار هستن).
  داستان از جایی شروع شد که من بعد از کات کردن باجی افم بایکی از دوستاش به نام ستاره اشنا شدم ک منو داداش صدا میزد(اینروزا دخترا بی اف ندارن جاش شونصدتا داداش دارن:D)بعد از مدتی رابطه منو ستاره نزدیک شده بود باهم زیاد بیرون میرفتیم ولی هیچ وقت نمیزاشت زیاد بش نزدیک بشم اخه یه بی اف داشت ک فامیلشون بود ولی بچه تهران بود واسه همین کم همدیگرو میدیدن هروقت میخواستم نزدیکش بشم میگفت نمیخواد به بی افش خیانت کنه.ستاره واقعا کسی بود که میخواستم شریک جنسی و عاطفیم باشه.از ستاره بگم یه دختر 17ساله قد 165 وزنش خودش میگفت 70 باستن بزرگ وتاقچه ای داشت همیشه مانتو تنگ وساپورت یا شلوار لوله تفنگی میپوشید بایه کفش پاشنه بلند واقعا هیکلش تحریک کننده بود.منم واقعا جذب ستاره شده بودم نمیتونستم ببینم بخاطر یه بچه سوسول نمیتونم بش نزدیک بشم این شد که رفتم توکار مخ زنی که اون به دردت نمیخوره تو سالی یه بار میبینیش فقط وقت و شارژتو حروم میکنی پسرا میخوان جی افشون کنارشون باشه تو که ازش دوری شک نکن که با کسی هست و از این حرفا.تقریبا یک ماه طول کشید تا از اون جداش کردم اخه خیلی محتاتانه برخورد میکردم که شک نکنه حالا نوبت به مخ زنی خودم رسیده بود بعد از این که خوب اعتمادشو جلب کردم و بش قول ازدواج دادم ازش درخواست سکس کردم ستاره واقعا دختر هاتی بود واین شهوتش کمک کرد که پیشنهادمو قبول کنه.ستاره باباش فوت کرده بود توخونه با مامانش و دوتا داداش که ازش کوچیکتر بودن زندگی میکرد چون راضی نمیشد بیاد خونمون قرار شد سر یه فرصت که خونشون خالی شد برم خونشون.یه روز خونه یکی از دوستام بودم چند وقتی بود افتاده بودم تونخ ترامادول 3تا ترامادول200 خورده بودم پا قلیون وسیگار بودم که ستاره ز زد گفت مامانش وداداشاش رفتن چهلم مادربزرگ مامانش منم سریع رفتم خونشون.تارسیدم دیدم بله خانوم بایه لباس دکولته ویه کفش پاشنه بلند با آرایش ساده ک من دوست دارم درو باز کرد توکونم عروسی بود خوشحالی توچشام موج میزد.نشستم رومبل میوه وشیرنی رو گزاشت رومیز اومد بشینه کنارم که کشیدمش روپام نشست تااون موقع من فقط از ستاره لب گرفته بودم ولی اینبار همه چیز فرق میکرد همون اولش که نشست روپام گفت علی عشقم سکسو بیخیال امروز وقتش نیست بااین حرفش زد توبرجکم ولی من دست از تلاش برنداشتم(یه همچین آدم با پشت کاریم من:D)شروع کردیم لب گرفتن اروم لبامون بهم گره خورد داشتم لب بالایشو باولع زیاد مک میزدمو میخوردم بعد یخورده مک زدن زبون همدیگرو مک میزدیم حالا دیگه ستاره داشت واسه سکس اماده میشد اروم شروع کردم به خوردن گردنش ومک زدن لاله گوشش نفسای ستاره تند شده بود دستمو کردم تولباسش وباسینه های نازو درشتش بازی میکردم اروم ازگردنش لیس میزدم و میومدم پاین تا به سینه های بلورینش رسیدم سینه هاش درشت بود طوری که بزور تو دست جامیشد حاله قهوه ای رنگ روی سینش به سفیدی سینش جلوه قشنگی داده بود شروع کردم خوردن سینش سینشو محکم میخوردم گاهی یه گاز کوچیک از ممه هاش میگرفتم یه نگاه به ستاره کردم دیدم چشاشو بسته داره لباشو گاز میگیره حالا دیگه آماده بود واسه یه سکس رویایی اروم درگوشش گفتم بریم تواتاقت سرمو بادوتا دست گرفت ازم یه لب جانانه گرفت گفت علی نمیتونم از سرجام پاشم منم که ازطرفی نشعه ترا بودم وشهوت داشت دیونم میکرد نمیدونم چطور یه دست گرفتم پشت کمرش یه دستم زیر باسنش بلندش کردم بردم اتاقش گزاشتمش روتخت لباسشم درآوردم حالا ستاره جون بااون هیکل سکسی ونازش فقط بایه شرت مشکی جلوم بود دوباره شروع کردم بخوردن سینه هاش دور سینشو لیس میزدمو اومدم پاین روشکمش زبونمو همه جامیکشیدم شهوت توچشاش موج میزد تارسیدم بنافش زبونمو اروم میکردم توش و دورشو لیس میزدم تنش یه بویی میداد که مستم کرده بود اروم رفتم پاین تارسیدم به کسش ازروی شرت بازبونم باش بازی میکردم اروم گازش میگرفتم ستاره صداش بند اومده بود وتندتند نفس میکشید شرتشو بادندون کشیدم پاین وااااااای چی میدیدم یه کس تپل ناز بدون یه تار مو صووووووورتی رنگ کسش میون سفیدی بدنش خیره کننده بود سرمو بردم نزدیکش بوی خوبی میداد همین که زبونمو کردم توش بدنش شل شد و کاملا تصلیم من شد زبونمو از بالا به پاین میکشیدم طعم خوبی داشت لای کسشو بازکردم و بازبونم چوپولشو بازی میدادم و مک میزدم دیگه نفسای تند ستاره تبدیل به اه وناله کردن شده بود سرمو بادستاش گرفته بود و به کسش فشار میداد خوب که کسشو داشتم میخوردم دیدم داره به خودش میپیچه سرعتمو زیاد کردم و با انگشتم چوچولشو بازی میدادم تابا یه اه بلند دهنم پر آب شد حالا نوبت اون بود که شروع کنه کنارش دراز کشیدم ازش یه لب گرفتم گفتم گلم نمیخوای لباسامو دربیاری ستاره یه نگاه به من کرد گفت ببخشید اصلا حواسم نبود قرق خوشی بودم بلند شد لباسامو در آورد بجز شرتم روم دراز کشید شروع کرد به لب گرفتن اروم اومد روگردنم بعد همین طور کارایی که من کرده بودمو انجام داد وقتی رسید به شرتم کیرمو بازی داد یهو شرتمو کشید پاین یه نگاه به کیرم کرد و گرفت دستش بوش میکرد وهی قربون صدقش میرفت یکم گذشت ولی کیرمو نمیخورد گفتم اگه دوست نداری نخورش اونم گفت من عاشق ساک زدنم از کل فیلم سوپر ساک زدنو بیشتر دوست دارم ولی وقتی نگام میکنی نمیتونم اینکارو کنم من سرمو بالا گرفتم که راحت کارشو کنه که یهو احساس کردم کیرم گرم وخیس شد تند تند ساک میزد خیلی حال میداد ولی چون تجربه نداشت دندوناش اذیتم میکرن یه ده مین ساک زد وکل کیروتخمامو لیسید تواین مدت من باکسش بازی میکردم دیگه صدای دوتامون دراومده بود که گفت علی دیگه تاقت ندارم میخوام کیرتو توکسم حس کنم من ازاین حرفش جا خوردم ولی بش گفتم نمیشه اخه توهنوز دختری اونم گفت چه فرقی میکنه پردمو الان بزنی یا شب ازدواج بعدم همه میگن ازکون خیلی درد داره باهزار مکافات راضیش کردم از کون آروم بکونم از رو میز آرایش یه کرم برداشتم به حالت69 خوابیدیم اون واسم ساک میزد منم سوراخ تنگ تنگ وخشکلشو چرب کردم وشروع کردم به باز کردن کونش بعد از ده مین هرکاری کردم بزور بیشتر دوتاانگشتم نرفت توش خوابوندمش روشکم یه بالشتم گزاشتم زیرش حالا سوراخش افتاده بود بیرون کیرم از آب دهنش خیس بود ولی هرچی زور زدم نمیرفت تو یهو یه فشار دادم همین که سر کیرم رفت تو یه جیغ بلند کشید واز زیرم پرید اشکش درومده بو شروع کرد لج بازی که نمیدم دوباره کسشو خوردم خوب که شهوتی شد اروم اروم کیرمو میکردم داخل نگه میداشتم جا باز کنه 15 مین طول کشید کیرمو تا اخر کردم توش اروم تلمبه میزدم اما کونش بیش از حد گرمو تنگ بود اولش درد میکشید بعد از چند مین که کونش جا باز کرد تند تند تلبه میزدم صدای هردومون در اومده بود صدای خوردن بدنمون به هم کل خونه میپیچید بعد از 15 مین(اگه هی اسم ساعتو میارم چون جلوچشم بود و گزشت زمانو میدیدم)تلمبه زدن خستم شد من خوابیدم اون اومد نشست روکیرم بالا پباین میشد وقربون صدقم میرفت وهی میگفت جون کیر عشم توکونمه علییییی میخوام جرم بدی اونقدر بالا پاین کرد که خودش خسته شد ولی مگه این ترامادولایی که خورده بودم میزاشت ابم بیاد خوابوندمش کنارتخت پاهاشو گزاشتم روشونه هام تند تند تلمبه میزدم پاهاشو از هم باز کردم انگشتمو کردم توکسش وخوابیدم روش سینش و گزاشتمش تودهنم و تلمبه میزدم ستاره اه وناله میکردو چشاشو بسته بود منم تو اسمون بودم تااین که ستاره دوباره ارضا شد کیرمو درآوردم وگزاشم لا سینه هاش عقبو جلو میکردم سرشو گرفته بود پاین نوک کیرم میرفت تودهنش بعد 5 مین دوباره خوابوندمش وکیرمو کردم توش تند تند تلمبه میزدم و باکسش بازی میکردم که صدای دوتامون بلند شد بعد 10 مین ستاره بایه اه بلند دوباره ارگاسم شد منم سرعتمو زیاد کردم دیگه خیس عرق شده بودم که حس کردم ابم داره میاد به ستاره گفتم گفت بریزش تو میخوام اب عشقم کونمو بزرگ کنه که بایه اه بلند که فکر کنم همسایشونم شنید ارضا شدم و افتادم روش کل اب بدنم ریخت توکونش دیگه بعد ازاین سکس سنگین نمیتونستم تکون بخورم یه خورده توهمون حالت بودیم و لب میگرفتیم که ستاره بلند شد رفت دستشویی که خودشو تمیز کنه منم تو این مدت بزور لباسامو پوشیدم وقتی برگشت بایه سینی بود که توش یه لیوان شیر موز.خرما.گردو و میوه بود از هرکدوم یه خورده خوردم کلی ازهم تشکر کردیم یه لب گرفتیم ومن رفتم.شیش ماه بعد ستاره باکسی دیگه ای دوست شد ورفت فقط امید وارم اشتیاق به سکس از کس کار دستش نداده باشه...
  مرسی که داستانو خوندید این اولین تجربه سکس من واولین تجربه سکس ستاره بود همش حقیقت بود شرمنده که هر ایرادی داشت چون این اولین باریه که خاطراطمو مینویسم.بانظراتون در بهتر شدن داستان کمک کرده.منتظر نزرتون درباره داستان هستم.
  باتشکر:
  Ali.wanted

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   takavarjoon
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • مشکوک بود، ننویس . . . . . . . . . . . .
   جناب علی وانتد (Ali.wanted)، بد نیست که این همه زحمت می‌کشی و چند ساعت تلمبه می‌زنی و آب حوض می‌کشی، چند کلمه هم فارسی بخونی و سوادت رو بالا ببری. این رو جدی می‌گم. آخه دیدم تو هی تلمبه می‌زنی و ستاره هم با اون حاله روی سینه تصلیم تو می‌شد. تو نشعه بودی و تلمبه می‌زدی و ستاره قرق خوشی بود. تو کیر گُهی خودتو گزاشته بودی لای سینه‌هاش و تلمبه می‌زدی و ستاره گزشت زمان رو حس نمی‌کرد. ستاره دم به دم ارضا می‌شد و تو همچنان تلمبه می‌زدی. ستاره رفت خودشو بشوره و تو هم هنوز داشتی با کیر گُهی تلمبه می‌زدی. ستاره که می‌خواست با تو ازدواج کنه رفت با یکی دیگه و تو هنوز تلمبه می‌زدی، الان هم که منتظر نزر ما هستی داری تلمبه می‌زنی. فکر کنم تو خیلی راحت بتونی با تلمبه زدن یک زمین کشاورزی رو آبیاری کنی. واقعا دمت گرم. راستی این تعریفی که از ستاره کردی واقعا هیکل تخماتیکی داشت. خلاصه اینکه کله کیری دیگه ننویس.


   تو استادی در این فنّ ِ تلمبه
   که داری جی افی، کونش قلمبه
   ترامادول خوری با دوز بالا
   گمونم که سر و گوشت می‌جُنبه


  •   Mohammad.Persian
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • dastan kheyli tokhmi takhayoooli boooooooooood


  •   diter
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • دقت کردم دیدم یک دونه حرف ز ظ ذ ض درست ننوشتی بی سواد بعد داستان نویسی میکنی خیر سرت


  •   khanom doctor
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • هر چی تکاور میگه همونه


  •   khanom doctor
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • ترامادول 200 نداریم اصلا دروغگو تشنج نکردی؟؟؟؟


  •   MS.TEACHER
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • تکاور ترکوندی منو از خنده
   دمت گرم داداش


  •   amir 001
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • لایک تکاور
   من نفهمیدم چطور اون داشت واسه تو ساک میزد و تو داشتی تو تمام مدت با کسش بازی میکردی؟؟؟
   پس باید دستت خعلی بلند باشه:|


  •   takavarjoon
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • خطاب به دوستان . . . . . . . . . . .
   چوبکاری نفرمایید، من مخلص همه دوستان هستم.


  •   pesarqomi25
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • نخوندم فقط نظر تکاورو خوندم دیگه تایید میشه
   برو کونتو بده


  •   حمید64
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • خوب بنا به درخواست یه سری باید بگم که ترامادول تا دوز500از نوع استاندارد وجود داره...
   و باز هم به درخواست بعضی باید ازت بپرسم اقای علی این ادرس دوستت ستاره رو بده تا برم ویتامین بدنم رو خونش تامین کنم...بعد سکس میچسبه شیر موز...
   بعدش بیسواد کس مغز...
   در اخر کیر اسب رستم به کونت


  •   Johnnie walkeR
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • Tof tu sharafo qeyrate to va amsale to
   to age mard budi age qeyrat dashti ye dokhtaro ba doruqat az bfesh joda nemikardi
   farqe ensan va heyvan tu ine ke ensan mitune qarizeye jensisho control kone ama heyvan nemitune
   kesi ke natune tabie tarin hesesho control kone che farqi ba heyvan dare?
   to maye nange in jameeyi


  •   -7-seven
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • استفاده از داروهای مسکن علی الخصوص ترامادول برای جلوگیری از انزال زودرس خطرناک است


   بی هیچ توضیح اضافی دوستان را به مطالعه این تاپیک راهنمائی می کنم.
   حالا ما هی جون بکنیم تاپیک با محتوای علمی بزنیم! و شما استفاده نکنید!
   :D


  •   Omid-0936
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • داستانت افتضاح بود
   .....
   شما هم هر وقت نشون به اون نشونی که اسم اون نشون میاد...!
   سریع سه کارت تبلیغت را میکشی رو!


  •   -7-seven
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • .Omid عزیز ,
   اگه منظورت از ...نقطه کامنتت و بیرون کشیدن سه کارت تبلیغ به منه؟! باید بگم که: آخه نیست که برای تاپیک زدن به قول رفیق خوبم تکاور جون ، "دنبلان طلا " جایزه میدن؟؟؟ :D برای همین من دنبال تبلیغات گسترده ی محصولات تولیدی این شرکت سودآور تجاری هستم؟! بد نیست به بازتاب مسخره ای که بعضی انتقادای نا بجا می تونه داشته باشه هم کمی فکر کنیم!!!


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو