سکس متفاوت (1)

1393/04/15

توی یکی از وبسایت های تفریحی عضو بودم . تقریبا یه عضو فعال. یک سایت بود با کلی کاربر پسر و دختر از ایران و خارج از ایران. تقریبا همه بصورت مجازی همدیگرو میشناختیم. توی چت روم سایت هرشب یک گروه بیخواب بودیم که تا ساعت 2- 3 شب با هم حرف میزدیم. یه دختری بود که خیلی بامزه و سر زبون دار بنظر میرسید. من هم دست کمی نداشتم از زبون و با پیغام خصوصی راضیش کردم توی یاهو منو add کنه. شاید سه ماه میشد که توی اون سایت هر شب یا اگر نه هفته ای چند شب با هم حرف میزدیم و بعد از سه ماه تونستم راضیش کنم بیاد رو یاهو. توی یاهو هم شاید یه سه ماهی طول کشید . اوایل فقط text بود اما یواش یواش به voice chat رسیدیم و اواخر ماه دوم بود که بهش وب دادم. یه ماهی فقط من وب میدادم اما بعدا یه روز که رفته بود کافی نت ، اون هم به من وب داد.
1.jpg
قبلا برام عکس هاش و فرستاده بود اما فکر نمیکردم عکس های خودش باشه ، ولی بود. سینه های گرد و خوشگلش از زیر لباس های نازکه توی عکس هاش خودنمایی میکرد. چشاش خمار بود، امکان نداشت بخواد حشریت کنه و نتونه. همون شب از خونه دوباره به هم وب دادیم . سکس چت رو از خیلی وقت قبلش شروع کرده بودیم اما همیشه میگفت خوشش نمیاد و زیاد جلو نمیرفتیم بیشتر اوقات بعد از دو سه کلمه سکسی ، میزد تو نخ شوخی، اما امشب فرق داشت پا به پای من اومد جلو. کیرم حسابی راست شده بود. کیرم و نشونش دادم اونم وضعش بهتر از من نبود.
2.gif
قرار شد که جمعه صبح همدیگر رو ببینیم. یه دوسته مجردی داشتم که فوتبالیست بود و کلید خونش و بهم داده بود با هماهنگی که باهاش کرده بودم جمعه صبح بعد از قرار رفتیم خونه دوستم. مشکلی با اینکه همون اولین جلسه قرار باهام بیاد خونه نداشت بیشتر از 6 ماه بود که با هم حرف میزدیم و همدیگه رو میشناختیم .اخلاق هم دستمون بود و به هم اعتماد داشتیم. با هم وارد خونه شدیم سره راه دو تا ساندویچ هایلا با یه سری مخلفات گرفته بودیم . با دو تا دلستر . نشست روی مبل غذاها رو گذاشتم توی یخچال و دو تا دلستر رو باز کردم و رفتم پیشش. توی مسیر تا خونه دوستم به اندازه کافی حال و احوال کرده بودیم و حالا دیگه وقتش بود که گرمای تنش رو حس کنم.
3.jpeg
نشستم کنارش روی مبل و همزمان با حرف زدن ، با دست راست شروع کردم با انگشتهای دستش بازی کردن. دست چپم رو بردم توی موهاش از پشت سر موهاش و توی مشتم گره کردم سرش رو آروم آوردم جلو ، چشام توی چشاش بود ، چشاش خمارررره خمار و لای لباش باز بود اروووم لبم رو گذاشتم روی لباش ، شروع کردم لباش رو لیسیدن و مکیدن . همون موقع دست راستم و گذاشتم پشت کمرش و کشیدمش توی بغلم ، دستمو بردم توی لباسش و از پشت کمرش و شروع به نوازش کردم . داغی تنش و دستهای مردونم جفتمون و دیووونه تر کرده بود.
4.jpg
یه لحظه دستم و از پشته سرش برداشتم گرفتمش و نشوندمش روی پام. توی همون حالت با دستام از پایین لباسش و گرفتم و اون هم که میدونست منظورم چیه جفت دستهاش و برد بالا. لباسش و از پایین کشیدم بالا و از سرش در آوردم. دلم نمیخواست سوتینش رو الان در بیارم. همیشه میگفت که شرت و سوتینش با هم ست هست. میخواستم اونجوری ببینمش. شروع کردم زیر گلوش و خوردن گاهی هم میرفتم سمت زیره لاله گوشش. ناله های ریزش شروع شده بود.
5.jpg
گفتم شلوارتو در بیار عزیزم. توی همون حالت من هم شروع کردم پیراهن و شلوارم رو در آوردن. یه ست شرت و سوتین خیلی سکسی پوشیده بود. بغلش کردم بردمش روی تخت . خوابیدم روش شروع کردم لباش و خوردن و با دست چپم سینه هاش و مالیدن و همزمان با اون یکی دست از روی شورت آروم آروم کسش و میمالیدم. دستش و گرفتم و گذاشتم از روی شورت روی کیرم. همین که دستش به کیرم خورد یه آه کوتاه کشید که این منو بیشتر حشریم میکرد. اومدم بین پاهاش و سرم و گذاشتم رو شورتش و اروم اروم کسش رو گازهای کوچولو میگرفتم. خیسی کسش قشنگ شرتش رو خیس کرده بود. شورتم و از پام درآوردم و کیرم و گذاشتم بین پاهاش و گفتم با دستهای خودت بمال به کست. از روی شورت طوری کیرم و فشار میداد به کسش که انگار میخواد جرش بدم و کار و تموم کنم. دستم و بردم پشت کمرش و سوتینش و باز کردم دستم و انداختم دور کمرش و شورتشو کشیدم از پاش پایین. حالا دیگه جفتمون لخت لخت بودیم.
6.jpg
خوابیدم زیر و گفتم کست و بذار دم دهنم و خودتم کیرمو بکن تو دهنت. اوایل با هم ساک میزدیم کسش خیلی نرم بود و داغغغغ. آب کسش و با زبون میخوردم. گاهی هم نوکه زبونم و میفرستادم توی سوراخ کسش. با نوک زبونم خیلی سریع چوچولشو لیس میزدم و گاهی هم فشار میدادم. دیگه کیرم و ول کرده بود و فقط ناله میکرد. صدای آه و اوهش اتاق و پر کرده بود. گفتم کیر میخوای؟ میخوای با کیر کلفتم جرت بدم؟ صداش در نمیومد فقط با یه حالتی که توش شهوت موج میزد میگفت اوهوووم اوهوووم.
7.jpg
برش گردوندم و خودم رفتم روش. برای اینکه مسلط تر باشم به پهلو خوابوندمش و خودم صورت تو صورتش به پهلو خوابیدم. سره کیرم و با دست گرفتم گذاشتم روی سوراخ کسش اما هنوز باهاش کار داشتم. شروع کردم با آب کسش خیس کردن کیرم و همزمان هم سرش و میمالیدم به چوچولش. بعد خیلی آرووووم سره کیرم و گذاشتم روی سوراخش میخواستم طوری بکنمش که تا حالا کسی اون طوری نکرده باشدش. کیرم وفشار دادم اما اونقدر کسش تنگ بود که به این راحتی ها توش نمیرفت. یکم با آب دهنی که رو دستم ریخته بودم کیرم و خیس کردم اما دیدم بازم نمیره توش. برا همین دوباره رفتم لای پاش و شروع کردم براش ساک زدن اما اینبار تا میشد کسش و دورو بره کسش و با آب دهان خیس کردم و بلافاصله دوباره به پهلو خوابیدم و کیرم و گذاشتم سره سوراخ کسش و اینبار تا ته کردم توش. چشاش توی چشام بود وقتی که رفت تو سوراخ کسش. چشاش گرد شده بود . جوری آه و ناله میکرد جوری جیغ های سکسی میکشید که تا اون لحظه فقط توی فیلم های پورنو دیده بودم. باورم نمیشد یه روزی یکی اینجوری باصداش حشریم کنه. داد و ناله هاش من و حشری تر میکرد و منم سریع تر عقب جلو میکردم تو کسش. با دستام بغلش کردم و چسبوندمش به خودم تا تکون هایی که به خودش میده باعث نشه کیرم از کسش در بیاد. یکم از تنش فاصله گرفتم سرش و با دست به سمت کیرم و کسش نگه داشتم و حالا جفتمون داشتیم حرکت رفت و برگشت کیر و توی کسش میدیدیم.
8.jpg
وقتی که میدیدم اونجوری جیغ میزنه هرچند تا تلمبه ای که میزدم یه بارش رو با شدت تا ته کیرم و میکردم توی کسش، جوری که خایه هام با کونش برخورد میکرد و اون جیغ بلندی که اون لحظه میکشید انگار انرژی میشد و میرفت توی کیرم. احساس میکردم کیرم از هر لحظه دیگه ای کلفت تر شده. تمامه کسش و حس میکردم خیلی تنگ و خیس بود. آب کسش همون قسمتی که خوابیده بودیم و تقریبا خیس کرده بود. باورم نمیشد دختری با این هیکل مانکنی و باریک یه همچین کس معرکه ای داشته باشه. همونجوری که داشتم توی کسش عقب جلو میکردم انگشتم و کردم توی دهنش تا برام بمکه و وقتی که حسابی خیس شد در آوردم لبام و گذاشتم روی لباش و انگشتم و از پشت اروم اروم کردم توی سوراخ کونش. سره انگشتم که رفت تو جیغش بلند شد ولی معلوم بود این بار این جیغ از شهوت نیست و از درده . ولی من ول کن نبودم ، همونطور که کیرم توی کسش بود ، انگشتم و با آب کسش که به دوره کس خودش ریخته بود خیس کردم و و دوباره سره انگشتم و کردم توی کونش اینبار فقط یه ناله خفیف کرد و من شروع کردم به انگشت کردنش از عقب و گاییدن اون کس تنگ و خیسش از جلو. بدنش و سفت کرد، ماهیچه های پاهاش و سفت کرده بود و به حالت کشیده نگه داشته بود صدای ناله هاش تبدیل شدن به فریاد و یه ارگاسم طولانی داشت، دلم نمیخواست تا اون ارضا نشده من بشم و الان دیگه خیالم راحت شده بود. انگشتم و کشیدم بیرون از کونش و شروع کردم ضربه های کیرم توی کسش و محکم تر و تند تر کردن. آبم که داشت میومد کشیدم بیرون و ریختم روی تنش.
9.jpg
دیدم سره کیرم خونی شده. باورم نمیشد!!! این چی بود؟؟ مگه میشه اگه دختر بود پس چرا یک کلمه به من حرف نزد که دخترم؟؟ من فکر میکردم که قبلا سکس داشته و تازه میخواستم کاری کنم بهترین سکسش با من باشه اما حالا اون اولین سکسش با من بود. برای من اولین سکسم نبود اما بهترین سکس های عمرم و با اون داشتم و این شروعش بود.
10.jpg

نوشته: zedeh hal


👍 0
👎 0
34807 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

426086
2014-07-06 02:46:45 +0430 +0430
NA

فقط عکسارو نگاه کردم

0 ❤️

426087
2014-07-06 03:44:13 +0430 +0430
NA

فقط عکسات خوب بود

0 ❤️

426089
2014-07-06 07:12:42 +0430 +0430
NA

فقط عکس دیدم

0 ❤️

426090
2014-07-06 07:26:03 +0430 +0430
NA

اول خوشم اومد که به شکل جدیدی داستان نوشتی و عکسا مرتبط با نوشته س
اما از اونجا که گفتی اولین قرار ت خونه بوده دیگه نخوندم :| بد فرم ریدی :|

0 ❤️

426091
2014-07-06 08:20:32 +0430 +0430

داستان عکسدار شیوه ی جدید و خوبیه. جالب بود

0 ❤️

426092
2014-07-06 09:30:25 +0430 +0430
NA

مزخرف بود. دلیلش هم عکسهای مسخره ای بود که گذاشتی. تاپیک عکس جداست حاجی . اینجا فقط داستان می نویسن.

0 ❤️

426093
2014-07-06 09:37:45 +0430 +0430
NA

این دیگه چجور داستانی بود؟
اپرا بود؟
چی بگم والا…
ذوق وسلیقت بد نیست.
ولی داستانت شتک بود

لت وپار

0 ❤️

426094
2014-07-06 10:13:01 +0430 +0430
NA

افرين
ايده جديد
خيلي زيبا

0 ❤️

426096
2014-07-06 11:09:48 +0430 +0430
NA

خوب بود ازعکس که استفاده کردی باعث شده داستانت خسته کننده نباشه

0 ❤️

426097
2014-07-06 15:50:33 +0430 +0430
NA

بدک نبود مرسی

0 ❤️

426098
2014-07-06 16:07:45 +0430 +0430
NA

اولشو خوندم بعد فقط عکسها را نگاه کردم.

0 ❤️

426099
2014-07-06 16:19:38 +0430 +0430
NA

فقط عکستاش باحال بود ، داستانت که خیلی تخمی تخیلی بود

0 ❤️

426100
2014-07-06 17:56:09 +0430 +0430
NA

نه جالب بود. من خوشم اومد. داستان با عکسم خلاقیتو ایده ی خوبیه

0 ❤️

426101
2014-07-06 23:57:19 +0430 +0430
NA

أيده ي خيلي خوبي بود كه عكسا هماهنگ با داستان بود.
كسِ حلالت باشه حاجي drinks

0 ❤️

426102
2014-07-07 01:26:09 +0430 +0430
NA

داستان جالبی بو مخصوصا که با عکس توصیفش کردی من که خیلی حال کردم با داستانت اگه بازم داستان داری که با عکس توصیفش کنی بازم بذار دمت گرمممممممم clapping

0 ❤️

426103
2014-07-07 06:35:53 +0430 +0430
NA

خیلی مزخزف بود

0 ❤️

426104
2014-07-07 07:40:13 +0430 +0430
NA

وقتی داستان میگین دروغارو ازش کم کنید
مرسی اصلا نخوندم

0 ❤️Top Bottom