سرسپردگان هوس (۵)

  ...قسمت قبل


  **با سلام مجدد
  در ابتدا بابت تاخیرم برای ادامه عذر خواهی میکنم و همچنین از دوستانی که ابراز لطف داشتن تشکر . از رفقایی هم که انتقاد داشتن تشکر میکنم و دستشون رو میبوسم . ممنون که برای خوندن وقت گذاشتین .


  و اما ادامه ...


  دراز کشیدم رو تخت و با فشار روی بازوی پروانه بهش فهموندم که بازم بخوابه روم و پروانه هم همینکارو انجام داد و تن نازشو روی تن من قرار داد . حالا دیگه کیر من از رو شورت زرد رنگش چسبیده بود به کسش و خودشم کسشو میمالید به کیرم .
  پروانه :(با صدای آروم توی گوشم ) میخوام این خوشگله رو بزنی تو کسم . بهم رحم نکن . میخوام ببینم چند مرده حلاجی .
  این حرفارو در حالی که لباش چسبیده بود به گوشم میگفت و کیرم رو هم تو دستش گرفته بود . یهو یه احساس فوق العاده ای بهم دست داد . حس کردم کیرم داره له میشه . له شدنی که سرشار از لذت و خوشی بود . بععععله ... پروانه همونطور که روم دراز کشیده بود شورت فانتزیش رو کنار زده بود و از کنار شورت کیرمو فرستاده بود تو کسش . کسی که گرمای فوق العاده ای داشت و مثل ابر بهار گریه میکردو کیر من رو هم خیس کرده بود . پروانه در حالتی که رو من دراز کشیده بود پاهاش دوطرف من بود و کیرمو فرستاده بود داخل کسش و خوشو بالا پایین میبرد و سینه های خوشگلشو به سینم میمالید . رفته رفته همزمان با آه کشیدناش ریتمش رو هم تند تر میکرد .
  پروانه : ارسلان ... ارسلان دارم حال میکنم . واااااااای بکن بکن تا ته فشارش بده . ارسلان من نمیتونم تکون بخورم . تو بزن . کمر بزن تو کسم . تندتر کمر بزن .کمرمو کمی از رو تخت بلند کردم و تو همون حالت با تمام انرژیم تو کسش کمر زدم . پروانه دااشت از لذت و درد جیغ میزد و بدنمو چنگ مینداخت . جای ناخناش رو سینم و بازوم مونده بود و درد ناشی از چنگ زدنهاش هم برام لذت بخش بود .
  برای اینکه آبم نیاد دست از کار کشیدم ولی پروانه ول کن نبود
  پروانه : وایییی چی شد پس ؟ بکن . تازه کیرتو خیس کردم (منظورش با آب کسش بود که کیرمو حسابی خیس کرده بود ) ارسلان تروخدا بکن .
  جمله آخرو گفت و پاشد شورت و سوتینش رو باز کرد . واااااااای فوق العاده بود . اندامش عالی بود . با نگاه کردن بهش کم مونده بود ارضا بشم .
  ارسلان : عزیزم تنگی ... خیلی تنگی ... آبمو داری در میاری ... حالا حالا ها باهات کار دارم نمیخوام ارضا بشم .
  اما پروانه اهمیتی نداد بعد اینکه لباس زیرش رو در آورد چسبید از دستم و بلندم کرد و خودش هم از تخت اومد پایین و همونطور که سر پا ایستاده بود منو هم کشوند سمت خودش . دوس داشتم بدونم میخواد چیکار کنه . حالا روبروی هم کنار تخت ایستاده بودیم که پروانه یک پاش رو بلند کرد و منم دستمو انداختم زیر رونش و همونطور تو هوا نگهش داشتم .
  پروانه چسبید از کیرم و گذاشت رو کسش و بهم فهموند که فرو کنم تو کسش .
  ارسلان : عزیزم میترسم آبم بیاد .
  پروانه : خب منم میخوام که بیاد . میدونی چقدر برا آب کیرت لحظه شماری کردم ؟ آبتو میخوام . بریز تو کسم .
  ارسلان : من تو کف کونتم . اونم میخوام .
  پروانه : منم دوس دارم بهت کون بدم و میدم . فعلا بکن منو تا سرد نشدیم . زود باش لعنتی
  منم بیشتر از این تامل نکردم و کیرمو با فشار فرستادم تو کسش . کسش تنگ بود و بسختی کیرمو قبول کرد . با ورود کیرم به کسش که در حالت ایستاده تنگ تر شده بود پروانه یه آه بلند کشید
  پروانه : جاااااااانم به این کیررررررررر. بزن خوشگلم . بزن توش عمرم . بزن توش که تو الان شوهرمی . شوهرم داره یکی دیگه رو میکنه . تو هم زن اونو بکن . اوووففففففففف . کیرتو زیر دلم احساس میکنم .
  بی وقفه و با ریتم تند داشتم تو کسش کمر میزدم و با یه دستم داشتم باسنش رو چنگ ملایم میزدم . فوقالعاده بود . سرم تو سینش بود . هراز گاهی لب میگرفتیم .
  ارسلان : خوشگل خانوم دارم خیس میشم . آب کیرم داره راه میافته .
  پروانه : کسمو با آب کیرت پر کن . خیسش کن . خیسش کن ارسلان . کسمو خیس کن . زود باش خیسش کن که منم دارم میام .
  با جمله آخر پروانه احساس کردم جونم از کیرم داره بیرون میاد . آب کیرم بی وقفه داشت دل دل میریخت تو کسش . پروانه هم دستش رو دور گردنم انداخته بود . اونم وقتی آب کیرمو تو کسش احساس کرد ، با داغی آب کیرم ارضا شد .
  هر دو حسابی خسته شده بودیم . افتادیم روتخت و تو بغل هم دراز کشیدیم . وقتی باد به تن لختمون میخورد لذت وصف ناشدنی در ما ایجاد میکرد .

  ناخواسته به خواب رفتیم . وقتی چشمامو باز کردم و تو گوشیم نگاه انداختم دیدم یه نیم ساعتی میشه که خوابیدیم .
  پروانه هم مثل من لخت به خواب رفته بود . یه نگاه به سرتاسر بدنش انداختم ... عالی و سکسی بودش . بیدارش نکردم شلوارکمو با شورتم تنم کردم و با بالاتنه ی لخت رفتم به طرف جایی که قبل جداشدن ازشون اونجا جمع شده بودیم .
  وقتی رسیدم دیدم خبری نیس . پس کجا رفتن . مشروبات و سیگارو . . . همونجا رو زمین بود . کمی دنبالشون گشتم تا رسیدم به عمارت ارم داخل شدم .
  اوفففففف خدای من ... گندم حالت داگی روی کاناپه پشت به خسرو داشت بهش میداد . خسرو هم در حالی که عرق میریخ دستشو دور کمر گندم حلقه کرده بود و مثل چی داشت تلمبه میزد و گندم هم آخ و اوه میکرد .
  وقتی با این منظره مواجه شدم جا خوردم . ناراحت شدم که زنم تنشو سپرده به هوس یک مرد دیگه . ای خدا چه غلطی کردم من . فکر نمیکردم اینقدر برام سخت باشه .
  بی صداخواستم از عمارت خارج بشم که با پروانه روبرو شدم . بی هیچ حرفی داشت تو چشام نگاه میکرد . نمیدونم از کجا و کی لباساش رو عوض کرده بود و یه شورتک پوشیده بود که سه ربع بود (کوتاه تر از نصف رونش) همچنین یه تاپ که بقدری نازک بود که سوتین زرد رنگش کاملا به وضوح معلوم بود .
  دستمو گرفت و کشید منم پشت سرش بی هیچ حرفی راه افتادم .
  پروانه از حالم با خبر شده بود . میدونست درونم چی میگذره . منو کشوند برد طرف کنده درخت جایی که مشروب و سیگارو تنقلات اونجا بود .
  وقتی نشستم به یه نقطه خیره شده بودم .
  پروانه : نمیخوای چیزی بگی ؟
  ارسلان : حرفی ندارم
  پروانه : من نورو محکمتر از اینا میدونستم .
  در حالی که پوزخند تلخی زدم گفتم : محکم ؟ زنم زیر یه مرد دیگه داره از شهوت ناله میزنه .
  پروانه :منو ببین ... با توام ارسلان .... به من نگاه کن !!! چی تنمه ؟ خودتو ببین .... بلاتنت لخته ... تا همین نیم ساعت پیش منم لخت لخت زیر تو داشتم اه و ناله میکردم . مگه من شوهر ندارم ؟ مگه من زن کسی نیستم ؟ حالا چی شده که نگران غیرتت شدی ؟
  حرفی برا گفتن نداشتم . سکوت کرده بودم .
  پروانه خودشو چسبوند بهم و اینبار با لحن ملایم و ارومی گفت
  پروانه : ارسلان جان مگه از قبل توافق نکرده بودیم ؟ بذار گندمم از جوونیش لذت ببره . مگه خودت دلت نمیخواد منو ستاره رو داشته باشی ؟ خب گندمم دل داره منم دل دارم ... هممون آدمیم و هر شیشتامون دوس داریم لذت ببریم ، پس لطفا خرابش نکن .
  این حرفارو زد و یه پیک مشروب برام ریخت و داد دستم و بی درنگ همشو رفتم بالا . تلخی مشروب و تلخی حالم باهم قاطی شده بود . پیک دوم ... پیک سوم و .. . پروانه بعد سومیش یه سیگارم روشن کرد چند پک زدو داد دسم .
  پروانه : بهتری خوشگلم ؟ آروم شدی ؟
  حرفای پروانه کارشو کرده بود . وقتی بهش فکر میکردم میدیدم راس میگه . منم با ستاره یه کارایی کرده بودم . با پروانه سکس کامل کرده بودم . پس گندمم حق داره .
  پروانه که فهمید تا حدودی موفق شده یه بوسی از رو لپم کرد و خم شد تا وسایلایی که رو زمین پخش و پلا بود جمع کنه و یه نظمی به اون پاتوقمون بده که چشمم افتاد به باسنش که تو شرتکش چشمک میزد . محو تماشای کونش بودم که متوجه شد و با شیطنت تمام اروم آروم خودشو به عقب آورد و کونشو گذاشت تو بغلم .
  پروانه : ناقلا بازم که داری راس میکنی .... خب بگو دلت چیو میخواد . بگو اینی که زیر شلوارکته چرا داره سفت تر میشه ....
  راس میگفت . کیرم داشت سفتو سفتر میشد . ناکس باسن فوقالعاده ای داشت . این حرفارو میزد و باسنش رو تو بغل من رو کیرم پیچ و تاب میداد .
  در یک آن چرخید رو به من و پاهاشو انداخت دوطرف پاهام و دستمو چسبید گذاشت دو طرف کمرش
  پروانه : اگه قول بدی دیگه از این حرفای بد نزنی و فکرای بد نکنی منم این کمرو روی کیرت عقب جلو میکنم و یه چشمک زد(اشارش به این بود که بهم کون میده)
  حرفی دیگه زده نشد . پاشدم شلوارک و شورتمو با هم کشیدم پایین و شورتک پروانه رو هم کشیدم پایین و برش گردوندم و کمی آب دهن به کیرم زدم و نوکش رو چسبوندم به سوراخ کونش . وقتی تو بغلم نشسته بود تا الان که کیرم رو سوراخش بود چند ثانیه بیشتر نشد و خیلی سریع اتفاق افتاد . معلوم بود که خودشم خماری کیرم رو داره .
  پروانه : آخخخخخخخ آره این شد . اگه بلدی کونم رو بکن . اگه کمرت میکشه آبتو بریز تو کونم ( منظورش تحریک کردن من بود که سخت تر کونشو بکنم )
  ارسلان : پس میخوای کون بدی آره ؟ معلومه که کمرم میکشه . معلومه که بلدم . الان حالیت میکنم خانوم خوشگله .
  نشستم زمین و سوراخ کونشو حسابی لیس زدم . لمبرای کونشو میمالیدم و میلیسیدم . پروانه صداش در اومده بود . کسش خیس شده بود . بلندم کرد و خدش خم شد رو کنده درخت یعنی اینکه زودتر بکنمش .
  به مدت یکی دو دقیقه کیرمو میمالیدم لای پاش ، یا به قول خودمون لاپایی میکردم تا هم کسش و هم کیرم خیستر بشه . پروانه هم دستش رو گذاشته بود جلو کسش و هربار که کیرم لای پاش عقب جلو میشد با سر انگشتاش لمسش میکرد .
  پروانه : بسه کیر کلفت من . بسه خوشگلم . بزن توش . بزن تو کون پروانه . پروانتو بگا .
  کیرمو که حسابی خیس شده بود گذاشتم رو سوراخش و همینکه خواستم فشار بدم تو کونش یهو دیدم گندم واستاده داره مارو تماشا میکنه . در جا خشکم زد . باهاش چشم تو چشم بودیم . از حالت چهرش نمیتونستم بفهمم تودلش چی میگذره ولی مطمئن بودم برا اونم مثل من سخته که همسرش رو با کس دیگه ببینه . پروانه هم متوجه حضور گندم شده بود ولی کار خاصی انجام نداد .
  گندم آروم آروم با بدنی برهنه به طرفمون اومد . خدایا چیکار میخواد بکنه . وقتی رسید بهم خیلی اروم نشست زیر پام و چسبید از کیرم که شل شده بود و گذاشت تو دهنش و بیست سی ثانیه ای ساک زدش تا راس کنم و بعد آروم کیرمو گذاشت رو سوراخ کون پروانه و باسنمو فشار داد یعنی اینکه کیرتو فشار بده .
  پروانه با دیدن این صحنه و همزمانی ورود کیر من تو سوراخ تنگش با صدایی نه چندان آروم گفت : وایییییییی خدااااااااا ... بکن عزیزم . همش رو حول بده تو . مرسی گندم جون . مرسی که اجازه دادی شوهرت من رو هم بکنه .
  گندم رفت جلو پروانه دوباره نشست و اینبار کس پروانه رو خورد . پروانه داشت جیغ میزد از شهوت و لذت . گندم یه انگشتش رو فرو کرده بود تو کس پروانه و با اون یکی دستش داشت کس خودشو میمالید . تو دلم هزاران بار از گندم تشکر کردم و هزاران بار به خودم لعنت فرستادم .
  لحظه ی فوقالعاده ای بود . همسرم کیرمو آماده کرده بود برا کون دوستش و حالا خودشم داشت نهایت لذت رو از هم آغوشی شوهرش با یه نفر دیگه میبرد . ****


  نوشته: ارسلان

 • 6

 • 7
 • نظرات:
  •   Alouche
  • 9 ماه،4 هفته
   • 0

  • بنظرم ک همین جوری هم کلی بدبختی تو این مملکت هست دیگ نیاز نیس شما با فانتزیای احمقانتون بدترش کنین


  •   خوشگلخانم
  • 9 ماه،4 هفته
   • 0

  • توهم خالص


  •   محمدیاسی
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • خسته نباشی دوست عزیز خیلی داستانت عالی بود.امیدوارم که ادامه داشته باشه و به این زودی تمومش نکنی.داسنانو ببر به سمت دسته جمعی پیش هم سکس کردن که این بهترین حالت سکسه.


  •   aminjon625
  • 9 ماه،1 هفته
   • 0

  • بقیه نداره؟؟


  •   Neda_hni
  • 8 ماه
   • 1

  • این قسمت اصلا در حد قسمت های قبل نبود
   انگار فقط قصد سریع تموم کردن داستان رو داشتید
   اگه قراره ادامه داشته باشه امیدوارم شاهد داستانی در حد ِ قسمت های ۲ و۳ باشیم که واقعا عالی بودن


  •   arazsahandi
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • ادامه بده حتما


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو