سو استفاده برادر شوهرم

1393/06/14

سلام.داستانی که میخوام براتون بگم پارسال برام اتفاق افتاد.من 27 سال دارم.4 ساله ازدواج کردم.کارمندم و دور از خونواده تو شهر زادگاه همسرم زندگی می کنم.همسرم ، حسین،یه خواهر و یه برادر داره.برادرش محسن 1 سال از من کوچیکتره.بر خلاف همسرم که لاغره، محسن جثه درشتی داره و چهارشونست. با محسن رابطه خوبی داشتم.بهش اطمینان داشتم.اونم هر کاری ازش بر میومد کوتاهی نمی کرد. حسین پسر مهربونیه وخیلی خانواده داره ولی متاسفانه خیلی حسادت میکنه.از مهمونی گرفته تا سر کار.با هر مردی خوش وبش کنم فوری از کوره در میره و واکنش نشون میده.مخصوصا یه سری از مردا که خودش معتقده نباید طرفشون رفت.و همیشه هم بهانش اینه که هر کسی هم جای من خانم به این لعبتی داشته باشه،باید نگرانش باشه.این رفتارش همیشه منو خیلی اذیت میکرد.و با محسن دردودل می کردم.این بود تا یه روز سر کار وقت برگشتن بارون شدیدی گرفت و آژانس پیدا نمی شد برای برگشتن.تا اینکه یکی از همکارا پیشنهاد داد منو یه خانم دیگه رو برسونه.اتفاقا این آقاجز لیست سیاه همسرم هم بود.نمیدونم چرا با اینکه میدونستم قبول کردم.شاید لجبازی بچهگانه،شایدم میخواستم به خودم ثابت کنم محدود نشدم.

خلاصه من آخرین نفری بودم که از ماشین آقای کریمی پیاده شدم .بارون هم شدتش کمتر شده بود.خداحافظی کردمو تا اومدم اینور کوچه دیدم محسن از ماشینش پیاده شد.یه حالت بهتی تو چشاش بودو یه پوزخند رو لبش.زودی کلید انداختم که خیس نشم.اونم پشت سرم اومد تو.:به به.بهاره خانم.خسته کار نباشی.نمیدونستم.دیگه با کریمی میری میای. منم خندیدم.این حرفشوبه شوخی گرفتم.ولی قیافش خیلی جدی بود.پله ها رو دو تا یکی کردم و گفتم: نه.بارون میومد.بیچاره من وچندتا از خانوما رورسوند. اینو گفتم و کلید خونه رو انداختم رو در و اومدم تو.محسن هم دنبالم.:من مرده بودم .به من زنگ می زدی :گفتم دیگه اذیت نشی.تو هم کار وزندگی داری یه دفعه انگار برق گرفتش.بازوم رو گرفت وبا فشار سرشو بهم نزدیک کرد و گفت :کار و زندگی من تویی تا حالا بهم دست نزده بود.بهتم زده بود.نمی فهمیدم چی میگه.انگار این چند سال رابطمون واسه اون یه چیز دیگه بود.این و گفت و رفت.

یه مدت گذشت .تو این فاصله محسن ببشتر خونمون سر میزد. حسین هم بهش میگفت که چقدر با مرام شده.من سعی میکردم که باش تنها رودررو نشم.اغلب میرفتم اتاقم کتاب میخوندم.و میگفتم داداش ها با هم تنها باشین.چیزی که فرق کرده بود این بود که سعی میکرد بهم دست بزنه.به هر طریقی. جسارت پیدا کرده بود.اصلا ابایی نداشت کسی ببینه.دیگه اون محسنی که من میشناختم نبود.حریم بینمون شکسته بود.تا یه روز که اومد سر بزنه خبر داد که مامان اینا هم واسه شب میان.منم خواستم یه چیزی آماده کنم. حسین و محسن هم جلو تلویزیون فوتبال میدیدن.تو آشپزخونه بودم که حسین گفت میرم دوش بگیرم.دلم کمی شور افتاد. حسین که رفت 5 دقیقه بعد محسن اومد آشپزخونه.بر نگشتم و به کارم ادامه دادم.گفت:بهاره خانم همش تو آشپزخونه ای.خودتو تو زحمت ننداز.اومدیم خودتو ببینیم. خیلی بهم نزدیک شده بود.خواستم برگردم و از آشپزخونه به یه بهانه برم که از پشت نگهم داشت.دو تا دستاشو حلقه زده بود دورم.خودشو که چسبوند بهم تازه فهمیدم چه خبره.شق کرده بود.خیلی واضح کلفتی کیرشو روی کونم احساس میکردم.ترسیده بودم.سعی کردم خودم رو خلاص کنم.ولی میدونستم بی فایدست.هیکلش دو برابر منه.یواش تو گوشم گفت:کجا عزیزم.تازه پیدات کردم.نمیدونم چند دقیقه تو این وضعیت بودم که صدای حسین از حموم اومد.بدون هیچ عجله ای ولم کرد.ژاکتش رو برداشت و با صدای بلند طوری که حسین بشنوه گفت بهاره خرید داره.میام زودی. همونجا رو زمین نشستم.ته دلم خالی شده بود.میخواستم حسین اومد بهش بگم.ولی با اون حال حسین خون را میوفتاد.تا قیافشو دیدم که از حموم خندون و خوشحال برگشته منصرف شدم.چجوری میشد بش گفت.خلاصه اون شب گذشت.نشستم فکر کردم.همه جوانب رو سنجیدم و تصمیم گرفتم باش حرف بزنم.عمری قرار بود با شوهرم تو همین شهر زندگی کنم.ولی موقعیت پیدا نمیشد.یه روز عصر که حسین واسه ماموریت کوتاه خارج شهر بود محسن زنگ زد که یه سری لوازم کوه پیمایی که حسین سفارش داده بود گرفته میاد که بهش بده.منم گفتم نیست گفت میام میزارم خونه.یه نیم ساعت دیگه رسید…جلوی در خونه واستادم.گفتم وسایلو بزاره تو اتاق.دیگه بهش اطمینان نداشتم.گذاشت و اومد رو مبل نشست .گفت میخوام بات صحبت کنم.یه چایی داری؟لحنش آروم بود.شک داشتم در خونه رو ببندم.گفت معذبی.اگه مزاحمم برم.انقد مظلوم شده بود که شک کردم شاید اون شب مست بوده.گفتم موقعیت خوبیه باش اتمام حجت کنم.نشستم.گفتم ببین محسن من حسین رو دوست دارم.نمیدونم چرا اینجوری رفتار می کنی.اصلا باورم نمیشه تو همچین آدمی باشی.بعد اون شب خواستم به حسین بگم.ولی به خاطر دوستیمون گفتم یه فرصت بت بدم.خودتو جمع و جور کن. لبخند به لب گفت جمع نکنم چیکا می کنی.گفتم حرفت همین بود.گفت میخواستم بت بگم میخوام بات باشم.سست شده بودم.با عصبانیت گفتم نه تو درست نمیشی. حسین میکشتت بدبخت.پا شدم که موبایلمو بگیرم که زنگ بزنم.گفت اگه میخواستی بگی همون شب گفته بودی.بعد اینکه از کجا میدونی اول تو رو نکشه.گفتم من کاری نکردم.فقط رسوندم. موبایلشو گرفت جلوم.ازم فیلم گرفته بود.نمیدونم چرا فیلمو دیدم خودم حس کردم فیلم بدیه.جلو ماشین کنار کریمی نشسته بودم خندون.احساس ناتوانی می کردم.گفت اینو ببینه بعد بببنیم چی فک میکنه.ببا صدای لرزون گفتم از جونم چی میخوای.جون بهاره پاکش کن. بلندم کرد و گفت باشه حتما.نگران چی هستی.علی الحساب لبتو میخوام.شروع کرد به خوردن لبم.میدونستم دوست دختر اپنی داره.حرفه ای بود.تا خواستم لبمو بکشم لب پایینمو گاز گرفت.صدای آخ گفتنم که در اومد گفت ای جان توش کنم ببین چه آخ و اوخی کنی.گفتم نه محسن.خواهش می کنم.بسه.قول دادی.گوشش بدهکار نبود.دستشو برد زیر لباسم.شروع کرد به مالیدن.خیس خیس شده بودم.ولی مقاومت میکردم.انگار داشت بم خوش میگذشت.ولی از یاد حسین بیرون نمیومدم.نمیدونم چجوری با برادر خودش اینکارو می کرد.خابوندم رو مبل و لباسمو در آورد.لباس خودشم.کیرش داشت شلوارشو پاره میکرد.تمام سینمو محکم میکرد تو دهنش و می کشید بیرون.واقعا دردم میومد.کسم و سوراخ کونم تیر می کشید.خوشش میومد آخ و اوخم در بیاد.با دستام هلش میدادم عقب.ولی انگار نه انگار.با لباسم دو تا دستامو به هم بست.همین جور که سینه هامو میمکید دستشو برد تو شرتم.جیغ می زدم.عذاب وجدان داشتم.ولی لذتشم زیاد بود.شلوارشو در اورد.کیرش دراز نبود ولی خیلی کلفت بود.نمیدونم طبیعی بود یا نه.حس کردم شاید قرصی چیزی خورده به این روز افتاده.باورم نمیشد کارم به اینجا کشیده.دید که رنگم پریده از دیدن کیرش.گفت بایدم بترسی میخوام جرت بدم.واقعا ترسیدم.خوشش میومد بترسونم.واسم شلوارمو در اورد.دیگه جونی نداشتم مقاومت کنم.تا اونجا دو سه بار ارضا شده بودم.کیرشو گذاشت رو کسم.مجبورم کرد به چشاش نگا کنم.مثل یه حیوون رفتار می کرد.گفتم نکن.خواهش.یواش.که یهو کردش توش.کسم داشت جر میخورد.یهو کسم پر شدو داغ شد.یه جیغ کوتا کشیدم.گفت اماده باش .همینجوری قراره کونتو جر بدم.گفتم محسن.التماست میکنم.به گریه افتادم.اونم به شدت تلمبه میزد.صدای آخ گفتنم قطع نمیشد.اونم همینو میخواست.یه جوری تلمبه می زد انگار میخواد تنبیهم کنه.تا از حال میرفتم و صدام قطع میشد.کیرشو در میاوردو با فشار میکرد تو.رسما داشت بم تجاوز میکرد.باورم نمیشد این آدمیه که چهار سال باورش داشتم.بالاخره آبش اومد.آورد بیرونو ریخت رو شکمم.از جام تکون نخوردم.میخواستم فقط بخوابم.اونم هیچی نمیگفت.پا شد لباساشو پوشید و دم در که رسید برگشت و گفت قول مرد قوله.فیلمو پاک کرد.اصلا برام مهم نبود.اونم یه خداحافظ گفت و رفت.بعد اون ماجرا چند جلسه مشاوره رفتم تا کمی بهتر شدم.الان یه ساله از اون ماجرا میگذره.چیزی که باعث شد اینو براتون بنویسم اینه که یه چند وقته هر وقت خونمون میاد جوری که من متوجه بشم به حسین میگه یه چند تا فیلم دارم بیا ببینیم.

