سكس من و مامان سيما

  1393/4/7

  درود ب همه دوستاي عزيز
  داستاني رو ك ميخام واستون بنويسم كاملا واقعيه و برميكرده ب 2 ماه بيش . من تا جند روز بيش فك ميكردم فقط منم ك اينكارو كردم اما جند روز قبل ك اتفاقي تو نت بودم يهو ي داستان سكس با محارم ديدم ك مربوط ب اين سايت بود و خوندمش ولي احساس كردم خيلي داستاناي مصنوعي و مسخره اي هستن البته بعضي داستانا ك حيفم اومد از ي داستان واقعي سكسي ب بروبج سايت جيزي نكم ، البت عذر منو ببذيريد ك زبان كوشيم فارسي نميشه متاسفانه و اكه ميبيني خطاها رو ب بزركيتون ببخشيد .
  خوب بريم سراغ خاطرم
  من بنيامين هستم 23 سالمه قد 185 وزنم حول و حوشه 80 ساكن مشهد استيلمم بد نيس 3 ساله بدنسازي كار ميكنم و هفته اي 4 جلسم ميرم استخر خلاصه بدنم واقعا رو فرمه و تيب و قيافمم خداييش حرف نداره اكه غير اين ميبود ك مامانم ب من با نميداد اهل كارم نيستم بابام كم نذاشته واسم . واما از خونواده بكم ، من بدرم فوت كرده 2 سال بيش تو ي حادثه رانندكي و ي ابجي دارم 19 سالشه دانشجوئه دانشكا شيراز در اومد و رفت شيراز منو مامانم مونديم مشهد ، مامان سيما ي من قدش حول و حوشه 170 وزنشم حدودا 60 سفيد ناااز و مغرووور واقعا مغروره هر كي مامان سيمامو ميشناسه ب غرور و ناز و عشوش ميشناسه ، خيلي هم ب استيلش حساسه و اينكه هميشه فيت باشه ،و خونه داره ، مامان سيمام هفته اي 8 روزش اروبيك و يوكا و از اين شروورا ميره و بينهايت هم سفيد و نازه واقعا بينهايت سفيد و نازه ، ابجيم خصوصا ك ترم مهرشو شيراز رفته بود و مرقع امتحانات ابجيمم بود ك منو ماميم با هم ريختيم رو هم ، اينو بكم مامانم خيلي رفيق باز بود اما بعد فوت بابام و مخصوصا بعد رفتن ابجيم واقعا ريخت ب هم ، مخصوصا بعد رفتن ابجيم من و مامان سيما شديدا تنهارشديم ، خوب ازونجا بكم ك من خودم اصلا ادم مذهبي و معتقدي نيستم و واقعا رابطه هام حد و مرز نداره ك قبل مامانم لاس زدن با محارمو تجربه كرده بودم با ابجي بهارم ك فقط در حد لاس زدن بود ك البت رومو باز كرد بعد رفتن ابجيم بدجور تو نخ مامانم رفتم جون واقعا مامانم خوش استيل و سكسي بود واقعا سكسي بود با دختراي زيادي سكس داشتم اما همش تو نخ مامانم بودم ب استيلش و اينكه تو اوج جووني بيوه شده بود و اينكه حيفم ميومد ك فيض نبرم تا اينكه ديكه قيد دختر مختر و همه درستامو زدم مخصوصا با رفتن ابجيم ، همش تو خونه با ي شلوارك رفت و امد ميكردم فقط شلوارك و همش ب مامانم ميكفتم بريم بيرون بش ميكفتم رنكاي شاد ببوش و ميكفتم مامان ارايش كن بزا همه مردم تو كف داشتن جنين ماماني بمونن ، واقعا از تنهايي مامانم و شرايطش نهايت سو استفاده رو كردم . با خودم عهد كردم بدجور وابسطش كنم اخه بهم دوستام بني تووور ميكفتن و ميكفتن بسر تو مهره مار داري ، ب خودم كفتم بني تو ميتوني وابسطش كني باور ميكنين كاري كرده بودم ك صب صبونه ميخورديم بش ميكفتم مامان باس بريم تو باركي بيروني جايي بجرخيم كارم ا رفتن ابجيك ك از ترم مهر رفته بود تا دو ماه بيش شده بود جرخوندن و برسه زدن با مامانم اينور و اونور كلا ناهارو با هم ميخورديم حتي ميرفتيم كافي شاب ، تو مراكز خريد ميجرخيديم همه كارم شده بود جرخوندن مامان سيما ، باور ميكنين. بدجور وابستش كرده بودم كم كم دستشو تو خيابونا ميكرفتم يا مثلا تو كافه جايي ميرفتيم ميجسبيدم بهش ك ميكف بعضي وقتا بنيامين منو با دوست دخترت اشتباه كرفتي ك من ميكفتم مامانم تو اين دنياي بست كسي ارزش عشق و دوست داشتن و بودن و نداره از نظر من و ب نظرم اوني ك لياقت عشق و دوس داشتنمو داره تويي ، همش تو خطابش ميكردم و اونم بني ، مامانم حدودا 40 سالش بوود و اصلا نميخورد مامانم باشه هركسم معرو ميديد فك ميكرد طرفمه امما ازم جن سال بزركتره ، واسش كادو ميكرفتم باور ميكنين تايمايي ك مامانم باشكا يا من باشكا ميرفتم مامانم ديوونه ميشد و ميزد زير كريه ميكفت بنيامين جان دام تنك شده واست ميكفت بخدا ي روز ازدواج كني بري من ميميرم ميكفت اميد من ب زندكي وجودته خلاصه تو همين دوران ك من تو فكر وابسته كردنش بودم متوجه شدم ك بيرون ميرفتيم مامانمم ارايشش غليظ تر شده بود و ديكه دوس نداشت كسي مترجه نسبتمون شه حتي دستمو محكم تر ميكرفت تو دستام تو جم جند دختر و بسر تو بارك اكه كسي دختري و نيكا ميكردم ناراحت ميشد و من از دلش در مي اوردم ميكفت بني ككه نكفتي من فقط ارزش عشق و دوس داشتنتو دارم و اينا ب جرا اينجوري ب دختره تو بارك نيكا ميكردي خيلي اونروز ب خودم باليدم و كفتم دمت جبز بسر خود شيطوني ، ، تاجايي رسيده بوديم ك ميرفتيم بيرون ناهار باهم ميخورديم با ي قاشق و مثلا ي بستني يا ابميوه رو باهم ميخورديم . من اينو نكفتم ك من همش ب مامانم ميكفتم من زن نميكيرم تا اخر عمرم با تو ميمونم قسم ميحورم و فقط ي زن تو زندكيم مياد ارنم تويي ، اون اوايلش ميخنديد و ميكفت اينا حرفه اما اواخر از حرفاش متوجه شده بودم ك قلبا اينو ميخاد ك بيشش باشم . من ي روز بهش كفتم تو همه نيازامو برطرف ميكني زنو ميخام جيكا ك مامانم خنديب و كفت نيازها ? بعد من سريع بحث و جمع كردم كفتم بخدا سيما من لذت كرفتن ديتاتو بوسبدنتو با لذت هزاز تا رابطه با زيباترين دختراي دنيا عوض نميكنن و جشام از تو زيباتر و قشنك تر كسيو نميبينه ، حتي تايمايي ك من خونه نبودم مثلا دو ساعت نبودم يا مامي بيرون بود باور ميكنين ي ساعتشو با هم ميحرفيديم يا همش اس ميداديم ب خم حتي تا جايي ك خيلي درتي ميحرفيديم باهم ، اوخر حمومم ميرفتم صداش ميكردم ميكفتم سيم سيم بيا بشتمو بشور باور مبكنين. ميومد مامانم من شرتمو بيرون نياوردم امما تابلو برانداز ميكرد دم و دستكامو . يعني منو مامانم وابسطه و عاشق هم شده بوديم من ب ظاهر و با نقشه اون بيجاره با تمام احساس و وجودش . اما منتظر ي تلنكر بوديم ، اخريا مامانم همش ميكفت دين و كتاب اينا همش جرته و اصن جهان ديكه اي نيست و اينا حرفه و بهشت اينا ابزاري واسه جهنم كردن دنيا هيتن و اصن ادم تا ميتونه زندكي كنه ، اواخر سيما با ي تلب شلوارك ميجرخيد جلوووم واقعا غر ميداد يا شلواركاي واقعا جسبناك ميبوشيد همش تو خونه ارايشاي غليظ ميكرد شبا هميشه منو ماميم با هم فيلم ميديديم حتي ي تاتو زدم رو سينه ي ي طراحي شيك ك اسم سيما روش نوشته شده بود باور ميكنين قبل اين جريانم حس ميكردم مامانم ب استيلم غبطه ميخوره ، مامانم ك ي روز تاتو رو ديدش كفت ديوونه اين جيه من رو تخت بوودم كفتم اسم عشقمه اسم زندكيم اسم تنها دخمل ناناز زندكيم اسم همه كسم اسم فرشتم اسم تو توي ديونه اي ك جند ساله منو از خواب و خوراك انداختي ذهنمو مشغول خودت كردي همينجور ك بهش كفتم يهو نات و مبهوت نيكام كرد منم كفتم جند ساله ك ديونه وار دوست دارم ن دوست داشتن ي رابطه مادر و فرزندي ي رابطه عميق عاشقانه ، ي عشق باك ي عشق واقعي ، بهش كفتم من تو اين جند سال جند بار خواستم از خونه بزنم برم امما نتونستم دوريتو تحمل كنم دستاشو كرفته بودم اونم كنارم بود و مث اينكه واقعا باور كرده بود بهش كفتم هر وقت صدلي خنده هاي تو و بابامو از تو اطاق خواب ميشنيدم ميمردم اتيش ميكرفتم بهش كفتم محكم و بلند سبما من عاششششقتم و دوووست داشتمو دارم بعدش باشدم اونم لاشد هيجي نكفت نزاشتم جيزي بكه همين ك خاست دهنش واشه بغلش كردم و شروع كردم ب بوسيدن لباش و بو كردنش فك كنم خورن لباش ب 10 دقيقم ميرسيد اخه روم نميشد سرمو بلند كنم و ب جشاش نيكا كنم واسه همين لباشو اينقد مكيدم وحشي وحشي ك واقعا كبود شدن محكم تو بغلم كرفته بودمش ك ي لحظه منو كنار زد و كفت واقعا اين حرفا تو واقعا زدي يا واس خاطر داشتن رابطه با من ك كفتم بخدا سيما واقعا كفتم از ته دلم بهش كفتم مكه تو نكفتي ك از اسلام و مطالبش بيزاري و ميكي محدوديته و عشق حد و مرز نداره بعدش كفتم اره منم عاشق توئه ديوونم تو و مهمم نيس كي هستي اصلا من ميخام عاشق تو باشم ميخام با تو باشم و باتو زندكي كنم حرفيه ? ك ديدم زد زير كريه و كفت نه عزيزم و كفت منم دوووست دارم و بغلم كردو بووسيد منو همين بوسيدنش بووود كار دستش داد و رومو باز كرد منم در حين لب كرفتن ازش شروع كردم ب خوردن كردنش واقعا كردنشو جنان خوردم ك از خود بيخود شد و رفتم تند سراغ كوشاش ازون خوردناي مخصوصم و ي نفس عميق كشيدم رو كردنش ك جشاش باحال بست و تو جشاش نيكا كردم و ي 2 دقيقه فقط قربون صدقش رفتم بدجور بهش هي ميكفتم من عاااشقتم و عاششقت ميمونم و تو خاااانوممي ن مامانم عشقمي نفسم ب نفست بنده ، خداييش استاد مخ زنيم ، بيجاره كريه كرد با زبونم باك كردم كفتم سيما جته كفت نميدونم جي لكم شوكه شدم ميكف راس ميكي كفتم اره قربونت برم بعدش كفت فدات شم ك منم بغلش كردم و شروع كردم ب جرخوندنش ك جيغ زد كفت بسه بني سرم كيج رفت ك انداختمش رو تخت من ي شلوارك داشتم و اون ي سابورت و تاب سفيد من برده اطاقو كشيدم و لامبو خاموش كردم و جراغ خوابه رو زدم ك سيما هم رو تخت اماده من بود نشستم روش و شروع كردم ب خوردن صورتشو بو كردنش لباش جشاشو ك واقعا خط جشمشو باك كردم كوشاشو كونه هاشو ميخوردمو ي دستمو كزاشتم رو سينش و مالوندم با ي دستمم موهاشو دس كشيدمو بو كردم واقعا مست كرده بود نفس نفس زدناش شروع شده بود كفتم جته تو هنو ك كاريت نكردم ? ك جشاشو بسته بود و نفس ميكشيد و محكم دستاشو رو سينه هام ميكشيد ، منم اومدم با زبونم بايينتر تا سينه هاش تابو در اوردم و شروع كردم ب خردن سينه هاش واقعا ناز و سفيد بوووودن جنان سينه هاشو خوردم ك صداي اه كشيدناش هنو تو كوشم هستش و تنمو ميلرزونه سينه هاش سفت سفت شده بودن زبونمو بين سينه هاش كذاشتم و بايين اومدم تا نافش كل بدنشو لمس كردم و بوسيدمو بوئيدم و ب بشت خوبندمش و با زبون كردنشو از بشت ليسيدم و اومدم بايين مهره ها كمرشو زير بغلش و ميدونيتم ج كارايي ي زنو تحريك ميكنه راقعا ديونش كردم ك كفت بسه بني لكن تو تو رو جون من بكن تو ك در اوردش البت با هم لختش كرديم و اونم شلواركمو در اورد كيرمم شق كرده بود قطرش 5 و سايزش حول و حوشه 19 cm شده بود اخه همش مترش ميكردم اوغات فراغت ، كيرمو ك ديد جا خورد كاملا مشخص بوود ك حسرت اين چن سالي ك باش نبودم قبل اينو خورد ، باشدمو و اون رو تخت نشست و منم بش كفتم بخور بم كفت بني نميشوريش من رفتم ي مايع شستشو مالوندمو اومدم و با تاب سيما باك كردمش و كرفتشو تو دهنش كرد و بدجور مكيدش و ميهوردش ي دقيقه اي ميخوردش ك خوبوندمش و لنكاشو دادم هوا و باهاشو باز كردم سرمو كذاشتم لا باهاش و شروع كردم ب خوردن كسش خاستم بكم سيما تو هم ي دست بزن كفتم بيخيال شايد بر بخوره بش يا فك كنه تلافي ميخام بكنم و كفتم مهم نيس،ب خوردنش فك نكنم ب كيرم بفكرم ك تا جن دقيقه ديكه تو كسشه ، شروع كردم ب زبون زدن يكم عرق كرده بود و ي بارم ارضا شده بود امما حال كردم كفتم بني ديرتي باش شروع كردم ب خوردن كسش ، جنان خوردم ك جيغش در اومد جوجول كشو با دندونام ميكرفتم اصن ديونه شده بود كفت بني تو رو جون من بكن توووووووو، ااااه ااااه ، ك كيرم ك شق كرده بود و اروم تو كسش كردم من لنكاشو هوا داده بودم و كيرمم ارةم ارةم توش كردم و در اوردم بعدش زجه زد و كفت جون من بكن تو اذيت نكن كفتم سيما كيرمو كجا كنم كفت بني بكن تو كوووسم جرم بده بكن تو لعنتي ، كشتي منو بكن ، ك كيرمو كامل كردم تو و تلمبه زدمو شروع كردم جيغشو در اوردم بدجور تلمبه ميزدم خايتم جرش بدم واقعا صداش در اومده بود هي ك تند تند ميزدم ميكفت بني ارومتر ارومتر يواااش يواااش اااااه ن يواااش ك منم با شنيدن اين صدا. بيشتر تلمبه ميزدم و با شدت هر جه تمام ميكردمش ك فك كنم واس بار دوم ارضا شد ك خابوندنش ب بشت خودمم نيمجه واستاده اون رو تخت سكي ، من كنار تخت ايستاده بودم كيرمو از بشت تو كسش كردم و شروع ب تلمبه زدن كردم بدجور بدنم ب دنم ميخورد اون صدايي ك دور ميومد روانيم ميكرد منم همش حرفاي درتي بهش ميزدم و ميكفتم الان كستو جر ميدم بكير كير منو دوسش داري ك با حالته نيمه جوني كفت ميميرم براش ك داشت ابم ميومد خابوندمش رو تخت منم اومدم رو تخت ابمم ريختم رو سينش و رو صورتش ك بيحال افتادم روووش بوسيدمش و اونم منو بوسيد و بعدش از اطاق رفت بيرون رفت تو حموم نميدونم شايد خجالت ميكشيد و منم لباسمو بوشيدمو بدون رد و بدل حرفي زدم بيرون ، ادامش جالبه ادامه دارد،


