سکس مامانم با دوست پسرش

  1398/8/7

  سلام من اسم لتو هست مامانم شیرین یه زن ۴۳ ساله قد ۱۷۰ وزن ۱۶۵ سیننه ۷۵ مامانم از وقتی از بابام جدا شد به پیشنهاد دختر خالم که ۳۰ سالشه و یه جندس با هم تو یه آرایشگاه بزرگ مشغول به کار شدند از اون به بعد بنیتا همش تو خونه ما بود و دوست پسرش هم می‌رفت میومد حتی با هم تو خونه ما سکس هم میکردن و پیش مامانم راحت بودن دوست پسر بنیتا یه دوست داشت به اسم محسن که ۳۳ سالش بود و رو توی رفت آمد ها مخ مامانمو زد ..و یه شب تو مهمونی که مامانمو مست کرده بود مامانمو کرد و دیگه شد بکن مامانم هم نیاز جنسی داشت..
  اونروز مامانم یه شلوار لی تنگ تا زیر زانو پوشیده بود و با تاپ مشکی تنگ که رنگ سوتینش معلوم بود آبی کمرنگ که محسن اومد تو یه بوس از هم گرفتن و رفتن نشستن و مامانم به شربت آورد و نشست روی پاهای محسن شروع کردن به حرف زدن محسن هم با دستاش پاهای مامانمو میمالید و بعد چند دقیقه محسن بلند شد یه تاخیری انداخت و رفتن تو اتاق تو راه لب تو لب دست محسن رو کون مامانم بود که مامانمو پرت کرد رو تخت خودش رفت روش شروع کردن به لب گرفتن از هم محسن حسابی مامانمو میمالید لبو گردنش رو میخورد مامانم. هم همراهیش میکرد. که محسن زیپ شلوارشو باز کرد و کیرش اومد بیرون دراز کشید. لخت شد مامانم رفت وسط پاهاش آروم شروع کرد با دستاش کیر محسن رو مالیدن بعد آروم سرشو گذاشت تو دهنش شروع کرد به میک زدن محسن هم دستش توی موهای مامانم بود و داشت قربون صدقش می‌رفت مامانم شروع کرد به عقب جلو کردن سرش تا نصف میکرد درمیارد دوباره میک میزد یه ربع براش ساک زد اخرش یه بوس از سر کیر محسن گرفت بعد اومد بالا محسن یه لب محکم ازش گرفت و شلوار مامانمو درآورد شورت سکسی مامانمو که دید وحشی شد یه سیلی رو رون مامانم زد شروع کرد به خوردن پاهای مامانم بعد شورت مامانمو درآورد طوری که شورت پاره شد مامانم گفت وحشی یواش چرا پارش کردی حمله کرد به خوردن کوسسش چوچول مامانمو میک‌میزد و می‌خوردش با انگشت کوس مامانمو بازی میداد و میکرد تو کوسش مامانم صداش درر اومده بود داشت ناله میکرد که محسن فوری ۶۹ شد خوابید رو‌مامانم به خوردن کوس مامانم میخورد و انگشت میکرد و میمالید تند تند شروع کرد به مالیدن مامانم هم زیر محسن کیرش تو دهنش بود صداش در نمیومد فقط تند تند و محکم ساک میزد تا اینکه بدن مامانم لرزید و ارضا شد محسن فوری برگشت مامانمو بغل کرد شروع کرد به لب گرفتن و مالیدن مامانم پاهای مامانمو گرفت کیر بزرگش رو مالید به چوچول مامانم شروع کرد به ضربه زدن مامانم داشت آخ و اوی سکسی میکرد که که محسن یکدفعه چپوند تو کوس مامانم خوابید روش شروع کرد به تلمبه زدن تو کس مامانم و خوردن لب و شونه و گردن و سینه مامانم که از تابش زیر سوتینش دراومده بود داشت حال میکرد و چشاشو بسته بودکه همون طور همدیگرو. بغل کردن و دور زدن مامام اومد بالا و شروع کرد به بالا پایین کردن رو کیر محسن اونم داشت ممه های مامانو مالدین ناز کردن بعد مامانم همین طوری که بالا پایین میکرد خوابید رو محسن شروع کرده به عشق بازی کردن و لب رفتن محسن هم مامانمو بغل کرده بود از زیر تلمبه میزد تند تند همزمان می‌گفت شیرین تو مال کی هستی جوون بکنت کیه مامانم نای حرف زدن نداشت که دوباره بدنش لرزید و ارضا شد بی حال افتاد محسن مامانمو به پهلو خوابوند شروع کرد ور رفتن با مامانم و بوس های با صدای بلند از مامانم ميگرفت مامانم هم داشت حال میکرد و محسن می‌گفت شیرین تو کی مال من میشی عزیزم مامانم گفت. من مال خودتم و گفت کامل مال من بشی دستشو از پشت گذاشت رو‌سوراخ کون مامانم گفت منظورم اینه مامانم خندید و گفتا نه نمیشه درد داره محسن هم شروع کرد به نشگون و قلقلک مامانم تا اینکه مامانم گفت برای دفعه بعد قول میدم که از پشت سکس کنیم محسن فوری بلند شد تاپ و سوتین مامانم رو درآورد مامانمو خوابود نشست رو شکمش شروع کرد به عقب جلو‌کردن روی ممه های مامانم با دستاش سینهاشو فشار میداد و محسن هم نوک پستون مامانمو گرفته بود میکشید وقتی می‌رسید به دهن مامانم یه بوس از سر کیر محسن می‌گرفت و بعد چند دقیقه نشست رو سینه های مامانم کیرشو گذاشت تو دهن مامانم شروع کرد به عقب جلو کردن مامانم چشاشو بسته بود دهنشو باز گذاشته بود. صدای ملج ملج پر شده بود که محسن کیرش درآورد خوابید رو مامانم کیرشو‌ کرد تو کوس مامانم شروع کرد به تلمبه زدن پاهای مامانم زیر محسن بود همدیگرو سفت بغل کرده بودند داشتن لبای همو می‌خوردن. یه ربع همون مدل محسن کرد و حرکاتشو‌تند رو تندتر که گفت داره میاد مامانم با صدای گرفته گفت نریزی توم که محسن کیرشو کشید آبشو خالی کرد رو سینه و شکم مامانم و بی هوش افتاد مامانم خودشو پاک کرد رو رفت تو بغل محسن یه نیم ساعت دراز. کشیدن بعد محسن بلند شد به بوس از مامانم گرفت و شروع کرد به پوشیدن لباس مامانم هم از تو کمدش یه شورت مشکی پوشید و با سوتینش بعد یه لباس لباس خوابش رو تنش کرد رفت محسن رو راه بندازه تو جلوی در کلی بوس کردن و قربون صدقه هم. رفتن محسن هی دفعه بعد رو یادآوری میکرد سکس بعدی یه هفته بعدش بود که صبحش مامانم رفت حموم بعد آماده شد رفت آرایشگاه ساعت ۳ با محسن اومدن خونه محسن چون اون دفعه شورت مامانمو پاره کرده بود ۷ دست و شورت و سوتین سکسی برای مامانم خریده بود مامانم یکراست رفت تو اتاق شروع کرد به لخت شدن شورت سوتین سفید رو درآورد یکیشون رو انتخاب کرد و به رنگ صورتی توری و یه تاپ بندی صورتی پوشید یا یه شلوار چسبون نازک‌که سفیدی رون هاش با رنگ شورتش معلوم بود رفت بیرون محسن رو‌مبل‌ نشسته بود مامانم رفت برای شربت آورد اومد محسن با دستش محکم زد رو کون مامانم که صدای مامانم در اومد محسن یه ویاگرا با شربت خورد و شروع کرد بدون مقدمه به مالیدن و‌لب گرفتن مامانم حسابی انگشتش کرد مامانم هم تو بغلش ولو شده بود محسن: شیرین جونم یادته که چه قولی داده بودی ؟ شیرین: با خنده پس بگو که این بریز و بپاش مال چی هستش نه / نزن زیرش قول دادی مگه تو مال من نیستی چرا نمی‌داری /آخه خوشم نمیاد دردش زیاده به شوهرم هم نداده بودم اذیت میشم بجاش میخورم برات/اونو که باید بخوری ولی نترس من یه کاری میکنم که دردت نیاد بریم تو اتاق رفتن تو اتاق محسن لخت شد خوابید رو مامانم شروع کرد به لب گرفتن /اوممم اونم شیرین چه لبایی داری لبای مامانمو میک میزد زبونشو تو دهن مامانم میچرخوند مامانم هم همراهیش میکرد دست محسن رفت وسط پاهای مامانم شروع کرد به مالیدن و انگشت کردن کوس مامانم با دستاش کیر محسن رو گرفته بود داشت میمالید که محسن خوابید مامانم دولا شد سر کیرو با لباش گرفت اول یکم بازی کرد بعد تا نصف کرد تو دهنش چشاشو بسته بود داشت ساک میزدن یکم ساک میزد بعد زبونشو رو کیر بازی میداد و میمالید به لباش بعد دوباره میکرد تو دهنش محسن هم حسابی کوس و کون مامانمو از زیر شلوار. انگولک میکرد تا اینکه محسن مامانمو گرفت شروع کرد به درآوردن شلوار مامانم گفت بکنم شیرین؟ مامانم گفت نه بذار برای آخر محسن یه پای مامانمو گرفت شروع کرد سر تا پا خورد و ور رفتن کیرشو‌ به شورت مامانم میمالید بعد دو تا پاهای مامانمو داد بالا کیرشو از کنار شورت مامانم کرد تو شروع کرد به تلمبه زدن مثل کس ندیدها داشت مامانمو میکرد تند تند تلمبه میزد مامانم هم به نفس نفس افتاده بود داشت ناله های شهوت میکرد صدای شلب شلب با صدای مامانم قاطی شده بود محسن همزمان تاپ مامانمو درآورد سینه ی مامانمو از سوتین دراورد شروع کرد به خوردن سینه مامانمو گاز می‌گرفت نوکشونو که مامانم یه جیغ کشید محسن سرعتشو بیشتر کرد مامانم نفس هایش در نمیومد تا مامانم خواست ارضا بشه محسن کیرشو درآورد / بکن عزیزم بکن حالم بده / نه می‌خوام دیوونت کنم می‌خوام کاری کنم التماس کنی گذاشت لایه سینه های مامانم عقب جلو کرد بعد برگشت رو مامانم دراز کشید کیرشو چپوند تو دهن مامانم خودش هم شروع کرد به بازی کردن با کوس مامانم پاهای مامانمو داده بود بالا زیر بازوهایش چوچل مامانمو میخورد و کون مامانمو یه انگشت میکرد همزمان تو دهن مامانم تلمبه میزد بعد با دندون چوچول مامانمو گاز گرفت که مامانم خواست پاشو جمع کنه نتونست به زور صدای جیغش میومد تا اینکه مامانم هم کیر محسنم از عمد بیشتر فشار میداد انقدر دست و پا زد مامانم که محسن کشید بیرون یه سیلی محکم رو کون مامانم زد و دراز کشید مامانم رفت روش کیر محسن رو از کنار شورت شروع کرد به بالا پایین کردن تند تند خودشو تکون میداد تا میخواست ارصا زشه محسن دراورد مانانم خیلی حشری شده بود رو بعدش محسن مامانمو خوابوند به شکم و گفت حالا وقت کون شیرین زن خودمه مامانم یه گریه الکی کرد و گفت تو رو خدا اذیت نکن یکم سرشو بذار محسن به چشم گفت و شورت مامانمو کشید پایین از پاهاش درآورد مامانم هیکلش خیلی سکسی بود حسودیم میشد به محسن محسن سوتین مامانمو باز کرد و درآورد به کون مامانم که چک میزد می‌لرزید بعد شروع کرد به لیس زدن سوراخ کون مامانم خوشش نیومد بعد رفت یه وازلین اورد حسابی کون مامانمو مالید بعد با انگشتش وازلین با انگشتش کون مامانمو انشگت میکرد یه ربع آنقدر انگشت کرد که دوتا انگشت راحت جا میشد بعد مجسن کیر‌و چسبوند
  بعد محسن گفت تو فقط راحت بخاب هرچی هم شد فقط جیغ یواش بزن و اصلا تکون نخور قول میدم زود دردش تموم میشه مامانم گفت باشه.که محسن کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کون مامانم و با یه فشاره ریز کلشو فرو کرد توشو مامانم یه آه خوشگلی کشید و محسن اروم اروم کیرشو بیشتر فشار میداد اما لامصب خیلی کلف بود و بعد از ۳۰.۴۰ثاتیه محسن هی یواش یواش کیرشو داخل کرد و نصفش رفت مامانم داشت گریه میگرد صدای هق هق زدناشو بلند شده بود که هی میگفت محسن توروخدا درار نمیتونم دارم پاره میشم توروهرکی دوسداری دام میسوزم ولی اون دیوث اصلا عین خیالش نبود و فقط فکره کردن بود بعد ب مامان گفت باشه دیگ تکون نمیدم و روی مامانم خابید کریشم تا نصفه تو کون مامانم بود
  حدود ۲.۳دقیقه همیتطور روش بود و گردنشو میخورد و حسابی مامانو حشری کرد خیلی وارد بود کاری میکردکه مامان همش آه میکشید بعد بهش گفت عشقم یکم هم تحمل کنی تمومه ها بعد بلند شد از روی مامانم و کیرشو کلا درآورد مامانم یه اه قشنگی کشید و محسن دوباره کیرشو وازلین کرد وگذاشت دم سوراخش و گفت تکون نخور مامانمم که معلوم بود حشری شده بود هیچی نگفت اونم کیرشواروم اروم بُرد تو کون مامانم و مامان همش آه اوه میکرد با یه جیغ های کوچولو و یواش میکشید که یهو کیر محسن تا نصف رفت تو کون مامانم و شروع کرد اروم اروم تکون دادن و خیلی کم کیرشو عقب جلو میکرد و همینطور ادامه داد تا جایی که دیدم کمر مامانو گرفته محکم و کیرشو تا نصفه درمیاره بیرون و تند تند میکنه توش صدای آه اه آی گفتنای مامانم تو اتاق پیچیده بود و محسن کسکشم مثل سگ داشت حال میکرد و محکم تر از قبل تلمبه میزد تاجایی که همه کیرشو درمیاورد و میکرد تو ف کرد. تو کون مامانم با فشار که مامانم یه جیغی کشید فک کنم همه فهمیدن محسن همون طوری کیرش رو نگه داشته بود تا جا باز کنه مامانم هم دید چاره ای ندارند. مجبور شد تحمل کنه تا اینه محسن کشید بیرون یکم دوباره کرد تو آروم آروم جلو عقب میکرد جا باز کنه ۷ دست شورت سوتین خریدم برات ۷ دفعه باید7 کونتو بکنم جرت برم شوهرت عرضه نداشت این کون رو افتتاح کنه خودتو شل کن شیرین کیرم داره کنده میشه که یهو با تموم قدرت تا ته. کرد از درد مامانم نفسش بند اومد بیهوش شد و افتاد محسن هم افتاد رو مامانم شروع کرد به کردن مامانم به خودش اومد شروع کرد به ناله کردن هی میخواست در بره نمیتونست محسن می‌گفت خونم گریه کنی ولت نمیکنم مامانم جرم دادی بسه پاره شدم نمیتونم راه برم پایین محسن به گریه های مامانم توجه نمی‌کرد به کردنش ادامه میداد یه چند تا تلمبه زدن مامانم گفت درار درار وایییی دستشوییم میاد محسن تا نصف کشید بیرون که مامانم یه گوز رو‌کیر محسن داد که محسن رو دیوونه کرد تا ته محکم کرد تو کون مامانم جونم تو دیگه کونی من شدی جنده من شدی کون مال کنه مال منی تو شیرین جوونن چه کونی داری فدات بشم الهی کونتو قربون مامانم داشت ضجه میزد محسن هم تند تند مبکردش یه بیست دقیقه بکوب کرد مامانم کونش عادت کرده بود. و زیاد جیغ نمیزد ولی سرشوکرده بود تو بالش با هر تلمبه ملافه رو میکشید رو چنگ میزد به تخت ضربه میزد خیلی درد داشت انگشت های پاهاش رو‌ هی جمع میکرد تا اینکه بعد نیم‌ساعت محسن مادر جنده آبش اومد تا آخرین قطره ریخت تو کون مامانم وقتی که محسن ارضا شد مامانم یه جیغ کشید بیهوش شد محسن همون طور کیرش تو کون مامانم خوابید روش یهچند دقیقه بعد مامانم گفت بلند شو برم دستشویی محسن چون به خاطر قرص کیرش سیخ بود کشید مامانم یه گوز کشیده داد که نصف آب. محسن پاشید بیرون خواست بلند بشه از کون درد خورد زمین محسن مامانمو گرفت بلند کرد مامانم رفت دستشویی اونا هم چندا گوز داد اومد محسن گفت پاره شدیا عشقم مامانم چیزی نگفت و اومد رو تخت محسن مامانم وبغل کرد گفت یه دست بریم و مامانم قبول نکرد گفت واسه بعد و‌ بعد کل التماس محسن قبول کرد که ساک بزنه نشست وسط پاهای محسن کیرشو‌ گرفت شروع کرد به ساک زدن کیر محسن رو میگفتمیکرد ت‌و دهنش تا جایی که جا داشت میزد بعد سرشو عقب جلو میکرد مامانم از ترس اینکه کون بده داشت حسابی ساک میزد خایه های محسن رو میکرد تو دهنش خورد میکشید بعد دوباره کیرو میکرد دهنش نیم‌ساعت مامانم بکوب ساک‌زدن سر کیر رو میک میزد می‌بوسید سر تا پا لیس میزد تا اینکه محسن گفت داره میاد مامانم کله میرو‌کرد تو دهنش شروع کرد به میک زدن محسن ارضا شدن و تا آخر ریخت تو دهن مامانم مامانم هم همشو‌قورت داد و بعد اومد کنار محسن خوابش بساعت ۸ بیدار شدن محسن همش قربون صدقه مامانم می‌رفت وای مامانم حال نداشت محسن لباشو پوشید که بره مامانم فقط تابشو‌ پوشید تا همون شورت صورتی اومد محسن رو راه بندازه گشاد گشاد راه می‌رفت محسن دم در هم حسابی از مامانم گرفت لب و مالید و‌ رفت‌.


  نوشته: Ebi44

 • 7

 • 40
 • نظرات:
  •   Azkurdm
  • 7 ماه،1 هفته
   • 6

  • کیرم پس کلت


  •   کاربر.قدیمی.هستم
  • 7 ماه،1 هفته
   • 4

  • حیف کیر


  •   Azkurdm
  • 7 ماه،1 هفته
   • 4

  • نمیدونم چرا تو همه داستانا میرن شربت میارن


  •   Sadaf_o12
  • 7 ماه،1 هفته
   • 3

  • Kososher


  •   shagholoom
  • 7 ماه،1 هفته
   • 3

  • شما آیا تو کره زمین و کشور تیران زندگی میکنین؟چطور این بکن بکنا هست و ما نمیبینیم. تو هم کسخل


  •   shohre@J
  • 7 ماه،1 هفته
   • 9

  • یعنی توبی غیرت و کور وایسادی و همه این اتفاقات رو دیدی و عین خیالت نبود واقعا خیالات تو هم به هیچی شبیه نیس غیر از مغز بیمار و پوسیده و بی ارزش تو .......امثال تو حیفه نونن و به درد زیر خاک می خورن خیلی سعی کردم توهین نکنم و در اخلاقم نیس ولی نتونستم جلوی خودمو بگیرم ..تو از بی عیرت بدتری ..واقعا که


  •   Ado_Den_Haag
  • 7 ماه،1 هفته
   • 1

  • خیلی کسمغزی با افتخارم تعریف می کنی.


  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،1 هفته
   • 20

  • بعد شما کجا وایساده بودین که همه اینا رو به صورت اچ دی تموشا میکردین؟؟ اخه سیب زمینی من چی به تو بگم که بهت بر بخوره!!! (biggrin)


  •   marjan_aydin
  • 7 ماه،1 هفته
   • 9

  • خااااااااااااک تو سرت


  •   lovely_grl
  • 7 ماه،1 هفته
   • 8

  • تو تمام مدت این سکس تو سیب زمینی کجا بودی؟؟ نگو ک خونه بودی چون تصور اینکه تورو پشم خودشون هم حساب نکردن خنده داره .. در ضمن اسمتم خیلی مسخرس مریضای جنسی مثله تو هر مزخرفی که توی اون آشغالدونی داخل سَرِتون هست رو میاید و مینویسید باید دار زد


  •   Javadnemati099
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • این داستانی که نوشتی بیشتر بهش میخوره تو ایالت کانزاس آمریکا رخ داده باشه تا ایران /:


  •   Hooman.esf.59
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • وزن 165؟!!!!
   ریدی آبم قطع است
   حالا چکار کنیم؟ ناچاریم جملگی بشاشیم به هیکل قناس خودت و مامانت


  •   Hooman.esf.59
  • 7 ماه،1 هفته
   • 1

  • اونوقت جنابعالی کجای این جنده خونه بودی؟
   اصلا تو چجور موجودی هستی؟ قارچی، باکتری، آمیبی چیزی هستی؟


  •   Hooman.esf.59
  • 7 ماه،1 هفته
   • 1

  • زمستون پارسال یکی ازین نوجوانان جدیدالجق شهوانی گیر داد بمن که تو که همیشه مکان داری میشه یه بار با دوست دخترم بیام اونجا
   گفتیم بزار دل بچه مردم و نشکنیم، گفتیم اگه میشه ماهم یه طوافی کنیم بیار
   خلاصه دیدیم یه روز زنگ زد که عصری میایم
   سرشب دیدم با یه زنی همسن مامانش اومدن
   خدایی فکر کردم مامانشو آورده
   خلاصه زنه لخت شد و منم که مشغول تمیز کردن یخچال خونه م بودم چند دقیقه باهم ور رفتن بعد دیدم پسره اومد تو آشپزخونه و گفت داداش من شدم تو برو
   برگشتم نگاش کردم گفتم جدی میگی؟ به این سرعت؟
   گفت آره دیگه لرزیدم، شدم دیگه، نوک کیرمم خیس شد
   زنه هم داشت هاج و واج منو اونو نگاه میکرد
   یعنی ترکیدم از خنده
   برگشتم یه لقد گذاشتم در کونش گفتم خنگول اون لرزیدن تصور بچه جقی های شهوانی است از ارضا شدن خانمهاس
   بیا بشین نگاه کن، تا یاد بگیری و بفهمی سکس چجوریه
   در ضمن برو اون بخاری رو زیادتر کن
   دوباره نلرزی بگی شدم.


  •   کلفت۱۸سانتی.خاص
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • انواع ماساژ ریلکسى تایلندى لاغرى سوئدى و vip
   رفع گرفتگى عضله و کوفتگى، رگ گیرى، شمع ،بادکش، حوله داغ، ماساژ عسل و سنگ داغ
   ماساژ سر برای درمان ریزش مو و سر دردها از جمله سردردهای میگرنی
   و ماساژ صورت برای جوان سازی و شادابی پوست
   با استفاده از ماسک های طبیعی
   ماساژ مخصوص زوج ساعتى500
   ریلکسى و تایلندى ساعتی200
   سوئدى و لاغرى ساعتی 250
   فول بادى و vip ساعتی350
   تخفیف ویژه براى مشتریان هفتگى


  •   ممدپالیس
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • عمو جان سعی کن قبل از خوردن داروهات حتما اونارو بشوری.مخصوصا قرص هاتو.


  •   Mobin_1010
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • عمو اگه جقتو زدی برو بخواب دیگه کصشر ننویس


  •   Sardare23
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • فقط یه حالت میتونه درست باشه اونم اینکه تو توی شکم مامانت بودی و همیشه با مامانت بودی و همه چیزا دیدی?


  •   adolfzerbosa
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • دختر خالش جنده بود ولی مامانش حوری ????


  •   Metiam68
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • ناموسا کیرم دهنت


  •   mr.edge
  • 7 ماه،1 هفته
   • 1

  • دروغه میخوان بهزاد لیتو رو خراب کنن (biggrin)


  •   Mr.ali13
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • قشنگ معلومه از جق زیادی دیگه بجای مغز توکلت سیبزمینیه.ضایس که این داستان تخمی ترشحات مغزی یه جقیه ‌‌‌.....یعنی خااااااک تو سرت....


  •   amir7.9
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • ??pa in ķososhera chie?


  •   shirgondeh
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • تا اونجا که گفتی اسمت لتوعه خوندم.
   کسکش جرد لتویی مگه؟ یا بهزاد لیتویی؟


  •   sexybala
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی. سلام


  •   darya54
  • 7 ماه،1 هفته
   • 4

  • واقعا دلتون میخواست فحش بخورین که این اراجیف رو نوشتین؟
   خوب این الان چی بود؟!
   بقول دوستان اولا شما کجای خونه بودین که همه چی رو واضح میدیدین و اونا شما رو مثل روح نمیدیدن؟
   ثانیا غیرت نداشته اتون کجا بود؟
   ثالثا اسمتون دقیقا چیه؟
   مرتیمه خسیس هفت دست شورت و سوتین آورد که هفت دست بکنه؟؟!!!
   اول میگین شورت و سوتین سفید رو برداشت بعد تو خط دوم میگین صورتی پوشید؟
   یعنی واقعا یه بارم از رو نوشته خودتون نخوندین؟
   ضمنا صد بار گفتیم کثافتکا ریای فیلمای پورنو اینجا یعنوان قصه تحویل خواننده ندین.وقتی طرف کیرشو از تو کون خانومه در میاره و میده براش ساک میزنه وسطش کات دادن ،خودشو شسته.
   یعنی چی کیر کثیف محسن عوضی رو که نیمساعت مامانتونو زجر داده زرت کردین تو دهن اون بیچاره
   آبشم خورد.
   در ضمن اون درد وقتی کیر میره اون عقب مخصوصا وقتی طرف دسشوییش میگیره غیر قابل تحمله.
   وخانوم بیچاره به احتمال زیاد به بی اختیاری مدفوع دچار میشه.
   نمیدونم مامان بیچاره اتون کیر کثیف محسنو چجوری ساک زد بعدا.
   بخدا از وقتی قصه های کثیف اینجا رو خوندم مطمئن شدم خیلی از خانوما بیماریهای عفونی دارن.
   البته اگه این قصه ها راست باشه.


  •   darya54
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • مرتیکه خسیس


  •   ElaHe_jw
  • 7 ماه،1 هفته
   • 2

  • گفتی اسمت لتو یاد خواننده جرد لتو از گروه 30 seconds to mars افتادم به هر حال فاک یو


  •   محمدیاسی
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • من معمولا نظری نمیدم پای داستانا.
   ولی کیرم توی روح پدر کوس کشت با این داستان کیریت.


  •   Zhazha
  • 7 ماه،1 هفته
   • 2

  • پسر مطیع سلام داداش. الان شده دو تا لایک، زحمت جر دادن هر دو با شما. و من الله توفیق.


  •   khoshkon
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستانش کسر شعر بود ولی نگفتی از اول تا اخر تو کجای ساختمان بودی


  •   keyser_soze
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • دانای کل بوده


  •   Amirishere
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • یجوری نوشتی که به نظر میاد یا مامانت اینارو واسه لالایی شب برات تعریف می کنه،یا تو هم به عنوان کارگردان بالا سرشون بودی (clap) (clap) (clap)


  •   kamran1354
  • 7 ماه،1 هفته
   • 1

  • کونیا اینقدر با شربت بقیه را میکنن مهمونیی جایی میریم شربت برامون میارن جرات نمیکنیم بخوریم میترسیم بکوننمون


  •   E.rhashari
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • عزیزم تو کجا بودی که انقد از کم و کیف ماجرا باخبری نکنه محسن تو رو میکرده


  •   Xxxesfghom
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • خار تخیلت را گاییدم. کیر مغز این چیزا را مینویسد که فحش میخورید


  •   Caboos1
  • 7 ماه،1 هفته
   • 1

  • مادرت میده و کونش میخاره تو چرا اینقد هولی و استرس داری کسکش؟
   کونه لتو پارتو گاییدم
   گفتم از اسم کیریت استفاده کنم جواب محبتات رو داده باشم


  •   Hosein467356
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • نویسنده این داستان جنی روحی چیزی احتمالا که این صحنه ها رو با کیفیت فیلمای برازرس دیده.گوشی از کجا گیر اوردی حاجی؟؟؟


  •   وحیدکرمانشاه
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • این جور مامانی از کرمانشاه هس؟


  •   حاج.دولدار
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • اينا رو با علم غيب فهميدي؟


  •   هات-ارومیه
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • مامایان سوخووووووم جوان


  •   Alireza2474
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • كسكش هاي لاكچري يعني همه اين سكس هاتون تو تابستونه؟ زرت و زرت شربت چاقال ها اصلا چايي نميخورن همشون لاكچري ان فقط شربت و نسكافه و لته و قهوه


  •   .Asdollakhan
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • خداوکیلی من ده ساله هیچ جا رنگ شربت ندیدم


  •   fereshtehbanou
  • 7 ماه،1 هفته
   • 0

  • الان توی این نوشته ها نقش روح سرگردان رو داشتی که همه جا حضور داشتی و با جزئیات دیدی و شنیدی و دیده نمیشدی یا داشتی سری فیلمهای برازرس رو برامون روایت میکردی؟


  •   M_O_o
  • 7 ماه
   • 0

  • کص نگو مومن


  •   P.ezhva.K
  • 7 ماه
   • 0

  • ناموسا توی مادر سگ اونجا وجود داشتی ولی اونا به تخمشون بود ?
   جلوت لب میگرفتن?
   ننت میرفت رو پاهاش میشست اصن تو کجای این
   جنده خونه بودی?
   ک همه چی رو به صورت اچ دی و
   با جزئیات تماشا میکردی???>
   **** (hypnotized)


  •   Shahriyar199300
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • هرکی برای مامانش دوس پسر میخواد یا شوگر مامی هست پیم بده shahriyar1993


  •   Aliya73
  • 6 ماه،4 هفته
   • 0

  • نمیدونم بابات ترو با قاشق جمع کرده اینجوری شدی یا اینکه مامانت عوض زاییدن،ترو ریده که اینجوری شدی...
   در کل کاش اون شب یکیشون خواب بود...


  •   dodo-Amir
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • ****> (erection)


  •   hmd_hard
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • من سکسهای خودمم یادم نمیاد با این جزئیات


  •   mardvahshi
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • دیس لایک دوسطراز اول دوسط از آخر خوندم چرت و پرت بود دیگه نخوندم برو دهن خودت و مادرتو آبک بکش


  •   Jafarkooonkon
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • الذهنت سرویس
   الذهنت سرویس (wanking)


  •   hady380
  • 3 ماه
   • 0

  • راست کردم برای مامانت... کاش بتونیم آشنا بشیم


  •   Thegoodboy8253
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • دست مریضا ب غیرتت بچه کونی چ واقعیت بود چ نبود تو ی بی غیرت آشغال بیشتر نیستی


  •   Hjan
  • 1 ماه
   • 0

  • سکس چت بیغیرتی میخایی بیا تلگرام King H


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو