سکس با دوست دختر یا دخترخاله (۱)

  سلام من میخوام داستان سکس با دوس دخترم که دخترخالم بود رو براتون تعریف کنم.ماجرا از جایی شروع شد که دختر خاله من اسم مستعارشو نگار بزاریم و من کیان و ۲۱ سالمه. نگار ۱۷ سالش بود ولی جثه کوچیکی داشت مثل یه دختر ۱۳ ساله بود. ما باهم اوکی شدیم و بیرون میبردمش و میرفتم مدرسه دنبالش و خونه خالم و نهایت کارمون اینک بود که از هم لب میگرفتیم. یه شب من خونه خالم اینا موندم و بعد از خوابیدن خالم و شوهر خالم و پسرخالم نگار اومد اتاقی که من توش بودن و یکم با هم لب گرفتیم و همون شب دستمو بردن زیر پیرهنش و سینه هاشو میمالیدم و کیرم شق شد و یکم لب گرفتیم و رفت و منم جق زدم و خوابیدم.روزگار همینطور گذشت تا یه روز قرار شد من با دوستانم بریم شمال و من باخونه هماهنگ کردم و همه چی برداشتم و رفتم دنبال دوستام با ماشین. تو راه خبر دادن یکی از بچه ها حالش خوب نیست و سفر رو یه روز به تاخیر بندازیم منم حوصله ضد حال و اینکه برگردم خونه و تعریف کنم چیشده رو نداشتم. رقتم شب خونه یکی از بچه ها.شبش که با نگار حرف میزدم گفت مادر و پدرش رفتن شهرستان و پسرخالمم با دوستاشه و ازم خواست صبح زود برم دنبالش و ببرم مدرسه منم موقعیتو خوب دیدم و ازش خواستم یکی دو ساعت زودتر برش دارم که یکم لب بازی بکنیم تو ماشین. اونم ازخدا خواسته گفت صبح ساعت ۳ جلو در خونشون باشم.بهونه حموم گرفتم و گفتم میرم حموم تا اونم یه دوش بگیره و کارساز بود و خدافظی کردیم و هر کدوم رفتیم یه دوش گرفتیم و من ساعت ۲ از خونه زدم بیرون و حدودا ۲.۴۵ جلو خونشون بودم. هر چی اصرار کرد بالاترفتم چون خونشون اپارتمانی بود گفتم شر نشه و تا بیاد سوار ماشین شه یه نصفه ترامادول بخاطر تاخیری بودنش خوردم و اومد و سوار ماشین شد . از مجتمع که رفتیم بیرون گردنمو بوسید و رفتم تو یه خیابون خلوت نگه داشتم و پاک کردم و خاموش کردم و سر حرفو باز کردم که منو این ساعت کشوندی چی به من میرسه و اروم لباشو اورد جلو. مقنعه مدرسه رو دراورد و شروع کردیم لب دادن و منم کم کم کیرم بلند شد. صندلیمو دادم عقب و ازش خواستم بیاد بشینه رو پام و اومد و تکیه داد به فرمون و لب گرفتنا ادامه پیدا کرد. مانتوشو دراوردم یه تاپ زرد تنش بود و سوتبن مشکی . دستمو بردم از زیر تاپ کمرشو نوازش کردن و بوسیدن لباشم ادامه داشت هر از گاهی از هم جدا میشدیم و زل میزدیم تو چشم هم و باز شروع میکردیم.ساعت شده بود سه و نیم شب اروم دستمو بردم از پشت سوتینشو باز کردم و وقتی فهمید ازم جداشد . بهش گفتم دوس دارم امشب یکم متفاوت حال کنیم و قول دادم نذارم اذیت شه و کاری به کسش ندلشته باشم و قبول کرد و جلو اومد. سوتینشو انداختم رو صندلی و تاپشو دراوردم. تا حالا لخت ندیده بودمش فقط یبار شورت پاش بود و دیدمش. ازش خواستم بره صندلی عقب و خودم پیاده شدم و صندلیارو دادم جلو و رفتم نشستم عقب و شلوارمو دراوردم و شورتمم خودنگار دراورد. انگار بی میل نبود و نشست رو پام. کیرم افتاد جلو کسش و شروع کردم خوردن سینه هلش کوچولوش کع سایزشون یه چیز شبیه ۶۰ تا ۶۵ بود. دستم از پشت بردم رو کونش و محکم مالیدم و چند لحظه بعد بلندش کردم و شلوارشو کشیدم پایین. همون شورتی بود که قبلا دیده بودم سفید عروسکی با طرح عروسک جلو کسش. ناخوداگاه سینشو یه گاز گرفتم و یه ایییی ارومی گفت.شورتشم کشیدم پایین و اروم شروع کردم مالش کونش. یدنش سفید سفید بود و کسش یدونه موهم نداشت . اروم اروم از فرصت استفاده کردم و انگشتمو تفی کردم و اروم با سوزاخ کونش بازی کردم. چون جثه و قدش کوچیک بود راحت میشد تو ماشین هر مدل دوس داری روش پیاده کنی. همینطوری که زبونمون تو دهن هم بود و با زبون هم بازی میکردیم یهو اروم انگشتمو کردم تو کونش. یهو خودشو بالاکشید و چشاش یه مدل گریه پر شد و اخ گفت و منم حشرسی باز لباشو بوسیدمو انگشتمو کردم تو کونش و باز زبون بازیها شردع شدن . زبونش تو دهن من بود و انگشتم تو کونش. خیلی تنگ بود بیش از حد تنگ جوری که انگشتم بیرون نمیومد. انگشتمو دراوردم و ازش خواستم وایسته و خم شه به سمت جلو تا کونشو بخورم. عاشق خوردن کس و کون دخترم. وایستاد و خم شد دستاشو گذاشت رو دوتاصندلی جلو و منم کپلاشو بوسیدم و لیسیدم. سوراخشو بو کردم واقعا هیچ بوی بدی نمیداد نگو دخترخاله جون تازه ریده و تموم شه و یه حموم اساسی کرده فقط بدنش بو صابون و ... میداد. انگشتمو که دراوردم کوتش مثل یکی دو ساعت پیش تنگ شد.زبونمو گذاشتم رو سوراهش و بازی دادم و سینه هاش که اویزون شده بود رو گرفتم با دستم و مالیدم. زبونمو رو سوراخش بالا پایین میکردم و اونم بدش نیومده بود ولی همش میگفت نخور کونمو کثیفه و اینا منم بی توجه داشتم لیس میزدم تا یکم که پوزیشنو عوض کردیم. همونطوری نشست رو پام و کیرم افتاد جلو کسش و کیرمو گرفت دستش و اروم بالا پایین کرد. از پشت گردنشو بوسیدمو باسینه هاش بازی کردم. بعد ازش خواستم رو صندلی دراز بکشه و دراز کشید. منم نشستم پیشش و شروع کردم لیسیدن کونش . عاشق کون بودم کون بیش از هر چی منو حشری میکنه. برش گردوندم و با دستم لپای کوسشو باز کردم و نزدیکش شدم تا بخورم که دستشو گذاشت رو کسش. سرمو اوردم بالا که گفت کثیفه نخورش . یکم قربون صدقش رفتم و نوک سینشو بوسیدم و گفتم کس تو از هر چیز دیگه ای تمیز تره و اروم دستشو برداشتم و شروع کردم لیسیدن کسش و سوراخش و میک زدن چوچولش. کم کم اه کشیدناش کل ماشینو داشت برمیداشت که ازش خواستم خودشو کنترل کنه که دستشو گذاشت جلو دهنش. خودمو دراز دادم رو صندلی و کیرمو مالیدم به کسش و شروع کردم لباشو گاز گرفتن.با دستش داشت پشتمو میمالید و باخوناش چنگ مینداخت که یهو یه اوه بلندی گفت و لرزید. فهمیدم که مالیدن کیرم کارشو کرده‌ اره نگار جونم ارضا شد و وقتی لباشو ول کردم یه حالت خمار داشت نگام میکرد که منم رفتم کنار و نشستم رو صندلی و یه سیگار روشن کردم. من هنوز ارضا نشده بودم و نگارم اینو میدونست. یکم که حالش اومد سر جاش برگشت و سرشو گذاشت رو پام و باحالت خمار گفت تو ارضا نشدی و با سرم علامت تایید دادم و اونم گفت بخورمش؟ گفتم اگه خودت دلت میخواد بخورش و اروم کیرمو تا نصفه کرد تو دهنش و شروع کرد با زبونش با سر کیرم بازی کردن. منم انگشتمو دوباره گذاشتم دم سوراخش و کردم تو و یه اومممم گفت و ادامه داد. داشت کیرمو تو دهنش میخورد و میک میزد. حرفه ای نبود ولی خوب بود. یه ۱۰ دیقه ای ساک زد و بلندش کردم و درازش دادم رو شکم سوراخ کونشو یه چند بار لیس زدم و کیرم رو گذاشتم دم سوراخش. واقعا سوراخ کونش در برابر کیرم یه نقطه بود و میدونستم نمیشه بکنم توش ولی خیری حشری بودم. از زیر شکم بغلش کردم واسه اینکه منم حال کنم هیچی نگفت کیرمو فشار دادم و یهو فشارشو بیشتر کردم و سر کیرم با زور رفت تو کونش و یه جیغ بلندی کشید که دستمو گذاشتم جلو دهنش و دیدم داره از چشاش اشک میاد. کیرمو دراوردم و ازش معذرت خواهی کردم و ارومش کردم. دردش کمتر شد و اینبار با اصرار خودش قرار شد بکنم تو کونش. دوباره فشاری دادم به کونش ولی اینبار راحت تر رفت تو و تا نصفه کیرم تو کونش بود و اروم اروم عقب و جلو میکردم. یه ۵.۶ دیقه ای تلمبه زدم تا اینکه خسته شدیم و خواستیم پوز رو عوض کنیم. اینبار من دراز کشیدم و نگار نشست رو کیرم و کیرمو اروم اروم تا ته کرد تو کونش.اروم بلند میشد و مینشست و منم لا سینه هاش بازی میکردم و حرفای سکسی میزد و داشتم دیوونه میشدم. بعد نزدیک به ۱۰ دیقه فهمیدم ابم داره میاد و به اونم گفتم و نگار هم خواست همه رو بریزم رو بدنش. بلند شد از رو کیرم و دراز کشید و منم کیرمو گذاشتم دهنش و شروع کرد خوردن. کیری که تو کونش بود الان دهنش بود و بلافاصله کیرمو بعد ۲. ۳ دقیقه کشیدم بیرون و ابمو پاشیدم رو سینه هاش و شکمش. و بی حال نشستم رو صندلی. پاهاشو باز کردم واقعا کونش گشاد شده بود. یه بوس از لباش گرفتم و بغلش کردم و یه نیم ساعتی همونجا نشستیم تا نگار گفت جیش داره. با دستمال بدنشو پاک کردم و سوتینشو بست و تاپشو پوشید و درو اروم باز کردم. ماشین تقریبا بغل دیوار بود و هیچی نمیشد دید اروم رفت پایین و همونجا بغل ماشین شروع کرد جیش کردن و بعد زود اکمد تو. خواست شورتشو بپوشه که نذاشتم و گفتم شورتتو من میبرم. شلوار مدرسه رو پوشید و همونجا خوابش برد. ساعت شده بود ۵ صبح. همونجا خوابیدیم تا یک ساعت دیگه که گوشیم الارم داد و بیدارش کردم و لباشو بوسیدم و بردمش مدرسه. بخاطر درد کونش سخت میتونست یکم راه بره. بچه ها زنگ زدن گفتن کم کم راه بی افتیم که من گفتم بعد از ظهر راه بی افتیم. طعم کون نگار زیر دندونم بود. تا نزدیکای ظهر تو خیابونا کس چرخ زدم و ساعت ۱ رفتم دنبالش. نشست تو ماشین و بوسم کرد. دستمو بردم سمت شلوارش و یکم دادم پایین و زیر شکمشو مالیدم. رفتیم ناهار خوردیم و دوباره یجا واسه پارک کردن پیدا کردم. دوباره رفتیم رو صندلی عقب و یکم مالیدمش و اونم حسابی واسم ساک زد ولی نکردم کونش. بعد اینکه ابم اومد انگشت کردم تو کونش دیدم واقعا گشاد شده دیگخ و یکم خواستم کونشو لیس بزنم که گفت نه اینبار واقعا تمیز نیست .کپلاشو بوسیدم و شروع کردم کسشو خوردن و بعد یکم اونم ارضا شد و بردمش دم خونشون. شورتشو بهش دادم و ازش خواستم از این به بعد هر وقت با منه این شورتو بپوشه و جلو خودم تو ماشین شلوارشو دراورد و گفت خودت دراوردی خودت بپوشون. شورتشو پوشوندم و شلوارشو و یه لب عالی گرفتیم‌ من رفتم پیش بچه ها تا راهی شمال شیم و نگار زنگ زد و بغض داشت. دلیلشو پرسیدم که گفت نرو میخوام بامن باشی و اینا. ارومش کردم و بعد تشکر کردیم بابت سکس صبح و خودش کفت دوس دلشته کونشو بکنم و میخواست واسه دفعات بعدی اماده باشه. هیچ وقت فکر نمیکردم در عرض چند ساعت اونم تو ماشین سکس به این خوبی تجربه کنم. دوستت دارم دختر خاله جونم.


  داستان ادامه دارد


  نوشته: ناشناس

 • 3

 • 23
 • نظرات:
  •   Mamad00021
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • اخه کسکش دهن منو باز نکن نصف شبی ۳ نفر تو خونه بودن اومده کیر تو رو مالیده کیرم دهن تو و اون دختر خالت
   ببین جق با جوانان ما چیکارا کرده دیگ ننویس کسکش


  •   TheBitchKing
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • تا مستعار خوندم و ریدنم گرفت. گفتم بیام دیس رو درت بذارم که فکر ادامه دادن اینطور خزعبلاتی تو ذهنت نمونه.


  •   Hysterical_man
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • با اجازه سامان عزیز،ک.یرم تو اسم مستعار و نوع معرفی کردنت
   از اسمش معلومه که کستانه


  •   f.a.65
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • من سکس با دوستم رو به همه ترجیح میدم،


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • همه نویسنده شدن.
   مملکتی که توش جنده خونه نداره، کل مملکت میشه جنده خونه. از داستان و نگارش یه جوون کم سن و سال نوشته.
   ولی بالاغیرتن ادامه نده. دستت درد نکنه. تا همینجاش خیلی خوب بود. باشه عمو جون؟ آفرین


  •   saeedno15
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • بخدا اسم واقعی طرف به تخم ما هم نیست, انقدر نگید مستعار, بخدا مردیم از اینهمه نصیحت و ایراد گرفتن. دیگه دارم به این نتیجه میرسم که کامنت نذارم.


  •   sexybala
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی..ساعت سه صبح آخه .ّ..بیشتر در این مقال نمی گنجد


  •   Jent
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • عالی بود


  •   ehsan9705
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • به قول کیر جماران «خیلی خری»


  •   pinkford74
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • همون اولشو خوندم ریدنم گرفت جاکش


  •   yasin.ir
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم تو تخیلات جقی


  •   زندگی+فانتزی
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • واقعا استرسِ تو ماشین از استرسِ تو خونه خالی کمتره؟؟؟؟؟؟؟؟


   من چقد داغون بودم ک برعکس اینو فکر میکردم.....


  •   A....k
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • حاجی یه سوال ماشینه لیموزین بود یا هیجده چرخ که تونستید توش اینقدر پوزیشن عوض کنید


  •   ARAD_SM
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • این تشکرکردن بعدسکس ازپارتنرخیلی مهمه اصن اگه نباشه انگارجق زدی ینی کامل معلومه اکثراین داستاناترشحات ذهن پریودیه ادم مجلوقه موندم چرابعدسکس تشکرنکرده تلفنی تشکرات صمیمانشوابرازکرده دوستان پاسخ این سئوالوبدن ;)


  •   احمد ذوقی
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • چه جنده خونه ای شده مملکت (با استثنا) !!!!


   حیوونا هم اینطوری زندگی نمیکنن


   نکبتای حال به هم زن . فاک یو


   دیس شماره 13


  •   پروفسور بالتازار
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • اینهمه واقعه تو یه ماشین اتفاق افتاد؟ کجا پارک کردی که میشد تو ماشین لخت شی هیشکی نفهمه؟ بعد آخه ۳ صبح یک هم اون موقع نمیره سروقت ماده سگ. دفعه بعد بگو دختر خاله بیاد تو دهنت برینه که اینقدر که تو لیس میزنی به یه کاری بیاد


  •   M4AW4
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • ینی واقعا داداش من به بقیه کس و شر نویس ها امیدوار شدم خیلی کسو شعر بود بیش از حد بود یه خورده کمترش میکردی بهتر بود


  •   Mamadorg88
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوب بود داستانش


  •   ali_darvism
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • اصن نخوندم خخخخ


  •   Gozaran
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • اسم مستعار شما هم ....
   ننویس


  •   arash.abi
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • ببین پسر خوب، اینجا هیشکی واسش مهم نیست که اسم هاتون واقعیه یا مستعار
   بکشید بیرون از این مستعار، انگار نگین مستعاره ما میریم ثبت احوال ادرستونو در میاریم


  •   bijan0191
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • من نه داستانو خوندم نه چیزی فقط نظرا رو خوندم جو گرفت منو گفتم منم یه فحشی بدم کیرم تو داستان نوشتنت کونی


  •   rezamikrob
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • اشک تو چشمام جمع شده میخوام برینم به اون ماشینی که مثل اتاق 4×3جا داره که شما ها پوزیشن عوض کردین


  •   Avvaaa
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کذب محض بود.جقی خان،سینه سایز ۶۰ اصلا آویزون نمی شه،حتی اگه طرف رو سرش وایسته (biggrin) (biggrin) اون که آویزون بود ،کیر شوهر خاله ت بود که براش می ساکیدی (biggrin)


  •   A.t.i.s.h
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • بیشتردقت کن عزیزم ،نیاز به تلاش بیشتر داری


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو