داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس با تازه عروس

1399/06/16

سلام
من کلا پسر شوخی هستم و زود با همه پسرخاله میشم ولی از لحاظ قیافه یه کچل دماغ گنده با عینک ذربینی و ته ریش و پیرهن روی شلوار و دمپایی تابستونی
تا حالا که ۳۶ سالمه به هر دختری گیر دادم فرار کرده
تو کارگاه بابام کار میکنم
پسر همسایمون هم تازه اومده بود وضع مالیشون بد بود هم صبح کار میکرد و هم شب ها به عنوان نگهبان می خوابید تو کارگاه

بعد چند ماه این پسره با یکی از فامیل های پدرم با وساطت پدرم نامزد کرد
چند بار که شب ها نگهبان مونده بود با هم هماهنگ کردیم چون خونمون نزدیکه کارگاهه نامزدش بیاد خونه ما اونم از کارگاه بیاد با هم خوش باشن چون خونواده عروس نمیزاشتن تا عروسی سر نگرفته دختر پسر شب با هم بخوابن
یه شب بمن زنگ زد گفت میشه شب زنمو بیاری خونه نگهبانی ، با زنش هماهنگ کرده بود منم بعد خوابیدن خونواده بردمش اونجا و صبح قبل کارگرا رفتم آوردم این کار و سه یا ۴ بار کردیم و حال دادم بهش
زنش با من صمیمی شده بود و خودش زنگ میزد و چیزی سفارش میداد و یا میرفتم از خونه پدرش میاوردم
خلاصه سردتون رو درد نیارم بریم اصل داستان
بعد دو ماه ازدواج کردن
و خونه گرفتن و قرار شد هفته ای دو روز یه نگهبان دیگه پیدا کنیم و ایشون بره عشق و حال
چون فعلا آدم مطمئنی نبود خودم میموندم

ساعت ۱۱ شب دیدم خانومش بمن پیام داد کجایی؟
گفتم شاید شارژ نداره با گوشی خانومش پیام داده گفتم کارگاهم

 • تنهایی؟
 • آره چطور؟
 • میشه منم بیام؟
  من وقتی این پیام رو خوندم ضعف کردم نشستم زمین ، دنیا تو سرم چرخید
  خدایا خودشه ، یا زنشه، شاید میخواد منو امتحان کنه
 • چرا جواب نمیدی؟
 • شوهرت کجاست؟
 • اون اتاق خوابیده
 • چرا تو نمیری پیشش بخوابی
 • خوابم نمیبره حوصله ام سر رفته
 • دختری که من میشناسم از این کارا نمیکنه برو قدر شوهرتو بدون و مواظب زندگیت باش ( این حرفها رو در حالی میگم که کیرم داره شلوارمو رو پاره میکنه و هی با دستم محکم فشارش میدم شاید یه کم شق دردش کم بشه)
 • کدوم دختر؟ الان دیگه دختر نیستم
 • من از این کارا بلد نیستم لطفا با من تماس نگیر

گوشی رو زود خاموش کردم دلم داشت میترکید
دختره دو هفته است ازدواج کرده داره بمن پیام میده خدایا نقشه داره میخواد منو تو تله بندازه؟ آخه چه نقشه ای من خودم تله ام
از چی من خوشش میاد پول میخواد
تا خود صبح نخوابیدم
هی وجدانم اذیت میکرد که فردا برو به مادرت بگو با مادرش حرف بزنه دختره رو بشونن سر جاش
پایین تنه فشار میداد اساسی ( کس تنگ و ممه ی هلو و سیمین تن و حال اساسی)

تصمیممو گرفتم که صبح با مادرم حرف بزنم من آدم نامردی نیستم نمی‌ زارم بخاطر حال کردن لحظه ای من زندگی دوتا جون از هم بپاشه
صبح وقتی کارگرا اومدن و این دوستمون هم اومد مشغول شد من رفتم خونه
دل دل میکردم جریان رو چطوری به مادرم بگم که گفتم ، بزار گوشی رو روشن کنم ببینم شاید نوشته غلط کردم و از این حرف ها
شب بعد خاموش کردن پیام داده بود

 • کجا موندی
 • خوابیدی
 • دو تماس از دست رفته از طرف تازه عروس

یهو یه پیام تازه اومد

 • خونه تنهام ، تازه رفتم حموم کلا خودمو تر و تمیز کردم برای تو ، کی میای

 • ۱۰ دقیقه ای اونجام
  بعد فرستادن این پیام فوری راه اوفتادم وجدانم انگار سو سوی چراغی کم نور در دور دست ها بود

رسیدم سر کوچشون ماشین رو گذاشتم همونجا پیاده رفتم پیام دادم رسیدم در رو باز کرد
با چادر اومده بود دم در ، من با عجله رفتم تو همسایه ها نبینن
هر دو به شکل مرموزی میخندیدیم هنوزم فکرم مشغول بود و ولم نمیکرد
پشت سرش رفتم گفت چیزی میل داری منم که انگار زن خودمه دستمو بردمو سینشو گرفتم و گفتم خیلی چیزا میل دارم
رفتیم تو اتاق خواب
چادر رو انداخت زمین
موی فر و لب برجسته و صورت سفید و گردن سفید سفید
دیگه بقیشو نتونستم نگاه کنم بغلش کردم و با هم افتادیم رو تخت و لب و گرفتم شروع کردم از صورت و گوش و گردنش خوردن
تازه از حموم اومده بود و خیلی خوب بود همچین ناله میکرد فکر میکردم داره ادا درمیاره
با یه دستم سینشو گرفته بودم و بایه دست هر دو دستشو بالای سرش نگه داشته بودم و گردن و گوشاشو میخوردم و اون ناله میکرد و من تو حال خودم نبودم نمیخواستم زود برم پایین تر ، چون میخواستم طول بکشه حال اساسی بکنم
کیرم عین لامپ ۲۰۰ وات سرش داشت میترکید

بلند شدم پیرهن و زیرپیراهن رو دروآوردم و دست بردم خانوم رو نیم خیز بلند کردم و تاب و سوتینش رو با هم درآوردم و دراز کشیدم روش و همینطور بی حرکت موندم
خیلی حال میکردم
بعد چند ثانیه شروع کردم از گردنش خوردن و آروم رفتم سراغ سینه هاش ، یکیش رو میخوردم و و اون یکی رو با دستم می مالیدم و نو سینش رو زبون میزدم و دومی رو با دو انگشتم می مالوندم
دخترخانوم هم راه افتاده بود منو میگرفت صورتمو پشت سر هم بوس میکرد با لبای خوشگل و نرمش لب میگرفت
آروم از روش غلتیدم کنار و بی حال شده بودم خمار خمار بودم
دست بردم شلوارشو بکشم پایین ، یه کم کمرشو آورد بالا که راحت درش بیارم یه کم از جلو بردم و کسش معلوم شد و بعد دستمو بردم شلوار رو از کونش رد کنم بکشم پایین
یه کم که از کونش رد کردم و دستم خورد به کونش دیگه نتونستم شلوارشو دربیارم
من تا حالا کون به این صافی ندیده بودم صاف صاف و سفید سفید ، کوچکترین زبری نداشت مگه میشه
چندبار دست کشیدم روش دیدم نمیشه رفتم بوسش کردم لیس زدم و خواستم گاز بگیرم که زود کشید کنار و نذاشت
شلوارشو کامل در آوردم و شروع کردم رون های خوشگلشو بوس کردن و مالوندن و آروم آروم رفتم سراغ کسش و یواش یواش لیس زدن
پاهاش رو باز کردم و کسش رو از سوراخ کونش تا بالای کسش لیس میزدم و چشاش رو بسته بود و بلند ناله میکرد و بعضی وقت ها محکم کونش رو بلند میکرد و به تخت میکوبید
وقتی زبونم به سوراخ کونش میخورد صداش بلندتر میشد
کل صورتم شده بود آب کس و خیس خیس بودم
تابشو برداشتم صورت و کسشو پاک کردم و این بار چوچولش رو لیس میزدم و از پایین انگشتمو تو کسش جلو عقب میکردم
چند ثانیه نگذشته بود صداش قطع شد و دیگه ناله نکرد ولی من هنوز داشتم میخوردم و دستاشو گذاشت رو سرم و به طرف کسش فشار میداد
انگشتم و دو تا کردم و چوچولش رو با لبام میگرفتم میکشیدم و ول میکردم و بعد لیس میزدم که یهو جیغ بلندی کشید و کمرش و بالا آورد و ممتد داشت جیغ میزد که دستمو گذاشتم تو دهنش صداشو کنترل کرد
فهمیدم ارضا شده
بی حال افتاده بود انگار یه آرامبخش قوی بهش تزریق کردن
گفتم الان نوبت توه بمن حال بدی
چشاشو نیمه باز کرد و نگاه خماری بمن انداخت و انگار با چشاش میخواس بگه تو رو خدا بزار بخوابم ،دستشو برداشتم و از رو شلوار گذاشتم رو کیرم‌، برگشت طرف من و با هر دو دست کیرمو ورز میداد ، کمر رو باز کرد و دستشو برد زیر شلوار و کیرمو گرفت تو دستش و بالا پایین میکرد
بمن گفت چقدر کیرت بزرگه و انگار چیز جالبی پیدا کرده و بلند شد و شلوارمو کشید پایین و گفت چقدر بزرگه ( انگار مال شوهرش کوچیکه چون کیر من معمولیه بین خودمون باشه اینو بهش نگفتم)
خواست سرشو ببره پایین و بخوره نذاشتم
-میخوام بوسش کنم
-من مثل تو تمیز نیستم الان بوی بدی میده دفعه بعد میرم حموم اون موقع بوسش کن الان داره میترکه دراز بکش بدم توش
دوباره رفتم روش و پاهاشو باز کردم و آروم سرکیر رو گذاشتم رو کس و دستمو کشیدم و آروم جلو عقب کردم بره تو، که اونم دیدم خیلی تنگه خود بخود نمیره با دستم گرفتم و یواش سرش رو هل دادم تو ، دیدم صداش بلند شد طوری که انگار اذیت شد

 • اذیت شدی؟
 • دردم گرفت
  -میخوای اصلا نکنم؟ دوس ندارم اذیت بشی
 • نه میخوام حال کنم دردش خوبه میتونم تحمل کنم
 • هر موقع اذیت شدی بگو زود بکشم بیرون
  دوباره رفتم رو کار و سرش رو مالوندم به آب های اطراف کسش و حسابی خیسش کردم و یواش فقط سرش رو دادم تو و دیدم داره لباشو گاز میگیره همونجا نگه داشتم و دراز کشیدم روش و گردن و گوشش رو شروع کردم خوردن و خیلی نرم عقب جلو میکردم و هر دفعه فکر کنم نیم سانتی بیشتر میدادم تو
  زیاد حال نمیکردم چون هم میدیدم داره اذیت میشه و همم زیادی تنگ بود و کیرم و فشار میداد و نمیتونستم یه کم سریعتر تلمبه بزنم
  یه چند دقیقه بعد احساس کردم کیرم جا باز کرده و داره خوش میگذره ، یه کم تلمبه رو سریع تر کردم و دیدم داره آبم میاد ، نمیخواستم به این زودی بیاد و گفتم بیا پوزیشن رو عوض کنیم بحالت سگی
  قشنگ قنبل کرد و به به چه کون نازی، چند تا بوس خوشگل از کونش گرفتم و کیرم رو گذاشتم تو کسش و گفتم خودت عقب جلو کن
  آروم آروم عقب جلو میکرد و خیلی حال میداد تو یه حال دیگه بودم فکر میکردم کل آب اقیانوس ها جمع شده تو کمرم میخواد بپاشه بیرون ، بزور خودمو نگه داشته بودم سعی میکردم فکرمو پرت کنم و به چیزای دیگه فکر کنم و چند بار تخمامو کشیدمو و فشار دادم تا شاید دردش نذاره آبم بیاد آخه خیلی خوش میگذشت با دو دستم بغل های کونشو چسبیده بودم و عقب جلو میکردم ،یه دستمو بردم و انگشت شستمو با آب کسش خیس کردم و گذاشتم رو سوراخ کونش و میمالوندم آروم نوک انگشتمو کردم تو کونش و و از کسش کیرمو عقب جلو میکردم و از عقب انگشتمو
  بهم اشاره کرد انگشتتو بکش درد میکنه ولی کو گوش شنوا و کم کم انگشتمو بیشتر فرو میکردم تو کونش و خیلی حال میداد قشنگ کیرمو با انگشتی که تو کونش گذاشته بودم حس میکردم
  تا اینکه خانومی فشار رو بیشترش کرد سرش رو گذاشت زمین و کسش رو محکم بمن فشار میداد طوری که سر کیرم به یه جایی میخورد نمیدونم دهانه رحمش بود یا هر جا
  دیگه تحملم تموم شد و گفتم داره آبم میاد
 • نه تو رو خدا داره خیلی حال میده یه کم استراحت کن بعد
  کشیدم بیرون و دراز کشیدم بهش گفتم با کف دو تا پاهاش کیرمو بالا پایین کنه ، با پاهاش بسختی کیرمو گرفت و دو سه بار بالا پایین کرد و بعد با یه پاش تخم و کیرمو میمالید
  یه کم حالم بهتر شد و دوتا بالش گذاشتم پشتمو و دراز کشیدم و گفتم بیا بالا
  اومد تو بغلم و با دست کیرمو گرفت و کرد تو کسش و بهش گفتم فقط آروم تلمبه بزن حساس شده
  سینه هاشو گرفتمو خوردم و لیس میزدم و انم بالا پایین میکرد کیرم داشت تو کس تنگش منفجر میشد که دیدم داره حالش عوض میشه و آب دهنش قطره قطره وقتی آه و ناله میکنه میریزه رو صورتم و حس کردم دوباره داره ارضا میشه ولی من دیگه نمیتونستم تحمل کنم یک بار دیگه تخمامو محکم کشیدم شاید افاقه ای کنه انگار نه انگار
  گفتم داره میاد
  -بریز توش ، قرص میخورم ، مشکلی نیس
  به سینه هاش اشاره کرد که بخورم داره سر حال میاد و من با شدت سینه هاشو قورت میدادم و اون تندتر و عمیق تر تلمبه میزد که دیگه طاقتم تموم شد و آبم اومد و کلا تو کسش خالی کردم و در همین لحظه احساس کردم نفسشو حبس کرده و کسش تنگتر شد و دو بار بالا پایین کرد و انگار که بیهوش شده باشه افتاد روم
  اولین بارم بود نوشتم ولی واقعی بود
  امیدوارم سرگرمتون کرده باشم

نوشته: نامرد


👍 41
👎 34
112000 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

914481
2020-09-06 00:04:14 +0430 +0430

دیوث خیانتی بزرگتر از این نیست

2 ❤️

914484
2020-09-06 00:08:00 +0430 +0430

من دیگه تا این دیوث هست Vocal Remover میلی به سایت ندارم
offمیشم
به امید دیدار

3 ❤️

914486
2020-09-06 00:08:18 +0430 +0430

امیدواری سرگرممون کرده باشی؟لابد دلقکی!
ابله!خودت باور می کنی اینا رو؟خب چرا زنت نشد بی ریخت؟تا قبلش کجا بود که چون دو/سه بار بهشون حال داده بودی،خواسته تلافی کنه؟
برو،خودتی!برو

6 ❤️

914491
2020-09-06 00:14:58 +0430 +0430

“کمر رو باز کرد”
عه مگه کمر باز میشه؟ چه جالب نمیدونستم.
نه به اون عذاب وجدان سرسختت تو چند خط اول نه اون وا دادنت موقع اومدن پیام تازه که گفته بود رفته حمام تر گل ور گل شده
در ضمن انقدر از قیافت و بوی کیرت بد گفتی که نصفه شبی خواب از سرم پرید دمت گرم
خیانت کثیف ترین کار ممکن تو دنیاست چون حتی حیوون هام خیانت نمیکنن،ولی قسمت اروتیک داستان خوب بود
در کل دیس به خیانت


914501
2020-09-06 00:23:24 +0430 +0430

عنی میشن
خیلی ممنون از لطف و کِرم شما. فقط موندم که با اون قیافه کیری چرا بجای ریدن بهت کوس داد؟ واقعا در عجبم
اما خدایی خواب خوبی بود، بهتره بگم رویای با صفایی بود

0 ❤️

914504
2020-09-06 00:24:37 +0430 +0430

یه اشکالای ریزی داشت از جمله اینکه گفتی کیرم جا وا کرده بود او کس هستش که جا وا میکنه.
نقطه قوتت هم تصویرسازی های خوبت بود.

0 ❤️

914527
2020-09-06 00:47:18 +0430 +0430

خب بعدسغ

0 ❤️

914534
2020-09-06 00:56:41 +0430 +0430

خوب بود.گفتی واقعی بودنش.توسعی خودت رو کردی که طرفش نری.ولی شیطون (زن خود شیطان هستش) گولت زد.درنهایت خوب کردی

0 ❤️

914536
2020-09-06 00:58:13 +0430 +0430

قرمساق 30 سالمه به هرکی سلام دادم،گرخیده
نمیدونم تو این خراب شده چجوری همه بکن شدن؟
ناموسا تو بچگی کون ندادین؟؟

0 ❤️

914538
2020-09-06 01:00:50 +0430 +0430

من لایک زدم چون دروغم باشه گی نیست😁

0 ❤️

914593
2020-09-06 03:00:57 +0430 +0430

بین خودمون بمونه ،کیر تو هم کوچیک ،این دختره صرفا نمی‌خواست بیشتر از این جنده بازی در بیاره.

2 ❤️

914595
2020-09-06 03:03:32 +0430 +0430

Vocal Remover دمت گرم دیگه بین این همه کص که میتونستی پیشنهاد بدی اد دست گذاشتی رو این عنتر کیری فیس 😕

1 ❤️

914611
2020-09-06 04:31:42 +0430 +0430

کل داستان رو خوندم دلیل جنده بازی دختره رو بفهمم که آخرشم نگفتی . لایک میدم چون جالب بود

0 ❤️

914624
2020-09-06 07:35:53 +0430 +0430

عجب فکر کنم جریان برعکس بوده ها خخخ

0 ❤️

914625
2020-09-06 07:41:46 +0430 +0430

تنها چیزی که میتونم راجب خودت بگم نه داستانت.
فقط یه جمله …
اگه گرگ تو رو بخوره شش ماه اسهال میگیره…
تازه عروسی که بهش میگی اون عضو زهر ماریت بو میده و بعد اجازه میده بکنیش…فقط میتونه حاجر کسو باشه که کنارجاده رو پیت میشینه و با اینکه جزو کانون بازنشستگان شهر نو هستش تو هشتاد سالگیش هم امثال تو براش سرو دست میشکنند…
اوستوراخ…

6 ❤️

914647
2020-09-06 09:28:55 +0430 +0430

حتی شیطان اعظم به این سرعت نظرش عوض نشد
من به تو سجده میکنم ای صاحب دستان پوست پوست شده

1 ❤️

914648
2020-09-06 09:34:35 +0430 +0430

اول از نوشتن و زحمتی که کشیدی تشکر میکنم ولی اگر داستانت راست باشه نگفت چرا اینکارو میکنه؟

0 ❤️

914658
2020-09-06 11:11:48 +0430 +0430

خاک برسرت،مطمئن باش بسرت خواهد آمدچه زنت راضی باشه چه بهش تجاوز،این همه بیوه،مطلقه ریخته برو یکی بکن

0 ❤️

914666
2020-09-06 12:34:19 +0430 +0430

مرسی که سردمونو درد نیاوردی .فقط با رسم شکل توضیح بده چجوری انگشتتو دوتا کردی:|

1 ❤️

914669
2020-09-06 12:50:47 +0430 +0430

اینجوری که شما نوشته مشخص کس باز قهاری هستی
شایدم زیادی سوپر دیدی
لامصب حرفه ای بودی… حرفه ای

0 ❤️

914679
2020-09-06 13:41:28 +0430 +0430

خوبه خودتم میدونی نامرد هسدی

1 ❤️

914683
2020-09-06 14:02:23 +0430 +0430

ما که ندیدیم هی هی

0 ❤️

914692
2020-09-06 15:13:46 +0430 +0430

سکس ۳ نفره با یه پسر گی خوشگل آرزووومه

0 ❤️

914711
2020-09-06 18:44:56 +0430 +0430

منتظر باش میاد بسرت بی وجدان

1 ❤️

914715
2020-09-06 19:06:57 +0430 +0430

داداش نوووش جونت.‌کیرت دهن اونایی که فقط ایراد میگیرن و فکر میکنن‌فقط خودشون بلدن کوس کنن

2 ❤️

914718
2020-09-06 19:14:15 +0430 +0430

تراوشات یک ذهن فوق جقی

0 ❤️

914748
2020-09-06 22:54:39 +0430 +0430

کسکش بی ناموس

0 ❤️

914758
2020-09-06 23:50:14 +0430 +0430

عجب
فقط همين

0 ❤️

914773
2020-09-07 00:14:25 +0430 +0430

من نفهمیدم چی شد دختره سریش شد به این بده
این که اول داستان گفت قیافه نداره
و هزارتا سوال دیگه که حسش نیست

1 ❤️

914792
2020-09-07 01:05:37 +0430 +0430

شب شبه امیرهای کونیه😁😁😁😁

0 ❤️

914803
2020-09-07 01:46:26 +0430 +0430

بدون مقدمه چینی زن طرف یهو اس داد بیا پیشم تویه کون طاقار هم‌دویدی رفتی کردیش هیچ اب از کون دو طرفتون تکون نخورد ما هم خر و باور نمودیم ارواح عمه خیکت

0 ❤️

914815
2020-09-07 02:36:55 +0430 +0430

کچل خان نگفتی نو عروس عاشق چیت شده بود!!!؟؟؟ میکسی از تمام‌ فانتزیهات رو به عنوان داستان نوشتی.

1 ❤️

914853
2020-09-07 14:33:46 +0430 +0430

کون به این صافی ندیده نبودی؟ کون خودت سرعت گیر داره؟
کسش انقد خیس بود کل صورتت شده بود آس کس؟ داداش کص فقط یه درزه کاسه ماست نیس که کله تو بچپونی توش صورتت ماستی بشه…
و نکته آخر اینکه یکم فک کن ببین تاب و سوتین رو میشه باهم درآورد یا نه 😕
عرضی ندارم

1 ❤️

914854
2020-09-07 14:45:26 +0430 +0430

حیف نیست یارانه و معیشتی ب تو بدن

1 ❤️

914881
2020-09-07 21:30:01 +0430 +0430

توهم فانتزی یه جغی سن بالا. . . . . . . ‌ . . .
اینایی که تو گفتی نشانه های خر دجاله…همه ازت گرخیدن بعد این دختره از چی توی نسناس خوشش اومده . بین خودمون باشه به کسی نگی بچه های شهوانی برات سیخ کردن…فقط تا همون جاش واقعیه که مکان دادی یارو زنش رو کرده،بقیه اش از ابتکارات هپروتیه دست در شورتت بوده…

0 ❤️

914890
2020-09-07 22:29:09 +0430 +0430

خب کصم میخارید

0 ❤️

914918
2020-09-08 00:10:19 +0430 +0430

اخه چجوریه که خودش بهت گفته بیا بکن. یکم لااقل قشگ دروغ بگو

0 ❤️

915052
2020-09-08 06:57:25 +0430 +0430

نظر خودت چیه راجع به داستانت

0 ❤️

915075
2020-09-08 08:42:36 +0430 +0430

یعنی دوستان’از دم کیرم تو دهنتون’لاشیای جقی’ریدم تو دهن خودتون و خونوادتون که اینقدر شما بچه جقیارو بی ادب بار آورده’کونیای جقی’یه دستتون رو کیرتونه و یه انگشتتون توی کونتون و داستان میخونید’و آخرم میایید’هر چی لایق ننه هاتونه به مردم نسبت میدید’بی پدرا یکم ادب داشته باشید’ولی این vocal remover که معلومه خودش کونیه’انگار یاد اون روزی افتاد که اومده خونه و دیده یکی داره زنشو میکنه’دیوس’این فحشا چی بود دادی’بی پدر’کیرم تو دهن خانوم بچه هات.جای اینکه توی این انجمن به هم احترام بذارید’میخواید ننه همو بگایید’؟پس کیرم لای ممه های ماماناتون از دم’البته با بی ادبام.

0 ❤️

915144
2020-09-08 14:06:45 +0430 +0430

لاشی اعظم

0 ❤️

915148
2020-09-08 14:21:26 +0430 +0430

نه به اون عذاب وجدانت نه به اون رفتنت

0 ❤️

915292
2020-09-09 01:54:59 +0430 +0430

هنو داستانو نخوندم اولشو خوندم تعریفایی ک از خودت کردی جر خوردم عالی بود😂

0 ❤️

916556
2020-09-13 22:16:07 +0430 +0430

چرا باید یه زن اونم تازه عروس بدون ترس از آبروریزی یهویی به تو بگه بیا منو بکن

0 ❤️

914874
2020-09-22 07:05:05 +0330 +0330

داستانو نصفه خوندم ولش کردم. قیافت که گفتی کچلی قشنگ قیافه بزرگوار جانی سینز اومد جلو چشام😂 داش دیگه زیادی سوپرای برازرز رو نگا کردی کاملا تابلوعه.

“هر دو به شکل مرموزی میخندیدیم” بازم قیافه عمو جانی با اون لبخندش که عین مگس حریص دستاشو بهم میمالید.

“کیرم عین لامپ ۲۰۰ وات سرش داشت میترکید” الان کیرت چجوری شد؟ سرش داشت عین لامپ ۲۰۰ وات میترکید یا از شدت تلمبه مولد جریان الکتریکی ایجاد کردی و روشن شده؟

نه لایک دادم نه دیس کمتر برازرز نگا کن😐

1 ❤️

914841
2020-09-22 15:43:34 +0330 +0330

مثلا تو چه اپشنی داشتی یارو فوری بکشه پایین بگه بکن توش.طرفم اینقدر لنگه کیر نبوده که یهوی بیاد به تو کس بده

0 ❤️

914479
2020-09-23 00:06:02 +0330 +0330

فقط تو شهوانیه که زنا و دخترا انقدر میخارن و خودشون میگن بیا منو بکن


919494
2020-09-25 03:43:23 +0330 +0330

ديس ٣٤ 👌

0 ❤️Top Bottom