سکس توی آرایشگاه زنونه

1399/08/29

امیرعلی:
اوضاع رو به راه نبود حدود 5 ماهی میشد که با دوست دختر قبلی کات کرده بودم و تنها سر میکردم و اکانتم هم بی دلیل مثل همه این 13 سال گذشته خود به خود مسدود شده بود و مجبور شدم یه اکانت فیک بسازم و بیام شهوانی .
اینبار تغییر رویه دادم و به جای کارهای قبلی تصمیم گرفتم دلنوشته هامو به اشتراک بزارم البته دلنوشته هایی که ادبی نبود و بیشتر درد و دل هایی بود در مورد معضلات این مملکت خراب شده و جوونا.
هنوز به روز سوم نرسیده بودم که تصمیم گرفتم تاپیک بزنم و یه موضوع چالشی پست کردم و زیرش کامنت سرازیر شد جالب اینکه موضوع جوری بود که هم دخترا اومدن و هم پسرا .منم جواب میدادم و این وسط یکی از دخترا نظر منو به خوش جلب کرد و رفتم پروفایلش رو چک کردم و سنش رو پرسیدم و خوشبختانه خودش اومد توی خصوصی و جوابمو داد و صحبت ما از همونجا شروع شد و چندین پیام رد و بدل شد تا اینکه به من گفت یه گروه دارن که یه سری بچه های سایت هم اونجا هستن اگه دوست داشته باشم منم میبره توی گروه.
سریع قبول کردم و ایدی تلگرام دادم و دیدم تلگرام یه پیام برام اومد فهمیدم خودشه و بعدش هم گروه ادد شدم .گروه بزرگی نبود کلا با خودم 20 نفر هم نمیشدیم ولی خب چون هنوز با محیط اشنا نبودم زیاد چت نمیکردم.سعی کردم به خود شیدا پیام بدم و اونم جوابمو میداد کم کم به هم نزدیکتر و صمیمی تر شدیم .یه جورایی شک داشتم دختر باشه آخه همه چیز داشت خیلی سریع پیش میرفت.وسط پیام بازی ازم عکس خواست .بهش گفتم به شرطی که تو هم بفرستی و شیدا هم قبول کرد .عکس رو فرستادم و چند ثانیه بعد دیدم خودش عکس فرستاد .و پشتش دو تا دیگه فرستاد . گیج شده بودم میگفتم مگه میشه یه نفر اینقدر راحت باشه؟هنوزم شک داشتم ولی به روی خودم نیاوردم و صحبت هامون و پیام بازی تا نزدیک 4 صبح ادامه داشت و من خداحافظی کردم و با فکر مشغول خوابیدم .
فردای اون روز حدود ساعت 11 بهش پیام دادم و جواب داد گفت بیرونه .و همینطور بدون اینکه من بگم برام سلفی میفرستاد و اینبار صداش رو فرستاد و دیگه اطمینان پیدا کردم طرفم دختره .همینجور روزها و شبا به هم پیام میدادیم و این رابطه داشت بیشتر و بیشترو صمیمی تر میشد .
یکماه از این ارتباط گذشته بود و حالا دیگه ما کاملا به هم وابسته شده بودیم شماره همو داشتیم و همه چیز همو میدونستیم تنها مشکلی که بود فاصله ما از هم بود اون اهواز بود و من بوشهر زندگی میکردم هوای بوشهر و اهواز این فصل سال عالیه !
قطعا چون دختر بود نمیتونست تنهایی بیاد پیش من و تصمیم گرفتیم که من برم پیش شیدا که ببینمش.
اوضاع کرونا و سفر سخت بود اونم به اهواز که پیک کرونا داشت ولی تصمیمم رو گرفته بودم
قرار شد روز جمعه صبح حرکت کنم و همه چیز رو آماده کردم و به خودم رسیدم و یه کم استرس داشتم برای قرار اول طبیعی بود .حدود 6 ساعت توی راه بودم تا رسیدم اهواز و بین راه دو سه بار با هم تلفنی حرف زدیم . شیدا توی یه آرایشگاه کار میکرد و اون روز خودش تنها اونجا بود بخاطر کرونا مشتری زیادی نمیومد
رسیدم به اهواز و ازش لوکیشن گرفتم و حرکت کردم .دل توی دلم نبود .میدونستم شیدا دختر گرم و راحتیه ولی خب بازم نگران بودم که همه چیز خوب باشه
حدود بیست دقیقه ای رسیدم به مقصد و سر کوچه ارایشگاه ایستادم
زنگ زدم به شیدا
سریع جواب داد و با خنده گفت :گم که نشدی
گفتم:نه سرکوچه نشستم توی ماشین بیا بریم بیرون دور بزنیم
گفت :نه بیرون شاید کسی ببینه تو بیا اینجا کسی توی ارایشگاه نیست کلا تعطیلیم منم اومدم که فقط تو رو ببینم
گفتم:آخه ارایشگاه زنونه من چطور بیام داخل
گفت:بهونه نیار ماشینت رو پارک کن پیاده شو بیا تا جلو در من در رو باز میکنم سریع بیا داخل
منم اوکی دادم ،ماشین رو پارک کردم و رفتم به سمت آرایشگاه
حالا استرس اینکه ممکنه کسی ببینه هم اضافه شد روی بقیه استرس ها
رسیدم جلوی در .کوچه خلوت بود فقط یه خانوم از اخر کوچه داشت خارج میشد اون که رفت سریع پریدم داخل و شیدا در رو بست و پرده ها رو کشید
یه لحظه اومد جلو دست بده که من بغلش کردم و گفت :چقدر عجولی
و دو تامون زدیم زیر خنده .چند تا نوشیدنی با خودم آورده بودم یه میز اونجا بود گذاشتمشون روی میز و رفتم روی یه صندلی نشستم گفتم شیدا اینجا به ادم استرس وارد میشه بریم یه جای دیگه
گفت نگران نباش صاحب اصلی آرایشگاه چند روزه کرونا گرفته و اصلا بیرون نمیره آایشگاه هم چند روزه تعطیله هیچ کسی نمیاد .
کمی خیالم راحت شد و ازش خواستم بیاد نزدیکم بشینه .بی مقدمه اومد روی پام نشست و منم یه بوس گذاشتم روی گونه هاش و گفت همین؟گفتم خب باید اول ببینم چی به چیه .گفت توی چت هات پر رو تر بودیا و هر دو باز خندیدیم
لبمو بردم نزدیک لباش .ساکت بودیم و فقط گرمای نفس هامون به هم میخورد و چیزی نمیگفتیم چشامو بستم و یه بوس گذاشتم روی لباش .و با ولع و حرص شروع کردیم از هم لب گرفتن.

همینجور که لب میگرفتیم دستمو انداختم به سینه هاش گفت صبر کن و خودش پیرهنش رو در آورد سوتین نبسته بود گفت منم میخوام گفتم چی؟گفت بدن لخت تو رو !! سریع پیرهن و شلوار رو در آوردم و فقط یه شورت داشتم
روی یکی از صندلی های ارایشگاه که تاشو هستن دراز کشید من رفتم روش و باز هم از هم لب گرفتیم و گردنش رو خوردم و سینه هاشو فشار میدادم و اومدم رو سینه هاش و شروع کردم لیسیدن و مکیدن اونا .
داشت لذت میبرد و منم با لذت اون لذت میبردم .از سینه ها اومدم پایین ولی هنوز با دستام میمالیدمشون و شکمش رو میبوسیدم .یه ساپورت پاش بود اونو اروم در آوردم و یه کص خوشگل و تپل و بی مو جلوم ظاهر شد.یه بوسه کوچیک روی چوچولش زدم و شروع کردم اول لیس زدن چوچوله و اطرافش و میمکیدمش .شیدا داشت از لذت به خودش میپیچید و پاهاش رو دور کمرم قلاب کرده بود و منو فشار میداد سمت کصش.
دائم میلیسیدم و زیون میزدم و با دستام بدنش و سینه هاشو نوازش میکردم شیدا هم از طرفی میخواست صداش رو کنترل کنه که توی سالن نپیچه و از طرفی داشت از لذت دیوونه میشد که یهو دو تا جیغ ریز زد منو با دستش فشار داد روی کسش و خودش همه کصش رو کرد دهنم و چند بار تکون داد و اروم شد .فهمیدم ارضا شده .اومدم بالا سمت سینه هاش و کیرم داشت توی شرتم منفجر میشد با دستش کیرمو از روی شرت میمالید و گفت عزیزم حالا تو بخواب نوبت منه کارمو شروع کنم .
نشستم روی صندلی و اومد جلوی من نشست و کیرمو که شق شده بود آورد بیرون آروم کیرمو کرد توی دهنش و شروع کرد به ساک زدن و جوری ساک میزد انگار دارم یه کص تنگ رو میکنم .حدود 10 دقیقه همینجور میخورد و لیس میزد جوری که دور دهنش هم خیس شده بود .گفت امیرعلی میخوای بکنی؟گفتم مگه پرده نداری؟گفت منظورم از جلو نبود البته دو تا انتخاب داری
گفتم چه انتخابی؟گفت کیرت رو بزاری لای کصم و بمالی یا اینکه از پشت بکنی!!
گفتم میشه هر دو؟
گفت اینم میشه و یه بوس از لبام گرفت
خوابوندمش روی صندلی که حالا مثل یه تخت باز شده بود و رفتم روش خوابیدم و کیرمو گذاشتم لای کصش که کاملا خیس و پر از اب بود و اروم اروم میمالیدم بین کصش و لب میگرفتم و سینه هاش دستم بود و شیدا هم دوباره داشت لذت میبرد و بشکل وحشیانه لبامو میخورد و خودش داشت کمرشو تکون میداد اروم کیرمو میاوردم عقب و میبردم جلو سوراخ کصش یه کم فشار میدادم و میمالیدم و دوباره ادامه میدادم هر دو توی اوج لذت بودیم
بهش گفتم میخوام از پشت بکنم بلند شو داگی بخواب !! گفت نه صبر کن خودم انجام میدم و بهم گفت روی صندلی بشینم و خودش از عقب اومد روی من نشست و کیر منو تنظیم میکرد به سوراخ کونش و چون کیرم حسابی خیس شده بود اذیت نشد و کیرم راحت نصفش رفت داخل و همونجا نگه داشت و اروم تکون تکون دادیم تا جا باز کنه و تا اخر رفت داخلش
شیدا گفت عزیزم الان آمادست هر کار میخوای بکن و من همونجوری بدون اینکه درش بیارم چرخوندمش به حالت داگی و یه کم خم شدم روش و سینه هاشو گرفتم و شروع کردم تلمبه زدن صدای تلمبه ها و برخورد بدن هامون توی سالن میپیچید خود شیدا هم داشت تکون میداد و قمبل کونش میلرزید و اه و ناله میکرد و میگفت اره جرم بده این کون مال خودته بکن منو
منم سرعتم رو بیشتر میکردم و داشت آبم میومد بهش گفتم دارم میام گفت بریز توش . و با چند حرکت دیگه کاملا تخلیه شدم
بدون اینکه کیرمو در بیارم دراز کشیدم روی شیدا و همون حالت از پشت گردنش و صورتش رو میبوسیدم و قربون صدقش میرفتم .
چند دقیقه توی این حالت بودیم تا حالمون جا بیاد بعد بلند شدیم و خودمون رو پاک کردیم و رفتم دو تا نوشیدنی باز کردم و خوردیم و نشستیم توی بغل هم بدون لباس و همو نوازش میکردیم و صحبت میکردیم تا حدود ساعت 6 عصر اونجا بودم و یه بار دیگه کردم و دم برگشتن هم برام ساک زد گفت جوری باید تخلیه بشی که تا دفه بعد که میای پیشم نتونی نگاه به کسی بکنی
این دستان ادامه دارد

نوشته: Amiralilawyer


👍 33
👎 12
97401 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

777490
2020-11-19 00:47:06 +0330 +0330

شادو69 عزیز و گرامی یاد بگیر!! ملت
گروه دارن شمام گروه داری!!! 🤤 🤤 🤤

6 ❤️

777516
2020-11-19 01:31:18 +0330 +0330

بابا این اشتباهی رفته تو ارایشگاه مردونه کونش گذاشتن الان عقده کرده دق کرده داستانو برعکس کرده بعدشم صاحب مغازه جوری کردش که دفعه بعد نتونه راه بره نه اینکه به کسی نگاه نکنه

6 ❤️

777528
2020-11-19 02:13:05 +0330 +0330

اگه دروغ بگی کیر تو کونت ولی اگه راست میگی کیر تو کونت

4 ❤️

777530
2020-11-19 02:15:38 +0330 +0330

خب معلومه به کسی نگاه نکردی فقط کردی 😁😁😁

0 ❤️

777532
2020-11-19 02:29:35 +0330 +0330

هر کی میاد اینجا داستان مینویسه راحت کس بهش پا میده میاد زیرش میخوابه نمیدونم اون ملتی که دارن از بی کسی جق میزنن کیا هستن 😅😅


777547
2020-11-19 04:52:29 +0330 +0330

صدبار گفتم از موتوری جنس نگیرید،همین میشه دیگه،توهم ناجور میزنید و تا این حد پیش میرید😂😂😂
خدا شفات بده،نداد هم طوری نیست ما کلی میخندیم به توهماتت🤣🤣🤣

4 ❤️

777557
2020-11-19 07:54:49 +0330 +0330

از در رفتی تو دستتاتو نشستی ؟

3 ❤️

777564
2020-11-19 09:03:42 +0330 +0330

بعد از شش ساعت رانندگی خواه ناخواه بدن عرق میکنه اونم تو جنوب کشور زمستان هم که نبوده چون کرونا تازه از اسفند پارسال همه گیر شد الان هم که خوزستان روزش هنوز تا حدودی گرمه…اونوقت بدون اینکه دوش بگیری ساک زد برات؟؟؟ 👎

1 ❤️

777576
2020-11-19 10:26:09 +0330 +0330

واسه یه کص از بوشهر رفتی اهواز؟
یعنی کیر همه بروبچ شهوانی تو کونت

1 ❤️

777597
2020-11-19 14:00:13 +0330 +0330

آقا من همسایه بالایی مون بده،که هیچ وقت نمیده مثلا اگه بده، جال رفتن 4 تا پله رو ندارم بابا بی خیال این همه راه رفتی حیته نباشی …

0 ❤️

777605
2020-11-19 14:47:21 +0330 +0330

فقط چون همشهری احسانو هستی لایک دادم.برو تمرین کن بهتر بنویسی.

0 ❤️

777608
2020-11-19 16:06:44 +0330 +0330

ناموسن نمیدونم فقط واسع من ایطوره یا بقیه ام همینطورع اقا من یه زنه رو ک خودش پا داد و رفتم خونه اش کلی جر و بحث کردم تا برام یه دیقه ساک زد و از کون ک بعد ده بار تازه راضی شد چند ثانیه موقع ارضا شده سرشو بکنم توش ک فقط ابم بیاد بریزع تو کونش بعد این ملت خیلی راحت خودشون ساک میزنن تازه از کونم میدن از خداخواسته . چرا دروغ تحویل ملت میدین باوا به خدا به پیر به پیمنقل دختر جماعت با یدیقه ساک ابتو میاره ننویسین ده دیقه ساک پر تف زد بیس دیقه ام کردم تو کونش تا ابم اومد . نکنین اینکارو جان مادرتون

1 ❤️

777618
2020-11-19 19:07:50 +0330 +0330

دمت گرم اگه رفتی کردی اگرم دادی نوش جونت کیرارایشگره

0 ❤️

777773
2020-11-20 10:18:06 +0330 +0330

دوست دیگه ای داره

0 ❤️

777777
2020-11-20 11:15:20 +0330 +0330

لعنتیا گروه دارین چرا مارو نمیبرین خخخ

0 ❤️

777811
2020-11-20 18:22:28 +0330 +0330

احساس میکنم دروغی بیش نیست

0 ❤️

777941
2020-11-21 13:29:33 +0330 +0330

کامنت ها رو که خوندم جقی های سایت رو شناختم

3 ❤️

777944
2020-11-21 13:47:30 +0330 +0330

داستان زیبایی بود .رسا و جذاب
کامنت ها رو جدی نگیر اینجا یه سری آدم هستن که یا جقی بی خاصیتن یا فکر کردن کوه نمک هستن و دنبال خودنمایی هستن
نمونش EAZY. سارینااا. Kiredivoone. Strong.amir. Tarzan_shahvani mehrdad1061. Majidfal
پروفایل تک تک اینا رو ببینی یا جقی هایی هستن که توی شهوانی دنبال دوست دخترم😂😂فکرشو بکن توی شهوانی دنبال دوست دختره😂
یا اونقدر بیرون کسی بهشون اهمیت نداده که اومدن اینجا خودشون رو نشون بدن
الگوی خوب بودن و بد بودن داستانت رو لایک ها ببین نه این افراد معلوم الحال
لایک هات هم که ۲۴_۱۰ یعنی خیلی خوبه
بازم بنویس داداش

3 ❤️

777945
2020-11-21 13:49:57 +0330 +0330

داستان جالب و زیبا و قابل باور بود .ادامه هم بنویس

1 ❤️

777946
2020-11-21 13:51:29 +0330 +0330

حال کردم با داستانت دمت گرم

0 ❤️

777947
2020-11-21 13:57:43 +0330 +0330

منم گروه میخوام

0 ❤️

778046
2020-11-22 02:39:13 +0330 +0330

طرف نوشته اینارو جدی نگیر اینا جقی هایی هستن که تو سایت دنبال دوست دخترن طبق داستان ایشون هم از سایت طرف رو پیدا کرده نکنه خود شما اینجا میاین برای امر به معروف یا اینجا نذری ای چیزی میدن خب شما هم یه جقو هستین که دوست داره بگه من با بقیه فرق دارم ن داداش جقتو بزن …بعدش راست میگن دا همه بار اولی که میرن پیش دختره اینا اصلا کاری انجام نمیدن دختره هر کار رو انجام میده…اینم یکم دور از واقعیته

0 ❤️

778091
2020-11-22 10:16:36 +0330 +0330

Hojiiiii کصشعر بودن نظرت همین بس که .اونجا که نوشته من توی سایت شهوانی با کسی آشنا شدم قبول داری ولی اونجا که نوشته با دختره بودم و … قبول نداری ما به همچین آدمهایی اگه دور و برمون باشند میگیم کصمغز😂😂از هر چیزی اون موردی که به نفعشونه درسته و اون چیزی که به ضررشونه خرابه😂😂ضمنا یه درصد به سلول های خاکستری مغزت فشار نیاوردی که فکر کنی شاید این داستان فانتزی و تخیلی بوده؟!!!😂دوست دختر از شهوانی؟!!!مرسی که خییییلیییی میفهمی.ضمنا من اینجام صرفا برای تفریح نه برای جق زدن و دوست دختر.

0 ❤️

779957
2020-12-03 13:25:21 +0330 +0330

ملجوقی مریض به تو میگنا

0 ❤️

780119
2020-12-04 15:39:48 +0330 +0330

عجب تو آرایشگاه هم میشه حال کرد

0 ❤️

780689
2020-12-08 03:16:24 +0330 +0330

عینک ری بند نزدی اخه ولگ 😁😁🤨🤨🤨

0 ❤️Top Bottom