سرسپردگان هوس (۵)

1397/05/07

…قسمت قبل

**با سلام مجدد
در ابتدا بابت تاخیرم برای ادامه عذر خواهی میکنم و همچنین از دوستانی که ابراز لطف داشتن تشکر . از رفقایی هم که انتقاد داشتن تشکر میکنم و دستشون رو میبوسم . ممنون که برای خوندن وقت گذاشتین .

و اما ادامه …

دراز کشیدم رو تخت و با فشار روی بازوی پروانه بهش فهموندم که بازم بخوابه روم و پروانه هم همینکارو انجام داد و تن نازشو روی تن من قرار داد . حالا دیگه کیر من از رو شورت زرد رنگش چسبیده بود به کسش و خودشم کسشو میمالید به کیرم .
پروانه :(با صدای آروم توی گوشم ) میخوام این خوشگله رو بزنی تو کسم . بهم رحم نکن . میخوام ببینم چند مرده حلاجی .
این حرفارو در حالی که لباش چسبیده بود به گوشم میگفت و کیرم رو هم تو دستش گرفته بود . یهو یه احساس فوق العاده ای بهم دست داد . حس کردم کیرم داره له میشه . له شدنی که سرشار از لذت و خوشی بود . بععععله … پروانه همونطور که روم دراز کشیده بود شورت فانتزیش رو کنار زده بود و از کنار شورت کیرمو فرستاده بود تو کسش . کسی که گرمای فوق العاده ای داشت و مثل ابر بهار گریه میکردو کیر من رو هم خیس کرده بود . پروانه در حالتی که رو من دراز کشیده بود پاهاش دوطرف من بود و کیرمو فرستاده بود داخل کسش و خوشو بالا پایین میبرد و سینه های خوشگلشو به سینم میمالید . رفته رفته همزمان با آه کشیدناش ریتمش رو هم تند تر میکرد .
پروانه : ارسلان … ارسلان دارم حال میکنم . واااااااای بکن بکن تا ته فشارش بده . ارسلان من نمیتونم تکون بخورم . تو بزن . کمر بزن تو کسم . تندتر کمر بزن .کمرمو کمی از رو تخت بلند کردم و تو همون حالت با تمام انرژیم تو کسش کمر زدم . پروانه دااشت از لذت و درد جیغ میزد و بدنمو چنگ مینداخت . جای ناخناش رو سینم و بازوم مونده بود و درد ناشی از چنگ زدنهاش هم برام لذت بخش بود .
برای اینکه آبم نیاد دست از کار کشیدم ولی پروانه ول کن نبود
پروانه : وایییی چی شد پس ؟ بکن . تازه کیرتو خیس کردم (منظورش با آب کسش بود که کیرمو حسابی خیس کرده بود ) ارسلان تروخدا بکن .
جمله آخرو گفت و پاشد شورت و سوتینش رو باز کرد . واااااااای فوق العاده بود . اندامش عالی بود . با نگاه کردن بهش کم مونده بود ارضا بشم .
ارسلان : عزیزم تنگی … خیلی تنگی … آبمو داری در میاری … حالا حالا ها باهات کار دارم نمیخوام ارضا بشم .
اما پروانه اهمیتی نداد بعد اینکه لباس زیرش رو در آورد چسبید از دستم و بلندم کرد و خودش هم از تخت اومد پایین و همونطور که سر پا ایستاده بود منو هم کشوند سمت خودش . دوس داشتم بدونم میخواد چیکار کنه . حالا روبروی هم کنار تخت ایستاده بودیم که پروانه یک پاش رو بلند کرد و منم دستمو انداختم زیر رونش و همونطور تو هوا نگهش داشتم .
پروانه چسبید از کیرم و گذاشت رو کسش و بهم فهموند که فرو کنم تو کسش .
ارسلان : عزیزم میترسم آبم بیاد .
پروانه : خب منم میخوام که بیاد . میدونی چقدر برا آب کیرت لحظه شماری کردم ؟ آبتو میخوام . بریز تو کسم .
ارسلان : من تو کف کونتم . اونم میخوام .
پروانه : منم دوس دارم بهت کون بدم و میدم . فعلا بکن منو تا سرد نشدیم . زود باش لعنتی
منم بیشتر از این تامل نکردم و کیرمو با فشار فرستادم تو کسش . کسش تنگ بود و بسختی کیرمو قبول کرد . با ورود کیرم به کسش که در حالت ایستاده تنگ تر شده بود پروانه یه آه بلند کشید
پروانه : جاااااااانم به این کیررررررررر. بزن خوشگلم . بزن توش عمرم . بزن توش که تو الان شوهرمی . شوهرم داره یکی دیگه رو میکنه . تو هم زن اونو بکن . اوووففففففففف . کیرتو زیر دلم احساس میکنم .
بی وقفه و با ریتم تند داشتم تو کسش کمر میزدم و با یه دستم داشتم باسنش رو چنگ ملایم میزدم . فوقالعاده بود . سرم تو سینش بود . هراز گاهی لب میگرفتیم .
ارسلان : خوشگل خانوم دارم خیس میشم . آب کیرم داره راه میافته .
پروانه : کسمو با آب کیرت پر کن . خیسش کن . خیسش کن ارسلان . کسمو خیس کن . زود باش خیسش کن که منم دارم میام .
با جمله آخر پروانه احساس کردم جونم از کیرم داره بیرون میاد . آب کیرم بی وقفه داشت دل دل میریخت تو کسش . پروانه هم دستش رو دور گردنم انداخته بود . اونم وقتی آب کیرمو تو کسش احساس کرد ، با داغی آب کیرم ارضا شد .
هر دو حسابی خسته شده بودیم . افتادیم روتخت و تو بغل هم دراز کشیدیم . وقتی باد به تن لختمون میخورد لذت وصف ناشدنی در ما ایجاد میکرد .
ناخواسته به خواب رفتیم . وقتی چشمامو باز کردم و تو گوشیم نگاه انداختم دیدم یه نیم ساعتی میشه که خوابیدیم .
پروانه هم مثل من لخت به خواب رفته بود . یه نگاه به سرتاسر بدنش انداختم … عالی و سکسی بودش . بیدارش نکردم شلوارکمو با شورتم تنم کردم و با بالاتنه ی لخت رفتم به طرف جایی که قبل جداشدن ازشون اونجا جمع شده بودیم .
وقتی رسیدم دیدم خبری نیس . پس کجا رفتن . مشروبات و سیگارو . . . همونجا رو زمین بود . کمی دنبالشون گشتم تا رسیدم به عمارت ارم داخل شدم .
اوفففففف خدای من … گندم حالت داگی روی کاناپه پشت به خسرو داشت بهش میداد . خسرو هم در حالی که عرق میریخ دستشو دور کمر گندم حلقه کرده بود و مثل چی داشت تلمبه میزد و گندم هم آخ و اوه میکرد .
وقتی با این منظره مواجه شدم جا خوردم . ناراحت شدم که زنم تنشو سپرده به هوس یک مرد دیگه . ای خدا چه غلطی کردم من . فکر نمیکردم اینقدر برام سخت باشه .
بی صداخواستم از عمارت خارج بشم که با پروانه روبرو شدم . بی هیچ حرفی داشت تو چشام نگاه میکرد . نمیدونم از کجا و کی لباساش رو عوض کرده بود و یه شورتک پوشیده بود که سه ربع بود (کوتاه تر از نصف رونش) همچنین یه تاپ که بقدری نازک بود که سوتین زرد رنگش کاملا به وضوح معلوم بود .
دستمو گرفت و کشید منم پشت سرش بی هیچ حرفی راه افتادم .
پروانه از حالم با خبر شده بود . میدونست درونم چی میگذره . منو کشوند برد طرف کنده درخت جایی که مشروب و سیگارو تنقلات اونجا بود .
وقتی نشستم به یه نقطه خیره شده بودم .
پروانه : نمیخوای چیزی بگی ؟
ارسلان : حرفی ندارم
پروانه : من نورو محکمتر از اینا میدونستم .
در حالی که پوزخند تلخی زدم گفتم : محکم ؟ زنم زیر یه مرد دیگه داره از شهوت ناله میزنه .
پروانه :منو ببین … با توام ارسلان … به من نگاه کن !!! چی تنمه ؟ خودتو ببین … بلاتنت لخته … تا همین نیم ساعت پیش منم لخت لخت زیر تو داشتم اه و ناله میکردم . مگه من شوهر ندارم ؟ مگه من زن کسی نیستم ؟ حالا چی شده که نگران غیرتت شدی ؟
حرفی برا گفتن نداشتم . سکوت کرده بودم .
پروانه خودشو چسبوند بهم و اینبار با لحن ملایم و ارومی گفت
پروانه : ارسلان جان مگه از قبل توافق نکرده بودیم ؟ بذار گندمم از جوونیش لذت ببره . مگه خودت دلت نمیخواد منو ستاره رو داشته باشی ؟ خب گندمم دل داره منم دل دارم … هممون آدمیم و هر شیشتامون دوس داریم لذت ببریم ، پس لطفا خرابش نکن .
این حرفارو زد و یه پیک مشروب برام ریخت و داد دستم و بی درنگ همشو رفتم بالا . تلخی مشروب و تلخی حالم باهم قاطی شده بود . پیک دوم … پیک سوم و … . پروانه بعد سومیش یه سیگارم روشن کرد چند پک زدو داد دسم .
پروانه : بهتری خوشگلم ؟ آروم شدی ؟
حرفای پروانه کارشو کرده بود . وقتی بهش فکر میکردم میدیدم راس میگه . منم با ستاره یه کارایی کرده بودم . با پروانه سکس کامل کرده بودم . پس گندمم حق داره .
پروانه که فهمید تا حدودی موفق شده یه بوسی از رو لپم کرد و خم شد تا وسایلایی که رو زمین پخش و پلا بود جمع کنه و یه نظمی به اون پاتوقمون بده که چشمم افتاد به باسنش که تو شرتکش چشمک میزد . محو تماشای کونش بودم که متوجه شد و با شیطنت تمام اروم آروم خودشو به عقب آورد و کونشو گذاشت تو بغلم .
پروانه : ناقلا بازم که داری راس میکنی … خب بگو دلت چیو میخواد . بگو اینی که زیر شلوارکته چرا داره سفت تر میشه …
راس میگفت . کیرم داشت سفتو سفتر میشد . ناکس باسن فوقالعاده ای داشت . این حرفارو میزد و باسنش رو تو بغل من رو کیرم پیچ و تاب میداد .
در یک آن چرخید رو به من و پاهاشو انداخت دوطرف پاهام و دستمو چسبید گذاشت دو طرف کمرش
پروانه : اگه قول بدی دیگه از این حرفای بد نزنی و فکرای بد نکنی منم این کمرو روی کیرت عقب جلو میکنم و یه چشمک زد(اشارش به این بود که بهم کون میده)
حرفی دیگه زده نشد . پاشدم شلوارک و شورتمو با هم کشیدم پایین و شورتک پروانه رو هم کشیدم پایین و برش گردوندم و کمی آب دهن به کیرم زدم و نوکش رو چسبوندم به سوراخ کونش . وقتی تو بغلم نشسته بود تا الان که کیرم رو سوراخش بود چند ثانیه بیشتر نشد و خیلی سریع اتفاق افتاد . معلوم بود که خودشم خماری کیرم رو داره .
پروانه : آخخخخخخخ آره این شد . اگه بلدی کونم رو بکن . اگه کمرت میکشه آبتو بریز تو کونم ( منظورش تحریک کردن من بود که سخت تر کونشو بکنم )
ارسلان : پس میخوای کون بدی آره ؟ معلومه که کمرم میکشه . معلومه که بلدم . الان حالیت میکنم خانوم خوشگله .
نشستم زمین و سوراخ کونشو حسابی لیس زدم . لمبرای کونشو میمالیدم و میلیسیدم . پروانه صداش در اومده بود . کسش خیس شده بود . بلندم کرد و خدش خم شد رو کنده درخت یعنی اینکه زودتر بکنمش .
به مدت یکی دو دقیقه کیرمو میمالیدم لای پاش ، یا به قول خودمون لاپایی میکردم تا هم کسش و هم کیرم خیستر بشه . پروانه هم دستش رو گذاشته بود جلو کسش و هربار که کیرم لای پاش عقب جلو میشد با سر انگشتاش لمسش میکرد .
پروانه : بسه کیر کلفت من . بسه خوشگلم . بزن توش . بزن تو کون پروانه . پروانتو بگا .
کیرمو که حسابی خیس شده بود گذاشتم رو سوراخش و همینکه خواستم فشار بدم تو کونش یهو دیدم گندم واستاده داره مارو تماشا میکنه . در جا خشکم زد . باهاش چشم تو چشم بودیم . از حالت چهرش نمیتونستم بفهمم تودلش چی میگذره ولی مطمئن بودم برا اونم مثل من سخته که همسرش رو با کس دیگه ببینه . پروانه هم متوجه حضور گندم شده بود ولی کار خاصی انجام نداد .
گندم آروم آروم با بدنی برهنه به طرفمون اومد . خدایا چیکار میخواد بکنه . وقتی رسید بهم خیلی اروم نشست زیر پام و چسبید از کیرم که شل شده بود و گذاشت تو دهنش و بیست سی ثانیه ای ساک زدش تا راس کنم و بعد آروم کیرمو گذاشت رو سوراخ کون پروانه و باسنمو فشار داد یعنی اینکه کیرتو فشار بده .
پروانه با دیدن این صحنه و همزمانی ورود کیر من تو سوراخ تنگش با صدایی نه چندان آروم گفت : وایییییییی خدااااااااا … بکن عزیزم . همش رو حول بده تو . مرسی گندم جون . مرسی که اجازه دادی شوهرت من رو هم بکنه .
گندم رفت جلو پروانه دوباره نشست و اینبار کس پروانه رو خورد . پروانه داشت جیغ میزد از شهوت و لذت . گندم یه انگشتش رو فرو کرده بود تو کس پروانه و با اون یکی دستش داشت کس خودشو میمالید . تو دلم هزاران بار از گندم تشکر کردم و هزاران بار به خودم لعنت فرستادم .
لحظه ی فوقالعاده ای بود . همسرم کیرمو آماده کرده بود برا کون دوستش و حالا خودشم داشت نهایت لذت رو از هم آغوشی شوهرش با یه نفر دیگه میبرد . **********

نوشته: ارسلان


👍 6
👎 8
26809 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

706569
2018-07-30 15:10:06 +0430 +0430

بنظرم ک همین جوری هم کلی بدبختی تو این مملکت هست دیگ نیاز نیس شما با فانتزیای احمقانتون بدترش کنین

0 ❤️

706631
2018-07-30 20:55:21 +0430 +0430

توهم خالص

0 ❤️

707052
2018-08-01 12:40:23 +0430 +0430

خسته نباشی دوست عزیز خیلی داستانت عالی بود.امیدوارم که ادامه داشته باشه و به این زودی تمومش نکنی.داسنانو ببر به سمت دسته جمعی پیش هم سکس کردن که این بهترین حالت سکسه.

0 ❤️

710761
2018-08-15 14:20:51 +0430 +0430

بقیه نداره؟؟

0 ❤️

719817
2018-09-26 10:14:16 +0330 +0330

این قسمت اصلا در حد قسمت های قبل نبود
انگار فقط قصد سریع تموم کردن داستان رو داشتید
اگه قراره ادامه داشته باشه امیدوارم شاهد داستانی در حد ِ قسمت های ۲ و۳ باشیم که واقعا عالی بودن

1 ❤️

727852
2018-11-02 18:34:34 +0330 +0330
NA

ادامه بده حتما

0 ❤️