سکس من با آبجی چادری

  1394/4/14

  سهیلم.داستانم مال سال86 هستش که30ساله بودم، من و حمید(یکی ازهمکارام)برای مأموریت اداری 6ماه رفته بودیم تهران. تویکی ازهتلهای [بی ستاره]مرکز شهرازطرف شرکت رزرو شده بودیم.پنج شنبه جمعه ها دوستم گفت میرم خونه مادرزنم اگه میخای توهم بیا.چون داشت تعارف میکرد ازش تشکرکردم و بخداسپردمش. منم تایکماه اول مأموریت پنج شنبه وجمعه های غریبی رو میگذروندم شیراز کجا تهران کجا...؟آخرهرماه بخاطراینکه کیرمون زنگ نزنه یه هفته مرخصی داشتیم. ماه اول رفتم شیرازو دلی سیر کیرکردم تو کوس زنم که ازم تشنه تربود.موقع خداحافظی از زن وبچه شد وراهی غربت شدم،البته تو تهران خواهرم فریده که 7سال ازم بزرگتره زندگی داشتن،چون آخرین باری که اومدن شیراز باراننده مون نوروز[کوس کن فریده-شوهرش] جروبحث داشتم روابطمون،قطع که نه،کدرشده بود.نوروز تو یه ارگانی کارمیکردکه24ساعت سرکارش بود24ساعت خونه،تواین24ساعت استراحتشونمایشگاه اتومبیل داشت باخواهرزادم اشکان پول پارومیکردن هرچند درنبودنوروز اشکان به تنهایی از پس کار برمیومد.....بریم سراصل مطلب.


  اولین پنج شنبه که رسیدبه سرووضعم رسیدم آماده شدم تا وقتی که حمیدداره میره خونه مادر زنش منم باهاش برم.دلم طاقت نمیاوردتنها تو هتل بمونم،اهل ولگردی وچشم چرونی هم نبودم. حمید از سرویس اومد دید من آماده به رزمم،گفت خیر باشه جایی میری؟ گفتم تو مگه حاضر نمیشی؟ 2روز آزاد داریم نباید استفاده کنیم؟حمیدگفت این ماه من مثل تو 2 روز آخرای هفته رو تو هتل میمونم چون با خونواده خانمم مشکل پیداکردم خونه شون نرم بهتره!!!!!!!!!توکجا میری سهیل؟یهو از دهنم در رفت گفتم خونه خواهرم اینا اگه نمیتونی بمونی بیا با هم بریم.اونم مثل من فقط بدرقم کرد گفت بچه تو که آبجیت اینا تهرونن چرا تازه میری خونشون؟گفتم دوست ندارم وبال گردن کسی بشم،دوری ودوستی.


  از هتل زدم بیرون،موندم چه خاکی توسرم بریزم،چرا دروغ گفتم؟مجبورم این دوشب رو تو هتلی دیگه بمونم. اماولخرجی تو تهرون یعنی دیوونگی،زدم به سیم آخر و تصمیم گرفتم برم خونه آبجیم........! استرس داشتم که چه شود؟نزدیک خونشون که رسیدم ازآپارتمانشون یه جوونی بایه جعبه ابزار تو دستش اومدبیرون،تابگم آقادرو نبند،در وبست چون استرس داشتم میل داشتم غافلگیرشون کنم .یلحظه دیدم آقای رسولی همسایه بالاییشونم اومدبیرون سلام واحوالپرسی کردیم ودرهمین حین در وبادستم نگهداشتم که بسته نشه.سوارآسانسورشدم دکمه4وزدم،دل تودلم نبود؛خانم راننده گفت طبقه دوم.دربازشددیدم فریده یه چادر روسرش جلوم واستاده، چندثانیه سکوت مطلق،به رسم ادب سلام دادم گفتم چیه آبجی؟فک کردم الآن بال درمیاری از خوشحالی بغلم میزنی منومیبوسی و...داشتم پاچه خواری میکردم اما اون فقط گفت خوش اومدی داداش.گفتم چیه اگه میترسی نوروز الم شنگه بپاکنه؟اگه هواابریه برگردم؟یجور نگاه میکردکه مشخص بودکه ازخداشه برگردم اماگفت این چه حرفیه؟نوروز سرکارشه منم تنهام!واردخونه که شدیم بخاطراینکه2سال بودندیده بودمش وبخاطردلتنگی ،داشت میرفت اتاق خوابشون،به نیت اینکه بغلش کنم وباهاش روبوسی کنم شونه شو گرفتم محکم برگردوندم طرف خودم....... وای خدای من!چی میبینم؟چادرازسرش افتاددیدم زیرچادر بچه ای تازه بدنیا اومده لخت لخت بنام فریده هستش.ناخودآگاه کیرم فورا قدعلم کرد.چشاموبستم گفتم برو اتاقت......تانیمساعت نتونست بیرون بیاد.نگران شدم رفتم درزدم[مثل اینکه اتفاقی نیفتاده]گفتم فریده بعد2سال نمیخای بمن یه چایی بدی؟دارم میام تو بااجازه..رفتم دیدم چادرو دور خودش پیچیده نشسته رو تخت روش نمیشه منونگاه کنه.گفت برو الآن میام.داشتم میومدم که فکری بذهنم رسیددروبستم بعدده ثانیه یهو درو بازکردم لخت لخت جلو واستاده بودتاحرکتی کنه باموبایل یه عکس ازش گرفتم دروبستم گفتم سریع بیا بمن چایی بده.کیرم داشت ازشلوارم میزدبیرون. یه دقیقه نشدلباس پوشید اومد رفت آشپزخونه چایسازو روشن کردوحالا دیگه اون شروع کرد پاچه خواری.سهیل داداش به هیچ کی چیزی نگی؟گفتم قرارنیست بکسی چیزی بگم گفت پس چراازم عکس انداختی ،نکنه میخای توتنهایی استفاده کنی داداشی؟درسته با ناز واداحرف میزد اماازترس داشت میلرزید.گفتم فریده قرارمون اینه به کسی چیزی نگم اما قرارنیست به نوروز نشونش ندم! تااینوگفتم رنگ میت بخودش گرفت شروع کردبه التماس وگریه....منم کیرم دیگه خودنمایی میکرد. فریده گفت سهیل هرکاری بگی میگنم فقط نوروز از این موضوع بو نبره. دیگه سهیل کوچولو تصمیم گیرنده بودهمینجورکه کنارم رومبل نشسته بودباشهوت بغلش کردم ویه لب ازش گرفتم اونم از خداش بودفورا دست انداخت کیرمو از روشلوار نوازش کرد.یه نگاه بهش انداختم دیدم لبخندرضایتمندی وشهوت ازچهرش میباره..................... گفتم فریده جون بروآرایش کن لخت شوبیاتامنم لخت بشم.داداش سهیل کوست بذاره برو کوسو برو. ازخداخواسته دوییدطرف اتاق خواب،قبل از لخت شدن موبایلموتنظیم کردم روضبط صدا. وای فریده چنان آرایش نازی کرد که چیزی نمونده بودآبم بیاد.قدمتوسط مایل به سفیدسینه های دخترونه کمرباریک کون بزرگ[حتماآبخورکونش عالی بود] اومدنشست جلوم روزمین متوجه شدم استاده،اشاره به کیرم کردم چنان باحال ساک زد که به10 بارنرسیده آبم اومد سرکیرموگرفتم دوییدم طرف خلو یابقول تهرونیا سرویس بهداشتی. اومدم دیدم داره میخنده گفت داداش همین بودیادنباله داره؟چیزی نگفتم نشستم کنارش گفتم فریده تادوباره کیرم سرکیف بشه بگوکجابودی که لخت مادرزادفقط بایه چادر داشتی میومدی خونه؟گفت همسایه طبقه دوم سه ماهه اومده طلافروشی داره رفتم بهش خوش آمدبگم شروع کردتعریف کردن...نیمساعته تموم شدواومدم.گفتم پس تو هم آره؟گفت ارزش نداره تونیمساعت یه انگشتر500تومنی گیرم اومد؟.دیدم آبجی فریده توتهرون مهارت خاصی کسب کرده.امانمیدونه هرچی گیرش میاد منبعدمال داداشیشه.غافلازاینکه صداش ضبط میشه!!!! همینجورکه حرف میزددستامون مشغول بود.ازم پرسیدتهرون چکارمیکنی منم بشوخی گفتم اومدم کوست بذارم.البته بمدت 5ماهی که مأموریت دارم،اصلاولش کن بعدامیگم.شروع کردم سینه های دخترونه شو خوردن وقتی زبونم به سینش خورد چنان گفت جااااااااااااااان که فکرکنم نوروز واشکان شنیده بودن. مثل قحطی زده ها داشتم همه جاشو میخوردم برگشت گفت سهیل جون میبینم خیلی بیتابی میکنی دوست دارم برای اولین بارمون که هست فقط بذاری کوسم.گفتم دم فریده جونم گرم که میدونه کارمون تازه شروع شده.گفت داداشی من به این زودیها باکسی نمیخابم،البته بغیراز تو،اگرم خوابیدم تابین ماکدورتی پیش نیادهمیشه دراختیارشم چون از این راه واسه خودم سرمایه جمع میکنم اما داداش گلم دیگه فرق میکنه.گفتم پس هرطوردوست داری وضعیت بگیر.گفت دوست دارم وقتی منومیکنی فقط ازت لب بگیرم وازهمین الان بگم آبتوبریز توکوسم بی خطره. کیرم16سانته وکلفتیشم خوبه بقول زنم از شیشه شربت اکسپکتورانت یه کم نازکتره.چون میخاستم رو خواهرم حکومت کنم گفتم روکیرم تف بریز،گذاشتم دم کوسش آروم دادم توچنان جیغ میزد که معلوم بودبه سختی داره میره داخل،کم کم تلمبه زدنام شروع شد هرچه تندترحرکت داشتم صدای حاصله از حال کردن ودردش بیشتر وبلندترمیشدوقتی دید نمیتونه جلوصداشو بگیره شروع کردیم از همدیگه لب گرفتن.همزمان سینه هاشومیمالیدم اونم با نوک کوسش همون کلیتوریس یا چوچولش بازی میکرد.بااجازه نوروزمنم نیمساعت کردمش تواین نیمساعت لبامون فقط برای تنفس ازهم جدامیشد واونم2بار ارضاشد وقتی دیدم آبم میادچنان ضربه میزدم که آب میل داشت ازمغزش خارج بشه همه روخالی کردم توکوس ناز آبجی فریده وروش دراز کشیدم.یهو گفت الآنه که اشکان بیادخونه،توبروحموم منم برم لباسامو بپوشم.برا اینکه گوشیو قطع کنم یه مشت دستمال کاغذی گذاشتم رو کوسش.دویید طرف دستشویی منم گوشیو قطع کردم بعد خاموشش کردم انداختم زیر مبل رفتم حموم. امیدوارم پسندیده باشید شایدباآب وتاب ننوشتم اماخاطرات ونمیشه مثل عمل باآب وتاب نوشت. اگه پسندیدین چه بافحش چه بی فحش ،خاطرات جالب وسکسی زیاد تو مأموریتم با فریده دارم که میشه تعریف کرد.


  فعلابرم یه دست زنمو بکنم دم صبحه گاییدن حال میده تا بعد........


  نوشته: سـهـیــــــــل

 • 9

 • 2
 • نظرات:
  •   مهدی کونده
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • واقعا که برات متاسفم بی غیرت من خواهر ندارم اما همه ی دختر های فامیل برام مثل خواهرت و هیچ وقت از این کار ها نکردم بی غیرت دوست داری منم بیا خوارت رو بگام؟؟؟؟؟


  •   shahab19981
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • مزخرففففففففففففففففففففففففف


  •   sexi man tak2
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • کثافت اشغال حرومزاده ریدم تو دهن خودت وزنت مرتیکه بیغیرت عوضی
   اصلا بویی از ادم بودن بردی لاشخور الدنگ


  •   keyvan.raad
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • آفرین. به مرد های شیراذ. بی غیرت کوسکش خجالت نمی کشی. با آب تواب تعریف میکنی. جاکش باید تو خلوت سر ابجیتو می بریدی. بی غیرت


  •   keyvan.raad
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • آفرین. به مرد های شیراذ. بی غیرت کوسکش خجالت نمی کشی. با آب تواب تعریف میکنی. جاکش باید تو خلوت سر ابجیتو می بریدی. بی غیرت


  •   keyvan.raad
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • آفرین. به مرد های شیراذ. بی غیرت کوسکش خجالت نمی کشی. با آب تواب تعریف میکنی. جاکش باید تو خلوت سر ابجیتو می بریدی. بی غیرت


  •   keyvan.raad
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • آفرین. به مرد های شیراذ. بی غیرت کوسکش خجالت نمی کشی. با آب تواب تعریف میکنی. جاکش باید تو خلوت سر ابجیتو می بریدی. بی غیرت


  •   milad1ma
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • کس و شعر مطلق..


  •   مارى107
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • همه مرداى شيرازى انقدر غيرت دارن؟


  •   yekimesleto
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • فقط میشه گفت چرندیات یه ذهن پریودی همین. کسخل


  •   abbasagha
  • 2 سال،11 ماه
   • 2

  • Keyvan-rad: هرچند كه شك دارم بويي از راد برده باشي! مردك اين چه حرفيه توي عقب مونده مي زني؟ اگر انقدر غيرت داري بكن تو كونت ديگه چرا تو يه سايت سكسي صاف گذاشتيش وسط پيشونيت كه تخماش بيوفته روي چشمات و مانع از ديدت بشه( جزم انديشي، و عقب ماندگي ادمها را كور مي كند ولي براي اين بابا شده مثل كير وسط پيشوني). بي همه چيز همين شما امل ها و عقب مونده ها و متحجر ها هستين كه زندگي رو خراب مي كنين ديگه! اين بابا نويسنده يه گوهي خورد تراوشات ذهن معيوب و جُولاق ( بر وزن چُلاق به معني كسي كه انقدر جق زده چلاق شده) خودش رو نوشته فرستاده، تو كهومي دوني حقيقت نداره ولي باز با اين حال حكم جهاد مي دي؟ همين شما ها هستين كه مملكت رو به لجن كشيدين، شماها هستين كه با تخمه و ووزيلا مي رين تماشاي اعدام، شماها هستين كه تو مراسم سنگسار خط اول پرتاب هستين ديگه! بابا بسه، به خدا بسه، حتي به شوخي هم دم زدن از سربريدن حيوان هم به دور از ادميت هست چه برسه جدي و با اين لحن و شدتي كه تو نوشتي!خلاصه ما انچه شرط بلاغ است با تو گفتيم تو خواه پند گير، خواه كس ننت! و بخاطر اينكه مي دونم پند نمي گيري، كيرم دهنت!


  •   حمید 94
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • قشنگ بود کیرم راست شد


  •   Ampool zan
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • کاری ندارم که شیرازی هستی یا نه.هر شهری یه لاشی مثل تو داره.اما یجوری نوشته بودی انگار قصدت انتقام گرفتن از دختره یا خواهرت بود.یا خیلی ازش کینه داری یا یه چیز دیگه


  •   shabb
  • 2 سال،11 ماه
   • None

  • کوس نگو


  •   mehran1346
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • خب دیوث خواهرتو کردی چرا صداشو ضبط کردی بی غیرت حمال عوضی بیناموس


  •   علیمحمدی
  • 2 سال
   • 0

  • باراست یادروغش کاری ندارم ولی عالی نوشتی دمت گرم


  •   من شیرازم
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • هرکسی که با خواهرش رابطه داره میفهمه که این حرفات دروغه


  •   ali064
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • ریدی ب ولایت فقیه داداچ


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو