سکس با مرد مستم

  بهم گفته بود از آرایش زیاد خوشش نمیاد پس نمیتونستم زیاد آرایش کنم. یه آرایش ملایم و بعدش با وسواس لباسامو انتخاب کردم. شورت و سوتین توری با رنگ مشکی بهترین انتخاب بود. قبلاً ازش پرسیده بودم و میدونستم چی دوس داره. اصلا اینارو واسه همچین روزی خریده بودم. یه تاپ و شلوار لی که حسابی به پاهام چسبیده بود هم انتخاب بعدیم بود. دلم میخواست وقتی رسیدم و مانتومو در اوردم خوب به نظر بیام. انتخاب شال و زدن یه عطر ملایم هم مرحله آخر بود. تو آینه یه نگاه به خودم انداختم. انگار تو دلم قند اب میکردن خندم گرفت و یه بوس واسه خودم تو اینه فرسادم.
  نیم ساعت تا خونشون فاصله بود اما همین نیم ساعت تموم نمیشد. 5 ماه از آشناییمون میگذشت. دقیقا تو روزایی که داغون بودم و خودمم نمیدونستم دارم چیکا میکنم پیداش شد. همه چیزاییو که میتونه یه دختر 18 ساله رو جذب کنه یه جا داشت یا حداقل واسه من داشت. همه چی خوب بود فقط یه مشکل این وسط وجود داشت. تمام این 5 ماه رو من سعی کردم رابطمون بیشتر از دوتا دوست معمولی بشه اما اون همیشه جلومو میگرفت. تقریبا هر هفته بیرون رفتیم و گشتیم اما همه چی تقریبا شبیه همون قرار اول بود. اروم و خونسرد کنارم بود ازم حمایت میکرد اما یه جمله نوک زبونش بود همیشه که بهتره دوتا دوست واسه همیشه باقی بمونیم تا اینکه یه رابطه کوتاه مدت و احساسی رو داشته باشیم. شاید فکر میکرد چون چند سال ازش کوچیکترم واسش کم هستم یا شاید جای دیگه نیازشو برطرف میکرد که اینقد طولش داد و ... اما من چی پس؟ تموم این فکرا تو مسیر به مغزم هجوم میاورد اما مهم این بود اولین قرار تو خونمونو گذاشته بودیمو و الان داشتم میرفتم پیشش.
  راحت تونستم خونه دوستشو پیدا کنم. قبلا چند بار همینجا ازش خداحافظی کرده بودم اما این بار قرار بود برم تو. به گوشیش زنگ زدمو و ازش پرسیدم مشکلی نیست میتونم بیام تو جواب داد اره طبقه دوم بیا در واحد رو باز میزارم. وقتی رفتم بالا دیدم خودش دم در وایساده. رفتم تو خیلی عادی باهام دست داد اما از چشمای خمارش و شیشه ودکا وسط هال به همراه مخلفات مشخص بود که حسابی مسته. ظاهر خونه مشخص بود که خونه مجردیه چون وسایل زیادی توش نبود. یعنی قبلا با کس دیگه ای هم اینجا قرار گذاشته؟ تو این فکرا رفته بودم که صدام کرد. مینا نمیخوای لباستو در بیاری بشینی. همون وسط اتاق نزدیک بساطی که واسه خودش چیده بود نشستم. یه شیشه نصفه ودکا و تنقلاتی که کنارش بود رو به روشم یه لب تاپ روشن که یه اهنگ تند رپ ازش پخش میشد. صدای خواننده خیلی خشن بود. تو دلم گفتم اخه دیونه این اهنگ الان مناسبه واسه قرار ما؟ یه پیک یه مقدار ودکا واسه خودش ریخت و اماده شد که بخوره. خودمو لوس کردم گفتم پس من چی؟ خندید گفت عزیزم به درد تو نمیخوره اذیت میشی.
  20 دقیقه بیشتره اینجا نشستیم اما همچنان مشغول حرف زدنه و حتی نزدیکمم نشده دقیقا شبیه وقتایی که بیرون میرفتیم. لجم در اومد مگه نباید این قرارمون با بقیه فرق کنه. اه این خونسردی و ارومیش ادمو دیونه میکنه. 20 دقیقه تمومه خودشو سرگرم حرف زدن، ودکا، سیگار و اهنگش کرده و منم هیچ کاری از دستم نمیاد. بالاخره مشروبی که خورده کمکم میکنه یه متکا بر میداره یه متر اون طرف تر میزاره رو زمین ازم میخواد پیشش دراز بکشم. انگار تازه یادش افتاد که منم اونجا حضور دارم. نزدیکش شدم دستمو گرفت و کشید تو بغل خودش طوری دراز کشیدم که سرم رو سینه هاش بود. نمیتونستم تند تر شدن نفس هامو پنهون کنم. اون اندام مردونه چیزی بود که بهش نیاز داشتم. نگاش کردم نمیدونم از لذت بود یا از مستیه زیاد اما چشاشو بسته بود و فقط دستش تو موهام حرکت میکرد. نمیتونستم اجازه بدم تو همین حالت بمونیم نمیخواستم وقتم بیشتر از این تلف بشه. سرمو اوردم نزدیک صورتش و لبمو گذاشتم رو لباش. داغی لباش دیونم میکرد. اونم باهام همراهی میکرد و گاهی اوقات زبونشو به لبام میرسوند.
  تو همین حالتی که از لباو مینوشیدم و منم مست میشدم احساس کردم یکی از پاهاشو برده وسط رون های منو داره فشار میده. پس همچین هم مست و بی حواس نیست و میدونه داره چیکا میکنه. دستشو برد سمت دکمه شلوارمو بازش کرد این پسر دیونس نه به اون اولش که اینقد کند پیش میرفت نه به بعدش که اینقد فعال شده. شلوارم که یه مقدار ازاد شد تو همون حالتی که تو بغلش درزا کشیده بودم دستشو از پشت برد رو شرتم گرمای دستشو که رو باسنم حس کردم داغتر اتیش گرفتم. دستشو پایینتر برد بین پاهام رسوند به کسم. اخ خدا دیونه شدم. شرت توری که پام بود باعث میشد گرمای دستشو حس کنم. از روش اومدم پایین و کنارش دراز کشیدم تا بتونم منم جواب کارشو بدم. ازم خواست شلوامو در بیارم و بعد کنارش دراز بکشم. پا شدم و رو به روش شلوارمو اوردم پایین.
  چشای سبزش وقتی شلوارمو در میاوردم بهم خیره شده بود. شهوتو توش میدیدم. خوشحال بودم تونسته بودم اینقد رامش کنم. حالا حداقل میفهمید که من واسش کوچیک نیستم. کنارش دراز کشیدم دستشو برد تو شرتم. دیگه نمیتونستم جلو صدامو بگیرم. شرتم کامل خیس شده بود. با نوک انگشتش میکشید رو شیار کسم و من تقریبا جیغ میکشیدم. دستمو بردم سمت کیرش و چنگش زدم از رو شلوار. یه اخ گفتو لبخند زد نگام کرد گفت چه خبرته. بند گرم کنشو گرفتمو کشیدم طرف پایین خودش کمک کرد و شلوار و شورتشو در آورد. کیرش وحشی و بی قرار جلو روم ظاهر شد. امان ندادم و چنگش زدم. محکم تو دستام گرفتمو فشارش میدادم. سفت سفت بود. همزمان با هم شروع کردیم به مالوندن. اون اروم و با حوصله انگشتشو میمالید به چوچولم و تقطه حساسمو پیدا کرده بود. نتیجش میشد این که منم وحشیانه کیرشو فشار میدادم. هم زمان ازش لب گرفتم خیلی حال میداد این بوس های طولانی. لبامو رو چونه هاش حرکت دادم و بردم سمت گردنش. چنتا لیس کوچولو زدم که انگار برق گرفته بودش. بدنش بی قرار شد و اه میکشید. گرمی نفسش که به صورتم میخورد دیونه تر میشدم. حس میکردم خیلی لذت یبره پس زبونمو سریعتر میکشیدم رو گردنش. سرمو با دست هول داد سمت پایین صورتمو رسید نزدیک شکمش. جهت دراز کشیدنمو عوض کردم طوری که پاهام نزدیک سرش باشه و صورت منم رو شکمش تا بتونه با دستاش کارشو ادامه بده.
  چنتا بوس از عضلات شکمش کردمو دهنمو بردم نزدیک کیرش. سر کیرشو هول دادم تو دهنمو شروع کردم به میک زدن. هر چند لحظه یه بار دهنمو جدا میکردمو باز میک میزدم. اونم بیکار نبود و همچنان دستش رو چوچولم فشار میاورد. با دستام بیضه هاشو گرفتمو سعی کردم کیرشو تو دهنم جا بدم. بعضی وقتا هم با زبون اروم میکشیدم زیر کیرش. داشتم از ذره ذرش تو دهنم لذت میبردم. دیگه اب کسسم اینقد زیاد شده بود که بغل های رونهامم خیس کرده بود و دست عشقمم خیس بود. جریان لذتی که واسه چند دقیقه مداوم رو کسم بود کار خودشو کرد و زود تر از اون چیزی که فکرشو بکنم داشتم ارضا میشدم تند شدن نفسهام. تکونهایی که شروع شده بود باعث شد بفهمه دارم ارضا میشم. منو کشید تو بغلش و محکم به سینش فشار داد. با دستش محکمتر کسمو مالید و با چنتا تکون ارضا شدم. چند لحظه انگار تو این دنیا نبودم و بیهوش شدم. وقتی چشامو باز کردم دیدم بین بازوهای قوی و امن عشقمم. خواستم دوباره شروع کنم به خوردن تا اونم ارضا بشه اما خودش دستمو گذاشت رو کیرش و گفت بمال. چند دقیقه بعد اونم ارضا شد. نبض زدن و تکون های کیرش تو دستم وقتی که ارضا میشد رو هیچ وقت فراموش نمیکنم.
  از جاش بلند شد و یه نخ سیگار روشن کرد. منم سست و بیحال افتاده بودم و به اندامش نگاه میکردم که لخت جلو چشمم بود. خیلی زود تبدیل شد به همون پسر خونسرد و اروم. لباساشو پوشید و به منم گفت که حاضر شم. نگاه کردم دیدم ساعت 8 شده و باید برم خونه دیگه. دوتا خیابون قبل از خونمون از آژانس پیاده شدم دلم میخواست یکم قدم بزنم و فکر کنم. فقط دلم میخواست دوباره تکرار شه واسمون. این ترانه رو زیر لب زمزمه میکردم.
  بی تو این کوچه های شهر لایق پرسه زدن نیست ...... به جز این پاهای خسته کسی هم پرسه من نیست.


  نوشته: mina-fire

 • 41

 • 12
 • نظرات:
  •   royaei
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • خوب بود تا حدوی ؛ فکر کنم واقعی باشه
   موفق باشی


  •   شاه ایکس
  • 6 ماه،1 هفته
   • 14

  • اونهمه فکرو شعرو احساسو پول خرج کردن برای یه جق خشکو خالی ؟؟ تو افتخار شهوانی هستی!!! (biggrin)


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 6 ماه،1 هفته
   • 21

  • تجربه لب گرفتن از کسی که دهنش بوی الکل میده رو نداری


  •   سکس_69
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • زیادی مصنوعی


  •   سکس_69
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • زیادی مصنوعی


  •   Nazicocholo
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • به نظرم قشنگ بود (rose)


  •   بچه-ای-خوب
  • 6 ماه،1 هفته
   • 5

  • همه ی پسر های کشورم اینجوری نیستن. خونه خالی کله داغ و یک کس داغتر کمترینش پاره شدن کونه!
   نگهش دار برای خودت قابل اعتماده این پسر!!!


  •   _tutfrngi_
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • خدایی کجاش عاشقانس؟ینی اگ اون ودکا نبود دستم نمیزد بهت یارو


  •   ک+ک+ک
  • 6 ماه،1 هفته
   • 8

  • قشنگ معلومه چه دامی واسه پسره بیچاره پهن کردی و در صورت وصلت چه دهنی میخای ازش صاف کنی،از اون هفت خط های آتیش پاره ای


  •   fazi20
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • :/ همین خخ


  •   ali.gh061
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • چرت بود.ی دختر دبیرستانی ک از بی کسی علشق یکی همسن پدرش شده.پسره خیلی مرد بود ک نگاییدت و دست زدت نکرده.امان از عشق اول .حال نکردم.کلا برا دادن رفته بودی.اونم فهمیده بکنه تا آخر عمر بیخ ریشش میمونی.


  •   fazi20
  • 6 ماه،1 هفته
   • 9

  • حالا از داستان گذشته آقای مهتی پاشته طلا میشه به مع بگی بوی دهن و جسم کسی که الکل مصرف کرده دقیقا چطوریاس خخ ینی در واقع میخوام ببینم منو پیچوندن یا نع خخ عایا بوش مث بوی شدید سیره ی چی تو این مایه ها ؟!؟!! نخندیدا سوال پیش اومدع خخ


  •   Artemisi
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود بازم بنویس


  •   kokarostam
  • 6 ماه،1 هفته
   • 8

  • بدک نبود، خوب هم نبود


   راستش یک جورایی تخیل و آرزوهاتو قاطی کردی و یک چیزی از توش در آوردی. مثلا این همه لباس ست کردی و حتی نگاهت هم نکرد و هیچ تعریفی هم نکرد. وقتی کسی مهمون داره با تنبون مامان دوز میاد استقبال؟ مست؟ اگه واقعی باشه یعنی این بابا کیری‌ترین فرد ممکنه و خیلی کون‌خل و عوضیه. اگر که ماجرا تخیلیه که یعنی خودت خیلی کـُس‌مشنگ هستی که یک رابطه عاشقانه را بصورت تخمی همراه با زیرشلواری و بالش و متکا تشریح کردی. در ضمن گفتی در سن هجده هستی و داغون بودی؟ چرت بود. شاشیدم به شورت توری و تنبون دوستت.
   همسری داشتم که عاشق این بود که قبل از سکس کمی ودکا یا ویسکی بخورم نه در حد مست و پاتیل شدن. هم از بوی مشروبی که در فضا میپبچید خوشش میومد و هم از شنگول شدنِ من. اما سکس میکردیما!!! اما سکس میکردیما!!!


   بود مینا روبروی مرد مست
   گفت بکش بر کونِ داغ من یه دست
   چونکه انگشتی به چوچولش کشید
   آب او از کون و کـُس، بیرون بجـَست


   ها کـُ‌کا


  •   Ani_man
  • 6 ماه،1 هفته
   • 3

  • اولین بوسه خارج از رابطه ازدواجم با یه لب بود که بو الکل میداد و صاحبش مست ...
   هنوزم تو کف اون لحظه ام ...
   واسه من به اون جلق خالی هم ختم نشد ولی بینظیر بود
   منتظر وصف اون لحظه بودم که تو داستانت نبود ...
   در کل ولی عالی بود یه لایک کلفت (rose)


  •   m0909mkh
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • به دنبال یک دوست واقعی چه مرد چه زن واقعی دوست باشه ن دشمن...???


  •   Nadly64
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • دخترای 18ساله الانمونو نگا!فانتزیشون اینه برن فقط بغل یه تن مردونه اونم خونه مجردی طرف،اونم طرف باکلّه داغ"آهنگ خشن رپ".خیلی خطری شده اوضاع؛ببین چه چیزایی بفکر دخترای پشت کنکوری میرسه.اینها میخان چن سال دیگه مادربشن و شوهرداری کنن؟!البته تو از اون آب زیر کاهاش هستی که میخوای خودتو آویزونش کنی که البته اونم زرنگ تر از توه و تو خماری کردنت گذاشتت


  •   Mahsasadr
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • حال نکردم کس شری بیش نبود دیس ۶تقدیم تو


  •   Amir__Parsa
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • زنده باد عمو کاندومی (rose)


  •   strong_boy
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • من دوسش داشتم قبلا هم بهت گفتم. قلمت رون بود و حس و جالیو که میخواستی کم و بیش منتقل کردی اما میدونم میتونی خیلی بهتر بنویسی. ببین هیچ لزومی نداره داستانی که مینویسی حتما واقعی باشه. یه سری از ابزارا تو دست نویسنده هست که میتونه یه متن رو جذاب کنه نباید از ترس اینکه خاطرت غیر واقعی بشه ازشون استفاده نکنی. نوشته تو میتونه تلفیقی از واقعیت و ذهنت باشه هیچ اشکالی هم نداره. یه چیز دیگه وقتی میخوای کوتاه بنویسی باید سعی کنی بدنه اصلی متنتو بیشتر بلد کنی تا چیزای دیگه. در کل به عنوان اولین نوشته خیلی هم خوب بود مطمعنم که ادامه میدی.


  •   Zhazha
  • 6 ماه،1 هفته
   • 4

  • با نظر دوستان موافقم خوب نبود، بد هم نبود. چند تا اشکال داشتی. یکیش رو میگم؛ شورت یک کلمه فارسی نیست، شما میتونی شورت یا شرت بنویسی ولی وقتی اول داستان نوشتی شورت تا آخر باید با همین نگارش باشه.
   لایک نمودیم باشد که رستگار شوید.


  •   mehran1346
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • بوی دهان آدم مست هنگام بوسیدن و لب گرفتن بهترین و قشنگترین بوی دنیاست.


  •   ehsan9705
  • 6 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیر عقاب پیر پس یقت


  •   YBYB
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • بوس تو آینه خیلی کار لوسیه :(


  •   mina-fire
  • 6 ماه،1 هفته
   • 2

  • خب این داستان اول من بود یه جورایی چون یه جور خاطره بود نخواستم از ابزار داستان نویسی زیاد استفاده کنم تا متنم سادگیشو حفظ کنه. ممنون از کسایی که لایک کردن و نظر مثبت گذاشتن کسایی هم که خوششون نیومد شرمنده دیگه بضاعت ما فعلا در همین حده (biggrin)


  •   amirmiserable
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • این جور پسرا خرن
   اوسکولن
   مریضن
   دختره طفلی پنج ماه لهله لهله بزنه برا کیر نکنیش
   پنج ماه بعد دعوت کنی خونت اونم با ناز و شکم سیری
   بازم آخرش نکنی
   اینجور پسرا کونی اند .باید بگیری زیر جرشون بدی.
   اما کیرم به این روزگاری که پسرایه شهوتی تنهان و اوسکولا مشتری شون زیاد.
   البته شما دختره های جنده حقتونه یکی که از نیازه شدیدش توجه زیادی بهتون کنه کون میندازید
   ولب یه کونیی مثل این که بالطبع میل کمی داره به سکس
   و بی اعتناست ذاتا
   نسبت به اون حریص تر میشد
   حقتونه بدون کیر بمونید
   بیا همدان پیش خودم تخت صدو بیست دقیقه بگیرمت زیرم جرت بدم با کیره کلفت و درازم
   ببینم گرمیه کیرمو جایی پیدا میکنی
   بعد برا به اون مادر کونی تعریف کن خوشگلیه چهرمو و کیرمو باهم
   بگو یاد بگیره
   اره
   منتظرم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو