داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس منو پسردایی با دوست دخترامون

1399/07/24

سلام اولین باره دارم داستان میگم اگه بد بود ببخشید اخر که فحشو میخورم ولی کمتر فحش بدید لطفا.
من اسمم سام و اسم پسر داییم نیما این داستان واسه ۶ سال پیش من بایه دختر به نام ساناز دوست شده بودم چند باری با هم بیرون رفتیمو یه چند باری هم تو خونه شیطنت کردیم توی این بیرون رفتنامون یه بار پسر داییم هم با من اومد و به ساناز گفتم تو هم با یکی از دوستات بیا اگه اینا از هم خوششون اومد که با هم دوست بشن خلاصه رفتیم بیرون و این دو تا هم از همدیگه خوششون اومد اسم دوست ساناز هم مریم بود یه چند باری با هم میرفتیم بیرون و با هم خیلی اکی شده بودیم گذشت تا یه روز خانوادم رفتن مسافرت و زنگ زدم به نیما و گفتم امشب به مریم بگو بیاد خونه ما بشینیم مشروب بخوریم منم به ساناز میگم گفت باشه و قطع کرد برنامه شب اکی شد ساعت ۹نیما اومد خونه قرار بود ساناز و مریم هم چون خونشون نزدیک هم بود یه اژانس بگیرن بیان ساعت هول هوش ۱۰ بود که اومدن ساناز یه دختر نسبتا معمولی و لاغر رنگ پوستش بی نهایت سفید بود دوستش بر عکس خودش تو پر با سینهای برجسته و پوست سفید راستشو بخواین خیلی تو کفش بودم به نیما هم گفته بودم چون ما هیچوقت دوست دختر فابریک نداشتیم و همه چیزامونو به هم میگفتیم.ساناز اومد تو سلام کرد تا دیدمش فهمیدم یه ذره غیر عادیه مریم و که دیدم اونم غیر عادی بود ولی زیاد نمی خواستن بروز بدن چیزیو چشاشون قرمز بود که بعد بهم گفت گل زده بود.اصلا این حرفا بهشون نمی خورد ولی دیگه کشیده بودن نشستیم دور میز و شروع کردیم به مشروب خوردن یه ۴ ۵ تا پیکی که خوردیم موزیک گذاشتن و نیما هم که طبق معمول زود مست میشد دست مریم و گرفت و باهاش میرقصید دیگه رقصشون همراه شده بود به مالیدن و بوس گرفتن از گونه ساناز کون گنده ای داشت و هی میلرزوندشو میمالید به نیما منم کم کم کیرم راست شده بود ساناز اومد رو پام نشستو منم بغلش کردمو نشسته با هم میرقصدیم بعد از یه چند تا پیک دیگه خوردیمو نیما دست مریمو گرفتو رفتن تو اتاق منم گفتم اینا رفتن با هم حال کنن منم همینجور که ساناز تو بغلم بود رفتم سمت لباشو کلی لباشو خوردمو زبونمو تو دهنش میچرخوندم دستمو بردم سمت سینهاشو همینجور که داشتم لباشو میخوردم سینهاشو میمالیدم از روی لباس یه تاپ پوشیده بود با یه شلوار چسبون تو همین حال بودیم که یهو مریم از توی اتاق ساناز و صدا کرد گفت بیا سانازم از پیش من بلند شد و رفت سمت اتاق منم مست بودمو تو حال خودم موزیک گوش میدادم یه ۵ مین گذشت دیدم ساناز داره میاد سمتم گفت بیا بریم تو اتاق اول فکر کردم میخوایم تو اتاق بریم که کسی نیست یهو رفتیم تو اتاق نیما دیدم جفتشون لختن واقعا یه لحظه شکه شدم مریم با اون کون گندش پشت به من کرده بود و داشت کیر نیما رو میخورد وای سینهاش اویزون شده بود عقب جلو میرفت یهو ساناز از من جدا شد و رفت سراغ مریم همونجور که کونش و قمبل کرده بود ساناز زبونشو کرد لای پاشو کوسشو از پشت شروع کرد به لیس زدن من که مات مونده بودم با صدای نیما به خودم اومدم وای چه صحنه ای داشتم میدیدم باور کردنی نبود واسم مریم کیر نیما تو حلقش بود و ساناز کوس و کون مریم و میخورد منم به خودم اومدم و رفتم سراغ ساناز شلوار و شورتشو از پاش در اوردم یه کس خطیه دست نخورده تو تاریکی شب میدرخشید من که دیگه کیرم داشت میترکید این صحنرو دیده بودم زبونمو کردم لای کوس ساناز و شروع به خوردنش کردم تو همین حال بودم که دیدم ساناز رو دست و پا داره میره سمت نیما و کیر نیما رو گرفته و گذاشت تو دهنش و تا ته کرد تو دهنش ۲ تایی داشتن کیر نیما رو میخوردن و بعضی وقتا هم از هم لب میگرفتن منم رفتم سراغ سانازو اون کون گندشو با دستام گرفتمو لبمو چسبوندم به کسشو شروع به میک زدنش کردم بعد از چقدر خوردن برگشت و به حالت ۶۹ روم اومد من هنوز شلوار پام بود شلوار و شورتمو با کمک خودم در اورد و کیرمو که داشت میترکید و کرد تو دهنشو گفت ببینم ساناز چی می خوره هی میاد تعریف میکنه واسم کیرمو تا ته کرد تو دهنشو شروع به خوردنش کرد و منم بیکار ننشستمو کسشو شروع کردم به لیسیدنش و لبمو چسبوندم به چوچولشو میک میزدم صدای اه و نالش رفت بالا و منم با ولع بیشتر میخوردم و اونم کیرمو محکمتر میکرد تو دهنشو بعضی وقتا دندوناش میخورد به کیرم میدونستم مریم هم مثل ساناز دختره رو انگشتمو نمیتونستم بکنم تو کوسش بخاطر همین اروم ارو با انگشتم با سوراخ کونش بازی میکردم تو همین حال بودم که ساناز هم اومد پیش مریمو با هم شروع کردن به خوردن کیرم من در حالت عادی بودم ابم میومد ولی وقتی مست میشم دیر ارضا میشم با هم کیرمو داشتن میخوردن وای چه لذتی داشت لباشون روی کیرم بالا و پاین میشد من دیگه از خوردن دست بر داشته بودم و داشتم حال میکردم که دیدم نیما اومد پشت ساناز و کیرشو داره میماله به سوراخ کون ساناز به شوخی به نیما گفتم بفرما مال خودتو جفتمون زدیم زیره خنده بهش گفتم برو وارلین بیار اون بدبخت اینجوری غش میکنه ایندفعه دیگه هممون زدیم زیر خنده و نیما رفت اورد و انگشتشو اول کرد تو کونشو یه ذره باهاش ور رفته و به کیرشم یه ذره زد و شروع کرد به کردنش وای چه صحنه ای بود ساناز داشت جلوم میداد مریمم داشت کیر منو میخورد منم دلم خواست بلند شدم و مریم و رو دست پا نشست رو برو ساناز و ازش لب گرفت ساناز که تو حال خودش و بودو نیما داشت حسابی میکردش منم کیرمو وازلین زدمو اروم کردم تو کون گوشتیه مریم وای چقدر تنگ بود کیرم میخورد به دیواره کونشو میرفت تو اروم اروم کل کیرمو تو کونش جا دادام صداش در اومده بود کم کم اخ و اوخ میکردو با ولع لبای ساناز و میخورد منم کم کم شروع کردم به عقب جلو کردن کیرمو داشتم تو کونش تلمبه میزدم به نیما یه نگاه کردمو گفتم چه شبی بشه امشب و تند تند تر کیرمو هول میدادم تو کونشو شلاقی ضربه میزدم رو کونش بر عکس کون ساناز که لاغر و استخونی بود این گوشتیو تو پر بود نیما هم شروع کرد به خشن کردن و صدای ناله جفتشون دیگه در اومده بود تو همین حال بودیم که یهو ساناز دست مریم و کشیده کیرم از کونش اومد بیرون و ساناز برد سمت نیما و خودش اومد سمت من دست منو گرفت و بلند کرد و چسبید به دیوار و کونشو دولا کرد میدونست من عاشق این پوزیشنم منم بدون معطلی کیرمو هول دادم تو کونشو شروع کردم به کردن کونش از پشت سینهاشو میمالوندمو کیرمو محکم میکوبیدم تو کونش ولی نگاهم سمت مریم بود که داشت به نیما میداد وای سینهای بزرگشن عقب جلو میرفتم و نیما با شدت داشت کونشو میگایید تو همین حال بودم که دیدم دارم ارضا میشم و تلمبه زدنمو محکم کردنمو وقتی داشتم ارضا میشدم کیرم و تا ته کردم تو کونش نگه داشتمو کل ابمو توش ریختم وای انگار کل وجودم خالی شد یهو هر چی اب داشتم ریختم تو کونش جوری که ابم سرازیر شد از کونش ازش جدا شدم و رفتم رو تخت کنار اتاق و دراز کشیدم و سانازم با یه دستمال خودشو تمیز کردو رفت دراز کشید جلو مریم تا اون کسشو واسش بخوره مریم یه ذره که کوس ساناز و خورد نیما هم ابش اومد و ریخت رو کمرش و بلند شد رفت دستشویی منم بلند شدم رفتم حمام تا دوش بگیرم الان که بهش فکر میکنم واقعا حیف شد که این سکس یکبار بود ولی همیشه خاطرش موند هم واسه من هم واسه نیما و دیگه هم هیچوقت موقعیتش پیش نیومد که امتحانش کنیم.
داستانم کاملا واقعی بود چون دلیلی نمیبینم که هم وقت خودمو بگیرم هم شما ها رو که یه داستان خیالی بگم.
شاد باشید این کرونا لعنتی هم بره یه ذره حالمون خوب شه.

نوشته: سام


👍 16
👎 9
22500 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

924240
2020-10-15 01:41:03 +0330 +0330

پیشنهاد میکنم قبل از کون دادن نوشابه انرژی زا بخوری که بتونی همه رو سیر کنی!!:)
دیس

2 ❤️

924245
2020-10-15 01:47:49 +0330 +0330

یه خانوم جقی بیاد باهم جق بزنیم

1 ❤️

924253
2020-10-15 01:55:33 +0330 +0330

اصل ماجرا!! با نیما گل کشیدید صبح پاشدید دیدید اولین سکستون رو با هم تجربه کردین از اون موقع هم با هم به اختلاف خوردین که کون گوشتی اون بهتره یا کون استخونی شما! بچه محلا هم چند باری به عنوان داوری و حل اختلاف جفتتون رو امتحان کردن اخرش برای اینکه بقیه بچه محلا محروم نمونن رای مساوی دادن!! 😁

6 ❤️

924255
2020-10-15 01:56:25 +0330 +0330

مطمئنی شلوار چسبون بود معمولا تو داستان ساپورت مشکیه ها…
فکراتو بکن بازم ببین چی پوشیده بود ساناز.

1 ❤️

924257
2020-10-15 01:57:43 +0330 +0330

چه بکن بکنی راه انداختی پسر جون نیما کرد تو کون تو ساناز با انگشت بازت کرد مریم شاشید تو حلقت

1 ❤️

924269
2020-10-15 02:10:51 +0330 +0330

نميفهم چطوريه خوانوادهاتون ميرن مسافرت شما ها رو نميبرن؟ اونم يه بچه ريقو هيفده هيجدع ساله! ! خو كوكشا يكم خلاق باشين

1 ❤️

924286
2020-10-15 02:38:18 +0330 +0330

مریم کیر نیما تو حلقش بود و ساناز کوس و کون مریم و میخورد
فکر کنم کتگوری تریسام اینقدر نگاه کردی که تو ساختن این جمله تاثیر داشته، شیرم که 20 سانته دهن ادم دروغگو

0 ❤️

924306
2020-10-15 03:53:36 +0330 +0330

نظم ذهنی خوبی داری ولی متاسفانه ایدت و سبک نوشتارت اینقدر قدیمی و روتینه که واقعا از نصف به بعدو حوصلم نکشید بخونم.

0 ❤️

924340
2020-10-15 09:46:31 +0330 +0330

باریکلا. خوشم اومد. باورکردنی بود. بدون غلط املایی و بدون توضیح اضافه. تنها سکسی که تجربه ندارم همین مدله. نوش جونت داداش

0 ❤️

924352
2020-10-15 11:01:23 +0330 +0330

همین که گفتی واسه ۶ سال پیش کلا نخوندم…
تو دوران کرونا موز نخور دارچین نخور گرمی هم نخور… کلا گوهم نخور

0 ❤️

924438
2020-10-15 21:54:19 +0330 +0330

نمیدونم چرا همه فکر میکنن که همه چیز دروغ و خودشون فقط راست میگن 🥴

0 ❤️

924440
2020-10-15 23:03:14 +0330 +0330

چطوری شما اینقدر راحت مشروب و مواد گیر میارید کم کم فکر میکنم اینجا لاس وگاسه

0 ❤️

924454
2020-10-16 01:23:48 +0330 +0330

کدوم دختر ساعت ده شب پامیشه میره خونه مردم تاز گلم زده باشه
منو دوست دخترم ماهی یه بار اونم به زور همو میتونیم ببینیم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom