داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس ضربدری با پسر خاله هام و زناشون

1393/01/18

سلام بچه های عزیر
من سه تا پسر خاله دارم که سه تاشون داداشن و یه دختر خاله من آرمان 25 ساله پسر خاله بزرگم احمد 27 ساله وسطی 25 ساله همسنمه کوچیکه با دختر خالم دو قولوه 23 ساله من رابطم با پسر خاله هام خیلی نزدیکه خیلی رابطمون خوبه چون هم اختلاف سنیمون کم بود هم پسر خاله بودیم دیگه.حتی شده بود با دو تای اولی جنده کرده باشیم.مشخصه سکسیشون دستم بود همشون احمد اولیه زود انزال بودو کیرش کوتاه شاید 10 سانت دومی امیر کیرش باریک 13 سانت اونم به محض خالی شدن خسته میشودو دیگه تریپ پشیمونا رو برمسداشت. منم تعریف از خود نباشه کیرم 17-18 میشه ولی بعد سکسای متوالی هم دیر خالی میشم و نقطه قوت اصلیم اینه که 3 یا 4 بار میتونم ادامه بدم در ضمن سر کیرم واقعا کلفته 6.5-7 سانت میشه. ما بالابالای تهرانیم تقریبا اسم نبریم بهتره.
بگذریم ماها وقتی بیرون میرفتیم گردش شمال ویلای پسر خاله هام.دوس دخترامونم میبردیم.بعضی اوقات بد مست می کردیم.
داستان از اونجا شروع شد که یه بار که با زیدامون رفته بودیمو مست مست بودیم پشنهاد داد احمد که سکس گروهی بکنیم.فقط با دوست دخترهای خودمون. بعد تو سکس من گفتم به احمد زنتو بده بکنم و بیان زنامونو عوض کنیم .همه قبول کردن و سکس شد ضربدری ولی فرداش احمد اومد گفت راستی دیشب چه غلطی کردی؟
گفتم چی گفتم. گفت واقعا اگه زنم بود باز میگفتی بده بکنم؟
گفتم خوب زنمم میدادم بکنی دیگه.گفت خوب اونوقت زن دادشمم باید میکردمم داداشممم زن منو .
گفتم اره دیگه خنگه.
گفت خفه شو باره آخرت باشه ها این جنده ها فرق میکنن.
گذشتو احمد بعد اندی زن گرفت یه دختر خوش استیل 25 ساله هم سن منو امیر .قد 162.کون و سینه متوسط اندام مانکنی ولی سفید عین برف.
مدتها به خوبی خوشی گذشت تا اینکه یه روز اومد احمد و گفت ببین فردا زنم خونه نیست میای خونه ما گفتم خیره گفت شاید خیر شد بیا.
وقتی رفتم بساط آماده کرده بود بعد نهار مشروبو زدیم بعد شورو کرد درد دل کردن کم کم وارد بحث های خوصوصیو خانوادگی شد و گفت یادته تو سکسام زود میومود ابم گفتم اره خوب گفت الان ازیتم میکنه تقریبا شدم عین امیر فقط یبارم میتونم گفتم که چی گفت اخه رابطمون یه خورده سرده من از این سردی میترسم.گفتم تو که خبره ای ناکس تنوعی چیزی جای کاری از تو بعیده.
گفت اون شب شمال سکس گروهشیو یادته گفتم کدوم گفت اونی که گفتی بیا زنامونو عوض کنیم. گفتم اره خوب.گفت نمیتونم بجز تو اول بعد داداشم چون برا اون روم نمیشه به کسی اعتماد کنم میخوا یه تنوعی تو سکسم با شیدا بدم ولی باید شما هم زن بگیرید.قبوله.
گفتم سرت گرمه شرو ور میگی. گفت نه به خدا راس میگم .
گفتم یعنی مشکلی نداری زنتو زیر من ببینی .گفت نه عوضش منم زنتو زن داداشمو میکنم.
گفتم ثابت کن راست میگی .گفت چه طوری گفتم چه میدونم .که بعده چند ثانیه رفتو شورتو کرستی آورد گفتم این چیه گفت اینا ماله آزاد.
همین که اسم آزادرو بردو شورتشو داد دستم بی اختیار کیرم بلند شد.گفت خیلی بیجنبه ای .گفتم نکبت دست خودم نیست که .کیرشو در اورد کمک کمک شقش کرد یکی دیگه از شورتاشو میمیلید به کیرش بعد گفت برا اینکه ثابت کنم تو شورتشو بمال به کیرت.
کیرمو درآوردم وجای مماس کسشو بو کردمو گذاشتم روی کلاهک کیرم وای جون چه بوی چه حالی داشت یه جق حسابی زدیمو ابمو ریختم رو جای کسش.
بعد بهش گفتم اخه اونو چه طوری راضی میکنی.گفت بسپرش به من
اونم مشروب میخوره بعدشم احساس میکنم که ارضا نمیشه اونطور که لازمه چند با گفتم بهش وقتی انگشتم تو کونش بوده که دوس داره به جاش کیر باشه گفته آره خیلی.
آخه زن ندارید که شما ها. گفتم حالا که اینجوریه ماهم بهت قول میدیم خوبه.
گفت باشه فردا شب آماده شو بیا اینجا .منم اماده شدمو شب رفتم خونشون درو که باز کردن بی هوا بوی کس آزادرو شنیدمو رفتم بعد احوال پرسی نشستم رو مبل و با احمد گرم صحبت شدیم که با سینی شربت اومد و نشت کنار احمد به احمد گفتم برنامه کاریت خوب پیش میره فوری گرفت چی میگم گفه ازه اوکییه.
یه دامن پاش بو که تا 20 سانتی ساق پای پرو سفیدشو میشد دیدو یه تاپ قرمز گل دار و چاک سینش وقتی دلا میشد دیده میشد.
شام خوردیمو بساط مشروبو آماده کرد احمد به شیدا تعارف کرد که تعجب کردم اون گفت نمی خورم خوش باشید بعذ با اسرار احمد اومد جلو احمد شرو کرد به ریختن و سنگین ریختن .کمک کم گرم شده بودیم مست تقریبا واحمد به شیدا گفت خوشگلم یه اهنگ بخون برامون.
اونم یه ترانه گوگوش خوندو احمد بعد دست انداخت دور گردنشو شروع کرد به لب گرفتن منم تماشا میکردم فقط بعد دستشو برد سمت شینه هاشو از رو تاب داشت میمالیدشون که منم دستم رفت سمت کیرم.
احمد شرو کر به در اوردن تابش که شکم سفیدو ساقه پاش بات بالا رفتن دامنش افتا بیرون جون تابشو در اورد و سوتینشو باز کرد اخخخ که از شق درد داشتم میمردم چه سینهای وای خیلی زیبا بود سفتو جمو جور.احمد دامنشم از پاش در اورد وای واقعا کونش حرف نداشت گردو قلمبه و سفید
با یه شورت مشکی . دست کرد تو شورتو کسشو می مالید ازادم بیکار نبو کیره احمدو میمالید.
بعد احمد یه نگاه به هم ارده اشاره کرد بیا.
منم جلو رفتمو احمد به شرتش اشاره کرد منم شر ته ازادرو در اوردم و بو کردم خیس بود و منم کمی لیسش زدم شیدا با چشای خمار ونگاهی شهوتی بهم نگاه کردو چشماشو بست .بعد منم لخت شدم یکی از پاهاشو دادم بالا وای عین یه هلو یه کس سفید لبه های صورتی و یه سولاخ کون خوشکل لبامو با لبای کسش در امیختم زبونمو راهنمای کردم تو وای چه قد حشری و آبدار گرم با انگشتام کسشو باز کردم یه چوچوله سفت و سوراخ کوس تنگ به زو دو انگشت می کشید چون تکون خورد موقع ورود انگشت دوم تا 5 دقیقه خوردیمش بعد من بلند شدم و احمد اومد کسشو بخوره منم چند تا لب ازش گرفتمو کیرمو گذاشتم رو لباش کیرمو دست میزو ویزاشت تو موشتشو برندازیش میکردو به صورتم نگاه کردو کله کیرمو بوسد شروع کرد به ساک زدن.تا 5 دقیقه.
بعد بلند شدم طاق بازش کردمو کرمو رو کسش می مالیدم که صدای اهههو نالش کشتممم و با ناله شهوتی گفت ارمان بکن تو جرم بده جججون کیرتو میخواموسر کیرم خیلی کلفته ولی باید میرفت تو.آروم فشارش دادم کهاز جاش تکون خوردو رفت عقب.احمد رفتو کیرشو بهش داد تا بخوره گفت شیدا جون اینم اوچیزیکه دوس داشتی لذت ببر.
کیرمو تف زدم دوباره فشار دادم که با یه جهش و یه حالت و صدای دووپ رف تو کسو شکم شیدا باور کنید کس زیاد کردم ولی با همه فرق داشت یه جیغ که شید انگار تازه زن شده باشهو صداش الانم تو گوشمه که با جیغ گفت اااووووی اااااخخخخ جر خوردم تورو خدا در بیار.من نگهش داشتم تا کمی اروم شد بعد تا نصفه کردم تو بیرون نکشیدم که باز تکون میخورد درد داشت ودوباره تا ته تقریبا فر کردم کیرمو بیرون که کشیدم یکی دو قطره روش خون بود کامل زن نشده بوده بیچاره.
شروع کردم به تلمبه زدن خیلی گرم بو خیلی تنگ کیرم که میرفت تو بر میگشت کسش باهاش بیرون میاومد.با یه دست سینشو میما ازشم لب میگرفتم با لبام با نوک سیخ سینش بازی می کردم.
بعده 10 دقیقه کنار رفتم رفتم بلا سرشو کیرمو دادم بخوره احمدم رفت کیرشو چپون تو کسش گفت زنمو زن خودت کردی لامصب جرش دادی .
گفتم قابلی نداشت شیدا با ناله و صدای لرزان گفت جون دوس دارم مرسی احمد که لذت میبرم ارمان ججوون مری واییییی بکنید.با این حرفهای حشری کننده کمتر از5 دقیقه احمد ابشو رو شکم شیدا خالی کرد افتاد کنار.من ازادرو چهار دستو پا کردمو کیرمو راهنمای کردم تو کسش و شروع کردم به تلبه بعد 3 دقیقه به پشت خوابوندمشو یه پاشه دادم بالا کیرمو گذاشتم تو کسشو شرو ع کردم دوباره تلبه زد انگشت پاش تو دهنم بو با دسته دیگم سینشو می مالوندم که لرزشی بزرگ صدای از ته دل و حنجرش و 7-8 تا تلمبه زدو ارضا شد من تلنبمو تتن تر کردمو بعد 4 دقیقه دگه گفتم ابم داره میاد گفت بریز تو میخوام داغی ابتو حس کنه دیواره های کسم گفتم مطمئنی احمد گفت اره بابا بریز قرص می خوره غرق حرق بودیم جفتمون لبامو گذاشتم رو لباشو با یه دستمم سینشو بو عرقش بیشتر حشریم می کرد با ناله هاش ااای جووون تا ته فشار بده و عینه نئشه مخم از کا افتاد فقط گرمای کس ازادرو با نرمی سینشو احساس میکردم بعد انقباضاق کیرمو تلنبه هی که اب منیمو خالی میکرو تزریق میکرد تو شکم شیدا جو که اونم دوباره ارضا شد و داد میزد اااایی سوختم ااییی شکمم پر اب شدجججون مری ارمان جونننمم. و بی اختیار افتادم روش بعد منو کنار زد دستشو گذاشت رو سوراخ کسش فوری یه لی وان که کمی اونور تر بو د اورد و نشستو دستشو برداشت کل ابم که زیادش حروم شدو ریخته بو زمین ریخته شد تو لیوان از کسش بعد به منو احمد نگاه کردو گفت به سلامتی و همشو خورد .بعد رفت از اشپز خونه چند تا آبمیوه اوردو خوردیم که اماده شدم برا راند بعد. شیدا کلی بوسو لبو تشکر از منو احمد و به احمد گفت دیدی سخت نبود نگو این تنوع طلبی از شیدا شروع شده بوده و من دومین نفر بو دم که کردمشو… ادامه دارد

نوشته:‌ آرمان


👍 7
👎 1
328987 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

416052
2014-04-07 12:32:49 +0430 +0430
NA

ای بیچاره معلومه که بد جوری تو کف زن پسر خالتی! کلی شر و ور سر هم کردی اما فقط شايد با شرتش یه دل سیر جلق زده باشی، نهایتا !
دفعه بعد دقت کن که یه وقت شرت کس دیگه ای رو کش نرفته باشی…!!! ;)

0 ❤️

416053
2014-04-07 12:38:19 +0430 +0430

پولت میدن دروغ بگی؟
جالبه تو داستان های ضربدری و ام اف ام همیشه معامله ی طرف از ماله بقیه بزرگتر و کلفت تره , تایمشم از همه بیشتره !!
غلط املایی هم تا دلت بخواد داشتی !!
در ضمن من متوجه نشدم شیدا بود یا آزاد ؟!
دوست به سن قانونی نرسیده ی من درسته یه مقدار کوچیک از گروپ سکس گفتی ولی کل داستان مربوط به ام اف ام شما و پسرخاله ات و همسرش میشه که تو انتخاب عنوان مناسبم ضعیف عمل کردی !!
کلام آخر :
دیگه ننویس عزیز

0 ❤️

416054
2014-04-07 13:57:22 +0430 +0430

دیانا اعصاب نداریا :D :D :D

0 ❤️

416055
2014-04-07 14:30:02 +0430 +0430

حرف شما کاملا متینه فقط دیانا جان خواهشا یه لیوان آب خنک بخور الانه که از عصبانیت فشارت بزنه بالا حالت بد بشه

0 ❤️

416056
2014-04-07 15:09:21 +0430 +0430
NA

پسربابادیگه داستان ننویس باشه؟ پسره ورگن

0 ❤️

416068
2014-04-07 22:02:46 +0430 +0430
NA

اخه مجلوق كونى معلومه خيلى توكف يه كير 17سانتى باقطر5.6.7سانتى هستى گيرم بيفتى 20سانت توى كار تحويلت ميدم تا اسما درست يادت بمونه

0 ❤️

416057
2014-04-07 22:39:53 +0430 +0430

شیدا کیه؟؟؟؟؟ ازاد کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ما که نفهمیدیم

0 ❤️

416058
2014-04-08 01:17:32 +0430 +0430

دیانا

مثله، نه مسله :D

0 ❤️

416059
2014-04-08 01:55:19 +0430 +0430
NA

کسم دهنت دروغ بود

0 ❤️

416061
2014-04-08 03:34:42 +0430 +0430
NA

با یه تریلی کمرشکن فحش اومدم سراغت تاپاله.
کیر تو تمام سوراخای تنگ و گشادت دیوس ژتون فروش سگ بغل کن.
کونی شاشیدم تو دهن تو و اون هدف کثیفت .چاقال تو خودت همه جای بدنت مثل کسه اومدی اینجا واسه ما
کس کس میکنی.
دیوس تا به تا بابات ریده با این بچه درست کردنش.الان فکر میکنی ما نشستیم با داستان کیریت آبمونو بیاریم.
کیر تو پستون بند ننت با این بچه قرمساقش.
شاشیدم به طاق ابروی بابات دیوس کون بل هله هوله.
دیگه نیای اینجا ها وگرنه انقدر میکنمت دیوس تا حامله شی اونوقت میفهمی تو بکنی یا ما.

گوزو

لت وپار سابق

0 ❤️

416062
2014-04-08 05:49:55 +0430 +0430
NA

آخه بیشعور شیدا کیه؟؟؟؟ آزاد کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

416063
2014-04-08 11:06:16 +0430 +0430
NA

:|

0 ❤️

416064
2014-04-09 15:54:29 +0430 +0430

جلقولانه بود، ننویس . . . . . . . . . . . . . .
شاشیدم تو تخیلات بچه‌گانه و جلقولانه و تخمیت، دیگه ننویس. بچه جان به همون جلق شبانه که هر شب می‌زنی بسنده کن، دیگه هم ننویس.

پسر خاله گذاشته توی کونت
زده آتش یه باره توی جونت
کنون بر روی هر کیری بزن جق
که کون دادن برفته توی خونت

0 ❤️

416065
2014-05-31 00:17:57 +0430 +0430
NA

من نمیدونم چرا هر کی تو داستان فاکره (یکیرو میکنه) کیرش از بقیه بزرگتره
آفرین به این اعتماد به نفس.
بعضیا نقطه ضعفشونو برتری جلوه میدم.
گوت ورن

0 ❤️

416066
2014-09-01 14:56:10 +0430 +0430
NA

ای کونیییی

0 ❤️

416067
2015-02-22 04:04:37 +0330 +0330
NA

دیگه ننویسیا مجلوق

0 ❤️

694935
2018-06-16 19:34:42 +0430 +0430

خوب بود بد نبود :)

0 ❤️

751515
2019-03-02 01:00:31 +0330 +0330

این کیر کوچولوهای خروسی که که تا 10 بشمری خراب میشن اینا با ویزای مالتی 5 ساله میان ایران . میدونید که همه این بکنا و 20 سانت کیر و زیر 5 بار سیرمونی ندارن و سیکس پک و قد 2.10 و فیتنس برنزه هستند و یه لشکر رو با کیرشون میگان

0 ❤️Top Bottom