داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سردرگمی

1399/06/24

داستانی که میخونید کاملا بر اساس واقعیته و فقط جزئیات تغییر پیدا کردن(اولین باریه که دارم تو سایت داستان مینویسم،چند ساله سایتو چک میکنم)

من شادی ام 23 سالمه و توی یکی از شهرای جنوبی زندگی میکنم اما خودم تهرانی هستم،بدن توپر،قد کوتاه و پوست روشنی دارم
دوست پسرم جنوبیه و 27 سالشه
قد بلند و چهار شونه و سبزه است
من تو سکس فانتزی های متنوعی دارم،اکثرشون خشنن و توی تصوراتم فقط با این ارضا میشم که طرف مقابلم وحشیانه و با زور خودش و بهم تحمیل کنه
ولی مسئله اینجاست که توی واقعیت به هیچ عنوان نمیتونم چنین چیزی رو طاقت بیارم و تحملش کنم
این موضوع رو هیچ کدوم از پارتنر های سکسم(سه نفر بیشتر نبودن) نمیدونستن و خب همشون جنتل و رومانتیک رفتار میکردن
ولی من خیلی کم پیش میومده که حین سکس ارگاسم بشم و بیشتر اوقات تظاهر میکردم که شدم
نمیدونستم بخاطر اینه که از نظر روانی با سکس رمانتیک ارضا نمیشم یا بخاطر خود ارضایی های مکررم…
قضیه از این قراره که چند وقت پیش با دوست پسرم یه دعوای اساسی کردیم سر این که به من محل نمیداد و جدیدا توجه زیادی بهم نداشت
تا مرز جدا شدن پیش رفتیم که یهو پشیمون شد و شروع کرد به ناله و زاری و اومد دم خونمون به التماس کردن…
خلاصه بخشیدمش و بعد چند روز دعوتم کرد برم خونش
اول که وارد شدم سلام کردم و رفتم دستامو بشورم که از پشت سینک بغلم کرد و خودشو بهم چسبوند!
یکم شوکه شدم چون بدون سلام و احوال پرسی و مقدمه ای یهو همچین حرکتی زد
برگشتم و یه لبخند زدم بهش
مانتوم و در اوردم و رفتیم روی مبل نشستیم،تعارف کرد که چیزی میخورم و گفتم نه
همونجا دستشو انداخت پشت کمرم و منو انداخت تو بغلش
سرمو که روی سینش بود برگردوند بالا رو به خودش و شروع کرد به خوردن لبام
عادت نداشتم انقدر بی مقدمه شروع کنه اما چون تحریک شده بودم مخالفتی نکردم و همراهیش کردم
بعد چند دیقه لبم و یه گاز محکم گرفت که جیغم در اومد
گفت هیسسسس، و دوباره شروع کرد به خوردن لبام و دستشو برد تو یقه تی شرتم و یکی از سینه هام و فشار داد
از جاش بلند شد و منو هم بلند کرد،همونجوری که تو بغلش بودم و لب میگرفتیم منو برد سمت اتاق،از پشت چنگ انداخت و کونمو فشار داد
تو اتاق که رسیدیم منو نشوند روی تخت و شلوارشو در اورد
سرمو هل داد سمت کیرش و گفت بخورش!
من زیاد با ساک زدن حال نمیکنم و خودش هم اینو میدونه اما با یه تحکمی گفت که نه نیاوردم
شروع کردم تنه کیرشو لیس های کوچیک زدن
سرمو اورد بالاتر و سر کیرشو کرد تو دهنم،بعدم هلم داد جلو که نصفش رفت تو حلقم(کیرش سایز نسبتا خوبی داره،هم کلفته هم دراز)
موهام و با دست گرفت و سرمو به شدت هل داد که کیرش بره تا ته
همونجوری سرمو نگه داشت که شروع کردم عق زدن
بعد ولم کرد و سرمو کشیدم عقب
یه نگاه بهش کردم و گفتم چیکار میکنی دیوونه
گفت درست بخورش
و دوباره سرمو گرفت و شروع کرد عقب جلو کردن،هیچ صدای حاکی از لذت در نمیاورد و با چشمای جدی و اخمالو بهم زل زده بود
موقعیت طوری بود که نه میتونستم اعتراض کنم نه میتونستم متوقفش کنم
فقط سعی میکردم کاری کنم لذت ببره تا به دوتامون خوش بگذره
تا جایی که جا میشد کیرشو تو دهنم میکردم و از پایین تخماشو میمالیدم
بعد درش اوردم و سرشو میک زدم
یهو دستم و کشید و گفت دراز بکش
افقی درازم کرد و سرمو از تخت اویزون نگه داشت
چون قدش نمیرسید دوزانو نشست و یه بالش گذاشت زیر زانو هاش
و کیرشو کرد تو دهنم
اولاش اروم بود و منم با دستم پهلو هاشو فشار میدادم و وقتی سخت میشد هلش میدادم عقب که بتونم تفس بکشم
بعد چند دقیقه دستام و گرفت و نزدیک بدنم نگهشون داشت با دستش و با تمام قدرتش شروع کرد تو دهنم تلمبه زدن
کیرشو تا خایه هاش میکرد تو دهنم و نگه میداشت
واقعا مرگ و به چشمام میدیدم
هیچ کنترلی روش نداشتم
به شدت احساس استفراغ بهم دست داده بود
حدود ده دقیقه به همین منوال گذشت که یه اخخخ کشدار گفت و ابشو ریخت تو دهنم!
تا حالا همچین کاری نکرده بودم و انقدر حالم بد شد که همونجا محتویات معدم اومد تو دهنم،فقط شانس اوردم اتاق مستر بود و دستشویی خیلی بهم نزدیک بود وگر نه همه جا رو به گند کشیده بودم
اقا نگم براتون هرچی از صبحش خورده بودم بالا اوردم
اشکم در اومده بود
صورتم و شستم و رفتم تو هال دنبال لباسام که اومد بغلم کرد و شروع کرد به عذرخواهی!
ازش دلخور بودم ولی باهاش دعوا نکردم
گفت خیلی حشری بوده و کنترلش دست خودش نبوده
یه جورایی از دلم در اورد و صادقانه بگم واقعا اونقدر هم اذیت نشده بودم
ینی حالم خیلی بد شد ولی از نظر روانی این تصور که اونجوری دهنمو گاییده بود ارزششو داشت
حداقل تا چند وقت میتونستم با “فکرش” خودمو ارضا کنم
دیگه نشستیم و شروع کردیم به حرف زدن
بعد حدود نیم ساعت گفتم پاشم اماده شم،که با خنده گفت کجا؟هنوز تموم نشده
بعد بلندم کرد و روی پاهاش نشوندم
شروع کرد به مالیدن رونام و خوردن گردنم
خیلی حشری شده بودم و فقط سکوت کردم
دست انداخت و شورتم و کشید پایین
گفت بلند شو که درش بیارم
پا شدم و شورتم و در اورد و شورت خودشم کشید پایین
دوباره نشوندم رو پاش
کیرش روی کونم مماس بود و خودمو روش تکون میدادم
فقط نگران بودم خیسی من به رویه مبل نرسه که خیسش کنه
با کف دست سیلی زد روی کونم و بعد یا دوتا دستش دو تا لپ کونم و گرفت و از هم بازشون کرد
بلندم کرد و برد طرف اپن
اونجا رو اپن خمم کرد و شروع کرد به انگشت کردنم
اروم اروم ناله میکردم که کیرشو حس کردم که داره روی کونم تکون میخوره
گذاشتش دم سوراخم و روی خیسیش تکونش میداد
خیلی حال میکردم،که یهو بی مقدمه تا ته فرو کرد تو کسم
چون خیلی ناگهانی بود شوکه شدم و جیغم در اومد
دستشو انداخت رو گردنم و سرم و اورد بالا تر و شروع کرد به تلمبه زدن
خیلی موقعیت بدی داشتم و کمرم و گردنم به شدت تو اذیت بود
خودشم راحت نمیتونست بکنه ایستاده ولی هرچی بهش میگفتم حداقل پوزیشن و عوض کنه محل نمیداد
بعد چند دقیقه هلم داد و بردم سمت اتاق
رو تخت انداختم و خودش اومد روم
شروع کرد به گاییدن
اینطوری خیلی راحت تر بودم
ولی دو سه دقیقه بیشتر این حالتو ادامه نداد و برم گردوند به پشت
چهار زانو نشستم و اومد پشتم
تند تند کسم و میکرد که یهو درش اورد و من کیرشو روی سوراخ کونم حس کردم
دست انداختم از پشت روی رونش و هلش دادم و گفتم از عقب نذار
ولی هیچ توجهی نکرد و فقط کیرشو با اب کسم خیس کرد و فشار داد روی سوراخ کونم
سرش که رفت با دستم پاشو ناخون میکشیدم
اونم مچم و با یه دستش گرفت و با ی دست دیگش کیرشو اروم اروم میکرد تو کونم
از همون وقتی که سرش رفت میکرد تو در میاورد و دفعه بعد بیشتر فشار میداد
من فقط خواهش میکردم درش بیاره،واقعا فقط درد میکشیدم
هیچ توجهی نمیکرد و حتی جوابمو نمیداد
تا وسطاش که رفت نگهش داشت و شروع کرد انگشت کردن کسم
بی اغراق میگم هیچ لذتی نمیبردم اون لحظه
و فقط خوشحال بودم که کیرشو حرکت نمیده
که یهو بی هوا تا اخرش جا کرد و خودشم خم شد روم
داد زدم که با دست دهنم و گرفت
دو تا از انگشتاشو فرو کرد تو دهنم که گازش گرفتم اون لحظه محکم تر کیرشو فشار داد توم
اشکم در اومده بود
با خودم میگفتم واقعا من تو ذهنم از چی این لحظه لذت میبرم،بدون شک من یک بیمارم
یکم که همونجوری نگه داشت اروم درش اورد و دوباره کرد توش
شروع کرد اروم تلمبه زدن و من فقط اخ اخ میکردم
یکم که جا باز کرد سرعتش و بیشتر کرد
دیگه از درد نمیتونستم رو زانو هام وایسم و پخش زمین شدم
به شکم خوابیده بودم که اومد رو کمرم نشست و پاهاشو گذاشت دو طرف رونام
با دستاش کونمو از هم باز کرد و کیرشو فشار داد توم
تا خایه هاش نشست رو کیرم و خودش و دورانی میچرخوند
تلمبه های محکمی میزد و هر دفعه کیرش تا جایی که امکان داشت میرفت توی کونم
از شدت بی قراری نمیتونستم داد بزنم
حتی گریه هم نمیتونستم بکنم
فقط ازش خواهش میکردم تمومش کنه
بلاخره بعد یه مدتی که حتی نمیتونستم حساب کنم چقدر گذشته کیرشو در اورد و اب داغش و پاشید رو کمرم
به معنای واقعی کلمه گاییده شدم و حتی نمیتونستم درست راه برم
خودش رسوندم تا خونمون و فقط برای این که چند روز بتونم ازش دور باشم گفتم دارم میرم مسافرت خونه مامانم
از اون روز یه حالت افسردگی گرفتم و از سکس زده شدم
احساس میکنم به جسمم و روحم تجاوز شده
با این که با میل خودم برای سکس رفتم و حتی داوطلب سکس خشن بودم(دوست پسرم این و نمیدونست )خیلی حس بدی دارم،حس میکنم از بدنم سواستفاده شده
مردای پیج لطفا لطفا لطفا توی سکس به نیاز ها و عواطف زن احترام بذارین و مثل حیوانات فقط به فکر ارضا شدن نباشید😔🙏🏻

نوشته: Shadi


👍 1
👎 1
5900 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

916576
2020-09-14 00:06:58 +0430 +0430

شادی جان ببخش که موقع میو میو کردنت اومدم!
میخواستم بگم آب داغش پاشید رو کمرت نسوختی؟
تو از اونایی که همزمان هم کان میدن هم کص میدن هم ساک میزن!
جینده سه جانبه!

3 ❤️

916583
2020-09-14 00:11:34 +0430 +0430

دوم 😒

0 ❤️

916598
2020-09-14 00:25:08 +0430 +0430

کص ننه خودت اعتراض نکردی بعد میگی احترام بزاریم؟
کیر مختار صغفی تو کونت

0 ❤️

916616
2020-09-14 00:38:07 +0430 +0430

نویسنده پسر داهاتی و کونی است…

1 ❤️

916681
2020-09-14 02:41:02 +0430 +0430

چشم به نیازهاشون احترام میزارم درسته دوست پسرتون وحشیانه با شما رفتار کرده ولی شما که خودت میخاستی.
داستان کم غلط بود ولی غلط رو داشت.
موفق باشید

0 ❤️

916725
2020-09-14 06:02:54 +0430 +0430

بنظرم به مسیح علی‌نژاد پیام بده

0 ❤️

916770
2020-09-14 10:21:57 +0430 +0430

تکلیفت رو با روزگار روشن کن …حالا که خواسته ات رو براورده کرده تا علنا ببینی چه جوری تو سکس خشن کس و کون ادم رو چه جوری عین پارچه چلوار جر و واجر میکنن ، مثل سگ پشیمون شدی ؟ آخه پسره جنده خانم مگه ابرو ماه و خورشید و فلک مسخره تو هستند که مثل پیرزنهای 90 ساله یه روز بگی کیر میخوام یه روز دیگه بگی نه کیر سه پایه دو لول میخوام اما دلت پیش یه فرغون کیر باشه.

2 ❤️

916852
2020-09-14 18:00:41 +0430 +0430

چقد مطلب کصشر بود
مث پسرایی ک انگار اول داستان حشرت زده بالا دوس داری زمینو اسمانو بکنی بعد ک جق میزنی پشیمان میشی!

0 ❤️

916865
2020-09-14 19:07:42 +0430 +0430

شربت نخوردی چرا .🤔🤔🤔

0 ❤️Top Bottom