سن بالا ولی حشری

  شهوت دوران مجردی در مقایسه با شهوتی که وقتی متاهلی و یه مدت سکس نداشتی واقعن قابل مقایسه نیست. 33 سال داشتم و چند ماهی بود با خانمم اختلاف داشتیم. هردو مغرور بودیم و فقط تو یه خونه زندگی میکردیم ولی هیچ حرف و رابطه و سکسی نداشتیم. شب ها هم هر کدوم جدا میخوابیدیم و این منو ناجور عذاب میداد و حشری میکرد. تو یه ساختمان 3 طبقه زندگی میکردیم که طبقه اول زنی حدود 50 ساله با پسرش زندگی میکرد و طبقه سوم خالی بود و ماهم طبقه دوم. هرروز این زن همسایه را جلوی در یا تو راهرو یا کوچه میدیدم. با یه چادر رنگی و پیرهن گشاد و دامن مشکی. زنی با ظاهر معمول بود ولی پوست سفید و سینه های بزرگ که بارها موقع خم شدن و شستن و جارو کردن جلوی در دیده بودم. با اینکه همیشه از سکس با زنهای جاافتاده و گوشتی لذت میبردم ولی هیچوقت به این رو ندادم و همیشه بی تفاوت میگذشتم و انگار این بی تفاوتی بیشتر تحریکش میکرد و هربار بیشتر سعی میکرد تحریکم کنه. پسرش از صبح تا شب تو یه شرکت کارگر بود. یکسالی گذشت و یه روز تو خونه دعوای وحشتناکی با خانمم کردم و طبق عادت واسه وخیم تر نشدن اوضاع با عصبانیت از خونه زدم بیرون تا کمی اروم بشم. از پله ها اومدم پایین و دیدم خانمه جلوم سبز شد و گفت: خواستم بیام در خونتون الان! میگم شما کارتن خالی ندارین؟! واسه جمع کردن اثاث پسرم میخوام! آخه یه خونه گرفته واسه خودش میخواد از اینجا بره! من تو اون حالت و با شهوتی که ماه ها داشت از درون عذابم میداد بی تفاوت به حرفش جلوی در خونش و تو همون راهرو دستشو گرفتم و برشگردوندم. از پشت در حالیکه چادرش از رو سرش اویزون بود بهش چسبیدم محکم سینه هاشو از پشت گرفتم و مالیدم. گفتم کارتن خالی نداریم چیز دیگه هست میخوای؟ در حالیکه هم تو شوک بود و هم ترسیده بود اما معلوم بود با همین مالش چند ثانیه ای سینه هاش و چسبوندن کیرم بهش داغ شده و اروم و نفس نفس زنان گفت: اینجا یکی میاد میبینه. زشته. گفتم کسی نمیاد. پسر تو که شب میاد و خانم منم بیرون نمیره. چادرشو کشیدم. دامنشو دادم بالا شرتشو مثل وحشی ها پایین کشیدم. یه نگاه به کونش کردم سفید و گوشتی و کاملن تمیز. بیشتر داغ کردم کیرمو در اوردم خمش کردم و از همون اول محکم تو کسش فرو کردم و تند تند تلمبه زدم. میخواستم فقط ارضا بشم باهاش. دنبال اروم شدن بودم و ناراحتی از خانمم رو داشتم سر کسش خالی میکردم. سرشو به عقب فشار میدادم و تا ته از لای کون گوشتیش تو کسش میکردم. خیلی زود ارضا شد و انگار اونم دقیقن همین جور دوست داشت بکننش. یعنی محکم و خشن. داشتم ادامه میدادم تا ارضا بشم ولی خیسی بیش از حد کسش بعد ارضا شدن یه کم لذت کردنشو کم میکرد و کم کم درش اوردم و با اینکه ارضا نشده بودم شلوارمو دادم بالا و رفتم بیرون. چند دقیقه ای تو ماشین نشستم تا اینکه اومد جلوی در و اومد سمت ماشین. ازم پرسید چی شد؟؟ چرا یهو رفتی؟؟؟ رک و راست جوابشو دادم و گفتم کست بعد ارضا دیگه حال نمیداد بهم. گفت اینجوری ضرر داره واست و خوب نیست و ازین حرفا. گفتم خوب چیکار کنم. گفت بخورم برات ارضا میشی؟ دوست داری؟ یا کار دیگه باید بکنم؟ گفتم باشه برو میام الان خونتون همون پشت در بخور واسم تا بیاد. خلاصه رفتم و داخل خونه نشست رو زانو و شروع به خوردن کرد. مهمترین تفاوت دختر و زن جاافتاده تو ساک زدنشونه. بعضی زنها جوری کیر میخورن که لذتش از صد تا کس تنگ 18 ساله هم بیشتره. بعد از چند دقیقه که خودش خوب ساک زد سرشو گرفتم و یه دو دقیقه ای تو دهنش محکم تلمبه زدم و ابمو خالی کردم تو دهنش که خوب تو دهن جمعش کرد بعدم تو دستشویی کنار در خالیش کرد. خداحافظی کردم و رفتم. تو دلم گفتم چرا این مدت اینقدر بیخود تحمل کردم و زودتر اینکارو نکردم؟ البته فکر نمیکردم با این سن بتونه اینجوری ارضام کنه. بعد اون دیگه میخواستم زودتر از کون بکنمش. چون کونش هنوزم عالی بود و واقعن کردن داشت. بهش جلوی در یه روز گفتم کونتو اماده کن واسه فردا. یه کم ناز کرد ولی چون خودشم اون روز بدجور تشنه کیر بود قبول کرد و گفت به شرطی که کسم هم مثل اونروز یه کم بکنی و فقط کون نباشه. میدونستم خیلی تشنه کیره و از قصد زیاد خودمو مایل به کردنش نشون نمیدادم و این باعث میشد تو سکس بیشتر دنبال حال دادن بهم باشه و با تمام وجود از خودش مایه بزاره. اگه بهش رو میدادم و ازش تعریف میکردم انتظار داشت فرداش کسشو بخورم واسش. فردا صبح رفتم خونشون. بغلش کردم و گفتم کونو اماده کیرم کردی؟؟؟ گفت اره همه جام امادست و کیر میخواد. نشست رو مبل و شلوارمو در اوردم و گفتم بخور تا سیخ بشه. یه کم خورد لختش کردم و یه کم با سینه هاش بازی کردم و هربار نوکشون رو یه کم مک میزدم. خوب که داغ شد گفتم چهار دست و پا برگرده سمتم. ایستاده کمی از کس کردمش و با انگشتم مشغول باز کردن کونش شدم. کونش تقریبن نیمه اماده بود و کسش هم دوباره خیلی زود خیس اب شد. رو همون مبل روی شکم خوابوندمش و نشستم رو کونش. یه کم دیگه باسنشو میمالیدم و سوراخشو چرب کردم. سر کیرمو رو سوراخش گذاشتم و کمی فشار دادم. نرفت تو ولی دیدم با یکی دوتا فشار دیگه راه باز میشه! روش دراز کشیدم و فشار دومو دادم. جیغای ریزش زیر کیرم بیشتر حشریم میکرد و بار سوم با یه تف دیگه سرشو دادم تو. محکم بهش چسبیدم و نزاشتم تکون بخوره. از عکس العمل هاش و حتی بعضی حرفهاش فهمیده بودم که با دستور دادن بهش و کلن رفتار جدی و یه کم خشن بیشتر تحریک میشه تا قربون صدقه رفتن و نازشو کشیدن واسه کاری. در گوشش گفتم هیسسسس! شلوغ نکن بزار حالمو بکنم. کم کم تا نصف کیرمو جا کردم و اروم تلمبه میزدم. یه دقیقه بعد تا ته توش بود و محکم میزدم! اروم اروم خودشم حال میکرد از گاییدن کونش و میخواست محکم بکنمش. چون برعکس کس و ساک که دیر ارضا میشم با کون زود ارضا میشم 5 دقیقه نشد که ابمو تو کونش خالی کردم و پاشدم. دیگه از فرداش هم کسش و هم کونش هردو میخارید و دیوونم کرده بود. یکسالی مدام ترتیبشو میدادم و دیگه ازونجا جابجا شدیم و رفتیم و تموم شد همه چیز.


  نوشته: مهران

 • 12

 • 27
 • نظرات:
  •   mohammad 47007
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • اخه اینقدر سریع؟ نمیدونم شاید


  •   Majed_bnd
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • خواهشا از این داستانهای آبکی و تخماتیک دیگه ننویس...


  •   3xstar
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • آب قعطه ننویس فقط گمشو


  •   خوشگلخانم
  • 1 سال،3 ماه
   • 4

  • خیلی عجله داشتی انگاری


  •   A.t1363
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • مرسي كه بهش رو نميدادي


  •   Morteza__Noori94
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • خوارکسه مارو کسخول گیر آوردی ؟؟


  •   Morteza__Noori94
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • خوارکسه مارو کسخول گیر آوردی ؟؟


  •   tina9110
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • کیر سمندون تو کونت


  •   آیسا
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • خیلی بد‌ نوشتی


  •   mamadkaraji
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • شاه ایکس عزیز ای کاش زودتر بیایی و اصل داستان رو به ما بگی
   تا از این حالت گنگی در بیایم


  •   sinema
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • چرا هیشکی نمیاد در خونه ما برا کارتون خالی


  •   badman.pir
  • 1 سال،3 ماه
   • 3

  • به نظر میاد موقع نوشتن هنوز عصبانی هستی و داری دق و دلت رو سر نوشتنت در میاری .نه درست حسابی کردیش نه درست حسابی نوشتی


  •   amir hossein16
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • همینه وقتی زن ناز میکنه واسه دادن چیزی که زیاده
   کوس و کون که باید بکنی ولی حواستم به زنت
   باید باشه که ببینی به کی میده که عقلب
   اینجور زنا بیشتر با زنی رفیقشون یا اول زن
   تازه که دوست شدن لز میکنن و بعد زیر کیر میخوابن
   کلا زنو باید کرد هر زنیرو گاییدن بزن حال میده ♧


  •   ک+ک+ک
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • اینکه گفتی شهوت متاهل از مجرد بیشتره گوه خوردی حیای مجرد بیشتره اونم نه جوونای سیک به دست وطنم پاره تنم،قشنگ معلومه بازنت دعوا کردی شوهر همین زنه گرگ علی سگ سیبیل اومده گفته کسکش از دست شما آسایش نداریم بعد هم خودتو هم زنتو به 189/236 روش چنگیزی گاییده کونتون رو پاره کرده قسمت دردناک ماجرا اینجاست که بعد این واقعه مبارک زنت دیگه به تو نمیده هرسری کوسش سیک میخاد میره پیش گرگ علی و کیریم،کیریم،کدوم کیریم، کیریم آق منقول نه کونی کیریم خرکیر،این برزرز کوسکش کجاس بیاد توروببره به روح پرفتوح خمینی ای امام بیابریم حامام حیفی تو پسر،یه بار دیگه بنویسی میدم بنی صدر بااون کیر خائنش نصفت کنه نسل سوم انقلاب جقی


  •   shiraz-m-m
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • توقع لایک نداشته باش که با این کصشعر آبکیت تن عمام رو تو گور لرزوندی،دیس لایک


  •   Aber11
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • خوب بود... بدون غلط املایی، چهارچوب درست داستان، اوج و فرود بجا و سکسی و ... بتر از 99% اراجیفی که اینجا آپلود میشه.. صددرصد لایک


  •   Hamid138000
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • 99.9درصد داستان های اینجا زاده تخیل و جق هستش .من اینجا کلا 7تا داستان دیدم رو هم که قشنگ معلوم بود خاطرست نه زاده جق داستان تو یکی از اونا نیست بلکه از همون زاده های جقه


  •   solmat
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • چرخوندمش و سریع ممه شو مالیدم
   کصکش همین


  •   jack.sparr0w
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • داستان خلاصش اینه


   من مهرانم یه زن ذلیل بدبخت یه روز تو خونه دیر ظرفا رو شستم زنم تی اشپز خونه رو برید تو ماتحتم اومدم گفتم هتته یکی محکمتر گذاشت لای گوشم ما به همه گفتیم زدیم شومام بگین زده اومدم بیرون از خونه داشتم مفمو پاک میکردم که پیرزن همسایه بمن خورد پسرش قات زد و تا میخورد ترتیبمو داد دوسالی که اونجا بوذیم هم زنم هم پسر همسایه ترتیبمو میدادن الان هم دم در خونم زنم منو از خونه بیرون کرده ما به همه گفتیم کردیم شمام بگین کرده


   داداش ریدی اب قطعه حداقل پیر زن بازی نکن پیر زن پنجاه ساله یایسه شده تو شرط میبندم کون مرغ نزاشتی بفهمی سکس چیه فعلا یه حموم نمره با طوسی برات تجویز میکنم راه بیفتی.تقلبل لاه (biggrin)


  •   کاندوم.مفروش.جهنم
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • خیلی کیری بود حال نکردم سکس با سن بالا و سن پاین پیر جون عمه خاله عمو ننه بابا دوست همسایه فقط با کاندوم، بعد کس کش خشک خشک کردی تو کون گهی تن عمام تو گور لرزید پدر سگ


  •   Alfaalfa
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • نميدونم امشب هرچي ميخونم ديس لايك ميدهم چرا!!!!!!


  •   kokarostam
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • تخماتیک
   یعنی توی اون سن و سال هنوز کسش آب داشت؟ کم جق بزن. برو کتاب بخون. شاشیدم توی روابط زناشوئی نداشته‌ات.


   بیا یک دم کنار ما دعا کن
   بشین بر روی کیر ما صفا کن
   نگو حرفای بیهوده ز ماتحت
   بجایش کیر ما را جا بجا کن


   ها کوکا


  •   arash_xxxx
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • تو همون بچه دبستانی هستی که امام راحل گفت امیدم به شماست. آخرش کونی دراومدی ریدی تو آرمانهای امام.همین امروز فرداس که زنتم بخاطر مهریه بندازتت زندان


  •   Mamal_e_shon
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • چه راهپله دنجی داشتید??


  •   Amirh2
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • یه جق کوچولو قبل داستان نوشتنت میزدی این همه فحش نمیخوردی


  •   r76m
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • همیشه اینقد میزنی ........


  •   behiniki
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • نظر شما چیه؟کسکش چرا فک میکنی ما کسخلیم.نرسیده به دکون زدی به قپون


  •   Bahman8585
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • سلام. سکس با سن بالا عالیست اما داستانت خوب نبود.


  •   sydahdy29
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • سلام به همه کار به راست و دروغ داستان ندارم.اما نمیدونم چرا شدیدا به خانمای سن بالا علاقه دارم.یادم اولین سکس اتفاقیم تو ۱۸ سالگی با خانم سن بالایی بود که دیوونم کرد. امروز ۲۱ سال از اون موضوع میگذره


  •   arman22shiraz
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • یعنی تو فیلم سوپرم اینقدر زنه راحت پا نمیده (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو