سکس با همسر آینده و دوست پسر فعلی (۲)

  ...قسمت قبل


  سلام,توی داستان قبلی اولین سکس واقعیم با سینا رو براتون نوشتم,وقتیکه رفتیم تفریح آبگرم و یه سوییت گرفتیم توی داستان قبلی هم گفتم که اون روز سه چهار بار سکس داشتیم و من بار اولش رو براتون نوشتم حالا میخوام ادامه اش رو بنویسم,
  شیر آب گرم رو باز گذاشته بودم تا وان پر بشه و اولین سکسمون توی وان باشه اما سینا نگران این بود که اذیت بشمو واقعا هم حق با اون بود,وقتایی که واقعا حشری میشدم و دوست داشتم سکس داشته باشیم فکرش رو نمیکردم اولین سکس و پاره شدن بکارت انقدر دردناکه,موقع پاره شدن بکارت یه لحظه انقدر درد داشتم که لذت سکس و حشری بودن کلا از یادم رفت ولی بعد از چند دقیقه عقب و جلو کردن کیرش تو کصم کم کم درد یادم رفت و دوباره لذت جاشو گرفت اولین سکسمون روی تخت نیم ساعت بیشتر طول نکشید و هیچکدوممون ارضا نشدیم به همون لذت قانع شدیم بعد از سکس خواستم از جام بلند بشم که سینا نذاشت و گفت الان بهتره دراز بکشم و استراحت کنم همونجور که دراز کشیده بودم زیرمو نگاه کردم و یه لحظه شوکه شدم انگار یادم رفته بود که اولین سکس خونریزی داره و زیر خونی شده بوده,خون زیادی نبود مثل وقتایی بود که تو خواب پریود میشدم و ملافه کثیف میشد فقط بخاطر کشیده شدن بدنم روش پخش شده بود,سینا رفت تو اونیکی اتاق و ملافه ی تختش رو اورد و انداخت روی ملافه ی خونی و دوباره دراز کشیدم,سردم شده بود پتو رو کشیدم روی خودم و با فکر کردن به چند دقیقه پیش و سکسی که داشتیم خوابم برد,با صدای سینا بیدار شدم,لباسش رو پوشیده بود و لباس منم دستش بود و روی تخت نشسته بود تا بیدار بشم,دستا و بدنم رو کشیدم تا یکم سر حال بشم,_خیلی خوابیدم؟
  _نه یکساعت خوابیدی,منم رفتم غذا گرفتم بخوریم
  یهو یادم افتاد شیر اب حمام رو نبستم هییی بلندی گفتم و سریع پاشدم,-شیر اب حمام رو نبستم !!!
  یه لحظه سرم گیج رفت و چشمام سیاهی دید و کج و معوج شدم سینا سریع دستشو انداخت دور کمرم و منو نشوند روی پاش و گفت من بستم,اینجوری بلند نشو میخوری زمین,کمکم کرد لباسم رو پوشیدم موهام رو بافتم و باهم رفتیم تو سالن کوچیک سوییت و روی مبل های کهنه نشستیم,یه لیوان اب پرتقال که از بیرون گرفته بود برام ریخت و با حالت ناراحت و نگران ازم پرسید که خیلی درد دارم یا نه,درد داشتم ولی برای اینکه اذیت نشه گفتم ندارم,یه ربع طول کشید تا غذا خوردیم ساعت 2 بعد از ظهر بود تی وی کوچیک توی سوییت رو روشن کردم اما برفکی بود,آنتن روی تی وی رو چند بار جابجا کردم ولی فایده نداشت,سینا گلکسی نوتش رو برداشت و گفت بیا اینجا فیلم ببینیم,دوست نداشتم فیلم ببینم دلم میخواست کل اونروزمون همش سکس و لذت باشه چون بخاطر همین برنامه ریخته بودم اما باهاش مخالفتی نکردم قبل اینکه فیلم ببینیم کیفم رو برداشتم و رفتم توی دستشویی لباسم رو در اوردم و با شیلنگ دستشویی بدنم رو شستم و با حوله کوچیک که اونجا بود خشک کردم,از تو کیفم لوازم ارایش رو در اوردم و یه ارایش کم و ساده کردم و موهام رو باز کردم,موهام تقریبا پر پشت بود و مشکی و فر درشت که تا پایین کمرم بود,دستمو توی موهام کشیدم تا گره هاش باز بشه و یکم عطر زدم و رفتم پیش سینا,به پیشنهاد من فیلم تایتانیک رو گذاشت اولای فیلم همش عشوه میومدم و الکی خودمو میچسبوندم به سینا و دستمو میکشیدم لای موهاش,یا دستمو میکردم تو یقه اش و با موهای سینه اش بازی میکردم,چون تا حالا باهم سکس نداشتیم و اونروز بار اول بود و زیاد دقت نکرده بودم نمیدونستم چجوری تحریک میشه و نقطه ضعفش چیه,برای همین همزمان با فیلم دیدن رفتم توی نت و سرچ کردم,چیز زیادی تو گوگل نبود و اکثرا فیلتر بودن دو سه تا سایتم باز بودن که چیزهای چرت و پرت نوشته بودن پف کشیدم و افسرده صفحه گوشیمو خاموش کردم متوجه زل زدن سینا به خودم نبودم,با چشمای خمار نگاهم میکرد و گفت نگین میدونی چجوری تحریک میشم؟برای اینکه بزنم به اونراه با چشمام بالارو نگاه کردم و گفتم نه واسه چی بدونم,از کجا بدونم؟دستشو انداخت دور کمرم و منو چند سانت کشید نزدیک خودش و اون دستمو گرفت و گذاشت روی کیرش و با دستش که روی دستم بود,دستمو میمالید به کیرش و گفت اینجوری تحریک میشم,منم برای اینکه فضا رو شهوتی تر کنم پرسیدم تو میدونی من چجوری تحریک میشم؟ترجیح داد جوابمو نده لبش رو گذاشت رو لبام و زبونش رو کرد تو دهنم و یه لب جانانه ازم گرفت و ادامه داد و همزمان دکمه ی شلوارم رو باز کرد و دستش رو کرد توی شورتم و اروم با دوتا انگشتاش چوچولم رو میمالید و اروم اروم دستش رو میبرد پایین تر تا رسید به سوراخ کصم ,دستشو اورد بیرون انگشتاشو تفی کرد و دوباره دستشو برد تو شورتم و مستقیم رفت سراغ سوراخ کسم و اروم و تند میمالید,چندثانیه اروم,بعد چندثانیه تند,یه لب محکم ازش گرفتم و گفتم چه سوال مسخره ایی ازت پرسیدم خوب بلدی چجوری تحریکم کنی,اینو که گفتم انگار حشری تر شد و یه انگشتاشو یکم کرد تو سوراخ کصم از شدت لذت آه کوتاهی کشیدم و پاهامو بهم نزدیک کردم و دستمو محکم فشار دادم روی کیرش اونم خودشو بهم نزدیک تر کرد و میمالید بهم,دست ازادمو انداختم دور گردنش و محکم لباشو میمالیدم,انقدر قشنگ کصم رو میمالید و تحریکم میکرد که دستمو از روی کیرش برداشتم و بردم سمت سینه هام,سینه هامو تو دستام فشار میدادم و کونم رو اروم با حرکت دست سینا بالا و پایین میکردم و لباشو محکم مک میزدم,انقدر حشری شده بودم که نمیتونستم تحمل کنم دستمو بردم سمت شلوارش و دکمه و زیپ شلوارش رو باز کرد و کیرش رو از تو شورتش اوردم بیرون,دستمو خیس کردم و اول یکم با انگشتم سر کیرش رو مالیدم و بعد همه ی کیرش رو گرفتم تو دستم,اروم اروم میمالیدم و بالا و پایین میکردم و با اون دستم دست سینا رو گذاشتم روی سینه ام و گفتم محکم فشار بده حسابی همدیگه رو میمالیدیم ولی فقط من گاهی آه و ناله میکردم,دلم میخواست احساس لذت و شهوت سینا رو با چشمام ببینم و با گوشام بشنوم اینجوری ساکت راضی نمیشدم همونجوری که با دستم کیرش رو میمالیدم,سرعتم رو خیلی کم کردم و با دست دیگم پیراهنش رو در اوردم, و دستم رو کشیدم روی سینه هاش و با موهای سینه اش بازی کردم,اون یکی دستمم برداشتم که شلوارشو در بیارم که خودش در اورد و منم بلوزم رو در اوردم و با سوتین و شلوارم رفتم روی سینا دراز کشیدم یه پاهامو صاف گذاشتم و یه پاهامم خم کردم سمت شکمش و زانوم روی کیرش بود,دستامو گذاشتم دو طرف صورتش و شروع کردم خوردن لبهاش ,دستامو روی گردنش میکشیدم و بعد میبردم سمت موهاش,یه دستامو توی موهاش بود و دست دیگم روی سینه اش لباشو خیلی محکم مک زدم و همزمان موهاش رو که لای انگشتام بود با مشت کردن دستم کشیدم و رفتم سمت گردنش اروم اروم لبامو میکشیدم روی گردنش و اروم زانوم رو به کیرش که سفت شده بود میمالیدم اونم با یه دستش کمرمو میمالید و با دست دیگه اش کونمو ,گردنش رو اروم میبوسیدم و مک میزدم و میومدم پایین ,دستمو لای موهای سینه اش کشیدم و با موهای سینه اش بازی میکردم,نوک سینه هاش برجسته و سفت شده بود با زبونم با نوک سینه هاش بازی کردمو یه گاز ریز گرفتم تا اولین صدای اخش رو شنیدم...اروم اروم رفتم پایین تر و همه ی بدنش رو بوسیدم تا رسیدم به کیرش,شورتش رو کشیدم پایین و خودمم پایین تر رفتم ,موهامو ریختم یه طرف و اول با دستم کیرش رو مالیدم و اروم بالا و پایین میکردم و با پیش آبی که از سر کیرش میومد دستمو خیس میکردم و دوباره کیرشو میمالیدم,سرمو نزدیک کیرش بردم و سر کیرش رو بوسیدم و با نوک زبونم خیسش کردم و بعد سر کیرشو کردم تو دهنم و محکم مک زدم ,با زبونم از پایین تا بالای کیرش رو لیس میزدم و با دستم تخماش و کیرش رو میمالیدم یه دستمم به موهام بود که نیاد تو صورتم و روی کیرش,کم کم کیرش رو کامل تو دهنم کردم و همونجور که تو دهنم بود به زبونم میمالیدم ,چند باری هم دندون زدم اما انقدر غرق لذت بود که درد زیادی نداشت و اذیت نشد,حدود هفت هشت دقیقه براش اورال رفتم تا بلند شد سوتین و شلوارم رو در اورد و منو به یه طرف خوابوند و خودش برعکس من خوابید جوری که سرش پایین شکمم و رو به روی کصم بود و سر من رو به روی کیرش اول با دستش یکم کصم رو مالید و بعد دستاش رو گذاشت رو کونم و با یه حرکت کصم رو چسبوند به لبهاش منم پاهامو باز کردم و شروع کردم به خوردن تخماش,زبونم رو میکشیدم رو و زیر تخماش و بعد همشو میکردم تو دهنم,سیناهم زبونش رو میکشید راب لای کصم,با نوک زبونش با چوچولم بازی میکرد و بعد یهو محکم میمکید درد پر از لذتی داشت,انقدر لذت میبردم که همش در حال آه و اوه کردن بودم و نمیتونستم براش ساک بزنم اما دوست داشتم اونم مثل من لذت ببره با دستام کونشو محکم گرفتم و اروم چنگ زدم و کیرش رو کردم تو دهنم,با دستام کونش رو عقب و جلو میکردم و کیرش تو دهنم حرکت میکرد,هر چند ثانیه کیرشو تا ته تو دهنم میکردم و کونشو فشار میدادم,وقتی اینکارو میکردم سینا هم کصمو محکم میمکید و انگشتو تو کصم عقب و جلو میکرد و میفهمیدم اینجوری خیلی لذت میبره,حدود ده دقیقه ایی هم 69 به بغل خوابیده اورال رفتیم و سرحال اومدیم,سینا نشست روی مبل و به منم گفت بشینم روی پاش اما من دوست داشتم تو وان سکس کنیم,گفتم بریم تو وان بلند شد و منو بغل کرد بریم تو حمام که خودم از بغل اومدم پایین و دستشو گرفتم و رفتیم,اب وان تقریبا ولرم شده بود برای همین شیر اب داغ رو باز کردیم تا یکم داغ تر بشه,سینا نشست رو سکوی وان منم جوری که صورتم رو به صورتش باشه نشستم روی پاهاش و پاهامو گذاشتم تو اب,دستامو گرفت تو دستاش و نگاه کرد و بهم گفت _نگین وقتی لاک قرمز میزنی و دستای سفید و بلوریت رو,روی سینه و بدنم میکشی دیوونه میشم,منم از فرصت استفاده کردم و دستمو از دستش کشیدم بیرون و گذاشتم روی رونش(کنار رونش) و اروم ماساژش میدادم و دستمو میاوردم بالاتر _اینجوری دیوونه میشی؟ _آره خمارت میشم دستمو از روی بدنش برداشتم و انداختم دور گردنش و پاهامو اوردم بالا و دور کمرش قفل کردم و شروع کردم به خوردن لباهاش,اونم لبهامو محکم میخورد و با دستش کمر و کونم رو میمالید,منم محکمتر خودم رو بهش میچسبوندم و روی پاش جابجا میکردم تا کیرش به کصم بچسبه,انقدر ادامه دادیم تا دوتامون حشری شدیم و نمیتونستیم تحمل کنیم,رفتیم تو وان و به همون پوزیشن نشستیم, سینا نشست و من نشستم رو پاش ,تند تند لبای همو میخوردیم و با دستامون همدیگه رو میمالیدیم و چنگ میگرفتیم,سینا دستشو برد سمت کصم و تند تند میمالید و انگشتشو میکرد تو کصم درد خیلی خفیفی داشت اما لذت خیلی زیادی سرمو گذاشتم رو شونه اش و اروم تو گوشش آه و ناله میکردم و لاله ی گوشش رو میمکیدم و دستم رو پشت سرش میکشیدم و پشت گردنش,سینا با دستش کونمو بلند کرد و کیرشو با دست دیگه اش گرفت و دوباره منو نشچند رو پاش,کیرش توی دستش بود و میمالید به کصم و منم داشتم حال میکردم که دوباره یه درد وجودم رو گرفت,اما اینبار زیاد تحت تاثیر درد قرار نگرفتم و رو سکسمون تمرکز کردم ,رو دستای سینا که دو طرف پهلوم رو گرفته بود و منو اروم بالا و پایین میکرد و کیرش رو میکوبید تو کصم,به دستای خودم که از شدت لذت کمر سینا رو پر از جای چنگ و زخم کرده بودم و به صدای آه و نالمون که حمام رو پر کرده بود و منعکس میشد,حرکات سینا تندتر شده بود که از پوزیشن خسته شدم و ازش خواستم پوزیشن رو عوض کنه ,از وان اومدم بیرون و روی سکو نشستم سینا توی وان وایستاد و اومد نزدیکم پاهام رو اورد بالا و چسبوند به شکمش منم دستهامو باز کردم و گذاشتم پشتم تا بهشو تکیه بدم,سینا دو طرف پهلوم رو دوباره گرفت و کیرش رو محکم فرو کرد تو کصم خیلی درد داشت برای همین اشک تو چشمام حلقه زد,کیرش رو در اورد و با دستش که تفی کرده بود کصم که خشک شده بود رو خیس کرد و با کیرش روی کصم مالید,سر کیرش رو گذاشت روی سوراخ کصم اروم کرد تو,اروم اروم میبرد تو ,تا نصف که میرفت درش میاورد دوباره خیس میکرد و میمالید و ... سه بار اینکارو تکرار کرد و انقدر تحریک شدم و دلم کیرش رو میخواست که یه دستم رو اوردم جلو و کیرش رو کردم تو کصم و با دستم کیرش رو نگه داشته بودم و نمیذاشتم در بیاره و خودم شروع کردم به عقب و جلو کردن و دستم روی کصم بود و به کیر سینا میخورد وقتی که عقب و جلو میکرد,اینکار بیشتر تحریکش میکرد دوباره دو طرف باسنم رو گرفت تو دستاش منو ثابت نگهداشت و تند تند و محکم کیرش رو تو کصم میکوبید و منم از شدت لذت با صدای بلند آه و ناله میکرد و سرمو نزدیک ارنج سینا بردم و تکیه دادم به ساعد تا ارنجش و تا جایی که میتونستم و گردنم کج میشد سعی میکردم گازش بگیرم انقدر لذت داشت که بعد,از ده دقیقه تند تند کردن کیرش تو کسم به ارگاسم رسیدم و ارضا شدم اما سینا هنوز ارضا نشده بود,جامون رو عوض کردیم,نشستم رو دوتا پاهام توی وان اب گرم و پاهای سینا رو باز کردم و ده دقیقه تا یک ربع براش اورال رفتم و حرفای عاشقانه و سکسی زدم تا آبش اومد. این دومین سکسمون تو اون روز بود که حدود یکی دو ساعت طول کشید,هیچ چیزی رو ازقلم ننداختم چون همه چیز کامل و واضح یادمه و حتی الان که سه سال از ازدواجمون میگذره برای یاداوری اونروز میریم ابگرم و همون سوییت رو میگیریم و با همون پوزیشن ها و ترتیب خاطراتمون رو زنده میکنیم,امیدوارم خوشتون بیاد و نظراتتون رو بنویسید تا بتونم قسمت های,بعدی رو هم بنویسم,مرسی که وقت گذاشتین.


  نوشته: نگین280

 • 1

 • 3
 • نظرات:
  •   salarmahal
  • 4 ماه
   • 0

  • خوب بود


  •   Zhazha
  • 4 ماه
   • 0

  • اشکال که زیاد داشت، ولی همش میرید اونجا شیر آب و باز میذارید؟


  •   As-pikc
  • 4 ماه
   • 0

  • من هرسری عکس دریاچه اورومیه رو میبینم بغضم میگیره


   شما وان پر میکنید?


   امشب یه دوست دیگمون که کافه داشت تو امریکا
   تو یه داستان هزارتا سکسشو تعریف کرد


   تو یه کس نصفه نیمه دادی
   کلی آب کشورم هدر دادی
   تو دوتا داستانم نوشتیش


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو