داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سكس با خواهرم زهرا برای دومین بار

1398/09/19

بعد از گذشتن تقریبا 8 ماه از سكسی كه با خواهرم زهرا داشتم ، كه اون رو برای شما نوشتم كه میتوانید برید بخونید اسم داستان: *منو خواهرم زهرا در خانه * .
خلاصه رابطه ی من و خواهرم واقعا افتضاح شده بود جوری كه همیشه در حال فرار كردن از هم بودیم وقتی یه جا مجبور بودم كه كناره هم باشیم تا اوجایی كه میشد از من فاصله میگرفت و حتی به من نگاه هم نمیكرد ، ولی من هنوز بهش حس داشتم و همیشه به یاده او سكسی كه باهاش داشتم جق میزدم ، خلاصه خواهرم همیشه سعی میكرد اعصابمو خورد كنه تا جایی كه فهمیدم با یكی از بچه محل ها ( یعنی دوست من هم بود ولی دوست نزدیك نه ) دوست شده تا كه منو عصبانی كنه )، حتی یك بار هم خودم دیدمش كه از ماشینش پیاده شد ، خواهرم هم منو دید ولی عمدا بوسش كرد و پیاده شد، چون میدونست كه من كاری نمیتونم بكنم و حرص منو در میاره اینكارو میكرد ، واقعا دیگه نمیتونستم تحمل كنم ، اینكاراش خلی فكرمو درگیر میكرد، اینقدری كه بعضی وقتها دوست داشتم به زور بگیرمش بكنمش تا دلم خنك شه ، ولی نمشد دیگه انگار كه اون یك بار هم كاملا اتفاقی شده بود . تا این كه همین هفته ی پیش بابام امد گفت عروسی دعوتیم باید بریم من كه بدونه این كه سوالی بپرسم كه كجاست گفتم من دانشگاه دارم نمیتونم بیام ، بابام گفت چهارشنبه میریم جمعه شب بر میگردیم یه روز نرو ، گفتم كجاس مگه ؟ ؟؟ گفت شمال ،!! لباسمو پوشدیم كه برم بیرون با صدای بلند گفتم من نمیتونم ها بیاما گفته باشم ! درو بستم داشتم كفش میپوشیدم كه زهرا خواهرم هم از تو اتاق گفت من هم سر كارم نمیتونم مرخصی بگیرم ! قلبم شروع كرد به تند زدن ، گفتم حد اقل میشه كه تنها شیم و حداقل١٥ دقیقه هم شده حالا هر جوری یكم بمالمش كه دلم خنك شه ! خلاصه چهارشنبه شد من تا ٦ كلاس داشتم ولی فكرم خیلی در گیر بود اینقدری كه كلاسو پیچیدم كلی فكر كرده بودم، تصمیم گرفتم كه برم پیش دوستم كه تو داروخانه ی پسر عموش بود دارو خواب اور بگیرم ، بهش گفتم شبها اصلا خوابم نمیبره ، خلاصه بهم گفت زیاد نخوری ها خیلی خطر ناكه ، ، مقدارشو بهم گفتو امدم خونه ، امدم خونه كه از پله ها بالا برم دیدم در خونه عمم اینا بازه عمم منو دید گفت مامانت اینا رفتن ، برو لباساتو عوض كن بیا اینجا نهار بخور تو همین حال یدفه دیدم كفش های خواهرم هم دمه دره ! گفتم زهرا هم امده ؟!! مگه سره كار نرفته ! عمم گفت تولد دوستش دعوته مخواد بره تولد ،مرخصی گرفته!
اینه كه گفت فهمیدم میخواد بره پیش همون پسره ! تو دلم گفتم كورخوندی! گفتم عمه نوشابه داریم گفت نه گفتم من میرم میخرم. رفتم كه خریدیم اوردم عمم گفت لباساتو عوض نمیكنی گفتم نه میخوام برم كار دارم . رفتم تو دستشویی شروع كردم قرص هارو پودر كردن، مونده بودم چه جوری بدم به خوردش ، امدم بیرون دیدم دوتا بشقابه گفتم : عمه غذا نمیخوری !؟ گفت : نه من الان گشنم نیست تو و زهرا بخورین ، خوش حال شدم سریع قرص هارو ریختم تو لیوانو نوشا به ریختم توش ! گذشتم سمت خواهرم ، نشست جلوم بخاطر این كه زود بره شروع كرد تند تند غذاشو خورد نوشابه رو هم خوردرفت! گفت عمه قرص سر درد نداری سرم درد میكنه عمه بهش داد با نوشابه خوردو گفت برم دوش بگیرم كه حاظر شم ٥ باید برم !
من هم خداحافظی كردمو رفتم بیرون …
یه ٤٠ دقیقه بعد یواشكی كیلید انداختم رفتم بالا بدونه اینكه عمم بفهمه ! رفتم تو خونه ، دیدم حموم بخار داره فهمیدم دوش گرفته ، با خودم گفتم نكنه كه قرصه عمل نكرده ! تو همین فكر بودم كه رفتم دمه اتاقش دیدم رو تخته خوابه ! دلم لرزید ، و كیرم شق شده بود ولی میترسیدم كه قرصه عمل نكرده باشه ! رفتم تو ! دركمد رو بازو بسته كردم یكم سر صدا كردم دیدم بیدار نشد ! رفتم سمتش ! اروم پتو رو انداختم زمین ، باز هم تكونش دادم اول اروم بعد یكم محكم دیگه مطمعن شدم كه عمل كرده ! رفتم دستمال كاغدی اوردم لباسمو در اوردم ، لخت شدم ، تاپِ خوا هرمو در اوردم یكم سینه هاشو فشار دادم ! لعنتی خیلی سفیده پوست خواهرم ! حدودا ٥٠ كیلو میشه وزنش لاغر با سینه های اناری ! شلواركش و شورتشو هم در اوردم ! دستم میلرزید وای باورم نمیشد! رفتم سمتِ سرش كیرمو میمالیدم به لبش ! یه فشار دادم كیرم ارم رفت تو دهنش ! بی اختیار یه اه كشیدم تو دهنش كیرمو عقب جلو كردم واقعا داغ بود ! همین طوری كه كیرم تو دهنش بود سینهاشو میمالیدم ! یه كرست مشكی تنش بود كه میشد نوكه سینه هاشو توش دید! حشری شده بودم ! كرستشو زدم بالا سینه هاش افتاد بیرو انگشتمو خیس كردم زدم به نوكه سینش وای چه حالی داشتم سرعت كیرمو تو دهنش بیشتر كردم چند دقیقه بیشتر طول نكشید كه ابم امد ! خیلی داغ بوددهنش ! اروم كیرمو كشیدم بیرون ! ابم از دهنش سرازیر شد قطره قطره داشت میریخت رو بالشت ! كیرمو فشار دادمو اخرین قطره ی ابمو با لبای خواهرم پاك كردم ! كیرم نمیخوابید انگار كافی نبود! امدم پایین پاش! یه جوراب سفید مچی هم پاش بود ! بی اختیار شروع كردم به لیس زدن پاش از روی جوراب وای عالی بود پای لاغر سفید! لای پاشو باز كردم یكم تكون داد پاشو ! توجه نكردم دستمو بردم سمت كُسِ خواهرم یكم با دست ور رفتمو انگشتمو چند بار اروم كردم تو و دراوردم ، داغ بود كم كم داشت خیس میشد! نشستم رو تخت پاهاشو دادم بالا كیرمو چند بار مالیدن به كُسِش اروم كردم توش خواهرم بی اختیار گفت اه ! ترسیدم بنظرم دیگه تاثیره دارو داشت كم میشد ! توجه نكردم شروع كرم به تلمبه زدن ! سینه هاشو هم میمالیدم ! چند مین كه گذشت ، خواهرم چندتا سرفه زدو با دستش ابمو پاك كرد از ر لبش انگاری بیدار شده بود ولی هوشیاره كامل نبود ! تو همین حالت گفت چیكار میكنی ! با صدای اروم من محكمتر تلمبه زدم گفتم وایسا ابم بیاد میرم ! شروع كر د به ناله كرد اه اه اه ، من با صداش بیشتر حشری میشدم محكم تر سینه هاشه فشار میدادم , عرق كرده بودم دیگه داشت ابم می امد ، تند تر تلمبه زدم تا اینكه ابم امد كیرمو دراوردمو ابم كه زیاد هم نبود ریختم رم شكمش ! بدنم داشت میلرزید زانوهاشوگرفتم ارو بوس كردم هنوز داش ناله میكرد بلند شدم دستمال برداشتم كیرمو پاك كردم ابمو از رو شكمش پاك كردم داشتم ابمو از رو بالشت و دهنش پاك میكردم كه چشماشو باز كرد دستمو گرفت گفت تو چرا منو میكنی! دستشو زدم كنار شروع به پاك كردن كردم كه گفت من هم دوست داشم این سكسمونو! با خودم گفتم حتما داره چرتو پرت میگه رفتم تو دست شویی دستامو بشورم حال نداشتم برم حموم! دراز كشیدم رو مبل ! ١٥ دقیقه بعد دیدم صدای در امد تا چشم باز كردم دیدم خواهرم رفت دستشویی! ترسیدم لباس عض كردم كه برم بیرون گفت نرو مخوام بات حرف بزنم، ترسیده بودم گفت بشین نشستم نشست كنارم گفت اولش واسه من هم سخت بود ولی من هم بدم نمیاد تو منو بُكنی! من مونده بودم چی بگم بهش! با این حرفش احساس راحتی كردم بهش گفتم من بهت حس دارم و وقتی میكنمت اروم میشم! اون هم قبول كرد گفت من بیدار بودم وقتی داشتی میكردی منو فكنكن زرنگی گفت حالا من چی ! گفتم تو چی !؟گفت من ابم نیومد شلوارشو دراورد گفت یالا! من هم از خدا خواسته شروع به خوردن كُسِش كردم ! عالی بود تا وقتی كه كه بابا اینا بیاد چند بار باهم سكس داشتیم ! فهمیدم كه راهش این كار نبود باید باهاش صحبت میكردم نه اینكه به زور این كارو بكنم ! از وقتی با رضایت هم دیگه این كارو میكنیم واقعا فهمیدم كه قبلا اشتباه میكردم و هیچ لذتی نمیبردم !
امیدوارم لذت برده باشید از این داستان

نوشته: Nevisandh nistam 021


👍 26
👎 51
156453 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

824702
2019-12-10 21:25:49 +0330 +0330

ریدی ریدییی


824708
2019-12-10 21:29:06 +0330 +0330

آخه محارم!!!خواهر!!!
نخونده دیس لایک بی غیرت بی همه چیز

9 ❤️

824709
2019-12-10 21:31:03 +0330 +0330

واقعا هستن كساني كه خواهرشونو ميكنن؟مگه ميشه؟

6 ❤️

824716
2019-12-10 21:38:36 +0330 +0330

مار پیتون تو کون خودتو خواهر کون گشادت کسمخ جقی دیگه تراوشات ذهن مریضتو ننویس.

7 ❤️

824740
2019-12-10 22:27:33 +0330 +0330

هرچقدر دروغ بود هرچقدر محارم بودو بازم دروع بود ولی چسبید لامصب خیلی قشنگ فیلمیو ک دیدیو ب نوشته تبدیل کردی فقط فیلمه کوص نوشته sleep sister تو با عنوان دیگه تو سایت از فیلم ب نوشته تبدیل کن

2 ❤️

824743
2019-12-10 22:43:44 +0330 +0330

دوستان و سروران عزيزي كه كم و بيش بنده حقير رو ميشناسن و من عرض ارادت و دستبوسي دارم نسبت به تمام اين عزيزان و قوت دلهاي نازنينم كه تو اين دوران چند ساله كه به هر علتي هربار با اسم جعلي و اكانت جديد اومدم و هربار محبت ديدم اما از خجالت هيچوقت ذكر و ياداوري نكردم كه كي بودم،مثلا حسام جان كه به اسم اسكلت حشري ( از اين تريبون ميگم فاك يو حسام واسه خنده ) كه اكانت قبليم به اسم dool_abpach بود و اسم جعليم حسام ( خاستم كونت بسوزه تو خماريش بمون كيم ) ازم سوال كرد كيستي؟ همين دوروز پيش.و غيره، خلاصه مطلب اينكه دوستان ميدونيد من بي ادب نيستم اما با اجازه و طلب عذر خواهي از شما بايد به نويسنده بگم اي عزيز نويسنده : كص ن-نت! با ميمنت! اينم سند! حروم زاده! نجس! از عن كمتر! عن باز تو هواي سرد يه بخاري داره! كيرم تو فرق سرت! كير مرحوم بروس لي به صورت يتا پرنده تو قرنيه چشم چپت! مادر ج-نده! مفقود و مجهول و چند پدر! اسم داستانتو خوندم دوسداشتم بيام بشينم رو صورتت فقط نقاشي بكشم اونم با عن! ايشالا كير تو گلو نن-ت گير كنه بي مادر شي! ايشالا از هواپيما بيافتي پايين با كون رو نوك درخت فرود بياي بشكافه پاره شي! ننويس! برو بادمجون بكن تو كونت ننويس!


824744
2019-12-10 22:47:32 +0330 +0330

تو دیگه چه کونی هستی نخوندم ولی کیرم از اول تا اخرت

1 ❤️

824751
2019-12-11 00:16:09 +0330 +0330

کار راست و دروغش ندارم کار به موضعش هم ندارم امیال جنسی همه میدونن متفاوته یکی ترنسه یکی همجنسگرا یکی دوجنسه و…
مخاطبین داستانا هم متفاوت ولی نمیدونم اینا که میان داستان میخونن بعد جقشون رو میزنند تازه که خوابید یادشون میفته که تو جق به چی فکر میکردن خو موضوعش مشخصه همون اول نخونید دیگه نیاز به فحش نیست

3 ❤️

824757
2019-12-11 02:34:08 +0330 +0330

کیر خر تو دهنت

1 ❤️

824763
2019-12-11 03:15:24 +0330 +0330

واقعا دوست داشتم و دلم میخواد ادامه داستاناتونم بخونم لطفا اگه داستان جدیدی از سکستون نوشتی منو خبر کن و خصوصیم عنوان داستانتو بفرست تا بخونمش

2 ❤️

824785
2019-12-11 06:12:19 +0330 +0330

کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی

2 ❤️

824796
2019-12-11 07:31:01 +0330 +0330

چرا کوس خواهرت بازه مگه شوهر کرده؟ یا طلاق گرفته؟

1 ❤️

824798
2019-12-11 07:39:53 +0330 +0330

خواهشن اینکارا رو نکنید ؛ محارم گناه داره ؛
لااقل نشر ندید ؛
بر خلاف میل باطنیم
موفق باشی

3 ❤️

824816
2019-12-11 09:03:20 +0330 +0330

عوضی های حروم زاده، داستان های شما ها باعث شده یه مشت ابله، برن تو فکر سکس با خواهرشون
دیروز یکی اومده پی وی من، میگه رو خواهرم حس دارم، کمکم کن بکنمش،
موندم چی بگم، به کجا داره میره این نسل خدا میدونه

3 ❤️

824820
2019-12-11 09:22:13 +0330 +0330

با سلام خدمت همه کاربران عزیز

من خیلی وقته عضو سایت هستم یعنی از زمانیکه سایناجون اینا کاربر بودن و سایت فیلتر نبود تا الان و فکر نکنم تو بچه های امروز سایت کسی باشه که چنین سابقه ای داشته باشه و اگه الان تو هراداره ای بودم دیگه معاون اون اداره حتما بودم
اما غرض نشان دادن سوابق درخشان حضورمون در سایت نبود رو سخنم با اون عزیزانی هست که دلی دلی راه می افتن و میان و فرمایش میکنن که فلان فلان نویسنده محارم بدم میاد اولا اون فحش ها لیاقت کسی رو داره که دروغ میگه اگه محارم بدت میاد پس چرا میای میخونی ؟ حالا که میخونی چرا فحش میدی ؟ فحش رو باید بخودت بدی که بدت میاد البته به گفته خودت بعد میای میخونی ، نویسنده محترم ادعایی نداره که از چیزی بدش میاد

لطفا ادای بچه مثبت های ارزشی رو درنیارید که اصلا به کسی که وارد این سایت بشه نمیاد مگه اینکه از عوامل محترم وزارت خانه های مرتبط باشین

لطفا تربیت خانوادگیتون رو هم لحظه به لحظه و به بهانه های مختلف به رخ همه نکشین شما برو نگاه کامنت هایی که من تا بحال گذاشتم بکن اگه یک دونه فحش توشون پیدا کردین بیاین به همه بگین که من هم دو رو هستم

یکی رو به بهانه محارم فحش کش میکنین یکی رو به بهانه بی غیرتی اون یکی رو ادبیات بد داستان و یکی دیگه رو بخاطر غلط های املایی

تو زمان ثبت نام کسی تعهدی نداده که حتما باید داستانی بذاره که شما رو ارضا کنه و خوشت بیاد
خوب با این رویه ای که شما گذاشتین اکثر بچه ها دیگه از خیر داستان گذاشتن میگذرن و اونوقت جنابعالی اوقات فداغتت رو چطوری میخوای بگذرونی

تو گاوی این داستانها رو باور میکنی وگرنه تو ایران چن نفر هست که با مادر خودش سکس داشته باشه اینها همه داستان هستن و فانتزی نویسنده

من خودم صد سال محاله حتی اگه ببخشید بد کاره هم باشم حتی فکر اینکه بخوام به داداشم پا بدم رو هم به ذهنم راه بدم البته قبول دارم پسرا این کار رو میکنن ولی بمعنای پا دادن خواهرشون نیست شاید بندرت یک دختر از روی کنجکاوی زمانیکه برادرش دستمالیش بکنه اجازه اونم فقط در حد دستمالی

لطفا فحش بد به نویسنده ندین دستکم فحش خانوادگی ندین به مادر و خواهر نویسنده چه ربطی داره که شما از داستان خوشت نیومده

مدام تربیت


824848
2019-12-11 11:59:24 +0330 +0330

مرگ بر نظام خراب فاشیستی که چنین کسکش ننه هایی رو زیر مکتب تخمیشون تربیت کرده

2 ❤️

824851
2019-12-11 13:00:58 +0330 +0330

ايول خيلي عالي بود ! دوستاني كه فحش ميديد اگه بدتون مياد چرا مياييد ميخونيد!؟

2 ❤️

824853
2019-12-11 13:29:00 +0330 +0330

من به خدا موندم به نظرات خیلی از دوستان !!! آقا هر داستانی اسم داره برچسب داره وقتی که من این برچسب با سلیقم جور در نمیاد خب تمایلی به خوندن و نظر دادن در موردش ندارم !!! وقتی میام همه اینهارو میبینم بعد میشینم میخونم چرا اخرش بیام دری وری بگم به نویسنده ؟! خب این دوستمون زحمت کشیده داستان نوشته که خدایی نگارشش هم بدک نبود غلط املایی داره ولی نگارشش خوب بود و من هم که اهل داستان خواهر نیستم خوندم و لذت بردم و دلیلی نداره برای خودم انجام بدم حتی توی تصور کردن داستان خواهر خودم رو نذاشتم توی ذهنم اومدم خود نویسنده رو تجسم کردم و لذت هم بردم !!! خواهش میکنم دوستان برای خودمون ارزش قائل بشیم و به کسی توهین نکنیم !!! من برای هرکسی که حتی لایق فحش باشه فحش نمیدم به خاطر اینکه برای خودم ارزش قائلم فقط همین ، ببخشید که اینارو گفتم قصدم جسارت به کسی نبود و همتون رو دوست دارم و امیدوارم توی کشورم جوونها بتونن حال کنن و خوشحال باشن .

1 ❤️

824859
2019-12-11 14:43:39 +0330 +0330

نویسنده نیستی چرا مینویسی برادر؟؟؟ (dash)
سکس با محارم رو مد نکنید اگر میکنی کون دادنت به بابات رو بنویس

5 ❤️

824878
2019-12-11 17:21:55 +0330 +0330

تکلیف قرص خواب چی شد پس؟

0 ❤️

824887
2019-12-11 18:21:07 +0330 +0330

داستانا دیگه خیلی چرت شدن

0 ❤️

824926
2019-12-11 21:04:50 +0330 +0330

نخوندم ديس
حروم زاده

0 ❤️

824955
2019-12-11 21:35:33 +0330 +0330

کلاته بزار بالاتر خواهرت جنده هستش

0 ❤️

824984
2019-12-11 22:47:06 +0330 +0330

نصف تعریفت از قرص و خواب و ساک برای ی کلیپ مادر فرزنده تفکرتو گاییدن

0 ❤️

824993
2019-12-11 23:08:15 +0330 +0330

الکی نگووو

0 ❤️

824994
2019-12-11 23:08:52 +0330 +0330

بزار من خودت ودخواهرت رو بکنم

0 ❤️

825005
2019-12-11 23:27:49 +0330 +0330

خدا خودت ظهور کن (dash) 🌹 (inlove)

1 ❤️

825049
2019-12-12 06:45:54 +0330 +0330

نوشابه اش باید مشکی باشه یا زرد ؟

0 ❤️

825053
2019-12-12 07:09:49 +0330 +0330

نخونده میگم شاید کلا خواهر نداشته باشی ولی ننتو…

0 ❤️

825171
2019-12-12 18:10:08 +0330 +0330

من فحشی نمیگم بهت کیونی ولی خوب وقتی طرف رو یه بار کرده باشی دیگه لزومی نداره نقشه بکشی برا بعدی،اجازه بدی مختصات جغرافیاییتو بگی از همین آلمان برات دیلدو خوب حواله میزنم?

0 ❤️

825295
2019-12-12 22:41:37 +0330 +0330

بده ماهم‌بکنیمش

0 ❤️

825303
2019-12-12 22:56:10 +0330 +0330

سکس با خواهر اشتبده هست چه مزه ای میده اخه

0 ❤️

825407
2019-12-13 10:54:55 +0330 +0330

بده بکنیم لذت ببریم حرومزاده بی غیرت ?

0 ❤️

825739
2019-12-14 18:57:56 +0330 +0330

کسی که خوابه تو ی قطره آب بریز تو حلقش ب سرفه کردن میفته من موندم چجوری ابتو خالی کردی تو دهنش اگه بادارو خوابوندیش که ابت بره توحلقش خفش میکنه یابو اینقدر جفنگیات سرهم نکن خواهرنداری تو والا کون نداشتی چپ نگاش کنی تااینکه بخاد بکنیش

0 ❤️

828017
2019-12-23 15:30:51 +0330 +0330

کس شعر محض بود

0 ❤️

834715
2020-01-12 07:02:45 +0330 +0330
NA

کوس و شعر تلاوت نموده ای . خوار کوسه

0 ❤️

862519
2020-04-01 18:25:26 +0430 +0430

من که خیلی خوشم اومد از داستانت هرچند که کلا دروغه ولی منم قصد دارم با خواهرم این کاررو بکنم. میخوام به دوستمم که کیر خیلی کلفتی داره هم بگم بیاد. اول بیهوشش کنیم بعد دوتایی بکنیمش.

0 ❤️


Top Bottom