داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس شیرین اما پردرد

1395/08/23

وقتی فرشاد واسه اولین بار لبامو بوسید خیلی خجالت کشیدم ولی دلچسب بود وقتی لبامو میخورد و زبونش رو تو دهنم میچرخوند منکه بلد نبودم ولی گذاشتم یه دل سیر لبامو بخوره
بعد از اولین بوسه تو دیدارای بعدی چند بار دیگه همدیگرو بوسیدیم دیگه کم کم یاد گرفتم که چجوری لب میخورن اشتیاقم به چیزی بیشتر از لب خوردن کشیده شده بود وقتی میچسبید بهم دستاشو محکم دور کمرم حلقه میکرد داغ میشدم
دیگه هر جفتمون یه سکس کامل میخواستیم
یه چند تا فیلم سوپر آورده بود گفت ببر خونه نگاه کن یاد بگیری
صبح روز بعدش نشستم فیلمارو نگاه کردم خیلی حرفه ای تمیز سکس میکردن چه کیرای بزرگی داشتن با خودم میگفتم یعنی کیر فرشاد هم اینجوریه?!
یعنی بلده اینجوری سکس کنه
از یکی از فیلما خیلی خوشم اومد مرده زنه رو محکم میکرد تند تند صداش میپیچید تو اتاق
اون روز چند بار فیلمارو دیدم کسم داغ شده بود دلم میخواست همون لحظه فرشاد بود وکیرشو میذاشت تو کسم پردمو میزد تا بتونیم راحت سکس کنیم
یکی از فیلما مرده زنه رو از کون میکرد بیچاره زنه کونش داشت جر میخورد همش داد میزد مرده سیاه پوست بود کیرش کیر نبود که اندازه ی ساق پای من بود
تو همین حال و هوا بودم که فرشاد زنگ زد فهمید صدام یه جوری گفت حشرت زده بالا فیلما کار خودشون رو کردن(با خنده گفت)
گفتم فرشاد کاش الان اینجا بودی خیلی داغم خیلی میخوام
گفت غصه نخور فردا صبح بیا یه فیلم میذارم ۲ تایی میبینیم
صبح زود رفتم حموم موهای کسم رو زدم صاف صاف سفید و تپل عطر و ادکلنم زدم که یکم سوخت کسم
ولی خب خوشبو تمیز شد دل تو دلم نبود ساعتای ۹ صبح بود که آماده شدم رفتم خونشون
درو باز کرد بغلم کرد دستمو گرفت مستقیم رفتیم داخل اتاقش نشستم رو تخت یه سی دی درآورد گذاشت هنوز فیلم شروع نشده بود که گفت کیر من اندازه ی اینا نیستا ولی کوچیکم نیست واسه تو که تنگی بزرگم هست( بازم با خنده گفت)
گفتم وای فرشاد دارم میمیرم درش بیار ببینم
گفت صبر داشته باش دختر باید خوووب داغ بشی
نشست کنارم فیلم شروع شد یه دختر پسر خوشگل خوش هیکل داشتن همدیگرو میبوسیدن و بعد هم همدیگرو لخت کردن و باقی ماجرا فیلم که تموم شد
فرشاد لباشو گذاشت رو لبام شروع کرد به خوردنشون آروم اینکارو میکرد با دستش دکمه های مانتوم رو باز کرد سایز سینه هام ۷۵ گرد با نوک بیرون زده
لباسامو در آورد فقط شورت و سوتین تنم بود
منکه دیگه تحمل نداشتم
یهو فرشاد مث اینکه بهش فشار اومده باشه دراز کشید روم کیرش رو محکم از رو شورت میزد به کسم و لبامو میخوردیکم که این کارو کرد سوتینمو در آورد سینه هام رو یکم مالیدشون نوکشو خورد
گفت پاشو سرپا واستا از پشت چسبید بهم سینه هام رو گرفت انقدر فشارشون داد که قرمز شده بودن کیرش رو از پشت میمالید به کونم
گردنمو میخورد و گرمای نفساش دیوونم میکرد دستشو از لای شورتم رسوند به کسم شروع کرد به مالیدنش یکم که کسم رو مالید منو خم کرد به طرف پایین جوری که کونم بالا بود شورتشو در آورد آروم رو کس و کونم حرکتش داد کیرش رو هنوز ندیده بودم ولی سفت بود یه جوری بود وقتی میخورد به پوستم منو برگردوند سمت خودش پاهامو گرفت انداخت رو تخت اومد روم پاهاش لای پاهام بود
دوباره لبامو خورد گفت ساکت نباش دوست دارم صدای نفساتو بشنوم یا بگی آه اوی اخ ازین صداها
اصلا هم خجالت نکش منم که تا قبل از این حرفش تو خودم میپیچیدم دیگه کم کم نفسام اوج گرفت
پاهامو کامل از هم باز کرد شروع کرد به لیس زدن کسم
وای خدای من اوج لذت بود اگه یکی کست رو بخوره امکان نداره آه و ناله نکنی مث مار به خودم میپیچیدم و نمیذاشت خودمو ازش جدا کنم پاهامو محکم گرفته بود
زبونشو محکم و تند تند میزد به چوچولم زبونش رو میکشید رو کسم لبه های کسمو از هم باز کرده بود و لیسش میزد چوچولمو میک میزد
دیگه داشتم از حال میرفتم ولی ول کن نبود تا با یه صدای لرزون گفتم فرشاد بسه توروخدا تو همین لحظه بود که لرزیدم چشام سیاهی رفت و سوراخ کونم منقبض شد و یه مایع سفید از کسم زد بیرون
کیرش رو مالید به آب کسم یه متکا گذاشت زیر کمرم سوراخ کنمو یکم خیس کرد سر کیرشو گذاشت رو سوراخ کونم نگاش کردم چشمم افتاد به کیرش همونجور که گفته بود مث تو فیلما نبود اما واسه من بزرگ بود سرش باد کرده بود هر کار کرد سر کیرش داخل کونم نرفت هر چی فشار داد نرفت یکم کرم مالید به سر کیرش و سوراخ کونم فشار داد سرش رفت داخل انگار بهم برق ۲۲۰ ولت وصل کرده باشن خودمو عقب کشیدم کیرش در اومد گفت اینجوری نکن بذار تموم بشه بره فقط ۵ دقیقه تحمل کن
دوباره کیرش رو فشار داد رفت داخل دراز کشید روم یکم دیگه فشار داد سنگینی وزنش رو انداخت روم نمیتونستم تکون بخورم درد داشتم و سوزش
شروع کرد به عقب جلو کردن به سختی تکون میداد منم که فقط از درد ناله میکردمو میگفتم بسه توروخدا
احساس کرد که کونم داره کم کم جا باز کردمیکنه بیشتر فشار داد جوری که کیرش تا ته تو کونم بود تخماش میخورد به کونم یکم عقب جلو کرد کیرشو کشید بیرون یه تف انداخت رو سوراخ کونم دوباره فشار داد رفت داخل دوباره درآورد چند بار این کارو کرد یهو کل کیرشو برد داخل کونم یه چند ثانیه بی حرکت موند شروع کرد به ضربه زدن کمرشو تکون میداد کیرش عقب جلو میشد منم از سوزش زیاد دیگه نمیدونستم چیکار کنم
حرکتاش تند تر شد نفساش اوج گرفت تا اینکه شل شد آبش اومد و خالیش کرد تو کونم
داغ شدم انگار آبجوش ریخته باشن تو کونم بعد کیرش رو کشید بیرون با دستمال پاکش کرد
من هنوز درد داشتم سوراخ کونم میسوخت پاهام قفل شده بود یکم لبامو خورد سینه هامو مالید بوسم کرد تا مثلا درد رو فراموش کنم
گفتم از درد نمیتونم از جام بلند شم خیلی درد دارم یکم سوراخ کونمو ماساژ داد کمکم کرد لباسامو پوشیدم همدیگرو بغل کردیم و گفت خیلی حال داد …

نوشته: کیمیا


👍 4
👎 8
54107 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

564416
2016-11-13 22:25:15 +0330 +0330

داستانت که تخمی بود به نظر من
شک دارم دختر باشی
شربت هم که بهت نداد
پس چطور راضی شدی بدی ؟؟؟!!!

0 ❤️

564444
2016-11-14 05:00:30 +0330 +0330

تابلو کسی نوشته که بیشتر داستانای این سایت و مینویسه و خوب تخیل میره ، داستانهای غیر واقعی نمیدونم چرا خیلی تابلو هستن ،

0 ❤️

564501
2016-11-14 20:53:44 +0330 +0330

حالت بیا یبار بامن سکس کن جوری میکنمت ک فیلمایی ک میدیدی پیشش صفر باشن بدون اینکه دردت بگیره

0 ❤️

564555
2016-11-15 10:59:14 +0330 +0330

آیس شربت (rolling)

0 ❤️


Top Bottom