سکس با پریسا دور از چشم زنم

  علی 31 ساله هستم قد 175 و الکی از خودم تعریف نمی کنم یه ادم معمولی میخواستم داستان خودم و نوه ی عموی خانومم رو براتون بگم. ما اصالتاً شهرستانی هستیم و به خاطر شغلم تهران زندگی میکنیم . پریسا 24 سالشه و 165 قدشه و اندامی مانکنی داره . نوه ی عموی خانومم دانشگاه تهران درس می خوند ترم اخر بود و هر از گاهی می اومد به خونمون و سری به خانومم میزد.


  داستان تابستان 98 برام اتفاق افتاد خانومم رفته بود شهرستان خونشون و من تنها بودم. از سر کار اومدم لباسهامو در اوردم خواستم دوش بگیرم زنگ خونه به صدا در اومد از پشت ایفون پریسا رو دیدم در و باز کردم و اومد بالا در واحد رو هم نیمه باز و خودم پریدم حموم اومد تو خانومم رو صدا زد لای در حموم رو باز کردم گفتم خونه نیست شما یه استراحت کنید من یه دوش بگیرم بیام. دوش گرفتن من 10 دقیقه طول کشید حوله و تن کردم و اومدم در حموم روباز کنم برم اتاق خواب لباسمو بپوشم که دیدم پریسا رو مبل نشسته و داره یه فیلم سکسی تو ماهواره نگاه میکنه و دستش لای پاش وچشماش نیمه باز. بی سر و صدا رفتم تو اتاق تا خودمو خشک کنم و لباسامو تن بزنم اون صحنه از یادم نمی رفت تو این مدت کوچولو هم یه تکونی به خودش داد و بیدار شد نمی دونم چطور لباس پوشیدم و در اومدم بیرون . متوجه بیرون اومدن من نشد. گفتم خوش اومدین پریسا خانوم که به خودش اومد و از جاش پرید و تلویزون رو خاموش کرد و گفت علی اقا ببخشید و معذرت خواهی و منم به روی خودم نیوردم که چیا دیدم ولی این کوچولو هم اذیت میکرد . رفتم اشپزخونه گفتم چیزی میل دارین بیارم براتون .گفت یه لوان اب و براش اوردم و جویای خانومم شد که گفتم خانومم نیست و شهرستان رفته گفت مزاحم شدم گفتم نه اختیار دارین مراحم هستین. گفت دانشگاه امروز کار داشتم صبح اومدم تهران ولی استاد نبود گفتن فردا میاد منم دیگه خوابگاه کسی نبود گفتم بیام خونه شما . بعد یکم حرف زدن گفت علی اقا امروز هوا خیلی گرم بود می تونم یه دوش بگیرم منم با کمال میل گفتم حتما و رفت دوش بگیره. تو این مدت منم یه اب میوه خنک درست کردم بعد یه مدتی صدام کرد میشه برام لباس بیاری من رفتم یه لباس زیر سکسی که خیلی دوس داشتم رو اوردم براش . یه لباس زیر توری قرمز رنگ و یه شلوار و یه بولیز دادم بهش و گفتم خانومم اکثر لباساشو برده فقط اینا هست و لباسا رو دادم بهش و اومدم پای تی وی و روشن کردم و شبکه رو عوض کردم و به فیلم نگاه می کردم بعد یکم اومد رفتم اب میوه رو اورم براش و تعارف کردم بهش. دوباره معذرت خواهی و ببخشید علی اقا که چی دیدی و ... منم گفتم اشکال نداره بلاخره همه یه جورایی نیاز دارن ولی از راهش و یکم حرف که دیدم داره کم کم میره تون فاز . گفتم چند بار فیلم سکسی دیدی و گفت چندین بار تو گوشی دیدم . گفتم بازم می خوای ببینی؟ یکم مکث کرد و گفت اخه و دوباره مکث. منم که چند روزی بود سکس نداشتم کوچولو اذیتم می کرد و هی فرکانس می فرستاد به مغزم که بلند شو یه کاری بکن. بلاخره زدم رو فیلم سکسی . چند دقیقه اول هر از گاهی سرشو بلند میکرد و یه نگاه به تی وی و سرشو پایین می اورد. گفتم خجالت میکشی عوض کنم شبکه رو چیزی نگفت .و بعد یه دقیقه ای فقط نگاه کرد. زیز چشمی منو دید میزد که ببینه منم نگاه میکنم یا نه من روبری تی وی بودم و پریسا سمت راست من رو مبل تکی نشسته بود. گفتم اذیت میشی بیا روبرو بشین که بلند شد و اومد کنار من با فاصله نشست . یکم دیگه دستش رو گذاشت رو رونش من نزدیکش شدم و دستمو انداختم دور گردنش. یه نگام کرد و خندید . چراغ سبز رو نشون داده بود کشیدم سمت خودم و کم کم نوازشش کردم. حالا دیگه کاملا بغلم بود و داشتیم فیلم می دیدیم. سینه کوچولوسایز 75 رو گرفتم دستم و می مالیدم که داشت کم کم ولو میشد روم . وقتی کامل ولو شد سرش رو رونم بود منم خم شدم و لب گرفتم ازش. حدود 10 دقیقه ای با یه دستم سینشو می مالیدم و یه دستم موهاشو نوازش می کردم. کیرم راست شده بود به سرش می خورد. دستش رو به شکمش می کشید . منم بولیز رو از تنش در اورم. چی می دیدم دو تا هلوی ناز . از روی سوتین توری نوکشو که برجسته شده بود رو با دندونم گرفتم و خوردم و با یه دستم با اون یکی سینش بازی می کردم .تو حال خود نبود و کمرشو بالا پایین می کرد. دستمو انداختم شلوارشو در بیارم که یه لحظه قلقلکش شد یا ترسید نمی دونم . پرید چشاش رو باز کرد گفتم پریسا جون چیزی نیس نترس و شلوارشم تا زانو جایی که دستم برسه کشیدم پایین. دیگه حالم خراب می شد کوسشو زیر شرت توری می دیدم که کس کوچیک و تپل خود نمایی می کرد. دستمو گزاشتم روش و دیدم بله خانم خیس کرده و یکم از رو شرت مالیدم.فقط لباس سکسی مورد علاقم تو تنش بود ولی من هنوز همه لباسام تنم بود. گفتم بریم اتاق خواب گفت نه دوست دارم صدای فیلم رو هم بشنویم تحریکم میکنه .روبری خودم رو پام نشوندم و یکم دوباره لب تو لب شدیم و بهش یه جور فهموندم که لباسهای منم دربیار. اونم لباسمو در اورد . شلوارمو نمی خواست دربیاره ولی از روی شلوار کیرمو هی می گرفت دستش و هر از گاهی فشار می داد. دیگه همه چی عادی شده بود. نشست پایین مبل و شلوارمو در اورد و کیرمو از رو شورت گرفته بود دستش. بلندش کردم و رو مبل درازش کردم و افتادم روش . از لباش تا نافشو خرودم و دیگه طاقت نداشت. از طرفی هم دختر بود نمی تونستم تموم کنم کارو سوتینشو باز کردم و به خوردن سینش . شورتمو با انگشت پاهاش در ارود وکیرم رفت لای پاش. بدنش صاف و تمیز بود بدون مو. بعدا گفت قبل اومدنم تمیز کرده بودم. پاهاشو چسبوند به هم کیرم لای پاش بود. یکم کیرمو کشیدم بالا از رو شورتش خورد به کسش. خیلی داغ بود و ترشحاتش هم از رو شورت توری زده بود بیرون به کیرم می خورد.شورتشو در اوردم دستشو گذاشت رو کسش. حالا دیگه هر دو لخت بودیم . یکم سینشو خوردم و با دستم چوچولشو مالیدم. رو هوا بود خیلی تکون می خورد برگردوندم از پشت کیرمو گذاشتم لای پاش از پشت بغل کردم و سینه ها و کسشو می مالیدم روی پاهام بود و منم رو مبل نشسته بودم. خیلی دلم می خواست از کون بکنمش کون سفیدی داشت ولی می ترسیدم تجربه بدی بشه براش. در همین حین که می مالیدم کف پاهاشو محکم به زمین فشار داد و کمرشو یه کوچولو بالا برد و یه لرزه شدید گرفت و بی حال افتاد تو بغلم. ارضا شده بود و منم اروم رو شکمش دستمو میکشیدم و سینشو می مالیدم و گاها با موهاش بازی می کردم . یکم که گذشت سرشو برگردوند و تشکر کرد ازم هنوز کیرم لای پاش بود و شق. منم از لباش بوس کردم. گفت شما چی نمی خوای ارضا شی گفتم اون دیگه هنر شماست که ارضا کنی . بلند شد و نشست لای پام . کیرمو گرفت دستش و یکم نگاه گرد و سرشو کرد دهنش. نمی خواست کامل بکنه دهنش. راهنماییش کردم که مثل بستی کیمی بخورش. خیلی زود یاد گرفت انگار چند سالی بود این کاره هست. گفتم میخوام بکنمت گفت من امادم. رفتم ژل لوبریکانت خونه داشتیم سریع اوردم گفتم برگرد. خواستم کونشو چرب کنم که گفت نه از کس بکن پرده ندارم یه بار فیلم سکسی دیدنی خود ارضایی کردم نگو یهو انگشتمو کردم تو و سوزش شدید گرفتم و بعدشم خون اومد . خوشحال شدم که یه کس دست اول رو می خوام بکنم رو مبل دراز کشید و یه پاش رو هوا و یکیش رو زمین. چون دیگه کس میکردم مجبور شدم از کاندوم استفاده کنم. سریع کاندوم کشیدم و کسشو چرب کردم و بعد کیرمو. اروم سر کیرمو گذاشتم روش. یکم ترس داشت چوچولشو مالیدم و تحریک شد. یکم فشار دادم سر کیرم رفت تو کسش. درد داشت بازومو محکم گرفته بود و فشار می داد. با یه دستم هم سینشو گفتم . حدود دو سه دقیقه ای سر کیرم تو کسش بود. اروم تلنبه میزدم و رفته رفته فشار و بیشتر می کردم ولی انگار هنوز ماهیچه هاش سفت بود که داشت شل می شد نصف کیرم تو کسش بود. دهنش باز بود و اه می کشید . دیگه شل کرد خودشو منم محکم کیرمو کردم توش یه لحظه نفسش بند اومد کیر 17 سانتی کامل توش بود طاقت نداشت کوسن مبل و گرفته بود دستش کرده بود تو دهنش و داشت گاز می گرفت. دلم براش سوخت یکم کیرمو کشیدم بیرون دردش تموم شد اروم تلنبه زدم . ریتم نفساش عوض شد. اه و ناله میکرد و دیگه راحت کیرم تو کسش رفت و امد میکرد. با دستم چوچولشو می مالیدم و خودش هم سینشو می مالید. یه 5 دقیقه ای تلنبه زدم داشت ابم می اومد دیدم حالش خرابه حس کردم داره ارضا میشه پرسیدم ازش گفت اره یکم تلنبه زدنمو بیشتر کردم و عمیق تر که سه چهارتا بیشتر نزده بودم که ابم اومد تا کیرم شروع به نبض زدن کرد و ابم در حین اومدن بود ماهیچه های کسش تنگ شدو کمرش رو داد بالا دیگه نفهمید چی شد که بی حال افتاد رو مبل. هنوز کیرم تو کسش بود . حرف نمی زد چشماش خیلی خمار بود و نیمه باز اروم کیرمو کشیدم بیرون. هر دو خیس عرق بودیم به زور خورمو کنارش جا کردم و بغلش کردم و تشکر کردم و اونم از من تشکر کرد یه ده دقیقه ای طول کشید تا به خودمون بیایم. تو این مدت هم یه چرت زدیم. به زود بلند شد .درد شدیدی داشت بلند شد که بره خودشو بشوره پاهاشو با فاصله بر می داشت رفت و اومد تو بغلم نشست و یه لب گرفتیم گفت خیلی خوش گذشت ممنونم. منم تشکر کردم واقعا سکس عالی بود. به پیشنهاد من رفتیم حموم من تن پریسا رو شستم و اونم منو شست. اومدیم بیرون دیگه با لباس زیر پیش هم بودیم مثل زن و شوهر. به خانومم زنگ زدم و احوال پرسی و یه ده دقیقه ای صحبت کردیم و بعدش پریسا رو صدا کردم اومد و دو تایی تو بغل هم خوابیدیم. ساعت 8 شب بود که بیدار شدم از پشت پریسا رو بغل کردم و نوازش کردم که اونم بیدار شد. به پیشنهاد من اماد ه شدیم و رفتیم فرحزاد شام خوردیم و یکم گشت و گذارو ساعت 12 اومدیم خونه لباسهامونو در اوردیم. خستگی و شهوت از چشمش می بارید تو بغل هم یکم عضق بازی کردیم و خوابمون برد.صبح بیدار شدیم پریسا رفت دانشگاه و منم رفتم سر کار. ساعت 11 زنگ زدم بهش که گفت کارش تموم شده می خواد برگرده شهرستان، خداحافظی کردیم و رفت الان حدود یه ماه هست که باهم در ارتباط هستیم و فقط از لذت سکس برام میگه. قراره این هفته بیاد به بهونه مشاوره پایان نامه پیش استادش که منم برنامه ریزی کردم و خانوم رو بفرستم شهرستان تا دوباره یه روز با هم باشیم.


  نوشته: علی

 • 19

 • 46
 • نظرات:
  •   bn1380
  • 10 ماه،1 هفته
   • 12

  • کیر من و تمام موجودات دنیا تا دسته تو خیانت نویسا
   دیس اول تو کونت کونی
   خیانت افتخار نیست
   بازم کس ن.نه خیانت نویسا


  •   toolejen
  • 10 ماه،1 هفته
   • 13

  • کیر پسر کوچیکه مسلم بن عقیل تو کونت جقنگار


  •   hamid30gari
  • 10 ماه،1 هفته
   • 13

  • علی جان ریدی.تو که راست میگی ولی مادره دروغ گو رو سگ بگاد.
   قشنگ معلومه یه دستی تایپ میکردی چون پر غلط املایی بود.
   بعدشم تو دهات شما به سینه ۷۵ میگن کوچولو؟
   بقیشم دوستان بهت میگن
   دیسلایک تو کیونت
   موفق باشی؛


  •   doki-kar balad
  • 10 ماه،1 هفته
   • 8

  • جسارتا اون کاندوم پر از آب رو کجا انداختی؟ ندیدم بنویسید رفتی دستشویی یا حمام، میدونی چرا؟
   چون اونی که کاندوم رو انداخت دور شیر علی، قصاب محل بود نه فامیل خانمتون!


  •   amir_ms67
  • 10 ماه،1 هفته
   • 8

  • ینی خوندن نظرات شما عزیزان روح‌ ادمو شاد می‌کنه
   خیلی خوبین


  •   Spdr2
  • 10 ماه،1 هفته
   • 10

  • یعنی جنده هم به این راحتی نمیده (biggrin)


  •   شاه ایکس
  • 10 ماه،1 هفته
   • 29

  • خانومت کل کمد لباسشو بار زده بود برده بود شهرستان؟؟ میدونی هر زنی چند دست لباس داره؟؟ سکسی ترین لباسو اوردی زرتی گرفت پوشید؟؟ تو خونه مردم با مرد غریبه داخلش فیلم سکسی میدید جلو تلویزیون خود ارضائی میکرد؟؟ گفتی بیا با هم ببینیم اونم زرتی گفت باشه؟؟ اون همه پسر خوشتیپ تو دانشگاهو ول کرد به توی کچل بوگندوی زن دار سن باباش کس داد؟؟ پرده هم که نداشت زنتم که سفر بود دخترا هم که زرتی میدن اخه جاکش اگر تو اینقدر خوش شانس بودی تو ایران به دنیا می اومدی؟؟؟ (dash)


  •   mohamad 1370
  • 10 ماه،1 هفته
   • 18

  • ناموسا میترسم شربت بخورم یکی بیاد کونم بزاره


  •   Kosdat
  • 10 ماه،1 هفته
   • 4

  • تا حالا فیلم سکسی دیدی؟ ناموسا این سوالیه که از دختر دانشگاهی میپرسی کس مغز جقول


  •   mfali
  • 10 ماه،1 هفته
   • 4

  • داستانها رو بیخیال، فقط آخر داستانها نظرات استاد شاه ایکس رو بخونی، واقعا دمت گرم شاه ایکس جان


  •   adelbozorg
  • 10 ماه،1 هفته
   • 3

  • میگم مطمئنی خانمت همه شورت و سوتینهاشو برده بود؟؟
   شبها کجا میخوابید؟؟ کجا حموم میکرد؟؟
   یعنی گوشهای بز افغانی توی کونت دروغگوی منیوچ


  •   ممدپالیس
  • 10 ماه،1 هفته
   • 4

  • مرتیکه فلسطینی.پلشت. به خاطره این اعتماد به نفست بهت تبریک میگم.


  •   lovely_grl
  • 10 ماه،1 هفته
   • 2

  • عیسا ترفیع درجه یافتی؟؟


  •   چوپان.دروغگو
  • 10 ماه،1 هفته
   • 5

  • مردک کس ندیده انقد هشتاد و پنج هشتاد و پنج شنیدی که به هفتاد و پنج میگی کوچیک؟ بکنمت؟ بکشمت؟
   بعدم انقد کوچولو کوچولو کردی یاد سمندون افتادم
   دیگه ننویسیا که بنویسی مینویسنت نویسنده بشی


  •   آرشام.آریایی
  • 10 ماه،1 هفته
   • 2

  • یکم عضق بازی کردین!؟چجوریه این بازی؟


  •   ali.gh061
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • با توجه ب نظر دوستان.دیس12 منم خواستی بیا کیرم و بخور تا دلت خنک شه


  •   Peres.jerman
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • بخدا ماهم سکس میکنیم ولی یادمون نمیمونه این قدر با جزییات.. جق نزنید لطفا...


  •   sexybala
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخل گفتی


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 10 ماه،1 هفته
   • 7

  • شاه ایکس جان این زبون بسته در مورد اینکه زنش همه لباسهاش رو برده بود راست میگه
   والا اونچیزی که آورده بود و من دیدم صبح یه مدل شورت و سوتین می پوشید شب یه مدل دیگه
   باور نمیکنید از دکی کاربلد، حمید سیگاری ، حضرت عیسا بپرسید


  •   mr.sohil
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • دوباره داستانای قدیمی گذاشتی


  •   Mardimorde
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • خوب میشی خوب میشی نگران نباش عمو جون قرصاتو سرموقع بخوری همه این خزعولات از مغز کیریت پاک میشه فقط مواظب باش با جلدش نخوری ها برعکس عمل میکنه افرین
   اخه اسکول چه فکری کردی این کسشعرا نوشتی هی میخوام با ادبیات باشم نمیذاری دیگه نمیذاری


  •   Nikolfidas
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • من از کلیه اعضا محترم عذر خواهی میکنم بابات این جفنگیات این عضو تخمی بلغور کردن البته ناگفته نماند که ادمین لاشی اجازه نثار فحش به اینجانب را نمیدن


  •   shahab_kir_k0l0ft
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • به نظرم خییییییییییییییییییلی غیر واقعی بود . البته گاهی شرایطی پیش میاد که دور از ذهن و تصوره و شاید مورد داستان تو این طوری باشه اما ریزه کاری های داستانت و غلط املایی و نوع نگارشت به من حس واقعی بودن داستانتو منتقل نکرد!


  •   Nimi5566
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • خیلی حالت خرابه ملجوق


  •   1979mehdiiiii
  • 10 ماه،1 هفته
   • 2

  • اومده بوده فقط بده بهت انقد تو محشر بودی


  •   Dr.sooba
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • آرزو بر جونان عیب نیست


  •   Bigbonnn63
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • یعنی من اصلا داستانای سکسی رو نمیخونم ، فقط نظرات دوستان رو میخونم ، آدم از خنده پاره میشه ، نظرات بعضی از دوستان واقعا عالیه ?????????


  •   Smily_a
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • کسشعر


  •   hamid30gari
  • 10 ماه،1 هفته
   • 4

  • علی جان داستانت رو برای عمو کاظم خوندم.
   گفت بنظرم این دوستمون فیلم سوپر زیاد میبینه.چطور میشه ایرانی باشی رو مبل نشسته باشی زنه سرش رو پاهات باشه بعد تو سینش رو بخوری.یا تو ایرانی نیستی یا ژیمناستیک کاری.تمام دوستان هم امتحان کنن عمرا بشه.ما که کردیم نشد شما هم نکنید که نمیشه نتیجه میگیریم
   کیر ممد اخلاص بصورت خواب تو دهن نویسنده کستان
   موفق باشی گلم؛


  •   کوسلیس۲۰
  • 10 ماه،1 هفته
   • 3

  • سینه های کوچولدیی داشت سایز ۷۵
   توقعات خیلی رفته بالا (rolling)


  •   محسن زبلل
  • 10 ماه،1 هفته
   • 2

  • منتظر زنتم بفرسش بیاد


  •   Vashkin
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • کسشعر مطلق
   با اختلاف اولی تو کسشعر تعریف کردن


  •   kokarostam
  • 10 ماه،1 هفته
   • 4

  • خیانت


   پریسا بدون اینکه زنگ بزنه، سرزده وارد شد؟ اگر با نوشتن این داستان خواستی حماقت خودت را نشون بدی، الحق که نشون دادی، شاشیدم توی لحظه لحظه زندگیت. هیچ از زنت نپرسیدی که چرا تا بهش میگی برو شهرستان بدون معطلی قبول میکنه؟ یابو جان، زنت جنده شده، کـُس میده، میفهمی؟ کـُس میده. از وقتی که فهمیده تو دنبال زن مردم افتادی، اون هم رفته دنبال کیر غریبه‌ها. یعنی شاشیدم توی ملاجت. کله کیری.


   ها کـُ‌کا


  •   Mr.poori
  • 10 ماه،1 هفته
   • 3

  • فک کنم دختره از تو غار اومده بوده که تا رسیده کف کرده پریده زده فیلم سوپر ببینه دستشم جلو تو بی استرس تو شورتش بوده.عمو جانی کچل کیری


  •   mehran1346
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • نوووش جووونت


  •   Mamrez123
  • 10 ماه،1 هفته
   • 3

  • آیا میدانستید قد و وزن شما به تخم چپ ما هم نیست ?


  •   ali2a
  • 10 ماه،1 هفته
   • 3

  • نکنه تا حالا جق نزدی و فقط کُس کردی؟
   که نمیدونی یه جقی حواسش ب ریزترین صداهای محیطش هست ک لو نره


   اونوقت اون کسخل حواسش نبوده ک تو از حموم اومدی بیرونو رفتی لباس عوض کردیو اون همچنان محو فیلم بوده؟


   ممنون ک وقت گذاشتی و نوشتی ولی لااقل سری بعد ک خواستی بنویسی یه جوری بنویس ک باعقل جور دربیاد


  •   kiredivoone
  • 10 ماه،1 هفته
   • 2

  • کص ننت با این داستانت


  •   حاج.دولدار
  • 10 ماه،1 هفته
   • 3

  • همين جوري كيري كيري بهت داد پس؟


  •   Azizi9800
  • 10 ماه،1 هفته
   • 1

  • اوه اوه اوه کس مادرت


  •   Mj6633
  • 10 ماه،1 هفته
   • 4

  • اونموقه که داشتی کوچولوت و میکردی تو پریسا مطمعن باش یکی داشته یه دسته بیل میکرده تو کون زنت چقدر لاشی هستین آخه تا زنتون نیست هرکی از راه میرسه می‌زنید توش البته توکه فقط جق زدی ولی فکرشم که کنی دسته بیل کار خودش و میکنه


  •   fult000
  • 10 ماه،1 هفته
   • 2

  • کلا داستانش به کنار واقعا از خوندن نظرات دوستان ترکیدم از خنده


  •   shagholoom
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • جالبه یه عده چنان کسناله میذارن در مذمت خیانت کارا انگار همه حضرت یوفسن. بابا کونیا شما خودتون تو سولاخ مار هم میکنین کیرتونو. هی خیانت خیانت خودتونو چس نکنین


  •   Zaman69
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • انگل یه مدل بهتر دورغ میگفتی لاشی


  •   ramin880
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود


  •   royaei
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • یکم اولش رو که خوندم دیدم بیشتر به تخیل میخوره بقیه اش رو نخوندم همین نظرات رو که میخونم کافیه ؛
   اشتباه تایپی خیلی داشتی داستانت هم بیش از حد با واقعیت دور بود ؛
   موفق باشی


  •   King_hesam
  • 10 ماه
   • 0

  • ژل لوبريکانت
   مجبوربودي مارکشوبگي؟
   لامصب انقدتفکرات سکسيت بالاست که موقع جق زدن باژل لوبريکانت توحموم خونتون يه کس دست اولوکشوندي سمت خودت ومث آهنرباجذب خونت شده وبرعکس توخونت پردشم زده...بابايه کسشري تف بدين که باعقل آدم جوردربيادوبازهم باخوندن اين داستان کسخل وکسخلترشديم....


  •   masoudkiani
  • 8 ماه
   • 0

  • سلام به همین راحتی اونم جلوی توی فیلم سکسی میدید بعدا به خودش ورمیرفت تو را دید اول تلویزیون را خاموش کرد تو هم روشن کردی بعدا روی مبل خوابندیش راحت کردیش این دورغها را چجوری سرهم میکنید مردم را چی فرص میکنی


  •   Meh Run
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • آخه سینه 75 کجاش کوچیکه؟
   قبلا با سینه گاو حال میکردی ؟


   بعد اینجورم که نوشتی، دختره از اول برای دادن اومده بوده (خودشو تر تمیز کرده بود، پرده هم نداشت، مطمئن هم بود که تو بجای دعوا کردن، می گیری می گاییش) (dash)
   فیلم سوپر قشنگی بود (rolling)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو