سکس خشن و باحال

  1392/11/18

  زنگ زد بم گفت فردا ساعت 4 میام دنبالت فقط خدا کنه دروغ باشه...
  فهمیدم مهدی جریان فرشاد رو فهمیده. من با فرشاد قبل از مهدی بودم فرشاد ازم خواسته بود به یاد قدیما با اکیپ قبلیمون بریم کوه منم مهدی و پیچونده بودم و add دوس پسریکی از دخترای اکیپ،دوست مهدی بود تا دیدمش فهمیدم بدبخت شدم ...
  نامردی نکرده بود به مهدی گفته بود اومد دنبالم رفتیم سریه کوچه ای نگه داشت زنگ زد گفت بیا سر کوچه بعععله دیدم عنتر اقا دوستش داره میاد
  تا رسید بمون گفت مهدی بیخیال شو زشته...
  مهدی گفت خفه شو بگو کجا برم خلاصه ادرس داد و باهم رفتیم پیاده شد رفت با یکی برگشت تا چشمم به فرشاد افتاد خودمو باختم آبروم پیش جفتشون رفته بود سوار شدن فرشاد خیلی مودب احوالپرسی کرد ...سکوت اونجا داشت خفه م میکرد رو کردم به حسین "دوست عنتر مهدی" گفتم این سکوت نکبتی هدیه شما به دوستاته معلوم نیس چی به مهدی گفتی که این قاطی کرده مهدی یه نیش خندی زدو من کفری تر شدم گفتم شما حق داشتی که هر برخوردی با من داشته باشی اما حق نداشتی وقت فرشادو بگیری که مهدی با پشت دست کوبوند تو صورتم منم شروع کردم به جیغ زدن صدای سیستم و برد بالا که دیدم جیغ زدن فایده نداره و خفه خون گرفتم حسین گفت اگه با ما کار ندارین ما بریم مهدی اونارو پیاده کرد من موندمو اون مهدی واقعا حالش بد بود میدونم پیش دوستش ضایع شده بود،
  -گفتم میخوام باهات حرف بزنم
  -گفت میشنوم
  -گفتم اینجا نه کل حواست و میخوام پشت فرمون عصبی هستی برو خونت
  اینقد خسته بود که رفت .برای سکس میبردمش خونه چون مهدی و میشناختم میدونستم فقط با سکس اروم میشه طبق عادتش وارد خونه که شد رفت دوش گرفت منم داشتم آماده میکردم خودمو که چطور حشریش کنم از حموم اومد بیرون بدون اینکه نیگام کنه
  -گفت حرفتو که زدی برو من خوابم میاد
  -گفتم پَ مغازه؟
  -گفت به تو ربطی نداره
  -گفتم مهدی من کاری نکردم که بخاطرش همچین رفتاری باهام داری
  اومد طرفم و ناخودآگاه دستم و بردم رو سرم به منظور دفاع دستمو گرفت
  -خندید و گفت ایکاش بجای اینکه وقت آقا فرشادبرات مهم بود اعصاب داغون من برات مهم بود ایکاش بهم میگفتی و میرفتی یه نفس راحت کشیدم دیگه میشد با مهدی یه سکس داشت
  دستاشو بردم سمت لبم و تو چشاش خیره شدم لبمو محکم چسبوندم به دستش
  - گفتم میدونم اشتباه کردم اما ...
  ساکت شدم و دوباره دستش و بوسیدم عمدا نفسامو تندتر کردم البته مث سگ هم ترسیده بودم یه اشتباه برابر بود با کتک خوردنم ...
  خودمو انداختم رو سینه ش تا صدای نفس زدنم و بشنوه دستشو کشید لای موهام بهش گفتم هیچوقت این دستاتو ازم نگیر دوباره نشستمو تو چشاش خیره شدم منتظر بودم ازم لب بگیره که گرفت منم مستقیم دستمو بردم طرف کیرش هنوز شق نبود میدونستم عاشق این حرکته که کیرش تو دهن شق شه هزار بار بم گفته بود ولی من کم براش ساک میزدم شلوارکشو در آوردم کیر نیم خیز شده شو بردم تو دهنم با حال بود خیلی حال داد کاملا راست شده بود طوری که دیگه واقعا داشتم بالا می اوردم رو کرد بم
  - گفت میخوام پاره ت کنم از دیشبه جرم دادی منم میخوام جبران کنم کارتو
  رفت تو اتاق خوابش و منو صدا زد که برم تو اتاق بعععله بوی اسپری در اومده بود یه ترامادول هم انداخت بالا رفتم براش اب آوردم
  - گفتم خریت کردی من یه ساعت دیگه باید خونه باشم
  - گفت زنگ بزن بگو امشب یه گورستونی می مونی
  منم زنگ زدم به بابام گفتم خونه ابجی ام امشب نگران نباشین بعد با ابجیمم هماهنگ کردم که امشب تولد دوستمه بابا نمیذاشت برم بش گفتم خونه توام و اونم پایه قبول کرد
  دوباره کیرش خوابیده بود دستشو برد تو موهام و لب گرفت از موهام کشید و پرتم کرد رو تخت ازاین پوزیشنش فهمیدم سکس امشبش پاره م میکنه "خشن" بود گفتم افسارمو بدم دستش جرم میده سریع بلند شدم و کیرشو کردم تو دهنم اونم تی شرتمو سوتینمو دراورد سینمو محکم فشار میدادکیرش چه طعمی داشت چقد خنک شده بود وای داشت اروم اروم تو دهنم قد میکشید لبام بی حس شده بودن کیرش کاملا شق شده بود دستشو برد پشت سرم فشار میداد کیرشو تا ته میکرد تو حلقم منم با هر بار کردنش اوق میزدم کیرشو که در اورد شروع کردم به سرفه کردن از چشام داشت اشک میریخت دوباره خوابوندم رو تخت شروع کرد شلوارمو شورتمو باهم در اورد گردنمو لیسیدن و سینه هامو گاز گرفتن منم جیغ میزدم آخ و اوخ میکردم کیرشو گرفت مالید به کسم واااای چه حسی عاشق این حرکتشم دستشو گذاشت دور گردنم و کیرشو گذاشت در کسم میدونستم افکار پلید داره خودمو برای هر درد ناگهانی اماده کرده بودم و میخواستم واقعا راحت باشه و باهاش مخالفت نکنم با دستاش فشار داد طوری که داشت خفه م میکرد وتوی یه چشم بهم زدن کل کیرشو کرد تو کسم با یه دست داشت خفه میکرد با یه دست محکم میزد رو سینه م کیرشو دوباره در اورد گذاشت در کسم دوباره کلشو کرد توش هم درد داشتم هم لذت خدای من تمام بدنم درگیر سکس بود افتاد روم تند تند داشت عقب جلو میکرد همینطور که داشت تلمبه آه اووه هم میکرد من واقعا ابم میومد ولی هیچوقت زیر ارضا نمیشم ازش خواهش کردم بزار بیام رو دارم جر میخورم بزار ارضا شم گفت همون زیر ابتو بیار گفتم بیخیال نمیخوام که بر گردوند به شکم خوابوند دستشو خیس کرد کیرشو کرد تو کسم و تلمبه میزد و با دستش که از رو شکمم برده بود رو کسم و میمالید عجب حسی داشت خدای من چشامو بسته بودم و رو ابرا بودم مهدی داشت سعی میکرد اون زیر آبمو بیاره ومن نمیخواستم ارضا شم اخه هیچوقت این حس و نداشتم خیلی قشنگ بود اون به طرز وحشیانه ای محکم خودشو به من میکوبید طوری که اگه میشد خایه هاشم فرو میکرد پاهاشو جمع میکرد و به عقب میبرد با تمام نیرو کیرشو حل میداد تو کسم وقتی به تهش که میرسید خودشو وا میداد روم اینقد اینکارو کرد که دستش خسته شد از مالیدن دید فایده نداره خوابیدو من رفتم بالا کیرشو با دستم جادادم تو کسم عضلاتمو سفت کردم دوبار که رو کیرش بالا پایین رفتم آبم اومد بدنم سست شد افتادم روی مهدی اونم یه چند دقه ای مث همیشه کیرش تو کسم موند بدنمو ماساژ داد و اما تازه سکسش شروع شد به پشت منو خوابوند یه تف رو کسم انداخت کیرشو کرد توش افتاد به روزگار گردنم محکم میک میزد داد میزدم کبود میشه کثثثافط
  اون بی اعتنا موهامو میکشید و با یه اخمی که رو صورتش بود به سرعت داشت تلمبه میزد دیگه شروع کردم به زدنش تا از خودم جداش کنم کیرشو در اورد منو کشید لبه تخت به حالت سگی با دو دستش سینه هامو گرفت محکم تو دستش و میکشید و باز به سرعت تلمبه... منم داشتم گریه میکردم یه دو باری سعی کرد بکنه تو کونم اما نرفت خدا رو شکر بیخیال شد تااینکه کیرش تو کسم سیخ تر شده بود این حالت یعنی داره آبش میاد ریخت تو کسم برای اولین بار همچین سکس خشن و ارضا شدنش توی وجودمو تجربه میکردم زیبا بود ولی ایکاش من گریه م نمیگرفت.


  نوشته:‌ KENT...Red

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   starsorkh76
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • دروغ بود


  •   استیو استیفلر33
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • این أد با ‏add‏ که به معنی اضاف کردن و افزودن هست فرق داره و شاید یه اصطلاح ترکی باشه


  •   lidajan
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عاقبت پیچوندن اینه یعنی


  •   lidajan
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • عاقبت پیچوندن اینه یعنی :)


  •   m.jane
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • جنده ای دیگه. ما به شما و امثال شما میگیم جنده هر جایی. یعنی هرجا پا بده شب میمونی جر میخوری. با حرفای این دوست گرامی هم 110% موافقم. پس کیرم تو خانواده جنده پرورت، خواهر جنده تر از خودت و 100 البته خود آب کیری مقامت. بپیچ تا نکردنت اینجا


  •   سقراط
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ...


  •   شیرجوان...
  • 5 سال،11 ماه
   • None

  • ایول مکس ماهونی. حرفات به دلم نشست. چون حرف دل منم هست. که از قدیم گفتن:


   آنچه از دل بر آید
   لاجرم بر دل نشیند.
   آدمای پست و حقیر و بیوفای اینجوری دیده ام.
   میدونم چه حشراتی ان .


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو