سکس با دوجنسه گی بحساب میاد؟

  منم پسرم. از اول جنسیت رو زدن پسر. مدرسه هم پسرونه رفتم. همینم باعث دردسر شد. تفاوت من با بقیه پسرا اینه که کیر ندارم. وگرنه منم پسرم.
  دبستان رو گذروندیم و چون من نمیدونستم چه مرگمه به خیر گذشت. از راهنمایی فهمیدم که باید کیر داشته باشم ولی من ندارم. کس دارم. اونم چه کُسی. اصلا صداش رو در نیاوردم تا دبیرستان رسید. همه ریش درآوردن و پاهاشون و شکماشون پر پشم شد. ولی من هیچی. یذره پاهام مو درآورد. من در کل آدم اجتماعی هستم و همیشه تو جمعیت هستم. دوست هم زیاد دارم. بالاخره ما هم استخر میریم. زنگ ورزش لباس عوض میکنیم و ... . کم کم بچه ها میگفتن این دختره. منم میگفتم نه اینطور نیست. منم پسرم. عقده شده بود تو پسرا باشم. یعنی پسر باشم. کلاس دهم و یازدهم دیگه همه چی تموم شد.
  بگم برات که زنگ ورزش بود و معلم ورزش هم هیچ وقت نمیومد. توپو از ناظم میگرفتیم و بازی میکردیم. بخاطر شرایطم معمولا آخرین نفر لباس عوض میکردم ولی اگر کسی بود برای اینکه تابلو بازی نشه لباسمو عوض میکردم. این دفعه دیدم که چهار تا از دوستای نزدیک و از همون پشمالوهام وایسادن به حرف زدن. منم بی توجه به اونها لباسامو در آوردم. اول پیرهنمو و بعدشم شلوار رو. پستمم تو سفیدی نمونه نداره. زیر پیرهن، لباس ورزشی تنم بود ولی برای شلوار، تو مدرسه عوض میکردم. تا ما شلوار رو درآوردیم، ریختن سر من و دو نفر دست و پاهامو گرفت. یکی گوشیشو از کیفش درآورد و شروع کرد به فیلم گرفتن. اون یکی هم از اونور گفت بکشم؟ دوربین دار گروه گفت صبر کن یه لحظه، حالا بکش. شورتمو کشیدن پایین و برخلاف انتظار یا طبق انتظارشون، من کس داشتم. سفید و تنگ.
  حسابی جا خوردن. کاملا فیلم گرفتن. منم داد و بیداد و از اونورم میترسیدم ناظم بیاد سر کلاس؛ چون کلاسمون آخر راهرو بود و تنها اتاق بقلیش، اتاق ناظم بود. آروم تقلا میکردم، میگفتم امید، علی داداش، جون ناموست ولم کن. جان هرکی دوست دارین منو ول کنین بزارین برم. حمید که پشت دوربین بود گفت دیدی گفتم دختری؟ بچه ها ولش کنین بزارین بره.
  گفتن ولی... گفت: میخواد چیکار کنه؟ حرف به کسی بزنه فیلمش پخش میشه تو مدرسه و آبروش میره تو کون سگ. اونوقت از فردا همه بکنش میشن. ولش کنین.
  ولم کردن سریع خودمو جمع و جور کردم. همه شون رفتن بیرون. حمید آخرین نفر تا خواست بره بیرون، صداش زدم. با بغض و اشک التماس کردم: حمید داداش، عشقم، جون آرش اونو پاک کن. بخدا قسم برات جبران میکنم. حمید. جان من. پاک کن، از بچه ها هم بخواه به کسی چیزی نگن. به حرفت گوش میکنن. هرچی بگی گوش میکنم. فقط اونو پاک کن. اگر جای من بودی چیکار میکردی؟ اگر یه نفر آبروتو میبرد چه حسی بهت دست میداد؟ هان؟ پاک کن دیگه.
  حمیدم گفت: باید بقیه بچه ها هم راضی باشن تا پاک کنم. اگر پاک کردم هممون رو لو دادی، اون وقت از چشم من میبینن. گفتم نه به جان تو. نمیکنم. گوه بخورم. فقط پاکش کن.
  قیافه ی حمید مثل کسایی که یه جرقه تو مخشون خورده باشه، بهم گفت: فردا بیا خونمون. فقط خودمم. حالا یه فکری میکنیم. شک کردم که این یه نقشه هایی داره. گفتم خب همینجا پاک کن. چرا فردا؟ گفت خب نمیخوای به درک. تاخواست بره گفت فردا ساعت پنج. اومدی اومدی نیومدی آبروت تو کونه سگه. و رفت. پنج دقیقه گریه کردم. مونده بودم چیکار کنم.
  تا شب نزدیک سحر فکر کردم. خوابم نمیبرد آخه. خوابیدم و بلند شدم. مدرسه رو رفتم و برگشتم. قیافم مثل زامبی شکت خورده بود. در آخر به بهونه پارک یه ربع به پنج زدم بیرون و تا پنج رفتم خونه حمید. حدس میزدم قراره چه بلایی سرم بیاد. ولی بهتر ازاین بود که از فردا کل بچه های مدرسه به کس و کونم نگا کنن و به هم چشمک بزنن و شایدم ... .زنگ و زدم و رفتم داخل که پشت سرم در رو قفل کرد. دیگه مطمئن شدم. آماده بودم لخت شم که منو بکنه. که دستمو گرفت و برد نشوند رو مبل. گفت صبر کن الان میام. به قرآن راضی بودم بهش کون بدم. رفت اتاقش که گوشیشو بیاره.
  دیدم جناب آشغال، علی و امید و امیر رو هم آورده. پشت سرش از اتاق اومدن بیرون. گوشی رو گذاشت رو اپن آشپز خونه و با بچه ها اومدن طرفم. خیلی عصبانی و ترسیده بودم. شلواراشونو در آوردن. تیشرتای هم دیگه رو هم درآوردن. هر چهار نفر لخت شدن. خدایی پر پشم بودن. انگار از روز اول تولد تاحالا دست به پشماشون نزده بودن. ساق پاها سیاه بود دیگه. کیراشون بین شق و خواب بود. یکیشون سفید بود و سه تای دیگه سبزه. من تاحالا کیر از نزدیک ندیده بودم. فقط تو فیلما. تو همین فیلما اینقدر دادن براشون شیرین بود که گفتم الان قراره عشق کنم.
  عین وحشیا پریدن بهم و لختم کردن. نمیدونم چرا خدا برا همه پسرا کیر گذاشته برا من کس. به کیر کوچولو هم راضی بودم والله. نمیدونستم اولین کس دادن دردش از اولین کون دادنم بیشتره.
  وایسادم بینشون. حدودا هم قد بودیم. شروع کردن به مالیدن بدنم. میمالیدن و تو کس و کونم انگشت میکردن. میگفتن چرا ممه نداری و چطوری ممکنه یه پسر کس داشته باشه و چرا تا حالا ندادی و اینو داشتیم بعد دنبال کس دختر بودیم. کلمه دختر برام یک تصویر نفرت انگیز بوجود میاورد. مجبورم کردن بخورم براشون. کیراشونو میخوردمو و یه آب بیرنگ لزجی ازشون میومد بیرون. هیچ مزه ای نداشت. از کسمم وقتی خودمو انگشت میکردمم هم یه آبی میومد بیرون. ولی این جوری نبود. از اونورم هی از پشت انگشت میکردن و سر کیراشونو میمالیدن به سوراخام.
  این کارشون بیشتر حشریشون میکرد. منم فقط میخوردم. چون پاک کردن اون فیلم باجی بیشتر از این نداشت.
  بلندم کردن و رو دسته مبل به حالت فرغونی گذاشتنم. گفتن اول دو تا کیر میکنیم توش و بعد یدونه. با خودم گفتم کدوم کس ننه ای اینجوری میکنه؟ برعکش میزنی داداش. ولی بلند نگفتم. کیراشون هر کدوم پونزده شونزده سانتی میشد. برای اولین بار دو تایی، یکی کرد تو سوراخ کسم و یکی تو کونم. ولی میلشون به کس بیشتر بود. هی کردن و تا میخواست آبشون بیاد میکشیدن بیرون. منم فقط میسوختم. کسم به قدر یه لیوان آب ازش خون اومد. خون که ریخت رو کیراشون بیشتر حشری شدن. هی وحشیا میکردن و میکشیدن بیرون تا آبشون نیاد. به قدر یکساعت از کس و کون دادم و هی ساک زدم براشون. حالم از خودم از هر چهارتاشون بهم میخورد. احساس میکردم روحم سیاه شده. البته بیشتر قهوه ای شده بود. خیلی دادم. خیلی هم درد کشیدم. تازه داشت برام جا میفتاد و گشاد میشدم که هر چهار تاشون آبشونو خالی کردن تو کسم. یه لیس و انگشتم به کس کم بود که ظیافتمون تکمیل بشه که اونا رو هم انجام دادن. اول کیرشونو کردن تو دهنم و مزه فوق العلاده بدی میداد. ولی خوردم. بعدشم با شورتم کیراشونو پاک کردن.
  سفارش کردن به کسی چیزی نگم و از این به بعد باید جنده اونا باشم. فیلم رو هم پاک کردن. ولی حدود دو هفته بعد تازه فهمیدم که تو اون بکن بده هم دوربین کار گذاشتن و حدود یه ساعت تمام فیلم سوپر از من پر کردن. اونو هنوز پاک نکردن و هر موقع که خونه یکشون خالی میشه به اجبار میرم و کس میدم. حس جالبیه. البته نه تو دفعات اول. چهار پنج ساله که میگذره و اونا رفتن سربازی و من معاف شدم. کاش ما هم میتونستیم بریم سربازی. برای اینکه بقیه به جز پدر و مادرم و این چهار بکنم، به اجبار به تحصیل ادامه دادم تا بعدا بگم سربازیمو خریدم. الانم که تو دوران سربازی اوناست، هر وقت مرخصی میگیرن، بدون استثنا میکننم.
  فعلا یه شغل نیمه وقتی جور کردم جهت مالشویی، یعنی کارم شده کس دادن و یا اگر طرف بخواد کون دادن، به بچه ی ده ساله گرفته تا پیرمرد هشتاد ساله. چون شرایطمم فرق داره، دوبرابر پول میگیرم و اوضاعم از نظر مالی خوبه، حالا ببینیم تا سربازی اونا تموم میشه چه پیش میاد.
  نتیجه گیری: وقتی مشکلی دارین، از هر لحاظ، جلو دوستای تشنه سکستون سوتی ندین.
  نتیجه گیری دو: از مقامات ایران درخواست دارم که همه ترنس ها و دوجنسه ها بتونن بیان سربازی، قول میدیم اونجا آشوب به پا نکنیم.
  سخنی با خواننده: اگر فهمیدین اطرافتون یه گرایش جنسی مستقل یا هر چیز دیگه ای دور و برتون هست، عین آدمیزاد باهاش برخورد کنین. چون درهرصورت آدمه و صد در صد شعورش از شما بیشتره، پس واجد احترامه.
  سخن نویسنده: من دوجنسه نیستم و اینم فقط یه داستان بود. حالا شاید کس شعر، منظور من از نوشتن همین چند سطر پایانی بود. در ضمن زمان کم بود، ولی من جایزه داستان کوتاه هم برده ام.


  موفق باشید
  نوشته: دوجنسه

 • 7

 • 15
 • نظرات:
  •   Ares.1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 2

  • بابت فحش معذرت ، اما نمیتونم چیزی نگم
   باید اون پدر و مادرت رو تا گردن گذاشت داخل خاک و سنگسارشون کرد که انقدر عقده پسر داشتن دارن
   انقدر عقده دارن ک زندگی یه دختر رو بخاطرش خراب کردن و بهش قبولوندن که یه پسره
   لعنت ب همچین آدمایی
   راجب داستانت هم دلم نیومد تا آخر بخونم اشکم دراومد
   بازم ببخشید


  •   Ares.1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • نظر شما چیه؟اتفاقی آخر داستانت رو خوندم ، نظرم برگشت
   حیف نظر قبلی ک زیر داستانت گذاشتم :-D :-D :-D


  •   S_M_H
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • حاملھ ھم میشھ ساختھ ی ذھنت؟


  •   13107500244
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • نتیجه گیری اول :تو کسخلی
   نتیجه گیری دوم : تو جقی ای
   نتیجه گیری سوم :مث سگ دروغ میگی


  •   ARYA52
  • 3 ماه،1 هفته
   • 2

  • هووووف. همین (dash)


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیرر زیر کیرر نداشتت


  •   Fe4rless
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • (dash) (dash)


  •   royaei
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • فقط چرا و پرت ؛
   بیخود بود ؛
   کی به تو جایزه داده آخه ؟


  •   varna008
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • من یه دوست اینجوری دارم که کس داره ولی کیر نداره البته کسش تنگه و نمیتونه چیزی توی کسش بکنه


  •   Adtenos35
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیییییییییییر کلفت فرهاد از داستان قبل ،تو کونت


  •   Atish@23-24
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • از اولش فهمیدم دروغه.متنفرم از آدم دروغگو.


  •   پروفسور بالتازار
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • باباجان تگش فانتزی بود دیگه چرا فحش میدین


  •   mohammadaziizii42
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • عجب


  •   Momoooam
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • نتیجه اول : نویسنده خوبی نیستی
   نتیجه دوم : جق زدن در هنرته
   نیجه سوم : بار سوم داستان بنویسی و به شعور خواننده توهین کنی دوستان زحمت تورو میکشن (dash) دیس لایک کسخل


  •   Annahita
  • 3 ماه،1 هفته
   • 7

  • خواهش میکنم این کامنتو بخونین : تنها کسی که توی این حس و حال افتاده منم منتها من شرایطم فرق میکرد من دختری بودم که کیر داشتم اینم بگم که ایران رو نمیدونم ولی توی کشور های خارجی نزدیک بیست سی سالی هست که با گرفتن آزمایشات از نوازدی که تازه متولد شده احتمال دوجنسی بودن رو در نظر میگیرن اتفاقی که برای من افتاد بهم گفتن که وقتی توی سرگوت روسیه به دنیا اومدم برای چنین آزمایشی به بیمارستان مسکو بردنم و اونجا با این آزمایش فهمیدن که من دوجنسه ام جدیدا کشور هایی مثل سوییس و دانمارک آمریکا انگلیس و... به شدت بی رحمانه با این موضوع برخورد میکنن نوزاد هایی که اینجوری ان رو جور دیگه تربیت میکنن هر از گاهی بهشون دارو ها و واکسن هایی میزنن که نتایج مختلفی داره : 1) تقویت هورمون های زنانه 2) از کار افتادن دستگاه تناسلی مردانه (این واقعا دردناکه ببینین بعضی دوجنسه ها مثل من میتونن با عمل اسپرم هاشونو بارور کنن کاری که من جدیدا کردم ولی اینا تو این روش کاری میکنن که اسپرم دیگه تولید نمیشه مرحله ی بعدیش خشک شدن دستگاه تناسلی مثل پیرمرداست که طرفو مجبور میکنه که بره و دختر بشه ) 3) کشتن احساس مردانه تو این روش کلی امثال منو دختر جلوه میدن و یه جورایی مثل شستشوی مغزی احساس مرد بودن رو توشون میکشن تا اینجا خوبه ولی از اینجا به بعدش بده که سعی میکنن دوجنسه رو به سمت دختر بودن حرکت بدن و برای این انگیزه میگن که دختر ها از مرد ها برترن و یه سری کسشر های فمینیسمی بارشدن میکنن که فردا اون دوجنسه دختر میشه و یه فمینیسمی که مخالف سرسخت وجود مرداست 4) تغییر صدا این کار به دو صورت انجام میشه شیوه های عذاب آور و یه جورایی همون آزار اذیت گلو و قفسه ی سینه و هنجره که باعث گرفته شدن صدا و گرایشش به سمت نازک میشه و دیگری عمل هنجره ست 5) تجاوز این بدترین برای یه دختر یا دوجنسه یه پسر یا هر موجودیه خصوصا تو سن های پایین اینا از سن های پایین به دختر ها آموزش رفتار پورن استاری میدن و البته توی سنین پایین هم باهاشون سکس میکنن که اکثرا هم بدون خشونت نیستن 6) اعزام به نیروی نظامی دوجنسه هایی مثل من که اندام زنانه دارن و فقط اندام جنسیشون مردونه ست بخاطر همون هرمون های مردانه باعث میشه که قدرت بدنی ای مثل مرد ها پیدا کنن و همین باعث میشه که دوجنسه هارو بعد از دختر کردن به ارتش و نیرو های نظامی میفرستن اکثرا هم جاسوس میشن


   اما من


   من پدرم هیچوقت اجازه نداد که چنین اتفاقاتی برام رخ بده جدا از اون اون بود که با آگاهی و تفکری که داشت کل خونوادمونو آگاه کرد که این دختر فقط یه کیر داره همین و بس شاید بزرگترین برتری که نسبت به بقیه ی دوجنسه ها خصوشا دوجنسه های ایرانی دارم همین بوده که خانواده م قبولم کردن پذیرفتن منو


   من تو ایران بزرگ شدم وقتی متوجه تفاوتم هم شدم بزرگترین هراسم این بود که یه غریبه بفهمه و به علت نبود آگاهی بخاطر گناهی که نکردم چیزی که نخواستم عملی که انجام ندادم آبروم بره


   با هزار اضطراب بزرگ شدم و بالاخره خودم شدم
   با خیلی از دوستام رک و راست حرف زدم که من اینجوری ام بعضیا ولم کردن و بعضیا هم نه سکس کردم از داداشام شروع شد تا به میسترسی و درآمدزایی و سفر و غیره رسید


   به عنوان یه دوجنسه با وجود مشکلات زیاد به بهترین نحو بزرگ شدم و از بیشترین چیزی که خوشحالم اینه که دوجنسه ام


   راجب این داستان هم نظری ندارم


  •   mariii_a
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • چرت :/


  •   sashaarian
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • نخوندم از اولش بدون هارمونی بود:))


  •   ssonna
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • من باتمام وجود اعتقاد دارم که دشمن دانا شرف داره به دوست نادان
   مثلا میخواستی فرهنگ سازی کنی و حمایت کنی ترنسارو؟!!!ابله
   آخه یابو کدوم شاسکولی یه نوزادو که کص داره رو پسر بحساب میاره ؟! آره ممکنه اون دختر بزرگتر که شد هم بلحاظ ظاهری هم درونی متوجه بشه که از دختر بودن فقط آلتشو داره و یه FTMهست ولی نه اینجوری که تو بافتی (sick)


  •   Emperatoorxxx
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • خا


  •   Taabad
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • اینجاهم برنده ی کیر زرین شدی...کسخل ازهمون اول معلوم بوددروغه ...نیازبه لو دادن نبود...ننویس دیگه


  •   amo.vahid
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • عزیزه برادر شما که این اراجیف رو نوشتی برادره من برو یکم درباره دوجنسه و ترنس سکشوال مطالعه کن خو این چرت و پرتا چیه نوشتی؟!!! هیچ دو جنسه ای از اول پسری نیست که کس داشته باشه دو جنسه ها افرادی هستند که بعداً بخاطر تفاوتهای روحیشون با بدنشون اندام جنسیشون رو جراحی و تغییر میدن و اغلب چون این تغییر رو نصفه کاره انجام میدن میشن دوجنسه مثلاً سینه میزارن ولی کیر دارن. وگرنه ثبت احوال تو شناسنامه هیچ بچه ای که کس داره نمینویسه پسر!!!!!!!!!!!


  •   arshiaar
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • من خوندم و بنظرم نویسندگیت بی نظیره یعنی انقد کسشر و کیری بود که تو دنیا نظیر نداره من تازه رفتم دستشویی ولی بازم عنم گرفت تنها چیزی که باید به تو گفت اینه که کیرخر تو کونت کسکله


  •   Indiana_jones
  • 2 ماه،4 هفته
   • 0

  • یکم از اول داستانت خوندم دیدم ساخته تخیلته، دو جنسه ای که آلت زنانه داره رو میفرستن مدرسه دخترانه، نه پسرانه، چون قبل بلوغ عملا شکل دختر هاست، که خب بعد بلوغ هم پسرانه میشه ظاهری، تو طوری توصیف کرده بودی که انگار فقط شلوارلی و تیشرت تن یه دختر کردن، سرشو تراشیدن گفتن برو مدرسه، یکم خوب تخیل کن دوست عزیز، یکمم محض رضای خدا مطالعه کنید بعد آپلود.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو