سکس ثمین و امیر

1400/06/23

دیگه خیلی حرص منو در اورده من مگر چی کم دارم صبح برای بردن ماشین که امد خودم بهش میگم
با اونکه میدونم خر نیست واز رفتارم فهمیده من دوست دارم باهاش سکس داشته باشم تو همین فکرا بودم که خوابم برد و صبح با صدای زنگ در بیدار شدم خودش بود بلند شده موهامو درست کردم و باهمون لباسی که تنم بود رفتم درو باز کنم دو باز کردم امد داخل من پشت در بودم سلام اقا امیر برگشت سلام تا منو دید میخ شد با یه شلوارک کوتا تنگ که خط کسم معلوم بود و کون گردم داخلش خودشو نشون میداد
خوبی ممنون نگاهش دنبالم میکرد راستی صبحانه خوردی اره اما بدم نمیاد یک بار دیگه بخورم بیا داخل من جلو میرفتم اونم پشت سرم میدونستم الان کیرشم راست شده امد روی میز توی اشپز خانه نشست من رفتم سمت گاز خوب امیر جان چه خبر که یک دفعه درگوشم گفت سلامتی تا برگشتم تو بغلش بودم چشم تو چشم شدیم امیر لبش چسبید به لبم منم که از خدام بود شروع کردم به خوردن لباش چه حالی میداد
دوتامون مثل وحشی ها میخوردیم لبای همو جدا شد ازم تاپمو در اورد افتاد به جون سینه هام چون قدش از من بلند تر بود خم شده بود بعد بلندم کرد گذاشتم روی سنگ اوپن و سینه هام وگردنمو میخورد حولش دادم کنار امدم پایین زانو زدم جلوش نمیخواستم کم بیارم میخواستم بگم منم بلدم خوش پیراهنشو در اورد کمربندشو با ناز در اوردم و همینطور که چشم مام به چشماش گره خورده بود دکمه های شلوارشو باز میکردم وبا یخورده ناز کردن شلوار با شرتشو کشیدم پایین ویه دفعه یه کیر دراز و کلفت افتاد بیرون از اونجایی که زنش گفته بود کیر امیر کلفته انتظارشو داشتم اما اینقدر دیگه نه اول حقیقتش ترسیدم ولی به روی خودم نیوردم و سعی کردم خیلی طبیعی رفتار کنم که انگار چیزی نیست برام خواهر شوهرم تعریف کرده بود که کیر امیر کلفته اما فکر میکردم حتما اندازیه کیر علی شوهرمه چون اونم کلفته اما بخوام راستشو بگم قشنگ دوتای کیر علی بود برگشت کمرشو چسبوند به دیوار اشپزخونه کیرشو گرفتم تو دستم با اون دستم تخماشو گرفتم اول یه بوس کوچیک از سرش گرفتم و سرشو کردم توی دهنم و شروع کردم به خوردنش و تمام مدت چشم تو چشم بودیم سما زنش خواهر شوهرم برام تعریف. میکرد که چطور سکس میکنن وچون همه چیزو میدونستم میخواستم کارهایی که اون برای امیر کرده من نکنم و چیز جدیدی براش انجام بدم وحدفم این بود که چون اولین باره کاری کنم که زده نشه ازم که بار اول و اخر باشه وبه طور خیلی حرفه ایبراش ساک میزدم حتی از فیلمهای سوپرم قشنگتر که دیگه صدای ناله هاش در امده بود اما من ول کن نبودم میدونستم که خیلی دیر ارضا میشه بخاطر این با خیال راحت ساک میزدم با نگاه کردن داخل چشماش و ساک زدن حسابی شهوتیش کرده بودم یه دفعه بلندم کرد دست کرد شلوارکمو در اورد. و توی یه چشم به هم زدن مثل یه عروسک از زمین بلندم کرد و چرخوندم جوری که خودش سر پا بود من برعکس اویزون بودم کیرش قشنگ روبروی صورتم و کسم روبروی صورتش بود پاهام هم دور گردنش از این طرف من براش ساک میزدم از اون طرف اون کس منو میخورد
(من ثمین هستم ۲۷ساله قدی ۱۶۰ وزن ۵۰ سبزه ورزش کار کونی گرد و سینه هایی سفت که احتیاج به سوتین ندارم و۱۸ماه که ازدواج کردم امیر پسری خوشکل و خوشتیپ قدی ۲متر خودشم تک فرزنده که یک ساله با خواهر شوهرم ازدواج کرده شوهر من ۱۴ روز کاره ۱۴ روز خونه و برعکس من که خیلی شهوتی هستم اون ادم سردی هست و ۱۴ روزی که اینجاست شاید ۵ بار سکس کنیم اما امیر از تعریفهایی که زنش کرده ادم شهوتی که روزی یک بارو سکس میکنه )
وقتی شروع کردبه خوردن کسم اینقدر قشنگ و حرفه ای میخورد که من نمیتونستم ناله نکنم ودرست ساک نمیزدم براش زبونشو جوری میچرخوند داخلش که دیونم میکرد داشتم میترکیدم که دیگه دادم در امد بسه امیر بسه اوردم پایین چسبوندم به دیوار اوپن یکی از پاهامو بلند کرد گذاشت بالا کیرشو مالید در کسم وای گرمای سر کیرش تمام بدنمو گرم میکرد یواش کرد داخل اخ جون چه کیری همینطور که داشت داخل بدنم میرفت داشت دردم بیشتر میشد اما لذت زیادی داشت و نمیخواستم با گفتن درد داره از این لذت کم کنم خودشم خیلی خوب داشت کارشو انجام میداد که درد زیادی نکشم و با حرفاش داشت منو بیشتر به مرز جنون میبرد وای چه کس خوبی داری اخ جون چقدر تنگه وای خدای من چقدر گرمه و همینطور گردنم و گوشمو از پشت میخورد نصف کیرش داخل بود یه دفعه یه سیلی محکم به کونم زد یه جیق زدم از دردش جاش میسوخت چند سانه بعد که دردشکم تر شد تازه فعمیدم تمام کیرش داخل کسمه همون موقه که سیلی زد کیرشو کامل کرد داخل اما من چون حواسم رفت به درد سیلی درد کسمو نفهمیدم اما اون کاری کرد که درد با شهوتو لذت قاطی بشه شروع کرد به تلمبه زدن وای خدای من احساس میکردم الانه کسم پاره بشه اما داستم لذتم میبردم سینه هامو محکم چنگ میزد گردنمو میخورد و کسمو میکرد تمام جاهای حساس بدنم داشت تحریک میشد من دیگه کارم از ناله گذشته بود و جیق میزدم و چنگ به سنگ اوپن میزدم تلبه زدنش تند تر شده بود اخ خدای من چه حال خوبی دارم تو همین حال دستشو رسوند به کسم و بالای کسمو با انگشت تند تند میمالید دیگه راستی راستی داشتم میترکیدم و داد میزدم امیر دارم میمیرم چکار میکنی با من اونم دارم پارت میکنم دوست داری جلوی علی پارت کنم اره بکن علی کجایی بیا ببین دامادتون داره زنتو پاره میکنه پارم کن امیر پارم کنم سما بیا ببین شوهرت داره جرم میده بیا ببین کیر شوهرت کجاست اخ جون سما این کیر دیگه مال منم هست وای خدای من امیرم با این حرفا بیشتر تحریک میشد من که تا اون لحظه دوبار ارضا شده بودم اما حالیم نبود امیر برعکسم کرد بلندم کرد گذاشتم روی سنگ کمرم روی سنگ بود پاهام دست امیر کیرشو کرد داخل این دفعه میدیدم چطور داره میره داخلم و با این صحنه بیشتر تحریک میشدم تند تند میکرد منو بعد چند دقیقه نفسام تند شدن بدنم گرم شد و عرق میکرد و یه دفعه حال عجیبی بهم دست داد و تمام بدنم به شدت شروع به لرزیدن کرد اره برای اولین بار توی زندگیم به ارگاسم کامل رسیدم وای خدای من خیلی خوبی بود. خیلی احساس میکردم خیلی سبک شدم و از حال رفتم امیر اینتاد و نوازشم میکرد خواست کیرشو بیرون بکشه نگذاشتم یه دو دقیقه ای ایستادم بعد بهش گفتم بزن که احساس کردم کیرش شل شده خودمو جدا کردم امدم پایین جلوش زانو زدم و شروع کردم به ساک زدن و با تمام وجودم براش میخوردم فکر کنم ۵ دقیقه ای گذشت که گفت بسه بسه الانه ابم بیاد خواست خودشو جدا کنه که با چنگ زدن به پاش نگذاشتمش و سر کیرشو تو دهنم مثل ادامس میچرخوندم که یک دفعه تمام ابش ریخت توی دهنم وای چقدر زیاد بود و داغ نمیخواستم کیرشو در بیارم و مجبوری قورتش دادم و با زبون دور سرکیرشو لیس زدم که دیگه داد میزد و خودشو جدا کرد نشست روی صندلی خلاصه اون روز صبح بهترین صبح زندگیم بود
یه ۶ ماهی میگذره و چند بار دیگه هم سکس کردیم

نوشته: ثمین


👍 10
👎 12
18201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

832083
2021-09-14 00:56:46 +0430 +0430

چقد راحت خیانت میکنین
واقعا خنده داره!
درد داره!

4 ❤️

832131
2021-09-14 05:40:59 +0430 +0430

خوب بود اما این که وسط داستان تازه اومدی خودتو معرفی میکنی ضایع است بعدشم دنبالت که نکردن داستان رو آروم پیش ببر.

0 ❤️

832154
2021-09-14 08:35:09 +0430 +0430

خدا مراد هرچی زن ۱۶۰ سانتی رو با یه مرد بالا ۱۹۰ سانت بده :))))))

1 ❤️

832204
2021-09-14 12:59:38 +0430 +0430

در و باز کرد و اومد کرد و رفت
این خلاصه کل داستان بود

1 ❤️

832224
2021-09-14 14:46:51 +0430 +0430

پورن هاب میبینی🤣🤣🤣

0 ❤️

832258
2021-09-14 18:17:18 +0430 +0430

شما خوش باش ما هم خوشین با خیالات خوش دوستان خخخخ

0 ❤️

832275
2021-09-14 22:40:52 +0430 +0430

زپشک

0 ❤️

832276
2021-09-14 22:50:13 +0430 +0430

کیرمنم به انضمام کیرشوهرسماتوکوست دیوث باکس شعرگفتنت

0 ❤️

832441
2021-09-15 19:08:21 +0430 +0430

خیانت خیانت خیانت خیانت
آبم قاطی اون شیری که ننتون بهتون داد!!

0 ❤️