  نوشته:‌ بنیامین

 • 6

 • 1
 • نظرات:
  •   الحمرا
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کار ندارم به خالى بستن در مورد کردنه مامانت. مشخصه خيلى عقده خوشگل و خوشتىپ بودن دارى که اىنجور از خودت تعريف کردى. کلن داستاناى سکس با مادر دروغه. توى تمام کره زمىن شايد يک مادر نباشه که با فرزندش سکس کنه. حتى زنهاى فاحشه هم که بچه داشته باشن محاله با پسرشون سکس کنن. چون مادر در تمام جوامع بشرى و در تمام تاريخ بشر جاىگاهى مقدس داشته و دارد


  •   الحمرا
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کار ندارم به خالى بستن در مورد کردنه مامانت. مشخصه خيلى عقده خوشگل و خوشتىپ بودن دارى که اىنجور از خودت تعريف کردى. کلن داستاناى سکس با مادر دروغه. توى تمام کره زمىن شايد يک مادر نباشه که با فرزندش سکس کنه. حتى زنهاى فاحشه هم که بچه داشته باشن محاله با پسرشون سکس کنن. چون مادر در تمام جوامع بشرى و در تمام تاريخ بشر جاىگاهى مقدس داشته و دارد


  •   off_boy
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • ریدم تو غیرت نداشتت که واسه مادرت راست کردی.باس کیرتو بزنم مثل خیار نصف کنم
   دوما تو گوه خوردی که اینو با گوشی نوشته باشی.تو یه عرب ملخ خوری که اومدی تو این سایت از کیر ایرانیا بالا بری.البته تو جنده بودن مادرتم شکی نیست
   من دیگه حرفی ندارم -_-


  •   what the booogh
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کس کش بی ناموس ,از احساسات یه زن برای سکس سو استفاده کردی اونم کی,مادرت که با عشقش بزرگت کرده.تو میدونی احساسات زنا چه قدر قویه؟
   امیدوارم از رو دنیا ورت دارن حتی اگه داستانت الکی باشه.


  •   ashkan_411
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • k..ram to kon khodeto dastan dorogeto o nanae simat kos kesh chakhan


  •   what the booogh
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • عالیه . دمت گرم .از این بهتر نمیتونستی بگی .براوو


  •   what the booogh
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اره داداش عربا همشون از بیخ مادر خطا هستن. dash1


  •   doaei
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کس کش دروغ گو خالی بند هفته ی چهار بار میری استخر کس کش اون حمومه نه استخر


  •   adelbozorg
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو شرف تو و اونی که به قومیتهای ایران توهین میکنه


  •   حمید.بینا
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کیرم تو ژنت


  •   Nasrin19
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بمیری


  •   امیر گپ
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اینقدر بد نوشته بودی و پر از غلط املایی بود که نگو!!!!


  •   ghahjawarestan
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • مدیر این سایت آشغال کیه؟
   ما ایرانی هستیم این سایت سراسر توهین به ماست
   طبق تحقیقات این سایت از سوی آمریکا و اسرائیل و انگلیس ساخته شده و همه ی داستانهاش برای بی غیرت کردن ما ایرانی هاست ما شٱنمون بیش از این حرفهاست که با یاد مادر و خواهر و خاله و.... استمنا کنیم
   یا علی مدد


  •   PeSaRe BaD-
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • تو ک راست میگی..
   ما هم باور کردیم..
   میخوای دروغ بگی بگو دادم ک ما باور کنیم. دادن بیشتر بت میاد تا کردن بچه کوووووووووون


  •   cockold
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • داداش دمت گرم. عالی بود کارت اما اینکه چرا زودتر ازین همه نگاییدی مادرت رو برام عجیبه. مادر آدم اولین کوسیه که آدم میبینه و من ریدم به دین و اخلاق و این کوس شعرا که ملت رو خل و چل کرده. مادر پدر آدم همه چی یاد آدم میدن بجز مسائل سکسی و اون رو میذارن تا جامعه کون و کوست رو بگاد و یادت بده. ریدم تو این سیستم.
   زنده باد مادر خودم که اولین بار شومبولم رو نشونم داد و گفت بزرگ بشی به شومبولت باید بگی کیر. بعد این گنده میشه و میره این تو. و به کوسش اشاره کرده بود و وقتی هم که شاشم کف کرد اولین نفر که آبم رو اورد مامانم بود و همون موقع هم با درمالی و کردن تو کوسش آبم رو آورد.
   بعدها هم همیشه خواهر مادرم رو میگاییدم و دوستام هم که میومدن خونه کونم بذارم میدادم اگه مامان و سی سی خالی بودن یه کوس کشی هم براشون میکردم.
   کوس مادر بهترین و اولین کوس زندگی هر مردی هست که باید همیشه نیازش به کیر رو رفع کرد.
   بعدها ازدواج و زن آدم میشه جنده شماره یک.


   خلاصه که کیرم تو ناموس چون که ناموس خود آدم بیشتر به کیر آدم احتیاج داره تا ناموس مردم. تا خونه هست چرا مردم. ریدم تو دین و اخلاق دینی و این کوس شعرا


  •   milad1400
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خاک خلا اسرائیلیها تو سرت کنن بی غیرت اگه راست بود.


  •   تلخ
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • من بچه روستا هستم ما یه گاو داشتیم که یه روز یه گوساله عین تو بدنیا اورد گوساله بزرگ شد عین تو دیدم مادرشو میکنه عین تو گوساله رو بردیم فروختیم تو رو نمیشه فروخت فقط از یزدان پاک میخوام که ازدواج کنی صاحب یه گوساله عین خودت بشی اونم مامانشو بکنه تو هم شاهدش بشی


  •   hamid reza15
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • تو که همش از بدنت تعریف کردی که.


  •   mohmmad_171
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • مشکل از گوشیت نیس که فارسی نداره از غلط املائی هم گذشتی مشکل از ریشته(ابتدایی)کیرم توهمه کسه اون معلمی که به تونوشتن یاددادو جلقی وکونی بارت اورد


  •   شايان خوش كير
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • يعني داستان از اين تخمي تر نديده بودم كير اسب تو كونت با اين داستان نوشتنت مرتيكه سواد خوندن نوشتن نداره اونوقت مياد داستان سكس با محارم مينويسه بي غيرت


  •   امین بالوتلی
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • متم داستانو نخوندم.دوستان تحریم کنید ای بی ناموسارو خواهشن نظرندید به ای داستانهای کس شعر.ایجور افراد از فوشم خوششون میاد


  •   faful
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • آخه کس کش هیچی ندار خالی بند که کیر هرچی ایرانیه تو کونت تو همون بهتره دهنت ببندی و فقط بگی باور میکنین باور میکنین باورمیکنین
   نه که کسی باور نمیکنه کونی


  •   Mr-Alone
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کونی بی شرف تو خایه نداری بی شرف رفتی مادرتو کردی اومدی اینجا تعریف میکنی کیرم تو شرفت لاشی عوضی


  •   استاد امین
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بیغیرتا کثافتا احمقا مگه شرف ندارید ک اینجوری میکنید هردوتون برید ازدواج کنید تا این کثافت کاریا رو نکنید مسدودشن کنید این بی غیرتو


  •   امیر شکاک
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کونی بدبخت گه خوردی که با گوشی نوشتی تو یه عرب کونی مادرجنده ی سوسمار خوری تو نتیجه ی ازدواج یه جنده عربی و یه کونی عربی هستی شایدهم ننت تو شب کاریاش حامله شده باشه بی ناموس


  •   فرشاد_کون شناس
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بنی باور می کنی کیرم تو کونته؟ کسکش پدر .چغلمه ی ان کیرم دهنت .عین نجاست. توی کونی باشگاه بری میله هالنرو می کنن تو کونته گشادت با 50 کیلو وزنه استخر بری نفر اول خودم کیرو خایمو می کنم تو کونه گشاد انیت کیری دیگه پیدات نشه ریدم پسه یقه ی انیه گوهیت .چاقال


  •   عشقpantyhose
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • همون اول اینقد غلت داشت نخوندمش


  •   شاعر تمام شده
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • میگم من شیرازیم.میشه خارتو بگام?


  •   siyavash1364
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کسکش دیووس مادر یه شخص مقدسی هس!!
   بی شرفیتو پای بی عقلیت بذارم یا پای جاکش بودنت؟! دیووس؟؟؟


  •   گوسفند
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • آخه کون کش لجن خور تو که سوادت اندازه سواد کس مامانت هم نیست واسه چی اومدی این داستان کیری رو نوشتی؟


  •   گوسفند
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • آخه کون کش تو که اینقدر غیرت داری چه گوهی تو این سایت میخوری؟


  •   گوسفند
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • جناب قهجوارستان!


  •   saman hashari off
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • جوون قربونه ننت.بیارش ما هم بکنیم.هم از کس هم از کوون.من عاشقه ننت شدم


  •   sara222222222
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   moein_sacool123
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • واقعا به ادم بودنه تو و امثال تو باید شک کرد کس خار مادرت


  •   استاد حافظ
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • واقعا کیرم به شرفت بی غیرت بی ناموس خاک بر سرت اگه راست گفته باشی !!!!!! هرچی فحش بارت کنم بازم کمه بی غیرت باید خودتو گل بگیری کیرم تو تربیت خانوادگیت دیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس بی غیییییرت


  •   b.ehnam
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • اهل کجایی؟آخه تو ایران هفته ها 7روزن نه هشت روز
   من اشتباه میکنم یا هفته ها 8 روزن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   خیلی از داستان ها مصنوعي و مسخره اي هستن مال تو هم به اضافه ی اونا.ههه
   حالا اگه راسته واقعا میخوای با مامانت ازدواج کنی؟
   اگه ازدواج کردی مارو خبر کن تا از کوچه خیابونا جم شیم بیایم شب حجله خونتون آشغال کثافت برو کونتو بده داشاغات بزرگ شه کونی


  •   mobina 23
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • ایول


  •   lione66
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • کیرتو سوادت اینقدر جق زدی ریدی با این نوشتنت. کورررررررررررررر


  •   mahsa kos69
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • حالم بهم خورد اوووووق


  •   hadi kos dost
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • خاک تو سرت یا این داستانت و نوشتنت لاشی کیرم تو کس ننت مادر لاشی


  •   datakos
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • همش کس شعر بود diablo


  •   hoseinf1
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • خدایی کار خوبی نیست بزار بره شوهر کنه یکی پیدا بشه هم ننتو بگاد هم تورو ولی در کل داستانت کیریه بیا کیرمو بخور


  •   mahdi bay
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • اخه این چه داستانی بود کیرم تو کس مادرو ابجیت گوووووووووووووووووووووووووووووووووت


  •   Mohammad.Persian
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • کــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــکــــــــــــــــــــــــــــــــــــش


  •   محسن خان777
  • 5 سال
   • None

  • همشو خوندم.جالب بود ادامه بده


  •   farzan_khiar
  • 5 سال
   • None

  • rok begam halam be ham khord mesl sex 2ta khar bod


  •   nightw41
  • 5 سال
   • None

  • دوستان جای ما نظر دادن..فقط یه چیزو میخوام بگم...کیر دکتر ارنست تو لوزالمعدت که برای مقدسترین موجود عالم راست کردی


  •   rezasingel
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • bad
   مرتیکه اخه چه ربطی به اسلام داره توی هیچ دین و مذهب و ایین و فرهنگی سکس با مادر پسندیده نیست ... معلومه از بی عرضه بودن چشم به ناموس خودت داری اونم فقط تو خیالاتت باهاون سکس میکنی. مرتیکه سکس هرچقدر هم لذت بخش باشه با محارم غیر معقوله.


  •   erfan mohamadi
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • بیبین.
   .
   .

   .

   .
   کیرم تو اون مخ گوزیدت


  •   wizardboy
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • میزاری منم مامانتو بکنم?مشهدی هستم


  •   koloftian111
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • بنی؟ بنی جون کیر همه پسرای سایت تو کونت
   خاک بر سرت بی غیرت بی شرف حروم زاده
   واقعا حال آدم گرفته میشه با این کس شعرا
   بی ناموس


  •   koloftian111
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • بنی؟ بنی جون کیر همه پسرای سایت تو کونت
   خاک بر سرت بی غیرت بی شرف حروم زاده
   واقعا حال آدم گرفته میشه با این کس شعرا
   بی ناموس


  •   bezar begamet
  • 4 سال،6 ماه
   • None

  • كير پنگوين قطب شمال تو كونت


  •   arasyar
  • 4 سال،5 ماه
   • 1

  • اول تا آخر داستان رو خوندم نویسنده نه به کسی توهین کرده، نه توصیه به این کار، راست یا دروغ داستانی واسه دل خودش نوشته، اسم قصه هم داد میزنه که موضوع چیه، اگر داستانهایی مثل این ناراحتت میکنه خوب خیلی راحت میتونی نخونی، قضاوت در این مورد هم فکر نمیکنم ربطی به من و شما داشته باشه


  •   HOTHUSTLER
  • 4 سال،4 ماه
   • None

  • آخه تو که سواد نداری واسه چی مینویسی برو جلقتو بزن.
   اندونی چشام در اومد اگه خودم مامانتو میکردم اینقدر سخت نبود.
   مرتیکه متوهم.....


  •   siya.20
  • 3 سال،9 ماه
   • 0

  • این همه کوس و کون ریخته، بعد تو میری سر وقت مادرت، بچه کونی، راس ک نمیگی، همش تخیلات فکر خرابه جلقوته،
   خاک بر سر هرکی حتی فکر سکس با مادر و خواهر ش رو تو سرش میپرورونه، متاسفم ک خوندمش. در ضمن شاشیدم به هیکل تخمیت


  •   Sali-123
  • 3 سال،6 ماه
   • 0

  • بنی کیرم با محتویاتش تو دهنت باشه ؟؟ بنی تو فقط از خودت تعریف کردی باید تو رو بگام باشه بنی ؟ بنی این و بخوری چند تا میگوزی ؟ آخه جقی دروغگو این داستان بود با کس شعر که ادامه هم دارد . اگه فحش میخوای ادامه بده


  •   Parham021021021
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • تو فقط كسشرات كه خيلي زياد بود ولي ناموسا كيرم ته كس معلم كلاس اولت|:


  •   Safir_Jang
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • کیرم تو برادر زاده عمت


  •   lezatbebarim
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • خیلی حال کردی خوب بود=؟ اسلام کسی بیزار باشه همینه یعنی ننه و آبجی و باهاش حال کن منم میگم ایول حال کن دنیا دوروزه یک روزش به کردن و روز دیگه به دادن میگدره


  •   lezatbebarim
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • من حرف بدی نزدم که گفتم حالش و ببرن میگی به کجا چنین شتابان


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو