سریال من و خواهرم

1397/10/21

سلام.
چندتا داستان قبلا نوشتم که چطور سکس من و خواهرم شروع شد و به کجا رسید. تو یه داستانی هم جرقه ی فکر کردن به تری سام رو گفتم که نمیدونم چرا تو داستان ها نیومد واسه همین یکم اون رو توضیح میدم و میرسم به اصل ماجرا.
یه بار تو خونه داشتیم سکس میکردیم و حالت داگی کیرمو داشتم تو کس ایدا عقب جلو میکردم و همون لحظه هم داشتم سوراخ کونشو انگشت میکردم. عاشق این حالت بودم چون با انگشتم از تو کون ایدا, کیرمو که تو کسش حرکت میکرد حی میکردم. یه لحظه یه فکری به سرم زد و کیرمو دراوردمو و رفتم سمت اشپزخونه. ایدا که تو اوج لذت بود با تعجب پرسبد کجا رفتی که؟
چند لخظه بعد با یه بادمجون دراز و نازک( نازک واسه اینکه کلفتیش اندازه کیر خودم بود و مثل دونه دارهای کون ترکان نبود) برگشتم تو اتاق. ایدا با تعحب پرسید که نکنه میخوام بکنم اون تو کسش که منم گفتم چرا که نه.
یه کاندوم کشبدم رو بادمجون و به ایدا هم گفتم داگی واسته و کیرمو کردم تو کس ایدا و یه تف هم انداختم رو کونش. با انگشتام کونشو وا کردمو بعدش اروم بادمجون کردم تو کونش.
ایدا هم واقعا انگار یه کیر رفته باشه تو کونش اه و نالش بلند شد. خلاصه اونروز یه چند دقیقه با بادمجون و کیرم ترتیب کس و کون ایدا را دادم و کارم که تموم شد ایدا واقعا خوشش اومده بود.
خلاصه گذشت و از اونشب هر وقت سکس میکردیم یه بادمجون هم کنارمون بود. یه چند باری که از این نوع سکس فانتزیمون گذشت ایدا هی میگفت کاش بادمجونه یه کیر واقعی بود.
چند باری که اینو تکرار کرد یه روز ازش پرسیدم واقعا داره جدی میگه که کاش واقعا دو تا کیر واقعی میتونستن بکننش که اونم گفت دوست داره اینکارو واسه یه بارم تجربه کنه.
نمیدونستم باید چیکار کنم. خودمم بدم نیومد از ایده ایدا و دلم میخواست جر خوردنشو زیر یه کیر دیگه هم ببینم اما چطور؟ کی رو میتونستم وارد اینکار کنم؟
خصوصیت من طوری بود که چه دوران دبیرستان چه دانشگاه که چند ترمی هم ازش میگذشت روابط دوستیم در حد همون مدرسه یا دانشگاه بود یا تفریحاتی که هیچوقت وارد حریم زندگی کسی نمیشدم یا کسی هم وارد حریم من نمیشد واسه همین تصمبم گرفتم یکی از هم کلاسی هامو وارد این رابطه کنمِ. واسه همین یه نقشه کشیدم. یکی از همکلاسی هام که باهم رابطه صمیمانه داشتیم و اونم تو این شهر غریب بود و واسه شهرهای شمالی بود رو نشون کردم. چند باری که با هم حرف دخترها و رابطه و سکس و دختر خونه خالی بردن زده بودیم بهش گفتم که یه دختری هست واسه همین شهره و بیوست.
نه اون مکان داره و نه من. ازش خواستم که اگه میشه ببرمش خونش. ارش هم از رو مرام قبول کرد و تو یه روزی که باهاش هماهنگ کرده بودم منو ایدا رفتیم خونه ارش. ارش یکم با ابمیوه ازمون پذیرایی کرد و ما هم رفتیم تو یکی از اتاق های خونه اجاره ای ارش.
خونه ارش یه خونه اپارتمانی بود و دو خوابه و معلوم بود اوضاع مالیشم بد نیست که اونجا را کرایه کرده.
خلاصه من و ایدا کار خودمون کردیم و بعدش ایدا رو راهی کردم و رفت و خودم موندم.
از قیافه ارش معلوم بود تو لکه. یکم که پبشش نشستم بهش گفتم که دختره بهم پیشنهاد سکس گروهی داده و دلش گروپ سکس میخواد.
ارش که اینو شنید نیشش باز شد و ازم خواست به ایدا زنگ بزنم برگرده ولی اینکارو نکردمو قرار گذاشتیم واسه فردا شبش و معلوم بود تو کون اارش عروسبه و شروع کرد به تعریف از هیکل سکسی ایدا که موقع پذیرایی داشت با چشمام میخوردش.
خلاصه اوونشب گذشت و شب قراررسید. واقعا استرس داشتم. همراه ایدا دوبارره رفتیم خونه ارش. ارش در باز کرد و رفتیم تو خونه. هر سه تامون خیلی عادی بودیم. ارش خواست شام سفارش بده که ایدا نذاشت و با یه لبخندی گفت که شام بمونه برای یعد.
یه چند لحظه ای هر 3 تامون ساکت بودیم که ایدا رو به ارش گفت که میخواد یکم به سر و وضعش برسه و ارش هم ایدا راهنمایی کرد به اتاق خودش.
ایدا که رفت تو اتاق, منو ارش شروع کردیم به حرف زدن از سکس و اینکه ابش زود نیاد و دوتایی چطوری بکنیمش. یه یک ربعی که گذشت در اتاق باز شد و ایدا اومد بیرون.
ارایش و لباسش در یک لحظه بگم کیذ جفتمون رو راست کرده بود دروغ نگفتم.
یه شورت و سوتین ابی جیغ یک تیکه که با دو تا بند به هم وصل بودن. یه جوراب ابی توری با تورهای بزرگ. دو تا دستکش توری که تا بازوهاش بود و انگشتاش ازش بیرون بودن. صورتش هم یه رژ قرمز کم رنگ با سایه چشم تقریبا ابی که با لباسش کاملا هارمونی داشت.
وقتی اومد بیرون و ما رو دید که منگ نگاش میکنیم بلند گفت که شروع کنیم؟
من و ارش هم با سر تائید کردیم. ایدا اومد سمت ما و جلومون زانو زد. اروم کمربند منو باز کرد و منم بکم کمکش کردم و شلوارمو دراوردم. ارش هم همزمان شلوار و شورتشو دراورد. ایدا یه نگاهی به کیر ارش کرد و با دست شروع کرد به مالوندش همرمان هم واسه من ساک میزد. یکم که اینکارو کرد کیر منو ول کرد و شروع کرد به خوردن کیر ارش. همینطور که داشت کیر ارش میخورد بلندش کردمو و شورت و سوتینشو وا کردم. کس و کون صاف ایدا اومد جلوم. همونطور که ایدا داشت کیذ ارشو میخورد منم شروع …کردم خوردم کس و کون ایدا و هر دو تا رو هر وقت انگشتم میکردم. یکم که خوردمش ایدا رو خوابوندم رو کاناپه و ارش اومد که بکندش. منم رفتم سمت دهان و ایدا. ارش یه کاندوم کشید رو کیرشو و اروم کیرشو که یکم از مال من کلفتر بود هل داد تو کس ایدا. منم همزمان کیرمو کردم تو دهنشو و با دستام هم سینه هاشو میمالیدم. یه یکی دو دقبقه ای که ارش ایدا رو کرد کیرشو دراورد و خواست جامون رو عوض کنیم. من ایدا رو بلند کردمو و داگ استایل خواستم واسته. ایدا که داگی واستاد بدون کاندوم کردم تو کسش و تو جواب ارش که چرا بی کاندوم فقط گفتم ولش کن. همزمان که کس ایدا رو میکردم یه تف انداختم رو سوراخشو با انگشتام کونشو اماده مبکردم.
ایدا هم فقط اه و ناله میکرد و اگه کیری تو دهنش نبود ازمون میخواست که تندتر جرش بدیم. کون ایدا که اماده شد کیرمو کردم تو کونشو ادامه دادم به کردنش تا اینکه خودش گفت که دو نفری جرش بدیم. ارش دراز کشید و ایدا با کون نشست رو کیر ارش و شروع کرد بالا پایین کردن. با هر باری که کیر میرفت تو کونش ایدا یه اخ میگفت و سینه هاش یه تکونی میخوردن که هیجان سکس بیشتر میکرد. به هیچ چیری جز سکس گروهیمون فکر نمیکردیم دیگه. یکم که اینکارو کردن منم یه زانوم گذاشتم یه طرف ایدا اینا رو کاناپه یه پام رو زمین, ایدا رو یکم هلش دادم سمت ارشو کیرمو تنظبم کردم رو کس ایدا و فشار دادم تو کسش. ایدا وقتی کیرم رفت تو .کسش یه جووون کشدار گفت و معلوم بود بازم ارضا شده. ولی همچنان کس و کونش راضی نمیشدن. من و ارش هم شروع کردیم به تلمبه زدن و بعد چند بار جامون عوض کردیم. ایدا که دیگه حسابی جر خورده بود ازمون میخواست هر وقت ابمون داره میاد بریریم تو دهنش. یکم که کردن ایدا رو ادامه دادیم من احساس کردم ابم داره میاد و کیرمو که تو کون ایدا بود کشبدم بیرون و سریع رفتم بالا سرش و سر کیرمو گذاشتم تو دهنش. چند باری که دستمو کشبدم رو کیرم ابم با فشار ریخت تو دهن و روی لب ایدا.
بعدشم ایدا شروع کرد به خوردن باقی اب کیرم که رو کیرم بود.
ارش هم داشت کس و .کون ایدا رو همچنان میگایید. یکم که گذشت کیرشو دراورد و کاندوم کند و کیذشک گذاشت لای سینه های ایدا و ایدام یه تف انداخت لای سینشو سفت سینه هاشو دور کیر ارش گذاشت. یکم که ارش کیرشو عقب جلو کرد ابشو پاشید رو صورت و تو دهن ایدا و سراخرم کیرشو کرد دهن ایدا تا پاکش کنه.
سکسمون که تموم شد یه چند دقیقه ای هم کدوم حال ندلشتیم پا شیم. ایدا اول بلند شد و رفت صورت و کس کونشو شست لباس پدشید. و منم لباس پوشیدمو ارش هرچه اصرار کرد که شام بمونیم ایدا با یه لحن سکسی و البته خسته گفت کیر دوبل خورده دیگه اشتها نداره و ازم خواست برسونمش تا خونش.
وقتی رسیدیم خونه هر دومون تا ظهر خواب بودیم و ایدا هم بعدش بهم گفت واسه تنوع هر چندوقتی یه بار دوست داره بازم اینجوری پاره شه.
اگه دوست داشتین بازم ادامه داره.

نوشته: امیر


👍 15
👎 21
95903 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

740865
2019-01-11 20:59:34 +0330 +0330

من کلا محارم حال نمیکنم
ولی خب دستت درد نکنه زحمت کشیدی!

0 ❤️

740872
2019-01-11 21:09:18 +0330 +0330

خوب بود.من عاشق اینم دختر رو جلو برادر یا زن رو جلو شوهرش بکنم خیلی حال میده.
بیار بکنمش

0 ❤️

740877
2019-01-11 21:25:12 +0330 +0330

امیر جون زنجیره رو قطع نکن خواهرتو بیار 7 روز پیاپی 7نفره به 7 روش اورگانیک و 7 روش غیر اورگانیک بکنن شاید اصلاح شدی یه نفر گوش نکرد مثل تو بی غیرت شد و 7 تیکه شد و تو جهنم 7 دقیقه ای 7 نفر 7 دست میکردنش

1 ❤️

740895
2019-01-11 22:09:39 +0330 +0330

کص میخ
داستان قبلی هات از فرط کسشری حذف شد
ولی انقدر کونده پروویی که این یدونه کسشر از زیر دست ادمین در رفت

2 ❤️

740897
2019-01-11 22:17:56 +0330 +0330

OB … این واژه ایست که برای تو بکار بردم ای ملعون…

1 ❤️

740898
2019-01-11 22:18:24 +0330 +0330

داستان قشنگی بود

0 ❤️

740909
2019-01-11 23:08:18 +0330 +0330

کیذ ؟؟؟
وات فاز؟؟؟
دیس تو کیذت

1 ❤️

740949
2019-01-12 05:44:39 +0330 +0330

بد بوددد

0 ❤️

740965
2019-01-12 08:24:16 +0330 +0330

سکس با محارم کثیفترین و سخیفترین چیزیه که در تمام هستی میتونه وجود داشته باشه. واین حرف من حقیقت محضه .
وافرادی که در این افکار یا تحرکات هستند . از سوسک سوراخ فاضلاب هم پست تر و ناچیزتر هستند…

3 ❤️

740966
2019-01-12 08:34:51 +0330 +0330
NA

کسکش خواهرت نشست با کون رو کیر رفیقت بعد تو کردی تو کسش؟
کم کسشعر بنویس جقی باید با کس بشینه رو کیر تا بتونی از پشت کونی و بکنی خاک بر سر جقیت کنن

0 ❤️

740967
2019-01-12 08:36:05 +0330 +0330
NA

واقعا خیلی تاسف داره با خواهر???

0 ❤️

740976
2019-01-12 10:48:19 +0330 +0330

بیار آبجی گرامی رو من و دوستانم هم فشار بدیم به داخلش

0 ❤️

741002
2019-01-12 15:08:33 +0330 +0330

برام سواله، بهداینا بگیم خارکسده، ناراحت میشن؟

1 ❤️

741107
2019-01-13 07:15:23 +0330 +0330
NA

وقتی جق میزنی بادمجونو از تو کونت در بیار.

بیمار بعدی

0 ❤️

741145
2019-01-13 12:54:12 +0330 +0330

کسی هست که این داستانو باور کنه؟

0 ❤️

741270
2019-01-14 02:26:02 +0330 +0330

به خواهرت بگو که من گفتم عجب داداش کصکشی داشته خبر نداشته

0 ❤️

741504
2019-01-15 05:15:28 +0330 +0330

نه دوست ندارم

0 ❤️

746669
2019-02-08 14:50:40 +0330 +0330

حواهر کسده داستان های قبلیت اینقدر تخمی بود از طرف ادنین و بچه ها بابت نمره فنی گرفتن حذف شده و خالا اینو نمیدونم چه جوری از دست ادمین در رفته کس روانی درست و خساب بنویس

0 ❤️Top Bottom