نوشته: ؟


👍 8
👎 2
279554 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

434718
2014-09-05 14:25:18 +0430 +0430
NA

ادم پستی بوده این جور ادمارو باید دار زد

0 ❤️

434719
2014-09-05 14:33:54 +0430 +0430

خاک تو سر جاکشش کنن!!!
واقعا حیف نون برای اینجور آدمهاست

0 ❤️

434720
2014-09-05 14:40:54 +0430 +0430
NA

خیلی عوضی بوده.زن داداش ادم!!!وای…

0 ❤️

434721
2014-09-05 14:46:53 +0430 +0430
NA

براش متاسفم عزیزم بیشتر مراقب خودت باش ولی کاش به همسرت همه چیز رو بگی بلاخره هرچی باشه همدمته همسرته

0 ❤️

434722
2014-09-05 15:09:03 +0430 +0430
NA

نگارشت خوب بود
ولی دروغه.چرا که اگه ناراحتی چرا واضح توضیح دادی چطور کردت

0 ❤️

434723
2014-09-05 15:14:19 +0430 +0430
NA

!!!

0 ❤️

434724
2014-09-05 15:30:55 +0430 +0430
NA

.واسم شلوارمو در اورد.دیگه جونی نداشتم مقاومت کنم.تا اونجا دو سه بار ارضا شده بودم. هنوز شلوارت رو در نیاورده دو سه بار ارضا شدی؟؟؟!!!

0 ❤️

434726
2014-09-05 16:17:42 +0430 +0430

الان ببین تو اگه واقعا بگا رفته باشی… اومدی اینجا داستان سکسی نوشتنت دیگه چی بود؟ اونم بعالاوه افکت های اخ و اوف جون.ها؟کاملا مشخصه نگرانی… تو منو یاده دوره ی کیری بازی میندازی که دوس داری دوباره زنده بشه الدنگ؟؟!!!

1 ❤️

434729
2014-09-05 22:43:52 +0430 +0430
NA

كيرم تو دهن تو و اون جاكش محسن با اين داستانت نشون دادي خيلي جنده اي اگر دوس نداشتي باهاش سكس كني هيچ وقت ارضا نميشدي
كيرم تو دهنت و كونت پسره ي كيري معلومه پسري با اون داستان كيريت ريدم تو كله كسي كه به تو كلمه سكس رو ياد داده diablo

1 ❤️

434730
2014-09-05 23:45:03 +0430 +0430
NA

naghshekhyali
موافقم.داستانت کلا دروغ بود . هم خوش امده بود وهم لذت داشت برات و هم گریه می کردی؟ با دست پس می زدی با پا پیش می کشیدی؟ برو عامو این دام بر مرغ دگر نه. اومدی سکس با برادر شوهرتو توجیه کنی. برو بمیر.
یک فیلم گرفتن انقد ترس داشت؟ نهایت نشون شوهرت میداد. تپ هم ۴ تا همکارهاتو شاهد میکردی یا اون کریمی بدبخت. دیگه باج دادن نمی خواست. کرم از خود درخت هست.

0 ❤️

434731
2014-09-06 01:43:47 +0430 +0430
NA

دوستان همه چیز را گفتن مهم ترین چیزش این بود که با یه فیلم ادم نمیده بعدشم داستان کمی غیر واقعی به نظر میرسه اگر غیر واقعی هست برای ذهن خرابت متاسفم راستی اگه الانم بخواد به تو تجاوز کنه بهش میدی

0 ❤️

434732
2014-09-06 02:37:25 +0430 +0430

قسمت تجاوزش تخيليه…خيلي دوسداري باهاش باشي…؟؟

0 ❤️

434734
2014-09-06 04:12:45 +0430 +0430
NA

خب به فرض درست بودن این اتفاق یه زن چطور میتونه رو کمک و پشتیبانی شوهرش حساب کنه ؟ اگه شوهره زد داداشو کشت چی ؟ اون زندگی بازم میشه زندگی ؟

0 ❤️

434735
2014-09-06 05:50:21 +0430 +0430
NA

متاسفانه هيچ وقت با همچين حيوونايي برخورد مناسبي نميشه … از چي ميترسي؟؟؟ باباشو بسوزون كس خاهر زندگيم كرده حداقل نسل همچين ادماي بي ناموسي منقرض ميشه به اميد خدا

0 ❤️

434737
2014-09-06 08:40:39 +0430 +0430
NA

معلومه خیلی بهت حال داده که کاملا یادت مونده
جنده گی تعریف کردنم داشته و ما نمیدونستیم. good
بابت هرزه بودنت

0 ❤️

434738
2014-09-06 08:56:15 +0430 +0430
NA

خوب بود ولی کوس خوارت بازم بنویس
داستانه سکسه دیگه همینه کوس خوارت

0 ❤️

434739
2014-09-06 08:56:58 +0430 +0430
NA

تو همين روزا کونت هم ميذاره ميايي تعريف ميکني ،البته با لذت

0 ❤️

434740
2014-09-06 09:12:39 +0430 +0430
NA

مطمن باش چندسال دگ جلو چشاش زن و بچشو میگان

0 ❤️

434741
2014-09-06 11:23:19 +0430 +0430
NA

که کردت ها…

منحصرا شاشیدم تو هدف کثیف تر از خودت.
البته شاشی از سر اخلاص کامل.

دوریالی گوزو

لت وپار

1 ❤️

434742
2014-09-06 13:58:14 +0430 +0430

ادمای رذل کم نیستن

0 ❤️

434743
2014-09-06 16:11:31 +0430 +0430

دوستان: به نظرمن ممکنه این اتفاق افتاده باشه،،، ولی اینکه میگه قبل از دخول3بارارضاء شده خیلی مهمه !!! اگرکسی رامجبوربه کاری کنند(هرکاری) ازاون کارلذت نمیبره،،،پس مجبورم ازجناب مستطاب ابولهول کمک بگیرم،کیر ابولهول توکون کسیکه به دروغ خودشو خانم جامیزنه واین اراجیف ومیبافه…کونی،جلغو

1 ❤️

434744
2014-09-06 21:46:44 +0430 +0430
NA

ba shombol tala movafegham…kari k ejbar tosh bashe lezzat tosh nis…hata sex.vali be harhal negareshet khob bod

0 ❤️

434745
2014-09-07 03:34:18 +0430 +0430
NA

وقتی فهمیدم تجاوزه نخوندم
یاد خاطره بد خودم افتادم
آخه یه عوضی هم به من تجاوز کرد و …
:'(

0 ❤️

434746
2014-09-07 12:57:44 +0430 +0430

gow kraytos کیرم ب ذاتت و بچه داری مامان بابات
و این داستان دروغ نیست
بنظرم تا کیر رو دیده خوشش اومده مست بوده ولی در کل راضی نبوده
جریان کریمی رو بگو ولی این کله کیری ک زن داداششو کرده ب شوهرت نگو

0 ❤️

434747
2014-09-07 16:10:28 +0430 +0430
NA

من از تجاوز خیلی خیلی بدم میاید خیلی تجاوز حتی حیوان نمیکنه

0 ❤️

434748
2014-09-07 18:16:03 +0430 +0430
NA

اولا مادر جنده تو اگه ادم بودی اینجا نمیومدی پس تنت میخواره که اینجا میای دوما اگه انسان بودی و زن بودی هرگز اون به سمتت نمیامد پس لاشی بودی سوما اگر حیون نبودی به شوهرت میگفتی پس بی شرفی کیرم تو او روان شناسی که تورو اروم کرده

0 ❤️

434749
2014-09-08 15:10:13 +0430 +0430
NA

اگه واقعیت داره، نباید اجازه بدی بیشتر ازاین سوء استفاده کنه.با شوهرت برو پیش همون مشاور واز اون بخواه کمکت کنه تاموضوع رو به شوهرت بگی.

0 ❤️

434750
2014-09-09 07:01:33 +0430 +0430
NA

اسمش تجاوزه…
متنفرم…

0 ❤️

434751
2014-09-13 08:48:56 +0430 +0430
NA

اگه تو جنده نبودی که اینجا پیدا نمیشد،توخودت نمیخواستی بهت تجاوز نمیشد،دختر اگه نخواد توی یه پادگان هم باشه کسی بهش دست نمیزنه

0 ❤️

434752
2014-10-18 03:49:42 +0330 +0330

چی بگم هرکس بیاد اینجا که ادم بدی نیست ولی اگه داستانت راست باشه دو دفعه ارضا که راست نیست خوب فرض کنیم راست بوده سیر نخوردی چرا از بوی او بترسی میزاشتی از کریمی میگفت در اصل زن ها باید وقتی خانه هستند و مرد نا محرم است باید حجاب داشته باشن چی برادر باشه چی برادر شوهر و حتا جلوی پدر باید حجاب داشته باشه تا کیر از جاش بلند نکنند وقتی کیر بلند شه حرف گوش کن نیست

0 ❤️

434753
2014-10-20 20:58:45 +0330 +0330

کس نگو زن

0 ❤️

434754
2015-03-03 19:26:06 +0330 +0330

عزیز نمیدونم راست گفتی یا نه و نمیدونم که نظر منو میخونی یا نه ولی ازت خواهش میکنم اگر راست گفتی و نظر منم میخونی برو به شوهرت بگو حتی اگه اون تورو بکشه می ارزه که این آدم کونی حرومی رسوا بشه
میتونی یبار ازش فیلم بگیری در حین تجاوز احتمالی بعدیش و به شوهرت نشون بدی
مطمئن باش این کونی حرومی دست از سرت بر نمیداره

0 ❤️

434755
2015-05-24 17:52:09 +0430 +0430

به نظرم خودتم پات لرزیده,نه؟…آدمی خب…همون اول باید میگفتی…شوهرت خون راه مینداخت نه؟خب راه مینداخت,لااقل پای برادرش از زندگیت بریده میشد و خلاص!کار به تهدید و فیلمم نمیکشید unknw

0 ❤️

434757
2015-10-28 16:18:54 +0330 +0330

به نظرم یخورده شلوغش کردی و به دور از باور

  • کون واسه خودش دنیاییه*
0 ❤️

546849
2016-06-30 03:18:38 +0430 +0430

خود زن تقصیر داره البته کاری به داستان شما ندارم اینو در کل میگم اگه زن که با چنین مواردی برخورد میکنه حساب اینو بکنه که اگر این شخص که هیچ موردی نداشتم داره منو تهدید میکنه به شوهرت میگم یا باید با من بخوابی نیاد زود برای ظرف نقش زیر خواب و بازی کنه و در عوض یرود به شوهرش بگ دید که این مشکل هست منم چون خیانتی نکردم بنابراین ترسی ندارم که بخواهد بتو بگ دید ولی اگر اجازه بدهم این هم منو بکند بنابراین خیانت تازه انجام شده و این یعنی طرف مقصر هست و بی گناه نیست اگر بیگناه باشد میرود به شوهرش می گوید . نقطه سر خط تمام

0 ❤️

558339
2016-09-29 09:55:07 +0330 +0330

وقتی ترو کرده اب تم اومده کلی هم لزت بردی دیگه چه مرگته خب بزار سیر بکنت

0 ❤️

566670
2016-11-30 13:50:10 +0330 +0330
NA

وایی خیلی داستان خوبی بود ممنون برای نوشتنش. کاری به اخلاقیاتش ندارم ولی سکسی بود خیلی

0 ❤️

586780
2017-03-31 00:32:19 +0430 +0430
NA

دهمین باره این و میخونم توی این دوسال اخیر و گفتم جواب من اینه تو خواستی بدی بنظدم بگو حسین جون فیلم و بیار باهم نگاه کنیم بشرطی که خشری کنی منو و حال کنیم و جرم بدی بعدش هم شک نکن زنت و یکی میدا میشه جرش میده

0 ❤️

688232
2018-05-18 12:47:41 +0430 +0430
NA

عجب کردنی ازت کرد، چندبار م ارضا شدی، دوباره بهش بده ،تو که یبار نوش جونش کردی

0 ❤️

688234
2018-05-18 12:55:06 +0430 +0430
NA

بعضی چقدر الاغ ن، یارو تو.کامنت نوشته اگه ادم خوبی بودی اینجا نمی اومدی،،،، یعنی الان هر کی اینجاست از جمله خودش ادم بدیه…

0 ❤️

711115
2018-08-17 06:15:23 +0430 +0430

هروز نگرانی استرس…چقد سخت…

0 ❤️

725419
2018-10-22 11:44:34 +0330 +0330
NA

بعضی مواقع ترسهای کوچیک ادم و بیشتر گرفتار میکنه فرض کن حسین میدید از ماشینش پیاده شدی بهتر از این بود که این حیون بهت تجاوز کنه. اصلا ازش نترس اونه که باید ازت بترسه چون بهت تجاوز کرده.

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom