سکس با زن داداش خوش استیل

  سلام الان که داشتم داستانهای شما رو میخوندم به سرم زد که داستانی رو برام اتفاق افتاده تعریف کنم امیدوارم حلشو ببرید من الان سی سالمه داستان مال دو سال پیش که برام اتفاق افتاده من یه زن داداش دارم که از نظر زیبایی ظاهری زیاد مال نیست یعنی بدون ارایش میگه دو زار نمیارزه ولی استیل بدنی که داره بیش از اندازه توپ سینه های اناری بدن برنزه باسن سه تیکه وقد حدود 175 کمر باریک این زن داداش ما ازقدیم همه جوره به من چراغ سبز نشون میداد چون من با اونا زیاد عیاق بودم ورفت وامدم زیاد بود بیشتر مواغع خونه اونا بودم وقتهایی که با آیدا(اسم مستعار)تویخونه تنها بودیم اون به عناوین مختلف شروع میکرد به دلبری کردن حتی یه روز که باهاش توی خونه تنها بودم بهش گفتم یه فیلم بده نگاه کنم اونم نامردی نکرد و یه فیلم سوپر داد گفت بشین نگاه کن حالشو ببر منم از همه جا بیخبر تا فیلمو گذاشتم داخل دستگاه شروع به پخش کرد دیدم سوپر صداش زدم آیدا این فیلمو درست دادی؟گفت آره مگه بافیلمای اینجوری مشگل داری؟گفتم نه تازه خوشمم میاد منم که اون زمان بیست سالم بیشتر نبود حیرون این جور داستانا بودم از خدا خواسته دراز کشیدم جلوی تلوزیون و شروع کردم به نگاه کردن دستمم ناخوداگاهرفت توی شرتم که سیخ کرده بودم داشتم با خودم ور میرفتم که دیدم آیدا اومد توی حال اونطرفتر از من دراز کشید و شروع کرد نگاه کردن فیلم منم یه جورایی این جور وقتا ببو بازی در در میارم اون زیر چشمی داشت منو میپایید منم که حشریت زده بالا ولی از ترسم جرات گفتن حرفی رو نداشتم کلا انگار لال شده بودم فیلم تموم که شد من رفتم به بهانه دستشویی یه جلق زدم وسریع برگشتم داشتم وارد اتاق که میشدم دو سه بار آیدارو صدا زدم ولی جوابی نشنیدمتا وارد اتاق که شدم دیدم ایدا لخت وانگار داره لباساشو عوض میکنه من تا وسط اتاق که اومدم بااین که متوجه اومدنم شده بود وهیچ عکس عملی نشون نداده بود یه گفت ااامهرشاد وبعد یه دستشو گرفت جلو سینه هاش یه دستشم گرفت جلوی کسش من که گیج شده بودم ونمیدونستم اون لحظه باید چکار کنم گفتم شرمنده صدات زدم ولی انگار حواست نبود ببخشید که برگشت گفت نشنیدم حالام که چیزی نشده یه نگاه که دیگه حلال من اسکلم که نمیدونستم چکار باید بکنم وداشتم از شق درد میمردم از اتاق اومدم بیرون وبه این چلمنگی خودم هزارو یک تف ولعنت فرستادم این جریان گذشت ومن تو کف آیدا جونم مونده بودم ولی نمیدونستم چکار باید بکنم و طی چند سالی که از این ماجرا گذشت چند بار دیگه داستانای مختلف پیش اومد و من هربار از ترسم نمیدونستم چکار باید بکنم تااینکه سال 88 داداشم بازنش به مشکل برخوردن وکارشون به طلاق کشید داداشمم همه زندگیرو به زنش داد وخودش شروع به زندگی داخل شرکتش کرد با وجود این که داداشم آیدا رو طلاق داده بود ولی رفت وامد ما قطع نشده بود که هیچ بیشترم شده بود طوری که اگه میخواست جایی بره زنگ میزد به من که برم دنبالش تقریبا چهار پنج ماهی از طلاق اینا میگذشت که یه روزبهم زنگ زد وگفت مهرشاد سریع خودتو برسون خونه من من اولش هول کردم تافهمید هول کردم گفت نترس اتفاقی نیفتاده فقط باهات کار خیلی واجب دارم گفتم الان بزار به مامان بگم ببینم اونم میاد که گفت نه به مامان حرفی نزن که داری میای اینجا فقط خودت تنهایی پاشو بیا هرچی اصرار کردم نگفت چکار داره منم از خونه زدم بیرون وبه سمت خونه اونا راه افتادم وقتی رسیدم تا درو باز کرد دیدم با یه لباس خواب. جلوی من اولین بار بود که همچین لباسی میپوشید رفتم تو تانشستم گفتم خب با من چکار داشتی که به این سرعت خواستی بیام گفت هیچی دلم گرفته بود میخواستم باهات دردو دل کنم منم توی دلم به خودم گفتم اگه بتونم بکنمش دیگه پیر نمیشم ولی حیف که جرات گفتن این حرفو بهش نداشتم تا اومد نشست پهلوی من جوری که پاهاش چسبیده بود به پاهام شروع کرد به کس وشعر گفتن که ای بدون شوهر زندگی کردن سخت برام فلان بهمان بهش گفتم تو که درامدت خوب شوهر میخوای چکار گفت من شوهر رو برای پولش نمیخوام یه لحضه کپ کردم گفتم منظورش یعنی چیمیتونه باشه بهش گفتم پس برای چی میخوای ؟که گفت برای محبت نیازایی زنونگی که دارم تازه داشت دوزاریم میفتاد که جریان چیه.که بهش گفتم خب چرا شوهر نمیکنی ؟گفت تواین مدت دو سه تا پیشنهاد بهم شده ولی من از هیچ کدوم خوشم نیومده گفتم میخوای چه کنی که حرفش کلمو چسبوند به تاق یه گفت مهرشاد تو منو صیغه میکنی؟داشتم ازتعجب شاخ در میاورد من که از خداخواسته بودم گفتم اره ولی به شرط این که کسی چیزی نفهمه واونم قبول کرد همون لحظه گفت پس پاشو گفتم کجا گفت بریم میفهمی ومنو برد به یه محضرو صیغه من شد داشتم از ذوق میترکیدم وقتی برگشتیم خونه سرع شام درست کرد وخوردیم بعد شام که من حشرم زده بود بالا ونمیدونستم چکار باید بکنم نشسته بودم که یه هو آیدا گفت نمیخوای شب زفاف و راه بندازی من که از خجالت سرخ شده بودم گفتم اخه نمیدونم چکار باید بکنم؟ گفت برو تو اتاق تا من بیام یادت بدممنم که فکر میکردم توی خواب ورویام باورم نمیشد آیدا که این همهسال دنبال کسش بودم خودش بیاد سمتم رفتم توی اتاق که دیدم اومد آرایش خیلی غلیضی کرده بود تا اومد پاشدم جلوش وایستادم که یه هو خودش لباشو چسبوند به لبم وشروع کرد به مکیدن زبون ولبام معلوم بود که خیلی وقته سکس نداشته چون خیلی وحشیانه با حشریت تمام لبامو میخورد ده دقیقه تو این حال که بودیم انداختمش روی تخت من حداقل ده سال بود منطزر همچین روزی بودم تا افتاد روی تخت عین وحشیا لباس خوابش و دراوردم شورت وسوتین تنش نبود خدای من چی داشتم میدیدم خدا هرچی زیبایی استیل تو دنیا وجود داشت به آیدا داده بود شروع کردم به لیسیدن و خوردن گردنش هر زبونی که میزدم یه اه از ته دل میگفت که ادمو دیونه میکرد از گردنش اومدم پایین رسیدم به سینه هاش تامیتونستم سینه هاشو با تمام قدرتم میک میزدم وبا یه دستم اون یکی سینشو میمالیدم همش میگفت تا جایی که زور داری فشارشون بده دیگه هم اون داشت از اوج شهوت دیوانه میشد هم من زبنم رو کشیدم روی سینش واومد پایین ولی نمیخواستم از کسش شروع به خردن کنم پس از ساق پاهاش شروع کردم به مکیدن ویواش یواش اومدم روبه بالا باورم نمیشد که به بزرگترین آرزوم رسیدم یعنی کردن آیدا باورتون نمیشه با این که کسش از شهوت زیاد داشت به شدت ترشح میکرد ولی بیست دقیقه تمام من داشتم از کسش میخوردم توی اون بیست دیقه به اندازه تمام عمرم لذت بردم وقتی سرمو از کسش اوردم بالا صورتم خیس اب کسش شده بود به آیدا نگاه کردم دیدم که اصلا توی این دنیا نیست از شدت لذت انگار تو فضا بود برگشت گفت مهرشاد تورو خدا فقط شروع کن به کردن جوری التماس میکرد که ادم دلش براش میسوخت کسش اینقدر ترشح کرده بود که نیازی نبود کیرمو خیس کنم اونو یه طرفه خوابوندمش واروم گذاشتم تو کسش عین جاروبرقی کیرمو کشید داخل منم که قبل از شروع کار چیزی برای سفت کردن کمرم انداخته بودم بالا ومطمعن بودم به این زودیا ابم نمیاد بعد چند دقیقه سرعت تلنبه زدنمو به طرز وحشیانه ای زیاد کردم اول به خودم گفتم الان که یه چی بهم بگه ولی دیدم آیداجون چون خیلی وقت سکس نداشته از این کار خوشش اومده یه خورده که تلنبه زدم تو کسش کیرمو در اوردم وگذاشتم در سوراخ کونش انتظار نداشتم بذار بکنم توکونش ولی تا گفتم با شوق زیاد گفت اره بکن توی کونم من عاشق اینم که از کون بدم منم نامردی نکردم تا ته یه ضرب جا کردم بیشرف خم به ابرو ش نیاورد اخه کیر من خیلی کلفت من دقیقا یک ساعت وچهل دقیقه آیدا جونمو داشتم از کس وکون میکردم که اون سه بار ارضاء شد وبلاخره ابم اومد تا ابم اومد در اوردم بریزم روی سینش گفت نه بریز توی دهنم منم با تمام قوا ابمو خالی کردم توی دهنش از اون به بعد تا شش ماه منو اون هفته ای چهار پنج بار سکس سنگین داشتیم بعد این مدت بزرگترای فامی اومدن داداشمو با اون اشتی بدن که میگفت به خاطر تو اشتی نمیکنم بهش گفتم تو اشتی کن من خودم تا اخر عمر از کیر بیمت میکنم والانم که اونا برگشتن سر زندگیشون بازم حداقل هفته ای دوبار آیدارو سیر از کس و کون میکنم تازگیام دختر دایی شو که تازه بیوه شده بامن اشنا کرده ومیخواد سکس سه نفری رو راه بندازه.


  نوشته: مهرشاد

 • 6

 • 2
 • نظرات:
  •   mik158
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • ajab!!!!
   melat aslan to faz takhayol nistan?!!!


  •   مهدى 68
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • موضوع داستانت كه خوب نبود،اون آخراش كه ديگه ريدى به هيكل خودت و داداشت و هرچى مردونگيه
   يك ساعت و چهل دقيقه تلمبه زدى؟
   از چاه آب نميكشيدى،احتمالا؟
   اون بيست دقيقه رو هم يه جورى سر ميكردى كه بشه دوساعت،رند بشه!
   مثل اينكه زن دادشتم از اول خراب بوده
   كلا خيلى چاخانى!


  •   takavarjoon
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • ای بابا. عجب کمری داری. 20 دقیقه فقط کوسش رو لیسیدی؟ بعدش یک ساعت و 40 دقیقه کردیش؟ این که باور کردنی نیست ولی اگه بگی 3 نفر به مدت یک ساعت و 40 دقیقه کونت میذاشتن کاملا باورکردنی میشد. راستی تو که بیخبر رفتی خونشون و بعدش رفتید محضر و صیغه کردید چطور شد که با خودت دوای سفت کننده کمر برده بودی و قبلش انداخته بودی بالا؟!!! قبول میکنی که بگم کیرم تو مغزت؟ کیر تو روحت. فکر میکنی که هنر کردی زن دادشتو میکنی؟ خوب وقتی زن گرفتی دادشتم زن تو رو میگاد. یکی هم الان داره خواهر و مادرتو از کون میگاد. ای شیطون حال میکنی اینجوری میگم نه؟


  •   vahid.va
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • سکس سنگین خوب امدی


  •   ghazal jooon
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • خیلیییی مزخرف بوووود یک ساعت و چهل ذقیقه کردمشششششششش ههههههههههههههههه وااست گذاشتنننننن x-( x-( x-( x-(


  •   ارغوان♥
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • جالب بود ، فقط اغراق شده بود ولی کل جریانو باور میکنم. گذشته از ماجرای قرصی که خیلی اتفاقی بالا انداخته بودیو یه ساعتو 40 دقیقه سکست!!!!!!!!!!... تو که 28 سالت بود و عین اسکلا به زنه گفتی آخه من که بلد نیستم تا حالا سکس نداشتم ، اونم گفت عیب نداره خودم یادت میدم! چطور عقلت به قرص خوردنو چیزای دیگه رسیده بود و اینقد حرفه ایی کسشو خوردی؟!! اصن آدمی که سکس نداشته قرص تو دستو بالش چه میکنه؟! اونم تازه تویی که بقول خودت خیلی هول رفتی سراغش!


  •   ali sexdost
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • آخه کون گلابی آدم زن دادششو میکنه ببینم بزرگای فامیل هم آره که دلشون نمیخواست زن داداش بیفته دست غربیه بعدشم اگه تا حالا دختر ازکون کرده بودی میفهمیدی که کون مثل کس نیست که یکدفه بکنی تا ته باید بزاری خودش کیرتو بکشه تو بعد که جا باز کرد آروم،آروم بکنی وگرنه طرفت که حال نمیکنه هیچ دیگه کسم بت نمیده با لقدم میزنه تو تخمت فهمیدی ممینه کوکی کودن کیر به دهن کونی کسکش ک...


  •   ali sexdost
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • راستی یه چیزی یادم رفت بهت بگم کله کیری بد نبود ولی زیاد فیلم سوپز نگا نکن به عشق کسای فامیل جلغ نزن دفعه بعدی که کس کسی و 20دقیقه خوردی ماکس اکسیژن یادت نره با قرص ضد تهوع یه چیز دیگه 28 سالتم میشه کیرتم بزرگ میشه نگران نباش


  •   farshid8282
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • خیلی کیری بود زن دادشد جنده بود تو هم بی ناموس


  •   kavir666
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • بی ناموس عملی هیچ قرصی نیست که 1:40 تلمبه بزنی یا تریاک زدی یا ترامادول
   کس کش عملی


  •   kavir666
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • بی ناموس عملی هیچ قرصی نیست که 1:40 تلمبه بزنی یا تریاک زدی یا ترامادول
   کس کش عملی


  •   ارغوان♥
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • :)) چه حرسی میخوری maxmahony !!!!


  •   amirnasr
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • کیر ملت تو دهنت کس خل جلقی.تخیل کیری به این می گن.تو دهنت :& :& :& :& :& :& :& :& :& :& :& :&


  •   sater
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • اينقد كس گفتي كه صداي همه رو درآوردي كسمغز
   اشتباهات راديگران
   نوشتند.فقط دفعه بعد
   يه عكس از كونت بزار تا همينجا يه كير
   حوالش كنيم.


  •   akan
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • خب به مامانتم بگو
   اصلابه دادشتم بگو
   خب به باباتم بگو
   اقاباشه به ابجیتم بگو یه سکس توپ راه بندازین.
   خانوادگی خودتونین حالشوببر


  •   eSahand
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • آقا ما باور کردیم (الکی)
   تو دلت خوش باشه :دی


  •   amirali_shams
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • ghazal jon azize delam to chera khodeto narahat mikoniyo asabi mishi in jaghiye to kaf bod hala ye ghalati kardo ye chizi khord narahat nasho asisam


  •   otagh20
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • "من دقیقا یک ساعت وچهل دقیقه آیدا جونمو داشتم از کس وکون میکردم"
   اخه کس کش یک ساعتو چهل دقیقه تو فولاد هم که بزاری ذوب میشه. من مودم توه کله کیری چطوری یک ساعتو چهل دقیقه کردی. معلوم بود کس شعر نوشتی. ننویس کیری


  •   kamikaze2
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • damet garm baba kheili koskeshi adam ba zan dadashesham are..................


  •   masod_417
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • چرت وپرتی بیش نبود


  •   no pm sanaz
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • این احمق کلا با اعداد مشکل داره!
   فکر کنم از بومی های استرالیا باشه از اونها که تا سه بیشتر بلد نیستن بشمارن و از سه به بعد رو میگن زیاد
   با این تفاوت که این کسخل از سه به بعد را میگه یک ساعت وچهل دقیقه!!
   با این جمله داستان چطورید:
   " از اون به بعد تا شش ماه منو اون هفته ای چهار پنج بار سکس سنگین داشتیم"
   نوشتن این جمله اوج کسخل بودن نویسنده را میرسونه!
   شش ماه= 26 هفته (هفته ای پنج بار سکس)
   5 ضربدر 26= 130 بار سکس
   اگه تو هر بار سکس یک ساعت چهل دقیقه ( 100 دقیقه)تلمبه میزده!!!
   130 ضربدر 100= 13000 دقیقه یعنی تقریبا 217 ساعت تلمبه زدن
   حال یک سوال فیزیک:
   گرمای حاصل از اصطکاک مسئله بالا را محاسبه کنید؟


  •   sarajasbi
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • کاش میدادن خالی بندا رو سگ بکنه


  •   abtinjoon
  • 8 سال،4 ماه
   • None

  • کس میخ ,بچه کونی
   آخه مگه مجبورت کردن الکی کس تلاوت کنی .بابا این کاره نیستی. یه ضرب المثل چینی میگه :با دم کیر بازی نکن مبادا جر بخوری.خوب میخواستی سری تو سر ها داشته باشی میگفتی به یکی از این بچه ها یه خاطره از خودشون میفرستادند تو هم به اسم خودت میزاشتی تا اینجوری شرمنده کیر ملت نباشی.کونده آخه مگه میشه یکی قیافه اش دوزار ارزش نداشته باشه ادم ده سال تو کفش باشه کس ندیده توهمی


  •   u.CS
  • 8 سال،2 ماه
   • None

  • کسی به این دقت کرده بود؟!؟!؟!؟!؟!؟!


   ((وارد اتاق که شدم دیدم ایدا لخت وانگار داره لباساشو عوض میکنه من تا وسط اتاق که اومدم بااین که متوجه اومدنم شده بود وهیچ عکس عملی نشون نداده بود یه گفت ااامهرشاد وبعد یه دستشو گرفت جلو سینه هاش یه دستشم گرفت جلوی کسش من که گیج شده بودم ونمیدونستم اون لحظه باید چکار کنم ))


   بعدش میشه:


   ((وقتی رسیدم تا درو باز کرد دیدم با یه لباس خواب. جلوی من اولین بار بود که همچین لباسی میپوشید))


  •   parisa jalali
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • شک نکن یا داداشت زن تو رو میکنه یا برادر زن داداشت مامانتو میکنه
   چیزی که عوض داره گله نداره


  •   پاریس
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود ولی با زن داداش؟


  •   پاریس
  • 7 سال،10 ماه
   • None

  • خوب بود ولی با زن داداش؟


  •   khalaas
  • 7 سال،8 ماه
   • None

  • اخه بی ناموس توسی سالته؟داستان ماله دوسال پیشه؟تو اون موقع بیست سالت بود اره؟دروغگویه بی شرف


  •   khalaas
  • 7 سال،8 ماه
   • None

  • اخه بی ناموس توسی سالته؟داستان ماله دوسال پیشه؟تو اون موقع بیست سالت بود اره؟دروغگویه بی شرف


  •   Mehran_developer
  • 7 سال،3 ماه
   • None

  • تو که توی داستانت نوشتی الان سی سالته و این داستان مال 2سال پیشه یعنی 28 ساله بودی.پس چطور توی داستانت که گفتی موقع فیلم سوپر دیدن 20سالت بوده؟؟؟؟؟!!!


  •   javid1977
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • کس شعر گفتی و ریدی به خودت اون چه جنده ای بود که تو یه ساعت هم زنت شد هم کردیش حال تو هم یه زن بگیر با داداشت و زنش سکس چهار نفری راه بیندازید از سه نفره بهتره بی شرف


  •   کس ناب
  • 5 سال
   • None

  • کاش من برادرشوهربکن داشتم


  •   Dr.arash.xxx
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • ۱ - من الان سی سالمه داستان مال دو سال پیش که برام اتفاق افتاده
   ۲- گفتم نه تازه خوشمم میاد منم که اون زمان بیست سالم بیشتر نبود
   من کاری ندارم اصن این یارو مغزش ریده عاخه ریقو اینقدر جق نزن مغزت شده اندازه نخود بابا داستانهای قدیمی رو مرور کن مثل داستانهای آویزون و کار۲۰ و اصن همین داستانهای سریالی امیر سکسی که تو وبلاگش میذاره حداقل با وجود غیر واقعی بودن از نظر شخصیت سازی و ادبیات و حتی غلط املایی یه شیرازه درست داشت تناقض نداشت طرف از سی سالگی ده سال سقوط کرد تو ۲۰ ساا
   اسامی یهو از سودابه نمیپره بشه سمیراخطاب به بیشتر نویسندگان یا قبل جق بنویسید که انگیزه باشه یا بعد جق بنویسید تا تجربه باشه معلوم نیست در حین نوشتن چند بار جق زده تا این چارتا کلمه رو برای ما بلغور کنه یا ننویس یا اگه مینویسی درست بنوییس جق هم کمتر بزن.
   آهان بعد جق مسواک فراموش نشه


  •   south_kirkoloft
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • با این همه تجربه نفهمیدم کوون سه تیکه چه جوریه،خدائیش کسی میدونه به منم بگه


  •   south_kirkoloft
  • 2 سال،10 ماه
   • 0

  • ای خدا این معما رو کی میتونه حل کنه، اخه یه عده احمق همش تریپ غیرت میگیرن ،اخه قرار نیست که از سکس زن عقدی کسی بگه، خب از تجربیات هیجان اور باید گفته بشه، تو غلط میکنی مئافق نیستی میای این ها رو میخونی


  •   lezatbebarim
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بدون اطلاع رفتی چطور شناسنامه همذاهت بود که ضیغه کنی عزیزم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو