سکس با فروشنده جوان

  1392/12/25

  سلام من همین یه داستانوبراتون میزارم توزندگیم سکس زیاد داشتم ولی این یکی چون باکارمند زیردستم بودوسنش 19سال بودولی من36 سالمه برام جزاب بود که خیلی خلاصه براتون میزارم بخونید
  قضیه ازاونجا شروع شدکه من بایکی ازدخترای فروشگاه رابطه معمولی داشتم واون یکی ازدوستای قدیمیشو آورد که بعنوان فروشنده مشغول شد بعد از یه مدت دختر دوم که اسمش شیدا بودمتوجه رابطه منو منا شد وشروع کردازاون به بعدخودشوبرای من لوس کردن رابطم ازاونجاشروع شدکه یه روزگفت حالم خوب نیست منم بهش گفتم بروخونه گفت زیادمیزون نیستم گفتم میخواهی من برسونمت البته من اصلافکربرقراری رابطه با شیدا رو نمیکردم خلاصه بمن گفت تعارف اومد نیومدداره گفتم منم تعارف نکردم جدی گفتم خلاصه سوارش کردم رسوندمش تو اه یه خورده صحبت کردیم راجع به منا و رسوندمش سرکوچشون با من دست دادو رفت که من جاخوردم فرداش گفتم حالت خوبه گفت نه خیلی گفتم دوباره برسونمت؟ گفت باشه این دفعه رفتم سمت آریاشهرکه طولانی تر بشه مسیراین دفعه من دستموگرفتم سمتش دستشو پنجه کردتودستم منم که سالها بودبایه دخترکم سن رابطه نداشتم ته دلم خالی شد گفتم که خیلی خلاصش میکنم جزییاتو وللش ازاون به بعدشدکه منوشیدا هرروزباهم میرفتیم یه دورمیزدیم بعدمی سوندمش خونشون شیدا دستمومیگرفت بوس میکرد بعضی وقتایه گازم میگرفت من فهمیدم هشریه تا اینکه منم دست بکارشدم مثل خودش اول گازش میگرفتم بعدوشکون گرفتنم شروع شدخیلی بدن گوشتی داشت عالی بودبرای سکس رون و کون درشت بدون شکم عالی بودچشماش همیشه خماربود یه روزپشت چراغ پریدلپموماچ کرد منم دیدم بابا اون خودش طلبست دیگه شروع کردم صحبتهای سکسی گفتم ازچه سکسی خوشت میاد گفت سکسی کا اذیت نشم گفتم من استادسکسی هستم که توطلبشی من فقط میخوام تولذت ببری گفت من یه بارازجلوآسیب دیدم ولی بازم نمیتونم از جلو سکس کنم ممکنه آسیب بیشتربشه گفتم خوب ازپشت حال کن گفت دکتر گفته ازپشتم نبایدانجام بدی خطرناکه گفتم توخودتو بسپربه من من آبتومیارم بدون اینکه چیزی داخلت بشه خلاصه روزای ما همینجو ی میگذشت هرشب ماباکلی لب بازی توماشین ودستمالی کردن همدیگه میگذشت تایه روز به من گفت شلوارپارچه ایتوبپوش بهت میادمنم سنی ازم گذشته منظورشوفهمیدم هرشب تومسیربعدازحال کردنامون میومدتوبغلم دستشو ساعدشومیزاشت روکیرم میدونستم خیلی دوست داره بگیره تودستش منتهی چون همیشه جین میپوشیدم کیرمونمیتونست حس کنه برای همون گفت پارچه ای بپوش فرداش پوشیدم رفتیم مکانمون که خیلی جای دنجی بودمنم شیشه های ماشینم دودی بودتوش اصلادیده نمیشدمثل هرشب افتادیم روهمخیلی لبای شیرینی داشت درحال لب گرفتن وقتی به چشماش نگاه میکردم شهوتومیدیدم ازارتباط بایه مرد ‌16سال ازخودش بزرگترخیلی راضی بود اون شب دستمو همه جاش بردم سینه ها شکم که من عاشق اینم که موقع سکس یادستم روشکم باشه یادسته ترمزاروبگیرم که مال شیداعالی بوددرآخردستموبردم توکسش یه خورده مالیدم لای رونشو مالیدم خلاصه ارضا ش کردم خیلی هشری شده بودراه افتادیم گفتم شیداگفته بودی پارچه ای بپوش پوشیدم اومدتوبغلم دستشوانداخت روکیرم گفتم زیپم وازه معطل نکردکیرمودراورد گرفت تودستش گفت گازبگیرم گفتم دیگه برات بلندنمیشه شروع کردبه خوردن حالانخورکی بخورمنم درحال حرکت بودم داغم کرده بودم ابمواوردتاقطره آخرشم خوردیه باردیگه ارضا شدرفتیم خونه خیلی اون شب حال داد شیدابرعکس بعضی ازدوستای دیگم اصلا بونمیداد کسش عالی بوددهنش بونمیداد همیشه بوی عطرمیداد ا ش قول یه سکس توخونروگرفتم گفت نبایدمنوبکنی گفتم باشه فقط یه شب تاصبح بایدباهم باشیم هرکاری دوست داشتی برات میکنم قبول کردروزها به همون منوال گذشت چون موقعیت بایدجورمیشدشیدادخترخونه منم متاهل بایدخونروخالی میکردم تابالاخره ردیف شد رفتیم خونه بهش فول سکس دهنی داده بودم تارفتیم توخونه شروع کردیم لب با زی لباساشو درآوردم شروع کردم ازپایین لیسیدن تارون زیربغلو سوراخ کونشوکسشو وحشیانه براش میخوردم دیونش کرده بودم چندبارارضاش کردم بدن اینکه حتی کیرمودستش بدم خواست ندادم تشنش کردم دمروش کردم افتادم روش بدنشو روغن مالیده بودم روش لیزمیخوردم کیرم که حدودیه ساعت راست بودگذاشتم لای پاش اونقدرگوشتی بودکه انگار کردی تویه سوراخ خودشم شروع کرد زیرمن جواب دادن بازم ارضاش کردم تمام کسش ملافه همه خیس شده بودبهش گفتم کیرمومیخوری باتمام شهوت گفت ارررررهههه به پشت خوابیدمنافتادم روش کیرموکردم تودهنش شروع کردم خوردن کسش باانگشتامم کونشو میمالیدم بعداز5دقیقه دوتاانگشتم توکونش بودخودش بالا پایین میکردآبم میخواست بیادسرکیرموفشاردادم که نیاددمروش کردم کونشولیس زدم زبونمومیکردم توسوراخش دیوونه شده بودکیرموسرشوگذاشتم دمسوراخش هی بالا پایین کردم کیرمنم سرش خوب گوشتیه یابقول تمام دوستام خوب خوردنیه خودشم یه بارگفته بودخیلی خوش فرمه اونقدراینکاروکردم که خودش شروع کردجوذب دادن بالاخره خودش کیرمو گرفت تنظیمش کردفشاردادرفت تو اولین تلمبه دردش اومدکه دراوردم بعدخودش دوباره کیرموگرفت کردتومنم تلمبه نزدم گذاشتم تورفتم تولبش بادستمم کسشومیمالیدم تاخودش شروع کرد وحشیانه تلمبه زدن گفتم ابمو کجابریزم گفت همون تومنم چون چندروزبودنکرده بودم یکی دوساعتم سکسم طول کشیده بود حسابی کووشو اب دادم که بازمزم ارضاشدخیلی عالی بود اونمباسن کمش خوب سکس داد به من میگفت توخیلی باتجربه ای الزته اونم همچین کم تجربه نبود ازسکسش فهمیدم ولی دیگه هیچ وقت پاندادهمچین سکسی باهم بکنیم درحدهمون سکسای نیمه توماشین ولی دفعه های بعدازآبم برای لکای روصورتش استفاده میکردمیگفت حیف بخورمش کلی ویتامین داره
  خلاصه اینا داستان منو شیدا کارمندم اگه بازم سکس داشتیم براتون میزارم اگرم حال داشتم سکسای دیگمومیزارم


  نوشته:‌sadra

 • 6

 • 3
 • نظرات:
  •   Alireza_hot222
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • فقط ده پونزده کلمه اول رو خوندم


  •   Amir-jun
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • جنده رو هر وقت از کوس و کون بگایی گشاده!!! از اولم معلوم بوده بده تشریف داشته کیرم تو بد حالیش


  •   H.u.n.t.e.r
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • باور کن ده پونزده حرف اول هم زیاد بوده واسه خوندن !


  •   K_kondost
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • نوش جونت عالی بود.


  •   آدم خوب
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • تااونجایی خوندم ک بقول خودت گفتی هشری شد!


  •   15eli
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • Bad boooood


  •   mahdiarman201376
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • خیلی مزخزف بود


  •   Mobina369k
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • ﻭﻟﯽ ﺩﻓﻌﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﺍﺯﺁﺑﻢ
   ﺑﺮﺍﯼ ﻟﮑﺎﯼ ﺭﻭﺻﻮﺭﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻣﯿﮕﻔﺖ ﺣﯿﻒ
   ﺑﺨﻮﺭﻣﺶ ﮐﻠﯽ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﻩ
   :-D :-D
   گوزووویی بیش نیستی :|


  •   Smart.Hunter
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • بد نبود


  •   shahin ahmadi20
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • جقی زدی و داستانی نوشتی ... کیر تو مخ کیری ات ای کله کیری


  •   m.jane
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • من فهمیدم هشریه تا اینکه منم دست بکارشدم مثل خودش اول گازش میگرفتم بعدوشکون
   هشری چیه؟
   وشکون چیه؟
   مگه مجبوری بنویسی وقتی بلد نیستی.
   به پا هشریمون نکنی.


  •   Got alan
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • بسره جقی.


  •   دوست 20
  • 5 سال،2 ماه
   • None

  • چرت بود....اه اه اه...


  •   انتقاد@پیشنهاد
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • ها؟؟؟؟؟
   آب کیر برای پوست ویتامین داره؟؟
   بیاویتامینه کنمت مجلوق الممالک


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو