سکسی بودم؟

  1391/7/4

  وقتی برای اولین بار تونستم شایان رو لخت ببینم از چیزی که میدیدم تا چند روز توی شوک بود.ماجرا مال چهار سال پیش بود که شایان از حموم اومده بود و داشت توی اتاقش لباساش رو عوض میکرد و منم بی خبر از همه جا به هوای برداشتن یکی از سی دی های شایان رفتم توی اتاق و اون صحنه رو دیدم.
  راستش خودمو معرفی نکردم.من انی هستم و 22 سالمه.اولین رابطه ی جنسی که داشتم خوب پیش نرفت.اون موقع من18 سالم بود و تازه با یه پسر دوست شده بودم و اونم سر دو هفته منو برد خونشون ولی وقتی میخواست شروع کنه من ترسیدم و فرار کردم و دیگه با هیچ پسری دوست نشدم تا وقتی که اون اتفاق افتاد.شایان برادر کوچیکم هست و 19 سالشه ولی چهار سال پیش و وقتی هنوز 15 سالش بود اولین تاثیر رو روی من گذاشت و اونم دیدن بدن لختش و از همه مهمتر آلت یا به قول شما پسرا کیرش بود.باورم نمیشد که یه پسر پونزده ساله کیر به این بزرگی داشته باشه.وقتی با هم روبرو شدیم هم من و هم اون غافلگیر شدیم به خاطر همین چند ثانیه فرصت پیدا کردم براندازش کنم.اویزون و شل بود و فکر کنم 10-15 سانتی میشد.با تعریفایی که از شیدا شنیده بودم اندام تناسلی پسرا موقع سکس به دو برابر حالت معمولی میرسید و نمیتونستم تصور کنم که کیر آقا شایان موقع اون کار چقدر میتونست بشه.بعد از چند لحظه شایان سریع دوید پشت میز کامپیوترش و داد زد:«حواست کجاست مریم.»من که هنوز گیج و منگ بودم سریع از اتاق شایان اومدم بیرون و رفتم توی اتاقم و شروع کردم به فکر کردن.اون موقع من یه دختر 18 ساله ی بی تجربه بودم و فکر میکردم من و برادرم شایان هیچ موقع نمیتونیم با هم رابطه ی جنسی داشته باشیم ولی اشتباه میکردم و چند سال بعد بالاخره این اتفاق افتاد.
  این اواخر متوجه نگاه های سنگین شایان روی خودم شده بودم و نمیدونستم چیکار کنم.من از 15 سالگی کلاس ایروبیک میرفتم و حالا دیگه خودم مربی بودم و به خاطر همین هیکل خوبی داشتم و فکر کنم همین هم باعث جذب شایان شده بود.خیلی راحت میتونستم متوجه بشم که وقتی خم میشدم نگاهاش توی سینه هام بود و وقتی راه میرفتم مدام از پشت بهم نگاه میکرد و خب منم زیاد بدم نمیومد.این اتفاق ها گذشت تا اینکه یه شب اون اتفاق افتاد.من و شایان توی خونه تنها بودیم.نمیدونم چرا ولی اون شب لباس بازی پوشیده بودم.یه تاپ تنگ صورتی بندی که خیلی راحت خط سینه هام روی نشون میداد و یه دامن چین دار تا زیر زانو هام.اون شب شایان دیگه با نگاه هاش داشت منو میخورد تا اینکه حوالی ساعت 10 شب بالاخره کارش رو کرد.من توی آشپزخونه بودم و داشتم غذا میخوردم که شایان اومد و بی هوا از پشت خودشو چسبوند بهم.کاملا غافلگیر شده بودم و نمیدونستم چیکار کنم.سریع گفتم:«چیکار میکنی دیوونه؟»دستمو بردم عقب تا شایان هل بدم که فهمیدم شایان هیچی تنش نیست.سریع برگشتم سمتش و دوباره خاطره ی اولین باری که کیر شایان رو دیدم برام زنده شد ولی این بار کاملا روی هوا سیخ بود و واقعا برای یه لحظه ترسیدیم.قطرش اندازه ی سه چهار سانتی بود و حدودا بیشتر از 20 سانت طول داشت.هنوز دقیقا نمیدونستم که چه اتفاقی قراره بیفته ولی با دیدن کیر بزرگ شایان یه دلهره ی خاصی توی دلم افتاد.شایان که متوجه شده بود من محو کیرش شدم دوباره اومد سمتم و این بار سریع تاپم رو داد بالا و شروع کرد با دو تا دستاش از روی سوتین سینه هام رو می مالوند.احساس میکردم قلقلکم میاد ولی اونقدر دلچسب بود که نمیخواستم تموم بشه.دیگه کامل خودمو تسلیم شایان کرده بودم.اونم کارشو خوب بلد بود.خیلی سریع تاپمو از تنم در اورد و بعد هم بند سوتینم رو باز کرد و انداختش یه گوشه و یهو شروع کرد به مکیدن سینه هام. اونقدر حس خوبی بهم دست داده بود که خودم ناخوآگاه دستم روی توی دامنم بردم و از زیر شرت شروع کردم به مالیدن کسم.شایان منو به دیوار چسبونده بود و با سرعت داشت سینه هام رو میخورد و منم هر لحظه بیشتر تحریک میشدم طوری که همینطور که شایان داشت سینه هام رو میخورد،خودم دامنم رو از پام در اوردم و انداختم گوشه ی آشپزخونه.شایان که متوجه کارم شد سریع دستش انداخت دور کمرم و بلندم کرد و بردم توی اتاق و گذاشتم روی مبل و خودش جلو نشست و دستاش رو برد که شرتمو در بیاره ولی نمیدونم چرا ناخوآگاه دستامو گذاشتم روی دستاش تا مانعش بشم.شایان تا این حرکتم رو دید دستاش رو برداشت و این دفعه زانوهام رو گرفت و پاهام رو از هم باز کرد.کسم کاملا خیس بود و شرت سفید رنگم کامل چسبیده بود بهش و شایان هم سریع از روی شرت زبونش رو گذاشت روی کسم.نمیدونستم جیغ بزنم یا ناله کنم.اونقدر به این کارش ادامه داد که وقتی میخواست شرتمو در بیاره اصلا متوجه نشدم و وقتی فهمیدم شرت پام نیست که زبونش رو روی چوچولم حس کردم.خیلی ظریف و آروم زبونش رو روی چاک کسم بالا و پایین میبرد و منم همزمان باهاش روی مبل خودمو بالا و پایین میکشیدم و غرق شهوت بودم. مطمئنا میدونست که من دختر بودم و هنوز نمیدونستم امشب قرار بود چه اتفاقی بیفته.چند دقیقه به خوردن کسم ادامه داد تا اینکه یهو از روی مبل بلندم کرد و گذاشتم روی زمین.به حدی شهوتی شده بودم که نمیدونستم داره چیکار میکنه.شایان سریع دو تا کوسن از روی مبل برداشت و منو دمر خوابوند و اون دو تا کوسن و گذاشت زیر شکمم طوری که کونم کاملا بالا اومد.اونقدری میدونم که همونطوری که دمر خوابیده بودم پاهام رو باز کرده بودم و خودم داشتم کسمو میمالوندم و منتظر بودم تا شایان دوباره بیاد.برای چند لحظه حواسم به خودم بود که احساس کردم یه چیز سرد با سوراخ کونم برخورد کرد.چشمام رو باز کردم و قوطی لوسیون بدن رو کنارم دیدم.به سختی گردنمو برگردوندم و دیدم شایان داره با لوسیون سوراخ کونم رو چرب میکنه. تازه یاد حرف دوستم شیدا افتادم که میگفت پسرا عاشق کون دخترا هستن.درسته شایان میخواست از سوراخ کون باهام سکس کنه.تصمیم گرفتم حرفای شیدا رو نادیده بگیرم و به این کار تن بدم.برای چند لحظه شایان خودشو روی من انداخته بود و کیرشو روی چاک کونم میکشید تا اینکه بلند شد و پاهام رو همونطوری باز کرد و بین پاهام نشست.سر کیرشو احساس کردم که روی سوراخ کونم گذاشته. اونقدر داغ بود که سردی لوسیونی که به سوراخ کونم مالیده بود رو حس نمیکردم.یه کم کیرشو روی سوراخ کونم تکون داد و چند تا ضربه با کف دستش به لمبرای کونم زد و آروم کیرشو فشار داد.برای یه لحظه احساس کردم میخوام منفجر بشم.نفسم بند اومد. نمی دونستم باید جیغ بزنم یا داد.اونقدر به خودم پیچیدم که به اولین ارگاسمم رسیدم.شاید دو سه سانتی کیر شایان توی کونم بود. همونطوری نگه داشته بود تا اینکه فشارو بیشتر کرد.میتونستم کیر بزرگ شایان رو حس کنم که داشت توی سوراخ کونم جلو و جلوتر میرفت و من فقط داشتم لبامو گاز میگرفتم و منتظر بودم متوقف بشه ولی اون کیر بزرگ تا کاملا توی کونم جا بشه خیلی مونده بود.شایان همینطور که جلوتر میومد بعضی موقع ها متوقف میشد و بعضی موقع ها یه کم عقب میکشید و دوباره جلو میرفت تا اینکه احساس کردم کاملا بدنش چسبیده به کونم و این یعنی کیرش رو تا انتها توی کونم کرده بود.
  اونقدر ها هم که شیدا میگفت سخت نبود و فقط وقتی میخواست شروع کرد درد عجیبی داشت.شاید برای دو دقیقه شایان توی همون حالت روی من خوابیده بود تا اینکه همونطوری که کیرش توی کونم بود کمرمو گرفت و کشید عقب و بلندم کرد طوری که توی حالت چهاردست و پا جلوش بودم و اونم پشتم بود.یه کم دیگه صبر کرد تا اینکه احساس کردم کیرشو داره میکشه عقب. فکر کردم میخواد در بیاره ولی وقتی کیرشو تا حدودا نصفه کشیده بود عقب دوباره با سرعت و قدرت بیشتر فرو کرد.یهو دوباره نفسم بند اومد.بازم این حرکتو تکرار کرد و یواش یواش سریع تر شد.فقط میتونستم حس کنم کیر بزرگش رو تا آخر میکشه بیرون و دوباره با شدت میفرسته تو.منم بیکار نبودم و دستم رو از زیر روی کسم گذاشته بودم و غرق شهوت بودم.دیگه دردی نداشتم و تازه داشتم اوج هم میگرفتم.شایان خیلی سریع کیرشو توی کونم جلو و عقب میکرد و صدای شالاپ شالاپ برخورد بدنش با بدن من بیشتر تحریکم میکرد.اونقدر به مالیدن کسم ادامه دادم تا به ارگاسم دوم رسیدم ولی شایان کارش تمومی نداشت.همینطوری سرمو گذاشته بودم زمین و از لای پاهام داشتم به کیر شایان نگاه میکردم که توی کونم عقب جلو میرفت.یه کم سوزش داشتم ولی به لذت نگاه کردنش می ارزید.کم کم احساس کردم سرعت شایان خیلی بیشتر شده تا اینکه یه آن شایان کیرشو تا ته کرد توی کونمو و منو محکم نگه داشت و احساس کردم برای چند لحظه کیرش کلفت تر شد و بعد شروع کرد به نرم شدن.شایان هلم داد و من دوباره افتادم روی کوسن ها و اونم روم افتاد و کیرش خیلی آروم از کونم خزید بیرون.یه کم همینطوری روم بود تا اینکه بلند شد و کنارم نشست و با دست شروع کرد به نوازش سوراخ کونم.احساس میکردم وقی انگشت شایان میره توش همینطوری باز میمونه.کوسن ها رو از زیرم برداشتم و نشستم و به شایان نگاه کردم.اونقدر غرق در لذت بودم که یه لبخند زدم و لبمو بردم جلو و شایان هم سریع لبمو بوس کرد.
  اون شب یه بار دیگه هم چند ساعت بعد با هم سکس کردیم و اون اتفاق اولین رابطه ی جنسی من با برادرم و کلا اولین رابطه ی جنسیم بود و حالا که دو سه ماهی میگذره شاید هفته ای یه بار یا دو هفته ای یه بار وقتی موقعیتش پیش میاد بازم به قول خود شایان بهش کون میدم. تازه متوجه شده بودم که چه لذتی رو تو تمام این سالها توی خودم خفه کرده بودم و حالا برادرم داشت اون رو بهم تقدیم میکرد.لذت سکس بدون ترس.بدون واهمه از اینکه بکارتت رو ازت بگیرن و بدون ترس از اینکه بعدا بخوان ازت سو استفاده کنن.کاملا امن و مطمئن و لذت بخش.به تمام دخترایی که وبسایت شهوانی رو میخونن توصیه میکنم اگر برادری دارید و میخواید سکس رو شروع کنین بهترین کار همینه و سعی کنید یه جوری به طرف بفهمونید که راضی هستید.چمیدونم مثلا لباسای باز جلوش بپوشید یا اتفاقی بدن لختتون رو بهش نشون بدید یا هر کاری که به ذهنتون میرسه ولی این کارو بکنید و مطمئن باشید پشیمون نمی شید....پایان


  نوشته: انی

 • 8

 • 0
 • نظرات:
  •   macabre
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • bad nabod


  •   dashreza_1001
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • به شدت کس شعر بود . نصفه ولش کردم


  •   QoQnoos1
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • باز هم کس گویی دیگر.


  •   QoQnoos1
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس نویس.


  •   دائم الشق بزرگ و کلفت
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • جالبه
   اگه همه به برادرشون بدن
   ما چیکار کنیم


  •  
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • تكراري بود


  •   yasaman2024
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود


  •   Hamed eshghi
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خانوم ان خانوم گوه دیگه ننویس


  •  
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • محارم نمیخونم


  •   kiircombo
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • آنی؟ مریم؟
   اسمت چیه بالاخره؟
   کیرشو گذاشت دم کونتو ارگاسم شدی؟
   توصیه های بهداشتی آخرتم جالب بود...


  •   romeo.golyet
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • koseeeeee nanat madar jende too 2khtareee babat nisti 100 dr 100 madaretoo kase dige gahidee bi pedar madr chera digaranoo tashvigh mikooniiiiiiii jendeeeeee


  •   Lover.Anal
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Kose nanat age rast begi .
   Madareto gayidam age dorugh begi.


  •   saman_jan
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   Grandeur
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • برقراری چنین ارتباطی ، نهایت حرومزادگیه و کثیف تر از اون ، توصیه به سایر دختران برای انجام این خبط بزرگ و نابخشودنی
   اگر این مزخرفاتی که نوشتی واقعا صحت داشته باشه ، حتما بابات نون و لقمه حروم آورده سر سفره تون و حالا تقاصش رو اینجوری داره پس میده
   اجازه بده فقط خودت توی چنین لجنزاری دست و پا بزنی و سعی نکن دیگران رو هم به چنین کثافتی بکشونی
   فقط حیوانات هستن که هیچ مرز و حریمی ندارند و دور و نزدیک و محرم و محارم نمیشناسند اما امثال تو از حیوانات هم پست ترین چون اونا بواسطه اینکه عقل ندارن حرجی بهشون نیست ولی تو اسم انسان رو یدک میکشی و از حداقل عقل انسانی برخورداری
   خدا لعنتت کنه


  •   Prince of Persia 0098
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • Akhe 2khtareye folan folan shode, khodet gohe ezafi mikhori be baqiyeam pishnahad midiiiiiiiiiii???!!!
   Vaqean moteassefam bara hamchin 2khtaraei, JENDE ha sha'neshun az to balatare, haddeaqal ba maharem sex nemikone, khak tu sare harum zadato nane babaye harum loqmat ke tokhme harumi me3 to ro be 2nya avordan!!!


  •   Cpt.mac.reza
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • من که مخالف این نوع سکس هستم
   اصلا فکر کردن در موردش هم چندش آوره
   .
   .
   .
   راستش من یه خواهر دارم همه میگن خیلی خوشکله واقعا هم هست خیلی هم دوستش دارم اما اگه بم بگن یا با خواهرت سکس کن یا میکشیمت ، گذینه دوم رو انتخاب میکنم


  •   montaghd
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • پفیوز کونگشاد خان ننویس.......کسکش ننویس........
   نهایت کثافت رو به رخ همه کشیدی.........
   ایا ننه بخطا این بس نبود?!
   جدابادننه بابات رو کردم ننویس...........
   چنگال تو کونت
   موش تو کونت
   هر سوراخ بدنت رو به مدت ده دقیقه گاییدم ننویس........


  •   kad0
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود
   خدايي اگه شما خواهرا مارو درك كنيد
   ما كه إز خدامونه


  •   kad0
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود
   خدايي اگه شما خواهرا مارو درك كنيد
   ما كه إز خدامونه


  •   kad0
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود
   خدايي اگه شما خواهرا مارو درك كنيد
   ما كه إز خدامونه


  •   saman_jan
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خیلی خووووب بود
   کوس ننه هر کی بدش اومد
   خب نخونین چشمتون کور


  •   m.m.tavarish
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خجالت بکش عوضی


  •   Hunter2
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • کس گفتی در حد تیم ملی افغانستان


  •   Parand1130
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻩ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺯ ﺑﺸﻪ ﻳﺎ ﺟﻨﺪه ﺑﺸﻪ ﺷﺮﻑ ﺩاﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﺩﺭﺵ ﻳﺎ ﻛﻼ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺮﻗﺮاﺭ ﻛﻨﻪ. ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺜﺎﻓﺘﻲ.


  •   lonelymoon
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اشعاری برگزیده از دیوان مثنوی معنوی Lonelymoon در وصف گی ها و محارم‌نویس‌ها با اندکی تلخیص ...


   عنوان شعر: گی و محارم نویس ‌حیوان


   شلوارتو بکش بـالا، جق نزن!
   کیر خودم در دهنت، نق نزن!


   زود بیا کیر مرا هی بخور!
   آب مرا نی آور و هی بخور!


   کیر مرا در دهنت سیخ کن
   زیر خودت کیر مرا میخ کن


   کـیـر مــرا درون کـونـت بکن
   درون کونت کیر من را بـکن!


   بـکـن بـکـن بـکـن همی هـی بکن
   کیر مرا تو هر چه خواهی بکن!


   تا که کنم کیر خودم در تنت
   آب بـریـزم دهـن عــنـتــرت


   آب خـودم را بــدنـت تـر کـنــم
   گــَـه ماده‌ها را گهی هم نر کنم


   کیر کنم در بدن لاشی‌ات
   در بدن کثیف و حیوانیت


   لیک بگوزم دهن گی نویس
   نـیـز کنم کون محارم نویس


   نـیـز بـه ایـنـان بـکنم کـیـر خـر
   تا که کنند مثل خران عرّ و عرّ


   شـتـر بگوزد دهن این سـگـان
   شیر کند کیر خودش لای ران


   یـوزپـلـنـگـی بـکند کـیـر خود
   بس بفشارد که رود تخم خود


   در جگر و روده این سگ دلان
   کــیــر کنم در دل ایـن بز دلان


   نـیز کنم در دهن کس‌خلان
   بس که بریزم دهن اُسکلان


   گی بکنم روز و شبم گی کنم
   کــون محارم بنویسان کــنــم


   کون کسی کون بدهد کون کنم
   کون کسی کون ندهد هم کنم؟


   وای به حالت گی و ای اسکلا
   به هوش بیایند همه کس خلا


   گر که ببینم طرفی از شــما
   میپلکد دور و طرف‌های ما


   کیر خودم را بکنم حلـقتان
   کیر سگان را بکنم کونتان


   کون سگانی چو شما را به کیر
   پاره کنم من به زمانی چو تیر


   بس که کنم من دهن این سگان
   زهره و مرّیــخ، بلرزد به آن


   پس که بمانیـــــــد، همی منتظر
   پشت سرم هی نکنید زرّ و زرّ


   زود میآیم کــه کــنم کونتان
   کون محارم‌ها و گی‌هایتان


   کیر کنم در دهنت گی نویس
   گی تو بیا کیر مرا هم بلیس!


   لیـس بـزن میک بزن هی بخور
   طاقت من را به لـبت هــی بـِـبُر


   کیر همه عضوای شهوانیان
   تو کون اون گی‌های سگذاتیان


   پاییز 91
   با تشکر از تمامی دوستان، مخصوصا "مهندس گل پسر" عزیز، که دفعه قبل مشوق من برای طبع آزمایی شعری شد!!!


   ای کاش میدونستم کجایی و رو کست یه بمب ساعتی کار میذاشتم و منفجرش میکردم. قبل از تو با خیلی از امثال تو اینکارو کردم و اگه با تو هم این کارو کردم، آخریش نخواهی بود!!!


   sefgesfrefrgtedd.jpg


   وانگهی از کونت دارت میزدم
   sgrtesfesefrsed.jpg


  •   korosh11
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • به جای نوشتن این مزخرفات برو بسیج ثبت نام کن شاید که رستگار شوی فقط مواظب باش کونت گشاد نشه!
   <ستاد راهنمایی و چاه نمایی کون نویسنده>


  •   omid13629
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • khosheman amad


  •   saruman-the-gray
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بی سر و ته و کودکانه!


  •   avrmansuri
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • دستت درد نکنه.............
   خوب گذاشتیمون سر کار...................
   پیشنهاد میکنم بری به بچه ها ایروبیک نشون بدی سنگین تری.........


  •   PADSHAH1
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ای همه ی اینایی که الان وگفتی یعنی چه؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟


  •   PADSHAH1
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ای همه ی اینایی که الان وگفتی یعنی چه؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟


  •   تنهای شب
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود
   من که رفتم تو فاز سکس؛ کوس ننه بقیه
   دمت گرم


  •   Xylem
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • اولا که معلومه نویسنده داستان پسره، دوما این: "ندام تناسلی پسرا موقع سکس به دو برابر حالت معمولی میرسید" یعنی یه پسریه که زیادم بارش نی. برای بعضیا افزایش طول 2 سانت بیشتر نیس
   وسطای داستان بیخیال شدم لطفا بقیه هم نمره ی ضعیف بدن وقت بقیه تلف نشه


  •   sepide110
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • تو روووووووووووووووووووووووحت حروم زاده!
   ببینم شما خواهرو برادر لااااال هستین؟
   یعنی با ایما و اشاره با هم سکس می کردین؟
   حااااالم بهم خورد لاشی


  •   sepide110
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • بـــــــــــا تشکر از lonelymoon عزیز شاعر سایت
   دمت گرم!


  •   پارسا سكسی
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • ادم اگر به سگ بده بهتره
   اخه جنده لاشی با محرامم سكس واقعا كه كير فيل تو كست


  •   saba 1469
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • nanevis lotfan!!!!!


  •   saba 1469
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • nanevis lotfan!!!!!


  •   جیمز چادویک
  • 5 سال،10 ماه
   • None

  • lonely moon :
   اخه داداش عزیزم این خانوم بدبخت که خودشو( انی )معرفی کرده.............
   دیگه لازم نبود شما اون طبع لطیفتو خرج این خانوم انی یا چه میدونم گهی یا هر اسم دیگه میکردی...................
   دس مریزاد بر تو
   بعد اون حرکت داش رستم (ترول دختر ترشیده ها که به مردای فامیل پا میدادن)
   این اولین حرکت ضد گیو ضد محارمی بود که ازش خوشم اومد
   بازم با اون ذوق لطیفت چشم ما را بنواز!


  •   دادامحسن
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • چند خط خوندم فهمیدم ی جقی هستی که نه تنها کونوکس ندیده بلکه کیرم ندیده
   بدتر از بد


  •   آريزونا
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • نكات مهم:
   تعداد واژه كيرش: 50
   غذا خوردن وايساده توى آشپزخونه
   شايان لال
   ان بودن نويسنده
   حس خواهر بودن با كير مصنوعى
   سكس باشكم پر عامل نفغ شكم
   ايجاد حس اووردوز در خواننده
   تغيير اسم داستان :
   انى در فاضلاب بخاطر خيانت سيفون
   ...
   <ستاد انگل شناسى نوين>


  •   hotparham
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • از اين داستان به اين نتيجه ميرسيم كه داداش جونتم مثل تو كوني تشريف دارن و از بچه گيش تا به الان داره به قول خودت ازكون دادن به اينو اون لذت ميبره


  •   pooya_91
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من که خوشم اومد...بازم بنویس البته اگه سکس دیگه ای هم داشتی با داداشت.


  •   pooya_91
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من که خوشم اومد...بازم بنویس البته اگه سکس دیگه ای هم داشتی با داداشت.


  •   PADSHAH1
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • هااااااااااااااااااااااااااااااااا ای که الان وگفتی یعنی چه؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟


  •   Hashari Boy 91
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • دمت گرم آنی جون خیلی نازی
   یکم کودکانه بود ولی خیلی حشری شدم
   منم خیلی دوست داشتم با خواهرم رابطه داشته باشم ولی نشد
   بزرگترین آرزوم این بود که یه بار بشینه رو پاهامو بمالمش ولی هیچوقت به کامم نرسیدم
   حتی الان که زن دارم بازم آرزو دارم یه بار بکنمش ولی اصلا پا نمیده
   من اگه خواهری مثل تو داشتم می پرستیدمش
   عشق منی


  •   غلام خان
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیر خر هندی تو سوراخ دماغت ای مربی ایروبیک...
   شاش سگ هندی تو دهن اون برادر کونیت تا کاملا لال از دنیا بره...
   خایه بز روسی تو چشمای کیریت واسه تشخیص کیر 20 سانتی...
   آخه خارکسّی تو خط کش برداشتی اون دودوله داداش کس مغز جقیتو سایز برداری کردی ؟؟
   آره گه ؟
   بدم بروبچ کوچه خیسی جرت بدن حرومزاده... ؟؟
   بدم ؟ ها ؟ بدم پارت کنن که توصیه به بقیه نکنی ؟


   در کل چاه توالت افغانیا تو حلقت... جنده خانم.... کونی پسر


  •   غلام خان
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • کیر خر هندی تو سوراخ دماغت ای مربی ایروبیک...
   شاش سگ هندی تو دهن اون برادر کونیت تا کاملا لال از دنیا بره...
   خایه بز روسی تو چشمای کیریت واسه تشخیص کیر 20 سانتی...
   آخه خارکسّی تو خط کش برداشتی اون دودوله داداش کس مغز جقیتو سایز برداری کردی ؟؟
   آره گه ؟
   بدم بروبچ کوچه خیسی جرت بدن حرومزاده... ؟؟
   بدم ؟ ها ؟ بدم پارت کنن که توصیه به بقیه نکنی ؟


   در کل چاه توالت افغانیا تو حلقت... جنده خانم.... کونی پسر
   واقعا مثه اسمت یه اَنی


  •   behnam323
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستان های سکس با محارم دیگران رو دوست دارم اما تا الان با هیچ کدوم از محارمم سکس نداشتم و دوست ندارم که داشته باشم ادامه بده


  •   behnam323
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • داستان های سکس با محارم دیگران رو دوست دارم اما تا الان با هیچ کدوم از محارمم سکس نداشتم و دوست ندارم که داشته باشم ادامه بده


  •   ≥amin≤
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • من تازه عضو اینجا شدم مطالبش خوبه امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دختر خوب این همه آدمو خر فرض کردی? بقول بکس آواکس :1218: (یعنی خنده مرگ) خوندم کلی به عقل نداشتت خندیدم ادامه بده ولی به کسی توصیه کردی خودم ترتیبتو میدم =b


  •   Mariama73
  • 5 سال،9 ماه
   • None

  • In dastan baes mishe pesara ru khahareshun tiz aqebatesh ham : ye ham kesi dashtam ke 3 mahe az baradaresh bud ke qazie lo raft pedare dadashe dar umad


  •   behzadb
  • 3 سال،2 ماه
   • None

  • باز هم داستاني ديگر از يك پسر متوهم و مجلوق در قالب يك دختر اَني!!!
   حرفه اي ها بيان توضيح بدن از اول خلقت تا حالا كدوم زن وقتي كونش رو جر ميدن ارگاسم ميشه !!!!!!!


  •   extract69
  • 5 ماه
   • 0

  • من انی هستم و۲۲سالمه


   حواست کجاست مریم


   اسمت انی یا مریم؟؟
   بیشتردقت کن باباجون


  •   extract69
  • 5 ماه
   • 0

  • آیت الله نشید وفتوا صادرنکنید، حلال وحرامم آموزش ندید.جمهوری اسلامی کاری کردکه مغزها کلا بگارفته.
   آقا ،خانم،دکتر ،انیشتین،پروفسور... بابا بعنوان یک داستان بخونیدو بگذرید. تیتر واسم داستان معلومه چیه ، چراادامه میدیدومیخونید؟جالبه، تا آخرش میخونید بعدمیفرمایید ازین مدل متنفر وبیزارید.
   زکییییییی.......


  •   Mittycommon
  • 2 ماه
   • 0

  • یارو اومده خاطره شو نوشته، یه عده فضول میان میگن ما دوس نداریم،خب تو دوست نداری بدرک ، بدت میاد؟به جهنم،
   اخه بیشرف بتو ربطی داره کی با کی سکس میکنه؟ مگه تو باید تعیین کنی که با کی باید سکس کنی با کی نکنی؟مگه امثال من که سکس با محارمو قبول نداریم ،به کسی که دوس داره توهینی کردیم؟ خب تخم اخوند داستانو بخون برو دنبال کارت ، اینجا احتیاج به متبر رفتن شما نیست


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو