سکس داغ با ساراجون

1399/09/07

این داستان واقعی نیست
چند روز بود که وقتی از خونه بیرون می رفتم یک دختر خیلی نازی رو می دیدم که خیلی تو کفش بودم.موهای قهوه ای،چشمای مشکی و در مورد هیکلشم لاغر بود ولی خوب بود.لاک مشکی می زد یک جفت صندل صندل قهوه ای هم می پوشید با لاک ناخن مشکی.هر دفعه که می دیدمش می خواستم یه طوری توجهشو جلب کنم اما خب خیلی سخت بود با کسی که نمیشناختم ارتباط برقرار کنم.ولی بالاخره به خودم گفتم باید از یه جایی شروع کنم.یک کاغذ شماره توی جیبم آماده گذاشتم یک روز بعد از ظهر همون جایی که معمولا میدیدمش قدم می زدم. دیگه می دونستم چه ساعتایی از اون جا رد می شه.

بعد از ده دقیقه صبر کردن دیدم داره نزدیک می شه چون اون روز خیابون شلوغ بود یکم سخت پیداش کردم.صبر کردم نزدیک شه وقتی که بهم رسید بهش چشمک زدم. اونم یک لبخند زد،فهمیدم که بدش نیومده.دنبالش راه افتادم و کاغذ شمارمو کنارش گرفتم اونم نگاهش افتاد به کاغذ،بعدش یک نگاهی به من کرد و با خنده ازم شماررو گرفت.

بعدش بلا فاصله از اون جا دور شدم،خیلی ذوق کرده بودم.بعد از این که رسیدم خونه(خونه ی مجردی) دیدم یک شماره زنگ زد فهمیدم که خودشه.گوشیو برداشتم خودشو معرفی کرد،خودش بود اسمش هم سارا بود.گفتم فردا یک قرار بزاریم اونم قبول کرد.

فرداش ساعت ۹ همون جایی که همدیگرو دیدیم قرار گذاشتیم. (منتهی اون روز با ماشینم رفتم)و سوارش کردم.یه رژ قرمز زده بود.سلام و احوال پرسی کردیم و در مورد هم دیگه پرسیدیم.خیلی ناز بود و حرف زدنش هم آدم رو حشری می کرد.توی راه چند بار دستشو گرفتم و بوسیدم خیلی نرم بود.ماشینو وقتی رسیدم جلوی خونه نگه داشتم.میخواستم همون روز اول ترتیبشو بدم به خاطر همین دستمو بردم نزدیک کسش اول خودشو کشید کنار ولی من کلی اصرار کردم که فقط یه دست می زنم سارا دیگه قبول کرد.اما من همون لحظه که دستم خورد به کسش یه آه آروم کشید منم که دیدم زده بالا دیگه ادامه دادم و چند دقیقه مالیدم بعد در گوشش با حالت سکسی گفتم می خوای ادامشو توی خونم انجام بدیم.ساراهم حشری شده بود نتونست پیشنهادمو رد کنه پیاده شدیم رفتیم خونه.

وارد خونه شدیم همین که رسیدیم بردمش اتاق خواب نشستم رو تخت سارا همون طور که ایستاده بود پای راستشو گذاشت روی تخت و منم که مبهوت پای زیباش شده بودم.پاهای سفید با لاک مشکی و اندازه ی متوسط. آروم صورتمو بهش نزدیک کردم و اول یه بوسه به روی پاش زدم بعدش دونه دونه انگشتای پاشو بوسیدم بعد یه نگاه به صورتش انداختم سارا هم دستاش دور گردنش بودن و داشت منو نگاه می کرد.بعدش یه لیس روی پاش زدم یه ناله ای کرد و بعدش لای انگشتاشو لیس زدم که دیدم نالش بلند تر شد.منم چون که حشریش می کرد این کارو بیشتر انجام می دادم و حدود دو دقیقه ادامه دادم.
تا این که خودشم اومد روی تخت دراز کشید و دوباره همون پای راستشو گرفت طرف من و منم یه لیس از کف پاش زدم و لیس بعدی رو از پاشنه ی پاش شروع کردم و تا انگشتاش آوردم و دیدم که در همون حین سارا داره پای چپ خودشو لیس می زنه.یه تف روی پاش انداخت و انگشت شصتشو تند تند می مکید و در همون حین ناله های سکسی می کرد و همین باعث میشد هردوتامون حشرمون بالاتر بزنه.
بعدش پاشو از دهنش در آورد اومد کنارم و پای چپشو گذاشت روی کیرم.حس خیلی خوبی داشت اونم اون پاهای ناز.کف پاشو آروم روی کیرم می کشید و آروم لبامونو به هم نزدیک کردیم و شروع به لب گرفتن کردیم لباش رو میخوردم و گاهی هم زبونمونو به هم می زدیم که خیلی لذت بخش بود.
همونطور که لب بازی میکردیم کیرمو از شلوارم آوردم بیرون و یک لحظه بوسرو قطع کردیم و سارا روی کیرم تف انداخت و بعد همونطور که کنارم نشسته بود دوتا کف پاشو دوطرف کیرم گرفت و شروع به مالیدن کیرم کرد و پاهاشو بالا پایین می کرد.بهترین حسی بود که تاحالا داشتم.
بعد از چند دقیقه سرعت فوت جابو کم کرد و آروم آروم صورتشو بهم نزدیک کرد و با یه لحن خیلی سکسی با صدای نازش گفت کونمو لیس می زنی.منم با اون لحنی که پرسید اگه دوست نداشتمم نمیتونستم نه بگم و گفتم آره عشقم.بعد به حالت سگی خوابید و منم شروع کردم به لیسیدن کونش سارا هم آه و اوه میکرد همینطوری لیس میزدم که زبونمو بردم پایین تر و شروع به خوردن کسش کردم که یهو یه آه بلند کشید و گفت آره کسمو بخور عشقم.منم سرعتو بیشتر کردم و تند تند کسشو لیس میزدم سارا ناله میکرد و اشتیاقمو بیشتر میکرد.
بعدش برگشت و دستشو حلقه کرد دور گردنم و گفت حالا وقتشه کیرتو بکنی تو کس تنگم منم با این حرفش حشری تر شدم و خوابوندمش روی تخت.
توی چشمای همدیگه خیره شده بودیم چشماش پر شهوت بود.بعد آروم آروم سر کیرمو توی کسش کردم و ساراهم یه آه کشید.بقیشو هم آروم آروم تو کردم و یکم داد زد.آروم آروم داشتم تلنبه میزدم و سارا به مرور زمان دادش بلندترمیشد بعدش پاشو گرفت سمت دهنش و انگشت پاشو کرد تو دهنش تا دادش آرومتر شه.من داشتم توی کسش تلمبه میزدم اونم پاش توی دهنش بود و داشت لیسش میزد و این باعث میشد دادش آرومتر شه.
نمیدونم چند دقیقه تلمبه زدم اما به سارا گفتم آبم داره میاد.سارا گفت آبتو بریز روی پاهام.یکم تعجب کردم چون معمولا دخترا میگن روی سینه یا صورتم بریز اما چون داغ بودم فقط زود کیرمو از تو کسش بیرون آوردم و سارا هم پاشو گرفت جلوم و من خواستم جق بزنم روی پاش ولی سارا گفت صبر کن من برات جق میزنم عشق من.بعدش دستشو گرفت دور کیرم و پاهاشو گرفته بود زیر کیرم و برام جق میزد و بهم میگفت آبتو بریز روی پاهای خوشگلو نازم میخوام آبتو روی پاهای سفیدم ببینم
و ظرف چند ثانیه آبم اومد و پاشید روی پاهای ناناز سارا جون بعد از این که کامل ارضا شدم سارا یکی یکی پاهاشو لیس زد و آبمو از روی پاهاش پاک کرد و خوردشون

نوشته: ؟


👍 8
👎 1
17801 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

778952
2020-11-27 02:09:24 +0330 +0330

با الاستی گرل تو اینکردیبلز سکس کردی؟

2 ❤️

779012
2020-11-27 10:28:10 +0330 +0330

این خوب بود دیگه جاکشا نظر منفی ندین

1 ❤️

779044
2020-11-27 15:21:56 +0330 +0330

این داستانت باعث شد یک خاطره من زنده بشه منم مثل توداشتم خیلی حال دادالبته من پاهاشو نخوردم این پاخوردن چه لذتی دار

0 ❤️

779045
2020-11-27 15:24:13 +0330 +0330

خانم های محترم کسی هست بیادسکس کنیم رومانتیک یاخشن هرچی خودتتون بخواین.
دنبال رابطه موندگارنیستم فقط واسه لذتش یک بار سکس کنیم.

1 ❤️

779053
2020-11-27 17:29:26 +0330 +0330

چطوری پا شو کرده تو دهنش.؟ 😕

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom